Konkurs 5/1.1.1/2017– najczęściej zadawane pytania

1. Jak należy rozumieć zapis Regulaminu przeprowadzania konkursu (dalej: Regulamin) dotyczące miejsca realizacji projektu? Czy jako miejsce realizacji projektu możemy podać adres siedziby podwykonawcy?

Projekt musi być realizowany na terytorium RP.

W myśl zapisów Regulaminu przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć:

 1. miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);
 2. jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań przemysłowych i prac rozwojowych  (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);
 3. jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji);
 4. jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy.

We wskazanym miejscu realizacji projektu przeprowadzony zostanie panel w trakcie oceny merytorycznej (wizyta osób oceniających projekt u Wnioskodawcy).

Wnioskodawca nie może wskazać jako miejsca realizacji adresu podwykonawcy. 

2. Jak należy interpretować zapisy Regulaminu mówiące, że „w konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu”? Czy Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie?

Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że złożone wnioski nie będą pokrywały się zakresem rzeczowym i finansowym.

3. Czy Wnioskodawca może zatrudnić w projekcie np. na stanowisko Kierownika osobę będącą pracownikiem podwykonawcy?

W Regulaminie zapisano, iż „osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy. Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem wskazana we wniosku o dofinansowanie nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz podwykonawcy.

W przypadku niewypełnienia powyższych zapisów Regulaminu wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.

4. Jakie przedsiębiorstwa mogą startować w konkursie 5/1.1.1/2017 MŚP? Czy został określony minimalny czas przez jaki musi działać dane przedsiębiorstwo? Czy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.

Nie określono wymaganego minimalnego okresu działalności danego podmiotu.  O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Wszystkie podmioty ubiegające się  o wsparcie w konkursie obowiązują takie same zasady. Oznacza to, że także nowopowstałe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność

w zupełnie innej branży muszą wykazać we wniosku o dofinansowanie, iż będą one w stanie zrealizować projekt (m.in. zapewnić odpowiednią kadrę badawczą, zasoby techniczne i finansowe).

5. Czy w konkursie mogą brać udział konsorcja?

Konsorcja nie mogą aplikować o środki w ramach konkursu 5/1.1.1/2017.

6. Jaki jest wymagany minimalny wkład własny Wnioskodawcy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz tego czego dotyczy projekt tj.:

 • badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 • samych prac rozwojowych,
 • czy w projekcie przewidziano prace przedwdrożeniowe,
 • czy Wnioskodawca zamierza skorzystać z premii tj. podwyższyć intensywność pomocy publicznej.

W Instrukcji wypełniania wniosku w części II.2 została umieszczona poniższa tabela pokazująca intensywność wsparcia w każdym z możliwych przypadków:

Maksymalna intensywność pomocy
Status przedsiębiorcy na badania przemysłowe
na badania
przemysłowe
z uwzgl. premii
na prace rozwojowe
na prace rozwojowe 
z uwzg. premii
na prace przed-wdrożeniowe – de minimis na prace przed-wdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
Mikro 70 % 80 % 45 % 60 % 90%* 50%**
Małe  70 % 80 % 45 % 60 % 90%* 50%**
Średnie 60 % 75 % 35 % 50 % 90%* 50%**

* Maksymalna wartość pomocy na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis – 200 0001 euro  (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych).

** Maksymalna wartość pomocy na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP – 2 mln euro na przedsiębiorcę.

1 W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

7. Czy istnieją zalecenia lub punkty obowiązkowe umów warunkowych zawieranych z Kluczowymi Osobami w projekcie oraz ze wszystkimi innymi pracownikami wybranymi do zatrudnienia?

Nie ma takiego dokumentu. Umowy te są konstruowane samodzielnie przez Wnioskodawców.

8. Czy można wybrać więcej niż jednego podwykonawcę prac w projekcie?

Tak, można wybrać więcej niż jednego podwykonawcę.

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, iż w dokumentacji aplikacyjnej zostało zapisane, że wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

a. 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;

b. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

9. W ramach realizowanego projektu będziemy występować o opatentowanie pomysłu, na który będziemy starali się o dotacje. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku na taki patent: przedsiębiorca, czy przedsiębiorca wespół z podwykonawcą (jednostką naukową)?

Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu Wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu, a umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.

Należy mieć na uwadze fakt (o fundamentalnym znaczeniu), iż Wnioskodawca podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R. Aby wdrożenie było możliwe, Wnioskodawca powinien mieć prawo do dysponowania wynikami projektu (nie jest ono równoznaczne z prawem ich własności), gdyż wszelkie ograniczenie tego prawa może postawić pod znakiem zapytania możliwość ich wdrożenia.

Wnioskodawca powinien zatem zapewnić sobie możliwość swobodnego korzystania z praw do wyników projektu tak, by współdzielenie ich z innym podmiotem nie zagroziło późniejszemu wdrożeniu wyników projektu. Jeżeli korzystanie z praw do wyników projektu będzie ograniczone, może zaistnieć sytuacja zagrażająca wdrożeniu ich do praktyki gospodarczej. Brak zabezpieczenia się Wnioskodawcy przed takim ryzykiem poprzez odpowiednie zapisy w umowie z innym podmiotem roszczącym sobie prawa do tych samych wyników może skutkować uniemożliwieniem wdrożenia.

W sytuacji, gdyby wdrożenie z powodu niemożności wykorzystania praw do wyników projektu okazało się niemożliwe, może się to wiązać z naruszeniem postanowień umowy o dofinansowanie, które wprost zobowiązują Wnioskodawcę do wdrożenia (analogicznie w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R).

W związku z powyższym, umowa między wnioskodawcą a podmiotem trzecim powinna szczegółowo określać uprawnienia stron wynikające z istnienia współwłasności praw oraz zasady dotyczące wykorzystywania wyników przez każdą ze stron umowy samodzielnie.

Warto także podkreślić, iż  przekazanie części praw do projektu, na etapie wdrożenia, powinno się odbyć na zasadach rynkowych.

10. Czy został określony maksymalny czas ile może trwać projekt? Czy zostało określone ile maksymalnie może trwać 1 etap?

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza  dzień 31 grudnia 2023 r. To Wnioskodawca decyduje, w zależności od zakresu projektu, jak długo trwa projekt oraz poszczególne etapy.

Jednocześnie przypominamy, iż Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

11. Ile maksymalnie zadań może obejmować projekt?

W projekcie istnieje możliwość wyszczególnienia max. 8 etapów w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych lub w ramach prac rozwojowych. Istotne jest zachowanie prawidłowego, logicznego układu etapów i kolejności prowadzonych prac, ponieważ aspekt ten podlega ocenie.

Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu.

Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych w projekcie.

Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.

12. Czy udział kadry naukowo badawczej w projekcie jest obligatoryjny? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i  eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wskazania kadry naukowo-badawczej zaangażowanej w projekt oraz kadry zarządzającej projektem. Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie (Kierownik B+R, kluczowy personel B+R, Pozostały personel B+R, Kierownik zarządzający projektem, Kluczowy personel do zarządzania projektem).

Współpraca z jednostkami badawczymi nie jest obligatoryjna.

13. Czy na etapie aplikowanie niezbędne jest posiadanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub kadrą B+R/kadrą zarządzającą projektem?

Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie musi posiadać umów warunkowych z podwykonawcami pod warunkiem, że prace B+R powierzone podwykonawcy nie mają kluczowego charakteru i nie kończą się pierwszym kamieniem milowym.

Umowa podpisana z podwykonawcą powinna być umową warunkową na wykonanie konkretnych prac w projekcie.

Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Na etapie aplikowania dla: kierownika  B+R, kluczowego personelu, kierownika zarządzającego projektem oraz personelu do zarządzania projektem, Wnioskodawca musi posiadać umowy o pracę/umowy zlecenie (dla pracowników aktualnie zatrudnionych) lub umowy warunkowe (dla pracowników planowanych do zatrudnienia).

14. Czy umowy warunkowe należy załączyć w systemie na etapie składania wniosku o dofinansowanie?

Umów warunkowych nie należy załączać w systemie. Umowy powinny być przechowywane przez Wnioskodawcę.

15. Jakie załączniki należy załączyć w systemie?

Zgodnie z informacją zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku należy załączyć następujące załączniki:

 • Pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie  przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących (jeśli dotyczy);
 • Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, składane w przypadku, gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem sprawozdawania się do Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli dotyczy);
 • Informacje na potrzeby ewaluacji;
 • Oświadczenie dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego.

Dla części pól (np. Krótki opis projektu, Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, Charakterystyka rynku docelowego, Konkurencja, Opis nowości rezultatów projektu, Zagadnienie technologiczne, Opłacalność wdrożenia) istnieje możliwość dodawania załączników zawierających wyłącznie grafiki, ryciny, wykresy, wzory, tabele, które należy traktować jedynie jako uzupełnienie informacji zawartych w danym polu opisowym (umieszczenie w załączonym pliku opisu stanowiącego rozszerzenie opisu zawartego w danym polu tekstowym będzie potraktowane jako próba ominięcia limitu znaków dla danego pola, tym samym jako uchybienie formalne).

Maksymalna objętość jednego załącznika nie może przekraczać 2 stron.

16. Czy Oświadczenie dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego należy wysłać w oryginale do NCBR po złożeniu wniosku o dofinansowanie w systemie?

Nie. Oświadczenie powinno być przechowywane u Wnioskodawcy. Stanowić będzie ono załącznik do Umowy o dofinansowanie.

17. Czy w ramach konkursu wymogiem jest, aby wnioskodawca miał zarejestrowany i uwidoczniony w KRS oddział przedsiębiorstwa w miejscu lokalizacji projektu?

Wnioskodawca nie musi posiadać oddziału firmy w miejscu realizacji projektu.

18. Czy istnieje formalny wzór umowy do wykorzystania i stosowania lub zakres formalnych wymogów jakie powinny być zawarte w umowie z Podwykonawcą?

Na potrzeby konkursu 5/1.1.1/2017 przygotowaliśmy dokument pn. Zalecenia do zawieranych umów z podwykonawcami. Dokument znajduje się pod adresem:

19. W dokumentacji aplikacyjnej jako wydatki projektowe ujęte są - odpisy amortyzacyjne za sprzęt nabywany na potrzeby realizacji projektu. Wnioskodawca aktualnie nie posiada tego sprzętu, będzie go dopiero nabywał - czy sam proces nabycia powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności, żeby odpisy amortyzacyjne były kwalifikowane?

W odniesieniu do zakupionego sprzętu/urządzeń, które są rozliczane jako odpisy amortyzacyjne – zasada konkurencyjności nie obowiązuje.

20. Czy Beneficjent może realizować projekt, jeżeli jego główny profil działalności nie pokrywa się z tematyką projektu a Beneficjent chce rozszerzyć swój dotychczasowy profil o nowy obszar działań?

Zgodnie z zasadami konkursu  5/1.1.1/2017 o dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot spełniający kryterium mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie RP.

Jednakże, należy mieć na uwadze, że wszystkie podmioty ubiegające się  o wsparcie obowiązują takie same zasady. Oznacza to, że także nowopowstałe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność w zupełnie innej branży muszą wykazać we wniosku o dofinansowanie, iż będą one w stanie zrealizować projekt (m.in. zapewnić odpowiednią kadrę badawczą, zasoby techniczne i finansowe).

21. Czy istnieje możliwość zagospodarowania wytworzonego w ramach realizacji projektu prototypu lub obiektu badawczego, czy mogą one zostać sprzedane, a jeśli tak to na jakich warunkach?

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. prototyp można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku „gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.” (art. 2 pkt. 86).

22. Czy firma prowadząca działalność w ramach PKD, które dot. działalności wykluczonych może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 ?

Jednym z kryteriów formalnych w ramach poddziałania 1.1.1 POIR jest „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania POIR”. Jest to kryterium, oceniane po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w którym opisany jest szczegółowo konkretny projekt. Przy czym w powyższym zakresie nie jest oceniany przedsiębiorca, jako taki, ani kod PKD, w oderwaniu od treści całego wniosku o dofinansowanie. Należy mieć na uwadze, że kwestia dot. działalności wykluczonych podlega weryfikacji na podstawie szczegółowych zapisów wniosku dotyczących przedmiotu projektu i jego właściwości.

Należy podkreślić, że pomoc udzielana w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR jest pomocą na działalność badawczo-rozwojową. W związku z tym do udzielanej w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR pomocy stosuje się rozporządzenie KE nr 651/2014. Koresponduje to również ze stwierdzeniami zawartymi w dokumencie pn. „Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IR”, które wynikają z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

Należy zatem przeanalizować przedmiot projektu w kontekście wyboru właściwego PKD zgodnego z regulaminem konkursu.

23. Czy w konkursie może wziąć udział spółdzielnia pracy?

Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu Wnioskodawcą musi być podmiot spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. Zgodnie z definicją zawartą w ww. załączniku „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną”. Wobec powyższego jeśli spółdzielnia pracy spełnia kryteria MŚP określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. to jest podmiotem mogącym brać udział w konkursie nr 5/1.1.1/2017.

24. Czy spółka z o.o. w organizacji, czyli taka, która została skutecznie zawiązana, ale nie jest jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Spółka w organizacji nie może być wnioskodawcą w konkursie 5/1.1.1/2017, ponieważ nie będzie spełniała kryterium : „Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.