Zgłoszenie nadużyć w programach UE:

W NCBR  przestrzega się norm prawnych i etycznych a także przestrzega się zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.

Podejmowane przez NCBR działania będą jednoznacznie ukierunkowane na przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć finansowych i korupcji.

  • Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Co należy zgłaszać:

Nadużycie finansowe* - w odniesieniu do wydatków: jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:

  • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane; 

Określene „nadużycie finansowe” jest również używane do opisu szeregu różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, korupcja, przywłaszczenie, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy oraz zatajanie istotnych faktów.  Z nadużyciem wiąże się często wykorzystanie oszustwa w celu uzyskania korzyści dla siebie, osoby bliskiej lub osoby trzeciej, bądź w celu spowodowania straty dla innej osoby - kluczowym elementem odróżniającym nadużycie od nieprawidłowości jest działanie intencjonalne.

Nieprawidłowość** - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego, dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem.

Korupcja*** - żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, która wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę, przy czym łapówka może stanowić korzyść nie tylko dla odbiorcy, ale i dla innego podmiotu.

* zgodnie z art. 1 Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o ochronie interesów Finansowych Wspólnot Europejskich.

** zgodnie z art. 2 (36) Rozporządzenia ogólnego.

*** wielopoziomowa definicja korupcji: Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz.U. 2005 nr 29 poz. 249).

W celu dokonania zgłoszenia proszę skorzystać z załączonego formularza

A następnie wysłać go na adres email: zglosnaduzycie-at-ncbr.gov.pl

Każda informacja powinna zostać sprawdzona przed zgłoszeniem. 

Informacje podane w zgłoszeniu, identyfikujące osobę(-y) zgłaszającą zostają objęte ochroną na etapie prowadzenia postępowania wyjaśniającego jak i po jego zakończeniu, przy czym mogą one zostać ujawnione na wniosek odpowiednich służb (m.in. CBA, ABW, CBŚ, UKS,  Policji, Prokuratury, OLAF)