Informujemy o otwarciu naboru na studia wykonalności programów sektorowych i zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzania naboru. W razie pytań, wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Marta Pytlarczyk

Sekcja Programowania i Polityk UE

tel.: 22 39 07 146

Informacja o wynikach oceny zmodyfikowanych studiów wykonalności programów sektorowych

W wyniku oceny Zespołu ds. oceny studiów wykonalności programów sektorowych, dokonanej wiosną 2017 r. 6 studiów wykonalności zostało zakwalifikowanych do grupy B, tj. uzyskały możliwość poprawy.

Po modyfikacji, do Centrum wpłynęło 5 studiów, które zostały poddane ponownej ocenie Zespołu.

W wyniku ww. oceny 4 studia uzyskały pozytywną rekomendację dot. skierowania do dalszych prac ukierunkowanych na ustanowienie programów sektorowych, zaś 1 studium – rekomendację dot. ponownej modyfikacji. Informacje na temat poszczególnych studiów wykonalności prezentujemy poniżej.

Grupa A : Oceniane studium wykonalności może stać się podstawą utworzenia programu sektorowego – propozycja rozpoczęcia rozmów z Wnioskodawcą, mających na celu przygotowanie projektu danego programu:

  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" – INNOLOT (lotnictwo)
  • Klaster „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności” INNOBUS (sektor autobusów elektrycznych)
  • Stowarzyszenie Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych HEFAJSTOS oraz Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – „Innowacyjne kuźnictwo i odlewnictwo siłą napędową polskiego przemysłu” – CastForge
  • Klaster Fotoniki i Światłowodów – INNOFOTON (fotonika)

Grupa B: Studium należy poprawić zgodnie z sugestiami Zespołu i po wprowadzeniu zmian, można ponownie przedstawić je do oceny

  • Klaster Zrównoważona Infrastruktura – Dobra energia w budownictwie (inteligentne budownictwo pasywne i energooszczędne)

Jednakże po uzyskaniu opinii Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat 4 studiów z grupy A, Dyrektor Centrum podjął decyzję o niepodejmowaniu rozmów z Wnioskodawcami dotyczącymi ustanowienia ww. programów sektorowych z uwagi na pokrywanie się agend badawczych z już realizowanymi w Centrum programami.

Wyniki oceny studiów wykonalności programu sektorowych