W celu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, Dyrektor Centrum, w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, powołał Komitet Sterujący (KS) w następującym składzie:


I - Członkowie wskazani przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

  1. p. Marcin Nowacki
  2. p. Grzegorz Dziedzina
  3. p. Norbert Wyrwich

II - Członek wskazany przez Radę Centrum

  1. p. dr hab. inż. Janusz Rymsza

III - Członkowie wskazani przez Dyrektora NCBR

  1. p. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - Przewodniczący KS
  2. p. prof. dr hab. inż. Jan Bień
  3. p. prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas

Do zadań i uprawnień Komitetu Sterującego m.in. należy koordynacja Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa oraz wydawanie opinii lub ocen w zakresie dokumentów dot. konkursów ogłaszanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, Założeń Wspólnego Przedsięwzięcia, raportów okresowych z realizacji projektów finansowych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, wniosków o wprowadzenie zmian w realizacji projektów finansowych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, raportów końcowych oraz innych spraw związanych z wdrażaniem i koordynacją Wspólnego Przedsięwzięcia.