Rozwój Innowacji Drogowych - RID

W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy NCBR a GDDKiA powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.


Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.


Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnieniu procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA, którą to zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest m.in. rozwój sieci drogowej oraz utrzymanie i rozbudowa istniejących dróg krajowych.


Realizacja proponowanego Wspólnego Przedsięwzięcia RID przyczyni się do rozwoju modeli oraz technologii przydatnych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu. W konsekwencji, wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach wyłonionych w konkursach projektów spowoduje, że w procesie planowania, przygotowania, budowy i utrzymania dróg i infrastruktury drogowej dostępne będą nowoczesne i bardziej efektywne i ekonomiczne modele. Powstająca i istniejąca sieć drogowa będzie budowana i utrzymywana w oparciu o przejrzyste, nowoczesne i ekonomiczne technologie i modele.


Przedsięwzięcie obejmuje następujące obszary tematyczne wskazane przez GDDKiA i dotyczące dróg publicznych, dla których nie ma dostępnych analitycznych opracowań omawiających kompleksowo prezentowaną problematykę:

  • Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze
  • Wyposażenie dróg i otoczenia
  • Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową


Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych, wyłanianych w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBR i GDDKiA, zostaną wdrożone poprzez wprowadzenie jako wytyczne – instrukcje do stosowania przy budowie, przebudowie, rozbudowach, remontach oraz wzmocnieniach dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


Głównym celem ww. obszarów jest wypracowanie modeli, rozwiązań lub opracowań, które przyczynią się do efektywniejszego zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową.


Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID wynosi 50 mln zł. Udział poszczególnych stron tj. NCBR i GDDKiA wynosi po 50%. Zasady rozliczania i finansowania projektów wyłonionych w ramach I Konkursu Przedsięwzięcia RID zostaną szczegółowo określone w umowach trójstronnych na finansowanie projektów B+R zawieranych między NCBR, GDDKiA i przyszłym Wykonawcom.


Okres realizacji: od 2014 r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych projektów. Okres realizacji projektów max. 24 miesiące, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki projektu możliwe jest wydłużenie okresu realizacji projektu do 36 miesięcy.


Beneficjenci: Jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP lub Konsorcja naukowe w skład których wchodzą wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP.


Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie I konkursu w ramach Przedsięwzięcia planowane jest na dzień 15 stycznia 2015 r. Uruchomienie naboru wniosków nastąpi w lutym 2015 r. Okres naboru wniosków będzie trwał 60 dni. Data otwarcia naboru wniosków zostanie opublikowana w komunikacie dot. ogłoszenia konkursu.


Informacje dot. ogłaszanych konkursów będą publikowane na stronach internetowych Centrum i GDDKiA.


Poniżej udostępniamy do Państwa wiadomości informacje dotyczące RID.


Do pobrania:


Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu: rid-at-ncbr.gov.pl

Pytania dot. obszarów merytorycznych i zakresu tematycznego konkursu: rid-at-gddkia.gov.pl

Koordynator Przedsięwzięcia NCBR:
Piotr Pryciński
e-mail: piotr.prycinski-at-ncbr.gov.pl
tel. 22 390 72 82

Koordynator Operacyjny Przedsięwzięcia GDDKiA:

Marta Horodecka

tel. 22 375 89 42