CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DZIAŁANIE 3.3 PO PC „E-PIONIER” - PROWADZENIE UMÓW

 • Jakie, oprócz ceny, mogą być przykładowe podlegające punktacji kryteria w zasadzie konkurencyjności? Czy mogą to być punktu z testu, albo rozmowy rekrutacyjnej?

Kryteria oceny ofert muszą odnosić się do danego przedmiotu zamówienia (ceny, a oprócz niej np. parametrów technicznych, aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjnych, terminu wykonania) a nie do właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Powyższe oznacza, że w ramach kryteriów oceny ofert nie można punktować np.: doświadczenia wykonawcy, doświadczenia personelu przeznaczonego do realizacji zamówienia czy liczby publikacji naukowych. Przedmiotowe kwestie mogą stanowić wyłącznie warunki udziału w postepowaniu.

 • Czy możemy zatrudnić kogoś na trzy miesiące bez przetargu, a potem, jeśli podejmiemy decyzję, że chcemy z tą osobą współpracować przez dwa lata zrobić przetarg?

Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi (6.5 pkt 8 lit. h): zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – wówczas nie trzeba stosować zasady konkurencyjności pod warunkiem, że przewidział je w zapytaniu ofertowym. 

W innym przypadku zamawiający może zatrudnić kogoś bez przeprowadzania postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności na pewien czas próby, lecz nie będzie to koszt kwalifikowany. W dodatku zamawiający nie ma pewności, że ta osoba zostanie wybrana w trakcie kolejnej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 • Czy możemy zrealizować w przewidzianym budżecie (gdyby się udało) więcej MVP niż założony wskaźnik?

Tak, istnieje taka możliwość.

 • Czy można jednym postępowaniem konkurencyjnym objąć cały zespół interdyscyplinarny?

Tak, istnieje taka możliwość pod warunkiem wywiązania się z obostrzeń wynikających z dokumentu „Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji” oraz wytycznych horyzontalnych.

 • Czy wystarczającym jest zamieszczenie zapytania jedynie na stronie Akceleratora?

Tak należy rozumieć zapis dot. publikacji z ww. dokumentu.

 • Czy można ustalić jakiś typowy format zapytania, w którym będą zdefiniowane kryteria dopuszczające dla zespołu i będzie zawarty opis problemu, który będzie rozwiązywany?

Tak, mogą Państwo stworzyć tego typu wzór/formatkę. Proszę mieć na względzie wyjaśnienia z punktów powyższych (co może być warunkiem udziału w postepowaniu, a co można punktować).

 • Czy można w ramach postępowania wskazać jedynie kryteria dopuszczające, a potem w trwającej około miesiąca procedurze zbliżonej do PCP pracować z zespołem i dokonać końcowego wyboru na zakończenie tego procesu? (Procedura będzie kończona Komitetem Inwestycyjnym, na którym w oparciu o z góry znane kryteria propozycje zespołów będą oceniane i dopuszczane do dofinansowania).

Nabór zespołów interdyscyplinarnych powinien odbywać się w oparciu o zasadę konkurencyjności. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku mogą Państwo zastosować zaproponowany schemat naboru członków ZI, po spełnieniu następujących warunków:

 • odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami części „Warunki spełnienia zasady konkurencyjności” dokumentu pn. „Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji”,
 • podpisania umów z członkami ZI dopiero po Komitecie Inwestycyjnym, o którym mowa powyżej. Wybór dokonany na Komitecie musi zostać zakończony protokołem z postępowania (jego zawartość również reguluje ww. dokument).
 • Czy przychód ze sprzedaży przysługujących Akceleratorowi praw IP do MVP dokonanej na rzecz spółki spin-off, założonej do celów komercjalizacji tego MVP jest rozumiana jako przychód w projekcie, brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu generowanego przez projekt?

Przychodem są wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt (MVP) – sprzedaż praw IP do MVP jest więc przychodem.

Przychodem w projekcie nie będzie natomiast sprzedaż praw do ostatecznego produktu (powstałego w wyniku dodana kolejnych funkcjonalności do MVP).

 • Czy inwestycja kapitałowa w ww. spółkę spin-off wlicza się do kwoty na bazie której obliczana jest premia Akceleratora?

Success fee liczona jest od wartości inwestycji w spółkę powstałej na bazie MVP lub sumy minimalnych opłat licencyjnych. Ergo, taka inwestycja jest bazą do obliczania premii.

 • Czy możliwe jest wprowadzenie do katalogu kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę osób bezpośrednio zaangażowanych w wytworzenie MPV?

Aktualnie takiej możliwości nie ma. 

Ewentualne wprowadzenie umów o pracę w kategorii W dla zespołów interdyscyplinarnych wymaga konsultacji z IP (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) i IZ (Ministerstwo Rozwoju).

 • Czy możliwe będzie zakwalifikowane kosztów wykorzystania infrastruktury komercyjnej podmiotu powiązanego w 100% z Grantobiorcą i na jakich warunkach?

Obecnie, w przypadku podmiotów powiązanych, rzeczywiście taka możliwość nie istnieje. IP (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) odpowiadając na propozycję zmian zgłoszoną przez NCBR, skierowała sprawę do odpowiednich organów. Naszym wspólnym celem jest wprowadzenie do wytycznych horyzontalnych zapisu umożliwiającego udzielanie zamówień m.in. powiązanym uczelniom technicznym.

 • W jaki sposób mają być rozliczane koszty zaangażowania pracowników jednostek administracji publicznej?

Koszty zaangażowania pracowników instytucji publicznych mogą być rozliczane na podstawie: 

 • umów cywilnoprawnych lub
 • noty obciążeniowej przyjętej przez Grantobiorcę od instytucji publicznej. 

W drugim przypadku udokumentowanie wysokości noty obciążeniowej musi być potwierdzone dokumentami źródłowymi określającymi zaangażowanie pracownika instytucji publicznej w realizację projektu e-Pionier oraz wysokość wynagrodzenia.

Notę obciążeniową należy rozliczyć w kategorii W – wynagrodzenia.

 • W jaki sposób pracownikom akceleratora można wypłacić przysługującą im premię z tytułu realizacji projektu?

Premię należy wypłacać zgodnie z regulaminem i zasadami obowiązującymi w danej jednostce.

 • Prosimy o informację czy wskaźnik będzie przez Państwa interpretowany jako spełniony poprzez zatrudnianie poszczególnych osób czy jako ilość obsadzonych stanowisk w projekcie.
  Dla przykładu:
  W danym zespole interdyscyplinarnym zatrudnimy np. architekta systemowego, a zatrudniona osoba rezygnuje po 1 miesiącu pracy, na jej miejsce znajdujemy nowego architekta systemowego. Czy wskaźnik dla powyższego przykładu liczony będzie jako 2 (ilość zaangażowanych osób), czy jako 1 (liczba stanowisk: architekt systemowy)?

Pierwsze podejście jest prawidłowe. 

Do wskaźnika liczeni będą wszyscy członkowie zespołów interdyscyplinarnych rekrutowani przez akcelerator celem stworzenia rozwiązania na problem zgłoszony przez instytucję publiczną. Sposobem udokumentowania wskaźnika w późniejszych etapach projektu może być ilość podpisanych umów z członkami ZI.

 • Właściciele Wnioskodawcy rozważają podwyższenie kapitału zakładowego Akceleratora. W ramach podwyższenia nowe udziały mogłyby zostać objęte nieproporcjonalnie przez obecnych właścicieli. Nie planuje się zaangażowania inwestorów z poza grupy obecnych właścicieli. Czy rozważane podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wcześniejszego zgłoszenia i zgody NCBR?

Zgodnie z § 19 ust. 3 umowy o powierzenie grantu: zmiana statusu prawno-organizacyjnego nie wymaga zmiany umowy w formie Aneksu, lecz wymaga zgody Centrum. 

Prosimy wziąć przy tym pod uwagę zapisy ust. 11 i 12 tego samego paragrafu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DZIAŁANIE 3.3 PO PC „E-PIONIER” - NABÓR WNIOSKÓW

 • Czy na etapie oceny ofert  potencjalny akcelerator ma wykazać zidentyfikowane potrzeby do skierowania do zamówień przedkomercyjnych, czy też konkretnie przedmioty zamówień komercyjnych spełniające przesłanki określone w procedurze tych zamówień? Czy zgodnie z procedurami zamówienia przedkomercyjnego mogą być tworzone produkty, których nie ma na rynku a istnieje na nie zapotrzebowanie (np. aplikacje monitorujące opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi w gminie)? W jaki sposób oczekuje się potwierdzenia braku dostępności na rynku określonego rozwiązania?

Konkretne, zidentyfikowane przez wnioskodawcę potrzeby wystarczą. Niemniej, Akcelerator musi mieć pewność, że MVP (produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności wytwarzany w ramach projektu) jest technologicznie możliwy do wytworzenia.

Co do zasady – chodzi o produkty, których nie ma na rynku, bądź w istotny sposób lepiej odpowiadają na potrzeby zamawiających od produktów już istniejących.

 • Jakie minimalne standardy techniczne, merytoryczne powinny spełniać opracowane rozwiązania w formule zamówień przedkomercyjnych?

Ograniczamy się do podmiotowego ograniczenia programu operacyjnego – musi występować komponent ICT.

 • Do jakiego odbiorcy (administracja samorządowa, rządowa, PFRON, Straż pożarna) będą skierowane wytworzone w projekcie produkty?

„Instytucje publiczne” to kategoria ogólna, celowo niedoprecyzowana w dokumentacji konkursowej. Co do zasady wytworzone produkty mają odpowiadać na problemy społeczno-gospodarcze obywateli.

 • Czy tylko i wyłącznie  problemy/zapotrzebowania do zamówień komercyjnych mogą zgłaszać instytucje publiczne? Czy też organizacje pozarządowe/obywatele ? Jak to udokumentować?

W pilotażu jedynie instytucje publiczne mogą zgłaszać problemy/zapotrzebowania. Do stwierdzenia, czy dana instytucja chce współpracować w ramach działania potrzebne będą listy intencyjne, umowy ramowe, etc. będące załącznikiem do wniosku.

 • Czy aktualna edycja konkursu na Aceleratory będzie dotyczyła wybranych  obszarów kwestii społecznych/gospodradczych – np. ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu itd.?

Nie ma takiego ograniczenia. Niemniej, docelowo chcemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy z Akceleratorów będzie specjalizował się, np. pod kątem charakteru instytucji publicznych, które uda się pozyskać do współpracy.

 • Z uwagi na zakres problematyki zamówień przedkomercyjnych konieczne jest tworzenie rozwiązań przez zespoły interdyscyplinarne z udziałem nie tylko programistów,  lecz osób mających odpowiednią wiedzę w danej problematyce – czy zespoły te będą mogły być złożone ze studentów?

Tak, studenci są jak najbardziej dopuszczeni do programu jako ostateczni biorcy wsparcia.

 • Czy projektodawca powinien mieć na etapie przystąpienia do konkursu podpisane umowy o współpracy z instytucjami publicznymi, niezbędnymi do realizacji zadań w projekcie (gminy, powiaty, samorząd wojewódzki, uczelnie, profesjonalne firmy informatyczne, kluczowe instytucje takie jak PFRON, straż pożarna, policja, itp.). Czy Partnerzy ci mogą być podmiotami współpracującymi na podstawie listu intencyjnego, deklaracji nie zaś formalnymi partnerami projektu określonymi w wytycznych dot. realizacji projektów partnerskich?

Na etapie wnioskowania i dalszej współpracy list intencyjny wystarczy. Powinien zawierać informacje dotyczące deklaracji chęci współpracy, w tym ewentualnego udostępnienia infrastruktury instytucji publicznej do testów MVP.

 • Co to znaczy „zdolny informatyk”? Czy akcelerator  na etapie rekrutacji do projektu będzie dokonywał oceny pod tym kątem.

Jak najbardziej powinien. Na samym końcu Akceleratorowi powinno zależeć na jakości wytworzonych MVP.

 • Czy zostanie wprowadzona definicja zdolnego informatyka?

Nie planuje się wprowadzenia takiego uregulowania.

 • Czy będą kryteria wiekowe udziału w projekcie (70 latek też może być „zdolnym informatykiem”) , czy będą kryteria dotyczące wykształcenia – w POPC wskazani są studenci, którzy mają wykształcenie średnie

Nie przewidujemy kryteriów wiekowych. Dla celów programu ważniejsze są kryteria stricte merytoryczne.

 • Co dalej z rozwiązaniami, które nie zostaną ostatecznie wybrane? Kto będzie posiadał do nich prawa? Czy "informatycy"/zespoły interdyscyplinarne będą mogły je później rozwijać we własnym zakresie?

Jeśli chodzi o rozwiązania, których  instytucja publiczna nie zgodzi się wdrożyć – jak najbardziej, będzie można je rozwijać (ale już nie ze środków e-Pioniera).

Prawa będą określone w umowie zespołu z Akceleratorem, a ich pierwotny podział reguluje umowa pomiędzy Akceleratorem i NCBR (Akcelerator może zapewnić sobie udział w IPR tożsamy z procentowym udziałem wkładu własnego w projekcie; reszta powinna być zapewniona zespołom interdyscyplinarnym).

 • Czy baza instytucji publicznych, które zgłaszają zapotrzebowanie na rozwiązania konkretnych problemów, stanowi katalog zamknięty? Czy po procesie wyboru inne podmioty będą mogły zgłaszać swoje potrzeby?

Możliwości w zakresie instytucji publicznych są szerokie, a katalog nie jest zamknięty. Po procesie wyboru Akceleratora istnieje możliwość naboru kolejnych problemów instytucji.

 • Czy istnieje zamknięty katalog usług doradczych kierowanych do programistów, czy też o formie udzielonego wsparcia decydują akceleratory, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb w tym obszarze?

Te kwestie reguluje dokument pn. „katalog wydatków kwalifikowanych”.

 • Czy istnieją ograniczenia terytorialne w zakresie zgłaszania problemów i propozycji ich rozwiązań?

Tak – granice RP.

 • Czy wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju jest istotnym elementem oceny formalnej? Czy wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie w przypadku zadeklarowania przez wnioskodawcę braku zgodności projektu z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013?

Niespełnienie ww. zasad może być powodem do odrzucenia wniosku w ramach oceny formalnej. Projekt musi wykazać pozytywny wpływ na realizację zasady sformułowanej w art. 8 Rozporządzenia (zrównoważony rozwój). Wymagane jest również wykazanie co najmniej neutralnego wpływu na realizację zasady z art. 7 Rozporządzenia (promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji).

 • Czy powołanie nowej spółki w celu realizacji projektu jest warunkiem koniecznym w przypadku partnerstw więcej niż 2 podmiotów? Czy jest możliwość powołania Akceleratora na podstawie umowy partnerstwa/konsorcjum?

Wnioskodawca musi posiadać nr KRS co najmniej na dzień przed podpisaniem umowy. Grantobiorcą może być więc jedynie podmiot posiadający osobowość prawną. Konsorcja i partnerstwa nie mieszczą się w katalogu podmiotów posiadających osobowość prawną. Co nie znaczy, że nie mogą ponosić wydatków w projekcie (kategoria E – podwykonawstwo – może stanowić do 50% wydatków kwalifikowanych). 

 • Czy w przypadku możliwości wykazania współpracy na mocy umowy partnerstwa/konsorcjum możliwe jest wykorzystanie zasobów, doświadczenia i potencjału partnerów (podmiotów) oraz osób fizycznych powiązanych kapitałowo/osobowo z podmiotami partnerskimi?

Co do zasady kryteria dotyczące zasobów/doświadczenia tyczą się Akceleratora oraz jego członków. Niemniej, dopuszczalne jest ukazanie doświadczenie podmiotów powiązanych, z wyraźnym zaznaczeniem stopnia powiązania (wyrażonego np. poprzez procent posiadania kapitału/głosów, powiązania osobowe, umowy partnerstwa, etc.), personelu podmiotu oraz planowanych zadań realizowanych w projekcie przez podmiot powiązany/partnerski.

 • Ocenie podlega posiadana wiedza oraz doświadczenie Akceleratora (lub, jeśli dotyczy – poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład) pod kątem dotychczasowej pracy w sektorze technik komputerowych. Czy ocena dotyczy stricte doświadczenia podmiotów czy osób wchodzących w skład tych podmiotów? 

Chodzi również o osoby wchodzące w skład ww. podmiotów.

 • Czy spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada uczelnia państwowa, może być beneficjentem programu (Akceleratorem)? Czy możliwe jest wykorzystanie zasobów, doświadczenia i potencjału innej uczelni, z którą spółka zawarła umowę o reprezentacji bądź/oraz zawrze umowę partnerstwa w celu realizacji projektu?

Grantobiorcą jest w tym przypadku spółka. W tym konkretnym przypadku możliwe jest ukazanie doświadczenia pracowników uczelni (pełniących istotne role w projekcie), z którą zawarto umowę partnerstwa. Wymagane jest jednak wyraźne zaznaczenie, że opisane doświadczenie i potencjał nie dotyczy wnioskodawcy, a podmiotu trzeciego, z którym zawarto odpowiednie porozumienie. 

 • Wnioskodawca ma przedstawić "Sprawozdanie z działalności B+R (...)". Czy jeżeli  wnioskodawca reprezentuje uczelnię publiczną jako spółka, której udziały w 100% należą do tejże uczelni, możliwe/konieczne jest załączenie sprawozdania tejże uczelni?

To spółka jest wnioskodawcą i to ona załącza sprawozdanie z działalności B+R. W tym przypadku nie ma konieczności załączania dokumentu uczelni.

 • Jako koszt kwalifikowany w projekcie wskazano koszt wynagrodzeń przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za udostępnienie środowiska testowego dla stworzenia MVP. Jakie modele rozliczenia księgowego między Akceleratorem a instytucją publiczną są wskazane (czy wynagrodzenia te mają być pokrywane bezpośrednio przez Akcelerator)?

Od strony księgowej, wszelkie wynagrodzenia powinny być ponoszone przez Akcelerator.

 • Celem projektu jest wsparcie zespołów interdyscyplinarnych, które będą dostarczać rozwiązania dla istotnych problemów instytucji publicznych. Czy Akcelerator ponosi odpowiedzialność za niepowodzenie projektu zespołowego, tj. niezakończonego wdrożeniem?

Projekt skupia się na pracach rozwojowych, których immanentną cechą jest ryzyko niemożności faktycznego zastosowania w gospodarce. Akcelerator nie poniesie więc odpowiedzialności za projekty zespołów interdyscyplinarnych, które nie zostały faktycznie wdrożone w instytucji publicznej.

 • Projekt e-Pionier ma opierać się na modelu zamówień przedkomercyjnych. Czy w tym przypadku partnerstwo innowacyjne zawiera instytucja publiczna z Akceleratorem na czas trwania projektu, czy instytucja publiczna z podmiotem (start-up, spin-out), powołanym po zakończeniu projektu, na bazie MVP opracowanego w ramach projektu?

Koncepcja zależy od samego Akceleratora i powinna być opisana w odpowiednim miejscu wniosku. Niemniej, modelowym przykładem byłoby zawiązanie partnerstwa pomiędzy instytucją publiczną a start-upem/spin-outem, który powstanie już po zakończeniu projektu. Co bardzo istotne – powołanie takiego przedsiębiorstwa (w tym jego dokapitalizowanie) nie będzie mogło być kwalifikowane w ramach projektu e-Pionier.

 • Czy przejęcie zespołu przez firmę branżową też rozumiane jest jako sukces i jak wtedy liczy się premię od takiego sukcesu?

Nie. Premia od sukcesu uwzględniana jest (zgodnie z umową i katalogiem wydatków) jedynie w przypadku:

 • objęcia udziałów lub akcji w spółce utworzonej na bazie MVP,
 • udzieleniu licencji za korzystanie z MVP.
 • Jak powinna zostać potwierdzona możliwość pokrycia wkładu własnego?

We wniosku o przyznanie grantu znajduje się pole, gdzie wnioskodawca deklaruje zapewnienie wkładu własnego (ze środków własnych lub zewnętrznych). 

 • Wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie z instytucjami pierwszego sektora. Jakie podmioty NCBiR rozumie pod tym pojęciem? Czy punktowane jest wykazanie współpracy ze spółkami skarbu państwa?

Chodzi o instytucje publiczne – bardzo szeroko rozumiane (również szpitale, straż pożarną, etc.). Ogólna definicja znajduje się w umowie: „podmiot publiczny lub każdy inny podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego”.

 • Wnioskodawca powinien przedstawić portfolio problemów zidentyfikowanych przez instytucje sektora publicznego, z którymi jest związany umowami/listami intencyjnymi. Czy możliwa jest współpraca z podmiotami stosującymi PZP, w tym spółkami skarbu państwa?

Tak, jest to możliwe, o ile podmiot spełni wymogi przedstawione w punkcie powyżej.

 • Podczas oceny doświadczenia wnioskodawcy przy aktywizacji przyszłych przedsiębiorców badane będzie doświadczenie w organizacji spotkań branżowych. Badany będzie również potencjał do organizacji przyszłych wydarzeń, podczas których instytucje publiczne będą mogły rozpropagować potrzebę znalezienia rozwiązań zgłaszanych problemów. Czy ocenie podlegać będzie koncepcja udziału w spotkaniach organizowanych przez instytucje publiczne, których celem jest identyfikowanie problemów instytucji?

Przyszła koncepcja udziału w spotkaniach nie jest częścią tego kryterium; proszę ją zawrzeć w ramach punktu „koncepcja realizacji projektu”. 

W przypadku rzeczonego kryterium chodzi o doświadczenie w organizowaniu konferencji/spotkań/warsztatów, które wnioskodawca realizował w przeszłości.

 • Podczas oceny portfolio zebranych problemów i ewentualnych rozwiązań weryfikowana będzie lista problemów oraz ewentualnych możliwych rozwiązań. Czy założenie to nie jest sprzeczne z warunkiem koniecznym przeprowadzenia procedury PCP - tj. braku istniejących rozwiązań na rynku? Proszę o zdefiniowanie "ewentualnych możliwych rozwiązań".

Chodzi o krótki i ogólny opis możliwego rozwiązania problemu, który poddany zostanie weryfikacji w trakcie realizacji projektu i doprowadzi do stworzenia MVP. Nie jest to sprzeczne z procedurą PCP; przedstawia jedynie obrany kierunek celem rozwiązania problemu.

 • Podczas oceny portfolio zebranych problemów i ewentualnych rozwiązań weryfikowana będzie "techniczna możliwość późniejszego wdrożenia rozwiązania w instytucji publicznej, zgodnie z PZP lub w oparciu o wyłączenia dot. prac rozwojowych". Proszę o zdefiniowanie niniejszego określenia. 

Chodzi o opisanie przyszłej możliwości wdrożenia każdego z opisanych rozwiązań w instytucji publicznej. Akcelerator powinien rozeznać się co do możliwości ostatecznego wdrożenia powstałego MVP w instytucji publicznej, albo poprzez zastosowanie PZP (np. tryb Partnerstwa innowacyjnego) lub z wyłączeniem PZP (w szczególności art. 4 pkt 3 lit. e).

 • Portfolio zebranych problemów instytucji publicznych ma zawierać uzasadnienie unikalności każdego z problemów tj. “Dlaczego nie można rozwiązać go za pomocą standardowych instrumentów wsparcia dostępnych obecnie na rynku”. Proszę o zdefiniowanie powyższego określenia. O jakie wsparcie chodzi? Co oznacza unikalność problemu, jak uzasadnić?

Unikalność problemu polega na niemożliwości rozwiązania go technologiami z gatunku „on-shelf”; szeroko dostępnymi na rynku.

 • Jakich informacji NCBR wymaga, jeśli chodzi o wykazanie doświadczenia w wyjściach z inwestycji?

Chodzi o ogólny opis wyjść kapitałowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Im bardziej szczegółowy, tym lepiej. Musi być również weryfikowalny, więc wskazane jest co najmniej podanie ROI każdej inwestycji.

 • Czy można aplikować jako firma która jeszcze nie istnieje i zadeklarować jej założenie w momencie przyznania grantu (ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Tak, można aplikować jako firma jeszcze nie istniejąca. W takim przypadku wnioskodawca wypełnia odpowiednie pola we wniosku oraz zobowiązuje się dostarczyć KRS co najmniej na dzień przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

 • Czy zarządzający akceleratorem mogą brać udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych realizujących projekty na zamówienie? Czy zarządzający będzie mógł równocześnie występować jako np. programista lub projektant aplikacji komputerowej oraz zarządzający akceleratorem?

Co do zasady oddzielamy kompetencje zarządzających akceleratorem od kompetencji zespołów  interdyscyplinarnych (posiadają nawet odrębne kategorie kwalifikowania wynagrodzeń). Z tego powodu nie przewidujemy sytuacji, w którym członek zespołu akceleratora jednocześnie pełni funkcję członka zespołu interdyscyplinarnego.

Niemniej, immanentną funkcją zespołu akceleratora będzie aktywne wspieranie zespołów przy wypracowaniu MVP (w tym zapewnienie odpowiedniego sprzętu, powierzchni, WNiP, etc. – zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności).

 • Czy w ramach  konkursu dla Wnioskodawcy/Akceleratora występuje pomoc publiczna?

Pomoc publiczna nie występuje w działaniu. Akcelerator, co do zasady, pełni rolę wykonawcy złożonych usług dla ostatecznych beneficjentów działania (zespołów interdyscyplinarnych – osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

 • Jeśli w wyniku procesu akceleracji Akcelerator nabędzie przykładowo np. 20% IPR a po akceleracji podjęta zostanie decyzja o założeniu spółki, to czy Akcelerator będzie mógł zagwarantować sobie 20% udziałów w spółce? (oczywiście w przypadku wejścia inwestora np. na 10%, w w/w scenariuszu akcelerator będzie posiadał 20% z pozostałych 90% czyli 18% udziałów w spółce). Czy tak należy rozumieć mechanizm zapisany w par. 14 wzorcowych postanowień o powierzenie grantu?

Tak właśnie ma funkcjonować zaproponowany przez NCBR mechanizm podziału praw.

 • Kto ma obowiązek składać sprawozdanie z B+R i czy załączenie formularza PNT-01 jest obligatoryjne?

Podmioty objęte obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego formularza PNT-01 wymienione są w corocznie aktualizowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Zgodnie z przytoczonym dokumentem, podmioty zobowiązane do składania PNT-01 do GUS to:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:

 • rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według klasyfikacji PKD jako działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych – dział 72 (metoda pełna);
 • prowadzone są prace badawczo-rozwojowe obok innej przeważającej działalności bez względu na liczbę pracujących (metoda doboru celowego).

W momencie, gdy Wnioskodawca nie jest zobligowany do składania formularza zgodnie z powyższymi zasadami – formularz nie musi być załączony do wniosku.

Jeśli zaś taka sytuacja wystąpi – w trakcie oceny formalnej poprosimy o wyjaśnienie faktu niezłożenia formularza PNT-01.

 • Czy aby uniknąć występowania pomocy publicznej w przypadku, gdy członek zespołu interdyscyplinarnego (np. programista) prowadzi działalność gospodarczą wystarczy zawieszenie działalności na czas wykonywania zadań w ramach e-Pionier?

Wobec braku pomocy publicznej ostateczni odbiorcy wsparcia nie powinni prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na czas realizacji projektu nie więc jest wystarczające. Jeżeli członek zespołu interdyscyplinarnego (np. programista) przed przystąpieniem do projektu prowadził działalność gospodarczą i będzie ją (prawdopodobnie) prowadził po jego zakończeniu, to zawieszenie jej prowadzenia na czas realizacji projektu, aby uniknąć udzielania pomocy, jest traktowane jako obejście prawa i zasad konkursu.

 • W związku z faktem, iż na dzień złożenia wniosku Akcelerator nie będzie jeszcze założony, proszę o wskazanie, kto ma podpisać dokumenty, które wymagane są z chwilą złożenia wniosku. 

Dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy, wpisaną w sekcji „Dane identyfikacyjne” wniosku. Dodatkowo, dane wszystkich podmiotów tworzący przyszły Akcelerator muszą znaleźć się w załączniku pn. „Skan umowy ramowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi przyszły Akcelerator”. Umowa ta może być zawarta np. w formie przedwstępnej umowy spółki.

 • Czy pracownicy wnioskodawcy będą mogli zostać włączeni do zespołu interdyscyplinarnego z założeniem, że zakres ich obowiązków będzie inny niż w ramach stosunku pracy, a łączne zaangażowanie zawodowe nie będzie przekraczało 276 godzin miesięcznie? Czy w takim przypadku konieczne jest zachowanie zasady konkurencyjności?

Kwestie angażowania pracowników będących zatrudnionych w Akceleratorze regulują odpowiednie wytyczne.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: „Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4”.

Pkt 4 stanowi z kolei, że:

„Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło (umowa o dzieło musi spełniać wymogi określone w art. 627 Kodeksu cywilnego, przy czym umowa o dzieło nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły), b) wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, c) rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu, (…), wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła, oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku”

W tym przypadku (podobnie jak w przypadku innych umów cywilno-prawnych), wydatki powinny być ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – czyli konieczne jest zachowanie zasady konkurencyjności.

 • Zakładamy, że do zespołu interdyscyplinarnego nie może zostać włączony programista prowadzący własną działalność gospodarczą w tym zakresie, ponieważ wpływałoby to na zachwianie konkurencyjności na wolnym rynku, prosimy o informację czy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zupełnie innym zakresie niż projekt, mogą być włączone do zespołu interdyscyplinarnego.

Co do zasady, Akceleratory nie mogą wspierać działalności gospodarczej. Niemniej, w prawie unijnym działalność gospodarcza jest definiowana funkcjonalnie, a nie podmiotowo. Dlatego też wyjątkiem będzie sytuacja, w której działalność prowadzona jest w całkowicie innym zakresie niż ta związana z projektem.

 • Czy projekty dot. obronności i zastosowania wojskowego są w jakikolwiek sposób wykluczone z konkursu?

Formalne wykluczenie finansowania projektów do zastosowania wojskowego nie istnieje w żadnym akcie prawa UE. Niemniej, korzystając z dotychczasowych zaleceń Komisji Europejskiej, NCBR może zgodzić się na finansowanie projektów na zasadzie tzw. „dual use” (przewodnik dostępny jest na stronie ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12601/attachments/1/translations/en/ renditions/native) tylko i wyłącznie w tej części, która służy celom cywilnym.

 • Jak wypełnić pole "Generowanie dochodu"? Par. 4 ust. 16 wzoru umowy nie daje odpowiedzi na to pytanie. Czy chodzi o dochód w trakcie realizacji projektu, czy po jego zakończeniu? Jak wypełnić to pole w kontekście konieczności zwrotu środków z grantu w przypadku osiągnięcia dochodów?

Jako projekt generujący dochód należy rozumieć operację (projekt) realizowaną przez grantobiorcę, której całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR , która generuje dochód w okresie do trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, o ile nastąpi to przed terminem 3 lat; dochód rozumiany jest jako różnica między przychodami a rzeczywistymi kosztami (w tym kosztami odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego) ponoszonymi w okresie realizacji projektu i 3 lat od jego zakończenia. 

Projekty, których całkowity koszt kwalifikowany na zakończenie projektu nie przekracza 1 mln EUR, nie są traktowane jako projekty generujące dochód i nie obowiązuje ich  system monitorowania dochodów.

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg 1 mln EUR, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując jeżeli projekt nie przekracza 1 mln EUR wnioskodawca zaznacza, iż projekt nie będzie generował dochodu. 

Jako, że minimalna kwota dofinansowania w projekcie e-Pionier (8 mln PLN) przekracza ww. wartość, w każdym przypadku należy zaznaczyć opcję TAK.

 • Przyszły akcelerator będzie założony przez dwa podmioty. Jeden z nich wniesie w postaci aportu sprzęt laboratoryjny, który będzie niezbędny do wykorzystania w projekcie. Czy amortyzacja wniesionego aportem sprzętu stanowi koszt kwalifikowany?

Zgodnie z logiką przyjętą przez Centrum, nie ma przeszkód aby w ramach projektu rozliczane były odpisy amortyzacyjne sprzętu laboratoryjnego pozostającego do dyspozycji Wnioskodawcy (proporcjonalnie do jego wykorzystania w projekcie), który będzie niezbędny do realizacji projektu. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powinny zostać spełnione następujące warunki:

 • wartość początkowa środków trwałych wniesionych w drodze aportu ustalona została w wartości ustalonej w umowie (statucie) spółki, nie wyższej od ich wartości rynkowej (ceny sprzedaży). Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego (art. 32 ustawy o rachunkowości);
 • zachowane zostały zapisy odnoszące się kosztów amortyzacji określone w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • kwalifikowalność musi mieścić się w okresie wskazanym w umowie o powierzenie grantu.