FAQ – panele w konkursie 7/1.2/2017 INNOSTAL2

W jakim dokumencie zawarte są informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą?

Informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą (zasady dokonywania oceny merytorycznej) zawarte są w § 10 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla INNOSTAL2 – pobierz.

W jakim języku prowadzone będzie spotkanie?

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. NCBR nie zapewnia tłumaczenia. Jeśli istnieje taka potrzeba, mogą Państwo przyjść na spotkanie z własnym tłumaczem. Zaangażowanie tłumacza nie może uzasadniać wydłużenia czasu spotkania.

W jakim terminie NCBR planuje przeprowadzenie paneli?

NCBR planuje przeprowadzenie paneli w tygodniu 19-23 lutego 2018 roku. Zaproszenia z podaniem konkretnego terminu (daty i godziny) spotkania będą wysyłane ok. 7 dni przed spotkaniem.

Kto i kiedy zostanie powiadomiony o panelu, w którym udział mają wziąć reprezentanci Wnioskodawcy?

Sekretarz panelu (pracownik NCBR), nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed panelem, wyśle na adres e-mail osoby wyznaczonej we wniosku jako osoba do kontaktu zaproszenie zawierające informację o terminie i miejscu spotkania, a także wskaże sposób i termin przekazania do NCBR prezentacji. Wiadomość będzie zawierała także inne ważne informacje związane z panelem.

Wyznaczony termin spotkania nie będzie mógł ulec zmianie na prośbę Wnioskodawcy. Niestawienie się reprezentantów Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej, z wyjątkiem przypadków losowych – niezależnych od Wnioskodawcy, przy czym kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia konkursu.

Kto może reprezentować Wnioskodawcę podczas spotkania w ramach panelu?

Wnioskodawcę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie będącym przedmiotem oceny w zakresie merytorycznym oraz finansowym, które:

A) są wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące w skład zespołu projektowego  będącego przedmiotem oceny (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa)

i/lub

B) są wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą lub firmy będącej konsorcjantem Wnioskodawcy w danym wniosku (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa)

i/lub

C) są pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę (tj. członka reprezentacji wg KRS firmy będącej Wnioskodawcą) do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami podczas panelu i jednocześnie są:

 • pracownikami Wnioskodawcy (Lidera)

i/lub

 • pracownikami konsorcjanta Wnioskodawcy, wskazanego we wniosku będącym przedmiotem oceny

i/lub

 • pracownikami Podwykonawcy wskazanego we wniosku, z którym Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku do NCBR miał zawartą umowę warunkową dotyczącą projektu będącego przedmiotem oceny.

NCBR określił wzór pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Panelu – pobierz

Jeśli Wnioskodawca (Lider) złożył więcej, niż jeden wniosek w konkursie, pełnomocnictwo udzielone jednej osobie może dotyczyć jednego wniosku lub każdego złożonego wniosku z osobna, lub może łącznie obejmować większą liczbę wniosków złożonych przez Wnioskodawcę, w związku z tym powinno zawierać numery wniosków, których dotyczy. Jednocześnie pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy dotyczące wielu wniosków może być udzielone jednej osobie wyłącznie przy zachowaniu warunków określonych powyżej w punkcie A. i/lub B. i/lub C.

Poza ww. reprezentantami Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość udziału w spotkaniu tłumacza jako osoby dodatkowej, niewliczonej do reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o udziale tłumacza w spotkaniu, wybór tłumacza (w tym: wybór czy jest to tłumacz przysięgły) pozostaje w gestii Wnioskodawcy. NCBR nie pośredniczy w wyborze tłumacza ani nie pokrywa kosztów związanych ze zleceniem/realizacją tłumaczenia. Tłumacz nie musi posiadać upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy.

Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Jak długo trwa spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy trwa do 30 minut (do 10 minut – prezentacja, do 20 minut – odpowiedzi na pytania ekspertów), niezależnie od tego czy reprezentantom Wnioskodawcy towarzyszy tłumacz. Eksperci mogą zadawać pytania zarówno dotyczące prezentowanego projektu, jak i dotyczące Wnioskodawcy.

Jakie są wytyczne do sporządzenia  prezentacji projektu mogącej być elementem spotkania ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Prezentacja (w formacie MS PowerPoint) powinna być przygotowana w sposób umożliwiający jej przedstawienie w ciągu maksymalnie 10 minut. Na spotkaniu panelowym jest prezentowana w języku angielskim.

Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 12 slajdów:

a. slajd tytułowy z tytułem projektu, nazwiskiem autora, miejscem i datą prezentacji

b. slajdy główne, w tym cel, założenia i kamienie milowe projektu, opisane we wniosku rozwiązania/technologie, w szczególności ich funkcjonalności, zastosowania i planowane dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz inne aspekty istotne z punktu widzenia realizacji projektu.

Wnioskodawca decyduje o tym, czy przygotowuje prezentację oraz o ostatecznym kształcie prezentacji, jednak prosimy o korzystanie z udostępnionego szablonu prezentacji – pobierz.

Prezentacja nie może wykraczać poza treści zawarte we wniosku, a jej zakres powinien uwzględniać stosowane w konkursie kryteria oceny merytorycznej (wszystkie lub wybrane przez Wnioskodawcę):

 • projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • zgodność z zakresem tematycznym konkursu,
 • zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane,
 • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R,
 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,
 • kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację,
 • nowość rezultatów projektu,
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia,
 • czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP.

Prezentacja nie powinna zawierać:

 • slajdów z dużą ilością tekstu,
 • wielowierszowych i wielokolumnowych tabel,
 • skomplikowanych wykresów o wielu seriach danych,
 • rozbudowanych schematów,
 • nadmiaru animacji i dźwięków.

Prezentacja powinna być spójna graficznie m.in. w zakresie czcionki, marginesów, znaków wypunktowania.

W jaki sposób Wnioskodawca przekazuje prezentację do NCBR?

Sposób i termin dostarczenia prezentacji do NCBR będzie wskazany w wiadomości e-mail z zaproszeniem na panel. Prezentacja zostanie wgrana na komputer, który będzie wykorzystywany w trakcie spotkania.

Wnioskodawca nie zabiera na panel własnej kopii prezentacji. W czasie spotkania ani reprezentanci Wnioskodawcy, ani tłumacz nie mogą korzystać z własnych laptopów ani innych nośników danych.

Jakie są zasady spotkania na panelu w NCBR?

Zwracamy się z prośbą o punktualne przybycie na spotkanie i o zabranie niezbędnych dokumentów (np. upoważnień do reprezentowania wnioskodawcy, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 5.). Po przybyciu należy zgłosić się do recepcji NCBR na II piętrze, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie.

W trakcie spotkania nie należy przedłużać prezentacji, a na pytania ekspertów starać się odpowiadać rzeczowo, unikając dygresji. Sekretarz panelu będzie kontrolował czas prezentacji i całego spotkania, informując na bieżąco uczestników o jego upływie.

Zabronione jest:

 • używanie własnych laptopów, telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych 

i nośników danych,

 • przekazywanie ekspertom lub pracownikom NCBR materiałów promocyjnych bądź wizytówek. 

Jeśli wnioskodawca przyniesie na spotkanie dokumenty pomocnicze (np. wyniki badania czystości patentowej), w pierwszej kolejności powinny one być przekazane sekretarzowi panelu i nie mogą pozostać w sali po opuszczeniu jej przez Wnioskodawcę.

W przypadku pytań, wątpliwości, problemów, prosimy o zwracanie się do sekretarza panelu bądź innych pracowników NCBR.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu panelu i obowiązujących na nim zasad znajdują się w Przewodniku dla Wnioskodawcy – pobierz.