Wraz z pierwszym zamówieniem kandydat otrzymuje właściwy wzór umowy zależny od charakteru określonej w zamówieniu pracy. Kandydat może pełnić m.in. rolę recenzenta, panelisty, kontrolera.

Wraz z każdym zamówieniem na wykonanie oceny, kandydat otrzymuje wzór Oświadczenia o bezstronności i braku istnienia konfliktu interesów względem wnioskodawców/(pod)wykonawców proponowanego mu do oceny wniosku/projektu. W przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów, kandydat powinien odmówić wykonania zamówienia. Jeśli konflikt interesów nie występuje, kandydat składa Oświadczenie przed otrzymaniem dokumentacji do oceny.

Praca w charakterze recenzenta polega na zdalnej ocenie wniosków/projektów. W przypadku zamówienia na wykonanie pracy recenzenckiej zawierana jest umowa ramowa, z którą można zapoznać się tutaj:

https://ncbr.gov.pl/baza-ekspertow/dokumenty-dla-recenzentow/

Umowa zawierana jest jednokrotnie i obejmuje każde kolejne zamówienie złożone przez NCBR recenzentowi. W każdym zamówieniu określony jest charakter pracy, termin jej realizacji, kwota wynagrodzenia i inne informacje konieczne do podjęcia decyzji o przyjęciu zamówienia do realizacji lub o odmowie jego wykonania.

Recenzent opracowujący opinie zdalnie przygotowuje:

  1. a) opinie do wniosku o dofinansowanie lub protestu od wyników oceny wniosku o dofinansowanie. Jego zadaniem jest, po uzyskaniu materiałów do oceny, sporządzenie opinii dotyczącej stopnia spełnienia przez projekt kryteriów podanych w karcie oceny merytorycznej. Opinia powinna być przygotowywana zgodnie z założeniami programu, w którym został złożony wniosek oraz w świetle opisanych przez wnioskodawcę jego zdolności, zasobów technologicznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasobów kadrowych związanych z planowanym do realizacji projektem.
  2. b) opinie dotyczące raportów składanych przez Beneficjentów danego programu realizujących współfinansowany projekt. Zadaniem recenzenta jest, po uzyskaniu materiałów do oceny, sporządzenie opinii na temat przebiegu danego etapu projektu lub zmiany w projekcie, zgodnie z kryteriami podanymi w karcie oceny merytorycznej. Dzięki tej opinii NCBR otrzymuje informację zwrotną co do zgodności przebiegu projektu z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz z umową o dofinansowanie.

Praca w charakterze panelisty polega na ocenie wniosków/projektów podczas posiedzeń. Panelista, po uzyskaniu materiałów do oceny, bierze udział w posiedzeniach zespołów oceniających wnioski o dofinansowanie. We współpracy z pozostałymi członkami panelu opracowuje wspólną, opartą na konsensusie opinię dotyczącą stopnia spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów punktowanych. Jest ona przygotowywana w związku z założeniami programu, do którego został złożony wniosek oraz w świetle przedstawionych przez wnioskodawcę jego zdolności, zasobów technologicznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasobów kadrowych związanych z planowanym do realizacji projektem.

Posiedzenia zespołów oceniających wnioski/projekty odbywają się dwustopniowo:

  1. a)      Prepanel –posiedzenie ekspertów skutkujące jedną opinią całego zespołu (w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym), odbywające się w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub w trybie obiegowym (w zależności od regulaminu danego konkursu),
  2. b)      Panel – posiedzenie ekspertów przy udziale wnioskodawcy (pitch), na które składa się prezentacja projektu przez wnioskodawcę oraz sesja pytań uzupełniających zadawanych przez ekspertów, w efekcie którego następuje wydanie przez członków panelu wspólnej opinii (w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym).

Praca w charakterze eksperta kontrolującego polega na ocenie zgodności przebiegu projektu z zawartą przez beneficjenta i NCBR umową, i odbywa się na miejscu realizacji projektu w obecności pracowników NCBR.

Może zdarzyć się, że kandydat będzie zaproszony do wykonania pracy eksperckiej innego typu, np. wydania opinii w oparciu o przedstawione przez beneficjenta dokumenty i informacje uzyskane podczas spotkania z beneficjentem, które odbywa się w siedzibie NCBR z udziałem pracowników NCBR. Charakter i zakres pracy zawsze podany jest w zamówieniu na wykonanie oceny.

Ważne:

NCBR oczekuje od eksperta dyspozycyjności, ekspert może jednak odmówić wykonania zamówienia, jeśli jest to uzasadnione.

Ekspert, który przyjął zamówienie do realizacji nie może wycofać się z wykonania pracy określonej w zamówieniu, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami określonymi w zawartej z NCBR umowie, na podstawie której wykonuje zamówienie.