Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO IR 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. (więcej informacji)

 

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

 

Dokumenty dotyczące programów operacynych na lata 2014-2020

Dokumenty dotyczące programów operacynych na lata 2014-2020 - więcej informacji na stronie www.poir.gov.pl