Najczęściej zadawane pytania w trakcie naboru wniosków w ramach RID

Zagadnienia formalno-prawne


1. Jak należy rozumieć zapis Regulaminu który brzmi:  Wnioskodawca może złożyć w I Konkursie, w danym obszarze tematycznym, określonym w zał. 9 do Regulaminu tylko jeden wniosek, przy czym wniosek ma obejmować całość tylko jednego zagadnienia w obszarze tematycznym?


Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem I Konkursu wnioskodawcą może być pojedyncza jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe, składające się z minimum dwóch jednostek naukowych. Typy jednostek naukowych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RID określa Regulamin I Konkursu. Zgodnie z określonym katalogiem wnioskodawców w I Konkursie wnioskodawca (tj. pojedyncza jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe) może złożyć tylko jeden wniosek w danym obszarze. Identyfikacja wnioskodawców odbywa się na podstawie numeru NIP.
W przypadku uczelni jako jednostka naukowa traktowana jest cała jednostka a nie poszczególne jej wydziały. W kontekście licznych pytań uprzejmie informujemy, że konsorcja naukowe różniące się miedzy sobą składem w zakresie podmiotów tworzących to konsorcjum są traktowane jako różni Wnioskodawcy. Ponadto wnioski składane w ramach RID powinny dotyczyć całościowo tylko jednego zagadnienia.


2. Prawa do wyników prac badawczych?


Odpowiedź:
Zapisy dotyczące praw własności intelektualnych zostały uregulowane w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 7a i 7b do Regulaminu. Zgodnie z zapisami umowy trójstronnej o wykonanie i finansowanie projektu, w ramach otrzymywanego wynagrodzenia Wykonawca udziela GDDKiA licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie do korzystania z wszelkich efektów projektu objętego finansowaniem NCBR i GDDKIA. Wyniki projektu nalezą do Wykonawcy.


3. Czy Wnioskodawca/Wykonawca odpowiada za wdrożenie po zakończeniu realizacji projektu, czy chodzi o rekomendację?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Rozdz. I ust. 4 Regulaminu I Konkursu wyniki projektu muszą umożliwiać  ich zastosowanie w praktyce gospodarczej, a ich wdrożenie powinno nastąpić nie później niż maksymalnie dwa lata od daty zakończenia realizacji projektu. Wyniki projektu będą wykorzystywane i wdrożone w statutowej działalności GDDKiA.


4. Czy przewidywany jest podział środków między kategoriami tematycznymi?


Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem I Konkursu jego budżet wynosi 50 mln zł. Nie przewiduje się podziału tych środków miedzy poszczególnymi obszarami tematycznymi. Kwota przeznaczona na finansowanie poszczególnych obszarów tematycznych będzie uzależniona od jakości oraz kompleksowości proponowanych rozwiązań zgłoszonych we wnioskach.


5. Czy jednostka naukowa musi mieć kategoryzację?


Odpowiedź:
W trakcie oceny wniosku uwzględniane są kryteria określone w załączniku nr 6 do Regulaminu. Kryteria oceny merytorycznej I i II stopnia są jednakowe w obu stopniach oceny. Potencjał jednostek naukowych i osób wchodzących w skład zespołów badawczych, oceniany jest w ramach dwóch kryteriów oceny merytorycznej tj. "Dorobek naukowy Wykonawców" oraz "Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu". Kategoryzacja jednostki w zakresie oceny jakości prowadzonej działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych nie jest bezpośrednio przedmiotem oceny w ramach kryteriów oceny merytorycznej RID.


6. Jaki rodzaj dokumentów o konsorcjum musi być złożony wraz z wnioskiem (list intencyjny czy umowa?)


Odpowiedź:
Wykaz dokumentów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku pod względem formalnym określa załącznik nr 4 do Regulaminu. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu wymagane jest na etapie składania wniosku załączenie wyłącznie podpisanego "oświadczenia woli - wzór załącznik nr 3 do Regulaminu" przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy w formacie pliku pdf - skan. Oświadczenie woli w przypadku wnioskodawcy będącego pojedynczą jednostką naukową podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji tejże jednostki naukowej, w przypadku konsorcjum oświadczenie woli podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji lidera. W przypadku, gdy do reprezentacji jednostek naukowych wskazane są osoby nieupoważnione do reprezentacji wymagane jest załączenie w Generatorze Wniosków skanu pełnomocnictwa dla tejże osoby. Umowa konsorcjum wymagana jest dopiero na etapie zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie projektu pod warunkiem, że projekt w wyniku przebiegu procedury konkursowej znajdzie się na liście projektów rekomendowanych do finansowania. Wnioski składa się za pośrednictwem, systemu elektronicznego, nie należy składać wniosków w wersji papierowej.


7. Zasady obsługi Generatora Wniosków


Odpowiedź:
Zasady obsługi generatora wniosków zostały przedstawione w instrukcji opublikowanej na stronie internetowej NCBR w dniu uruchomienia naboru wniosków. Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem, systemu elektronicznego tj. Generatora Wniosków, nie należy składać wniosków w wersji papierowej. Poniżej link do GW: /programy/programy-krajowe/


8. Czy dopuszczalne jest zaproszenie do współpracy ekspertów z zagranicy?


Odpowiedź:
W Regulaminie I Konkursu nie ma przeciwskazań do współpracy jednostek naukowych z ekspertami z zagranicy. Należy pamiętać o odpowiedniej kwalifikacji kosztów związanych z obsługą tej współpracy do właściwej kategorii kosztów, zgodnej z katalogiem kosztów kwalifikowanych stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.


9. Czy sprawozdania roczne będą przygotowywane jako wyłącznie rozliczeniowe? Czy przewiduje się sprawozdania merytoryczne na koniec roku kalendarzowego, czy wyłącznie kamienie milowe na koniec planowanego zadania?


Odpowiedź:
Wzór raportu okresowego i końcowego dla projektów wyłonionych do finansowania w ramach RID został określony odpowiednio w załącznikach nr 5a oraz 5b wzoru umowy o wykonanie i finansowanie projektu (załącznik 7a oraz 7b do Regulaminu). Raport okresowy dokumentuje przebieg merytoryczny prac w ramach projektu a jego pozytywna ocena merytoryczna warunkuje wypłatę wynagrodzenia przez GDDKIA. Raport okresowy dokumentuje przebieg jego realizacji w ciągu rocznego okresu sprawozdawczego, dane w nim zawarte muszą być aktualne na ostatni dzień roku poprzedzającego termin złożenia raportu. W odniesieniu do raportu końcowego zawiera on wyczerpujący opis przeprowadzonych prac w ramach projektu w ciągu realizacji całego projektu, oraz załącza się do Raportu przedmiot projektu, określany w załączniku nr 1 do Umowy o wykonanie o finansowanie projektu. Raport końcowy zawiera również część finansową, która służy do rozliczenia projektu pod względem finansowym. Raport końcowy składa się z dniem zakończenia realizacji projektu.


10. Gdzie można pobrać w wersji edytowalnej opis projektu oraz oświadczenie woli?


Odpowiedź:
Opis projektu wraz z oświadczeniem woli zostały umieszczone na stronie internetowej programu RID, szablony ww. dokumentów są gotowe do pobrania także w  Generatorze Wniosków.


11. Czy będzie można realizować projekt i współpracować z innymi Wykonawcami Projektów wyłonionych do wsparcia w ramach I Konkursu RID ?


Odpowiedź:
Wykonawcy projektów wyłonionych do finansowania w ramach RID będą opublikowani na stronie internetowej Programu. Wszelkie potrzeby konsultacji na poziomie kilku projektów będą odbywały się z udziałem obu instytucji finansujących i Komitetu Sterującego by zwiększyć wartość końcową projektów.

12. W formularzu wniosku on-line w kroku 1 należy wybrać z listy „Zagadnienie”. Słowo „Zagadnienie” pojawia się również w oświadczeniu woli lidera, ale treść pisma sugeruje, że w tym miejscu należy wpisać tytuł projektu. Czy w miejscu „zagadnienie” w oświadczeniu woli należy wpisać zagadnienie zgodnie z 1 stroną/krokiem wniosku, czy tytuł projektu jest nadany przez jego autorów?

Odpowiedź:
Zagadnienie wybierane z listy w kroku nr 1 Generatora Wniosków jest jednocześnie tytułem projektu, który znajduje się w oświadczeniu woli. Nie należy podawać własnego tytułu w oświadczeniu woli. W oświadczeniu woli jako tytuł należy wpisać zagadnienie wybrane w kroku 1 Generatora Wniosków.


13. W kroku 4 wniosku on-line tj. w Harmonogramie należy wybrać rodzaj badań, natomiast w części opisowej projektu D5 znajduje się rubryka „Typ zadania” - czy chodzi tu o rodzaj prowadzonych zadań? jeśli nie, jaką informację należy tu podać?

Odpowiedź:
W obu miejscach wymienionych w pytaniu czyli w harmonogramie i opisie projektu należy wskazać typ prowadzonych badań, właściwych dla wykonywanych zadań czyli należy podać bazując na definicjach zawartych w Regulaminie I Konkursu  typ zadań tj.: prace rozwojowe, badania przemysłowe oraz badania podstawowe.


14. W którym miejscu we wniosku należy opisać kryterium oceny merytorycznej nr 6 "Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu"? We wniosku w pkt. D4 Potencjał wnioskodawcy, z informacji tam zawartej wynika, że należy tutaj opisać kryterium oceny merytorycznej nr 5, czyli  "Dorobek wykonawców projektu".

Odpowiedź:
Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich będzie oceniane na podstawie analizy całego opisu projektu stanowiącego koncepcję realizacji projektu zgłaszanego przez wnioskodawcę. Niemniej ze względu na brak wskazania precyzyjnego miejsca na opisanie ww. kwestii należy opis posiadanych zasobów materialnych i ludzkich wskazać w pkt. D4 wniosku.


15. W przypadku konsorcjum oświadczenie woli składa tylko lider. Czy do oświadczenia należy załączyć również pełnomocnictwo udzielone przez partnerów do reprezentowania konsorcjum?

Odpowiedź:
Oświadczenie woli podpisuje tylko osoba upoważniona do reprezentacji lidera (dotyczy wnioskodawców będących konsorcjami). Nie jest wymagane załączanie wraz z oświadczeniem woli pełnomocnictw do reprezentowania partnerów wchodzących w skład konsorcjum. Jako osoby do reprezentacji partnerów w kroku 2 Generatora Wniosków należy wskazać osoby upoważnione do reprezentacji poszczególnych podmiotów. Prosimy zapoznać się z metodologią nadawania akronimu, który wpisywany jest do oświadczenia woli, stosowna instrukcja znajduje się w Generatorze Wniosków. Tytuł projektu wpisywany do oświadczenia woli jest nazwą zagadnienia którego dotyczy wniosek.


16. Czy osoba do kontaktu musi posiadać umocowanie do reprezentacji, czy może to być dowolny, merytoryczny pracownik Wnioskodawcy?

Odpowiedź:
Osoba do kontaktu wskazana w Generatorze Wniosków może być osobą dowolnie wskazaną przez Wnioskodawcę. Nie musi to być osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy.


17. Zgodnie z założeniami Regulaminu jednostka naukowa lub konsorcjum może startować wyłącznie w jednym obszarze tematycznym. Proszę mi więc odpowiedzieć co w przypadku, gdy jednostka naukowa wchodzi w skład konsorcjum składa wnioski do jednego obszaru tematycznego i w jednym z wniosków jest liderem natomiast w drugim jest partnerem?

Odpowiedź:
Jednostka naukowa może składać wnioski dot. różnych zagadnień jeżeli każdy z tych wniosków w danym obszarze będzie wykonywany przez wnioskodawcę o różnym składzie.  Czyli w dowolnym obszarze jednostka naukowa może aplikować na zagadnienie pojedynczo a do kolejnych zagadnień tym samym  obszarze może aplikować w konsorcjach, których skład  będzie różny.
Zgodnie z Regulaminem występowanie tej samej jednostki w składzie kilku konsorcjów, które różnią się składem pozwala na składanie skuteczne wniosków przez te konsorcja, pod warunkiem, iż skład podmiotów każdego z konsorcjów będzie się różnił i nie będą występować te same podmioty. Wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący jednego dowolnego zagadnienia. Jeżeli wnioskodawca zadba o współpracę z innymi jednostkami może starać się aplikować w kilku zagadnieniach w ramach danego obszaru, warunkiem jest utworzenie konsorcjów o różnych składach. Zgodnie z Regulaminem liczy się skład konsorcjum a nie pozycja podmiotu zajmowana w nim, bo jest przewidziana w umowie odpowiedzialność solidarna, podmioty w konsorcjum są równe pod względem odpowiedzialności, pozycja lidera określona jest w projekcie umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu i nie powoduje zmian w składzie konsorcjum. Na skład konsorcjów zaliczany jest bowiem rodzaj podmiotów w nich występujących traktowanych jako byty prawne i nieuzależnione od pozycji którą zajmują.

18. Czy GDDKiA przewiduje możliwość udostępnienia Wnioskodawcom danych niezbędnych   do wykonania prac badawczych?

Odpowiedź:
GDDKiA posiada dużą bazę danych, która może zostać udostępniona na potrzeby Wnioskodawców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wspierać badania po stronie Wnioskodawcy jeśli zostanie zidentyfikowana potrzeba wykorzystania danych będących w dyspozycji GDDKiA ale tylko w zakresie i formacie w jakim te dane posiada. GDDKiA nie będzie przeprowadzała zmian w sposobie przetwarzania, generowania, „ustawiania” danych. Udostępnieniu będą więc podlegać tylko dane źródłowe znajdujące się w dyspozycji GDDKiA, bez ich jakiegokolwiek przetwarzania.

19. Czy GDDKiA udostępni Wnioskodawcom sprzęt, którymi uczelnia/instytut nie dysponuje, a który znajduje się w posiadaniu GDDKiA i jest niezbędny do wykonania badań?  

Odpowiedź:
GDDKiA będzie pomagać w zakresie skorzystania ze sprzętu którym dysponuje, ale w ograniczonym zakresie i czasie. GDDKiA nie udostępni personelu niezbędnego do obsługi sprzętu, nie będzie prowadziła badań posiadanymi zasobami kadrowymi w ramach RID. Sprzęt będzie mógł być udostępniony pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na plany wykorzystania tego sprzętu przez GDDKiA. Nie można zakładać przeprowadzenia całego projektu bazując wyłącznie na sprzęcie GDDKiA i nie zakładając innych możliwości pozyskania zasobów sprzętowych gwarantujących realizację projektu.


20. Czy dostępne są do wglądu projekty porozumienia o udostępnianie aparatury będącej w posiadaniu GDDKiA? Czy możliwe jest zrobienie listy aparatury w dyspozycji GDDKiA?

Odpowiedź:
GDDKiA posiada wzory, które znajdują się w dyspozycji poszczególnych Oddziałów w skład, których wchodzą Laboratoria, nie ma jednak jednolitego wzoru, gdyż brzmienie takich porozumień będzie każdorazowo uzależnione od rodzaju i zakresu współpracy. Niecelowym jest więc umieszczanie takiego wzoru zarówno na różnorodność form i zakresu współpracy, która będzie podlegać regulacji w ww. porozumieniach. Lista aparatury będącej w dyspozycji GDDKiA nie będzie publikowana, gdyż posiadane i wykorzystywane przez GDDKiA zasoby ulegają zmianom i wszelkie enumeratywne wskazywanie posiadanego zaplecza, może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu oraz przede wszystkim sam fakt posiadania danego sprzętu przez GDDKiA nie oznacza możliwości skorzystania z niego.

21. Czy wnioski mogą dotyczyć kilku zagadnień jednocześnie oraz ile projektów w danym zagadnieniu będzie podlegało finansowaniu?

Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem I Konkursu, wnioski składane przez Wnioskodawców muszą całościowo odpowiadać zagadnieniom wskazanym z załączniku nr 9 do Regulaminu.
W trakcie oceny merytorycznej wniosków oceniana będzie kompleksowość proponowanych rozwiązań. Z tego też względu w ramach poszczególnych zagadnień poszukiwane będą projekty, które będą najbardziej kompleksowo proponowały rozwiązanie problemów określonych w Załączniku nr 9 do Regulaminu. Jeżeli kilka wniosków będzie prezentowało kompleksowe i innowacyjne, ale uzupełniające się, podejście do rozwiązania problemu w danym zagadnieniu mogą być podjęte decyzje o dofinansowaniu większej liczby projektów w ramach poszczególnych zagadnień wymienionych w Załączniku nr 9 do Regulaminu I Konkursu.


Zagadnienia finansowe


1. Katalog kosztów kwalifikowanych - uszczegółowienie?


Odpowiedź:
Na stronie Centrum w zakładce dotyczącej programu RID został zamieszczony szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych. Informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych dostępne są też w prezentacji DF ze spotkania z Beneficjentami, które odbyło się dnia 17/03/2015 roku.


2. Jakie będzie mieć znaczenie pozycja "Wkład własny" w Kosztorysie (F) Wniosku (Zał. Nr 2) Na jakich zasadach wypełnić poz. 10 i 11 Kosztorysu?


Odpowiedź:
Koszty kwalifikowane dla jednostek naukowych dofinansowane są w 100%. W przypadku programu RID dofinansowanie to będzie składało się z dofinansowania przekazanego przez Centrum (w wysokości 50%) i wynagrodzenie wypłacanego przez GDDKiA (w wysokości 50%). Dofinansowanie z Centrum przekazywane jest w formie zaliczek a wynagrodzenie z GDDKiA w formie refundacji.


3. Proszę o wyjaśnienie zasad wliczania środków trwałych do projektu?


Odpowiedź:
Środki trwałe, które stanowią aparaturę naukowo-badawczą należy zakwalifikować do kategorii A, pozostałe w tym sprzęt biurowy do kategorii O.


4. Proszę o przedstawienie wzorów formularzy rozliczeń w trakcie trwania projektu?

Odpowiedź:
Formularze dotyczące rozliczeń w trakcie trwania projektu tj. Wnioski o płatność są w fazie przygotowań i zostaną zamieszczone na stronie Centrum po podpisaniu przez Wykonawców umów.


5. Czy zakup danych jest kosztem kwalifikowanym? Chodzi np. o dane o prędkościach ruchu na odcinkach dróg od firm świadczących usługi nawigacyjne, potrzebnych do modelowania przepustowości.


Odpowiedź:
Jeśli zakup danych jest kosztem merytorycznie uzasadnionym dla danego projektu to będzie on kosztem kwalifikowanym w projekcie.


6. Jakie są koszty kwalifikowane projektu?


Odpowiedź:
Do kosztów kwalifikowanych projektu zaliczamy koszty bezpośrednie tj. wynagrodzenia, inne koszty operacyjne, koszty podwykonawstwa i koszty aparatury naukowo-badawczej i WNiP oraz koszty pośrednie tj. koszty ogólne. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera Przewodnik kwalifikowalności kosztów zamieszczony na stronie Centrum.


7. Czy jest ograniczenie kwoty przewidzianej na zakup aparatury?


Odpowiedź:
Zgodnie z katalogiem kosztów można dokonać zakupu aparatury, która nie stanowi dużej infrastruktury badawczej zgodnie z art. 20, ust. 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki tj. nie przekracza wartości 500 000zł (dla nauk ścisłych, inżynieryjnych i nauk o życiu) lub 150 000 zł (dla nauk humanistycznych i społecznych).

8. Czy koszty nadgodzin są kosztami kwalifikowanymi?


Odpowiedź:
Koszty nadgodzin nie są kosztem kwalifikowanym w ramach projektu RID.

9. Czy kwota dofinansowania to kwota netto czy brutto?


Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem w części odnoszącej się do zasad finansowania Wspólnego Przedsięwzięcia RID koszty kwalifikowane to koszty netto, czyli dofinansowanie po 50% kwoty netto (NCBR i GDDKiA) natomiast GDDKiA ponosi koszty VAT.


Podatek vat należny Wykonawcy (podatek dotyczący sprzedaży usługi przez Wykonawcę dla GDDKiA) nie jest ujmowany w kosztorysie projektu.


Podatek vat naliczony Wykonawcy (podatek VAT od zakupionych towarów lub usług do projektu) - może być ujęty w kosztorysie projektu jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku, podatek ten wówczas stanowi koszt kwalifikowany w projekcie. Centrum zaleca, aby każdy z Wykonawców rozpatrzył możliwość odzyskania podatku VAT w świetle ustawy o VAT.