W każdym z powyższych przypadków wnioskodawca otrzymuje od NCBR informację o wyniku oceny wraz z jej uzasadnieniem. W sytuacji oceny negatywnej, otrzymuje także pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny wniosku.