W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A. powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie CuBR, polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.


Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia pozycji światowego lidera przez polski przemysł metali nieżelaznych, szczególnie w zakresie produkcji miedzi.

Poniżej link do szczegółowych informacji dotyczących założeń.


Realizowana strategia zakłada poprawę efektywności procesu produkcyjnego (inwestycje w nowe technologie, modernizacja infrastruktury), rozwój nowych technologii górniczych, nowe rozwiązania w zakresie systemów eksploatacji, skuteczne zarządzanie ryzykiem przemysłowym, a także rozwój bazy zasobowej poprzez wydobycie zasobów głęboko zalegających. Skuteczność tych działań uzależniona jest między innymi od kompleksowości i jakości prac badawczych oraz możliwości ich implementacji.


Przedsięwzięcie obejmuje cztery obszary dotyczące górnictwa, przeróbki, metalurgii oraz wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko:


I. Górnictwo i Geologia.
II. Przeróbka rud.
III. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały.
IV. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.


Pierwszy obszar opierał się będzie na utrzymaniu zdolności produkcyjnych z posiadanych złóż poprzez głębsze wydobycie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obszar drugi obejmuje przeróbkę rud metali nieżelaznych opartą na wzbogacaniu ukierunkowanym na produkcję koncentratów siarczkowych metali o odpowiedniej jakości z możliwie wysokim uzyskiem. Jakość produkowanego koncentratu jest kryterium istotnym w aspekcie zarówno technologicznym, z punktu widzenia metalurgicznego, jak i ekonomicznym, uwzględniając czynnik biznesowy kompleksowych procesów górniczo-hutniczych w całym ciągu produkcyjnym. Z kolei obszar trzeci obejmuje nowe technologie metalurgiczne przetwarzania koncentratów metali, żużli i półproduktów, a także rozwój nowoczesnych technologii produkcji metali nieżelaznych oraz tworzenia nowych materiałów w nowoczesnych dziedzinach gospodarki. Obszar czwarty to przede wszystkim ochrona środowiska w zakresie skutków działalności górniczo-hutniczej, a także zarządzanie ryzykiem przemysłowym w obszarze zagrożeń naturalnych i indukowanych eksploatacją złoża głębokiego. Ponadto obszar ten obejmuje fotowoltaikę oraz innowacyjne technologie magazynowania energii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i nowoczesnego sprzętu elektronicznego FPGA.

Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Przedsięwzięcia wynosi do 200 mln zł. Udział poszczególnych stron wynosi po 50%. Pewną nowością w odniesieniu do poprzednich, realizowanych Przedsięwzięć jest fakt, że KGHM może, na zasadzie uznania, przyznać dodatkowe wynagrodzenie tytułem sfinansowania/współfinansowania wkładu własnego Wykonawcy.

Okres realizacji: od 2013 r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych projektów.
Beneficjenci: Konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.


Planowane ogłoszenie I konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia – IV kwartał 2013 r.

Kontakt:

Maria Bojanowska-Sot
Koordynator Wspólnego Przedsięwzięcia po stronie NCBR
Sekcja Wsparcia Merytorycznego
t: +48 22 25 66 723
maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl 

W sprawach dotyczących realizacji projektów informacji udziela:

Emilia Pacholska-Noskowicz
Sekcja Finansowania Projektów III
t: +48 22 39 07 207
emilia.pacholska-at-ncbr.gov.pl