W wyborze projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wzorem rozwiązań z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej będą mogli uczestniczyć eksperci.

Celem uczestnictwa ekspertów w weryfikacji projektów jest rzetelna i bezstronna ocena wniosków o dofinansowanie przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami z poszczególnych dziedzin objętych PO WER.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) stanowi, iż w wyborze projektów do dofinansowania będą mogli uczestniczyć eksperci wyznaczani spośród kandydatów na ekspertów, którzy spełniają wymagania określone w art. 49 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
  • posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu operacyjnego.

Jednocześnie ustawodawca zdecydował o publicznym dostępie do danych umożliwiających kontakt za pomocą poczty elektronicznej z wszystkimi kandydatami na ekspertów. Dane dotyczące kandydatów na ekspertów gromadzone będą w formie wykazu zamieszczanego na stronie internetowej instytucji prowadzącej nabór kandydatów na ekspertów.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie Szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze oraz załącznikami.

Dokumenty aplikacyjne wskazane w treści ogłoszenia należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER” na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


lub dostarczyć osobiście do kancelarii NCBR lub sekretariatu DRK (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy NCBR, tj. od 8:15 do 16:15) pod wskazany powyżej adres, w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

Dokumenty do pobrania: