FAQ – Wspólne przedsięwzięcie TANGO

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego regulaminu Programu TANGO  oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

1. Czy przedsiębiorca współfinansujący fazę B+R może być przedsiębiorcą zagranicznym?


Podmiotem współfinansującym fazę B+R powinien być przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008) posiadający siedzibę na terenie RP.


2. Czy może zaistnieć sytuacja, w której więcej niż jeden przedsiębiorca współfinansuje fazę B+R?


Tak, pod warunkiem, iż zapewniony zostanie wkład własny tych przedsiębiorstw w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych fazy B+R.


3. Czy w programie TANGO występuje pomoc publiczna?


Nie.


4. Czy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w programie TANGO?


Nie, program TANGO umożliwia otrzymanie dofinansowania wyłącznie podmiotom wskazanym w katalogu Wnioskodawców (rozdz. I, pkt. 2, ust. 6 regulaminu konkursu).


5. Czy przedsiębiorca  współfinansujący fazę B+R może równocześnie wykonywać zadania w projekcie na zasadzie podwykonawstw?


Nie, przedsiębiorca współfinansujący fazę B+R nie może występować w roli podwykonawcy Wykonawcy projektu.


6. Czy projekt bazowy musi być zakończony, aby mógł stanowić podstawę realizacji projektu w ramach TANGO?


Projekt bazowy nie musi być zakończony, powinien natomiast spełniać kryteria określone w rozdziale I, pkt. 2, ust. 4 regulaminu konkursu.


7. Czy wkładem własnym może być ryczałt (koszty O)?


Nie.


8. Czy faza B+R może rozpocząć się równocześnie z fazą K?


Tak, zgodnie z regulaminem konkursu (rozdz. II, pkt 11) dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji fazy badawczej (B+R) w trakcie trwania fazy K.


9. Od kiedy można rozpocząć realizację projektu?


Realizację projektu można rozpocząć od dnia następującego po dniu złożenia wniosku wstępnego (tj. od 18 marca 2014 r.). Rozpoczęcie realizacji projektu przed potencjalnym przyznaniem dofinansowania związane jest z ryzykiem braku uzyskania dofinansowania projektu a tym samym koniecznością pokrycia dokonanych wydatków z środków własnych.