Jakie dokumenty można dołączyć w pliku „Załącznik w formacie pdf”- w części III wniosku dotyczącej celu i uzasadnienia realizacji projektu?

W ramach załącznika - można dodać wyłącznie grafiki, ryciny, wykresy, wzory, tabele. Maksymalna objętość jednego załącznika nie może przekroczyć 2 stron. Informacje te można znaleźć w Informacjach ogólnych - Instrukcji wypełniania wniosku.

Czy w ramach danego etapu można zaplanować podzadania? Czy etapy mogą na siebie nachodzić?

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu przeprowadzania konkursu uwzględnia wyłącznie etapy rozumiane jako wydzielone fragmenty prac realizowanych w ramach projektu. Nie mniej jednak zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w ramach pola tekstowego „Opis prac przewidzianych w ramach etapu” opisywane prace mogą być pogrupowane na mniejsze niż etap jednostki jeśli Wnioskodawca uważa, że istnieje taka potrzeba. Jednocześnie pamiętać należy iż nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach tego samego etapu. Poszczególne etapy mogą być realizowane równolegle.

Czy członkiem konsorcjum może być duży przedsiębiorca?

Członkiem konsorcjum może być duży przedsiębiorca.

Jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte w harmonogramie konkursów "Konkurs podzielony będzie na etapy"?

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków, ocenę formalną oraz merytoryczną, a także opublikowanie listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania. Proces oceny trwa 90 dni od momentu zakończenia naboru danego etapu. W ramach konkursu zaplanowano 3 etapy.

Czy umowa konsorcjum musi być podpisana na etapie składania wniosku?

Tak, na etapie składania wniosku umowa konsorcjum musi być podpisana.

W Konkursie 1/4.1.2/2017 RANB umowa konsorcjum nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie, jednakże w treści wniosku znajduje się następujące oświadczenie:

Oświadczam, że zawarta została umowa konsorcjum, a jej treść jest zgodna z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej IP w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek będzie dotyczył eksperymentalnych prac rozwojowych czy w związku z tym w rozdziale III wniosku punkty dotyczące wdrożeń mogą zostać pominięte (punkt 4, 5)?

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, - paragraf 4 pkt. 10 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu, zatem nie istnieje możliwość pominięcia pkt 4 i 5 w III części wniosku.

Czy do konsorcjum projektowego powołanego na potrzeby projektu zgłaszanego do RANB może przystąpić jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozp. 651/2014, nie posiadająca w ogóle kategorii naukowej bądź nieposiadająca kategorii minimalnej B. Czy w odniesieniu do członkostwa w konsorcjum projektowym występuje ten sam wymóg co w odniesieniu do podwykonawców w ramach projektu?

Liderem konsorcjum w ramach konkursu 4.1.2 – może być wyłącznie jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014.

Artykuł 2 pkt. 83 rozporządzenia 651/2014 – informuje, iż musi to być podmiot, którego:

„podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na, szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy”.

W dokumentacji konkursowej zawarty jest zapis informujący, iż dwa wymienione wyżej komponenty definicji należy traktować łącznie. Zatem jednostka winna prowadzić badania oraz je upowszechniać. Nie ma jednak zapisu, iż jednostka ta musi podlegać ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa  w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) – co jest niezbędnym elementem w przypadku podwykonawstwa części prac merytorycznych w projekcie.

Czy Lider konsorcjum będący jednostką naukową może udzielić licencji przedsiębiorcy będącemu członkiem konsorcjum w zakresie posiadanych praw własności intelektualnej, aby przedsiębiorca mógł wdrożyć wyniki prac we własnej działalności gospodarczej?

Lider konsorcjum będący jednostką naukową może udzielić licencji przedsiębiorcy będącemu członkiem konsorcjum w zakresie posiadanych praw własności intelektualnej, aby przedsiębiorca mógł wdrożyć wyniki prac we własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie pamiętać należy iż udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Liderowi Konsorcjum praw powinno nastąpić za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.

Czy udział kosztów kwalifikowanych na poziomie 30% dotyczy wartości całego projektu?

Udział kosztów kwalifikowanych na poziomie 30% (dla przedsiębiorcy/przedsiębiorców) dotyczy wartości całego projektu.

Aplikowanie w konkursie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” zostało podzielone na 3 etapy. Czy na każdy etap została przeznaczona taka sama kwota alokacji?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 340 000 000 PLN i dotyczy wszystkich trzech etapów w ramach jednego konkursu 4.1.2/17.

Do realizacji projektu niezbędny może się okazać patent, który jest własnością innego przedsiębiorstwa, które nie będzie członkiem konsorcjum. Czy w takim przypadku umowę warunkową na zakup patentu powinno składać konsorcjum czy dowolny konsorcjant? Ponadto, czy koszt związane z nabyciem patentu są w pełni kwalifikowane w odpowiedniej proporcji do poziomu dofinansowania czy tylko część amortyzacji?

W przypadku jeżeli patent wykorzystywany będzie przez cały okres realizacji projektu, przez wszystkich członków konsorcjum wskazane byłoby zawarcie umowy warunkowej przez konsorcjum, natomiast jeżeli z patentu korzystałby wyłącznie jeden konsorcjant na jednym z etapów, to wystarczająca będzie umowa zawarta pomiędzy jednym z konsorcjantów i przedsiębiorstwem, do którego należy patent.

Kosztem kwalifikowalnym, w przypadku patentu, jest odpis amortyzacyjny w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu.

Czy przedsiębiorca może wnieść do projektu wkład własny w formie rzeczowej?

Wkład własny beneficjenta może być wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego).

Czy można zakupić aparaturę i będzie to koszt kwalifikowany, czy kwalifikowane będą tylko koszty eksploatacji zakupionej w projekcie aparatury?

Kwalifikowalny jest koszt amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury/urządzeń badawczych. Koszt zakupu nie jest kwalifikowalny.

Jaki kurs należy przyjąć, aby określić, czy projekt przekracza próg 1 mln EUR?

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy jeżeli w konsorcjum jest MŚP, to czy jego koszty kwalifikowane również bierze się do puli, na podstawie której wylicza się wartość projektu, aby stwierdzić, czy mieści się on w przedziale do 1 mln EUR?

Kwota 1 mln EUR odnosi się do wielkości projektu. W związku z tym, do ustalenia wielkości Projektu bierze się pod uwagę budżety wszystkich członków konsorcjum.

W dokumentacji jest informacja, że wszystkie koszty we wniosku są kosztami netto. O ile dla przedsiębiorstwa sytuacja jest jasna. Jak się to ma do uczelni wyższej, gdzie VAT musi być uwzględniony w kosztach? Czy podając koszty dla uczelni należy doliczyć stawkę VAT i taki koszt wpisać jako wartość netto?

Kwestie związane z kwalifikowalnością podatku VAT zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został poniesiony przez beneficjenta w związku z kosztami kwalifikowanymi, zaś beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT (podatek VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT nie będzie uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa - w takim przypadku podatek VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowanym). Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy.

Jeżeli beneficjent rozlicza podatek VAT poprzez pomniejszenie kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (współczynniki o których mowa w art. 86 ust. 2a, art. 86 ust. 7b oraz art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek VAT w takim projekcie w całości stanowi wydatek niekwalifikowany.

W związku z powyższym u wszystkich członków konsorcjum koszty we wniosku są kosztami netto.

Czy jednostka naukowa (będąca Liderem konsorcjum) zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco, lub innej (regulamin nakłada taki obowiązek, natomiast w umowie o dofinansowanie j. naukowa jest z tego obowiązku zwolniona)?

Jak wskazano w przypisie nr 38 w umowie o dofinansowanie projektu, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych albo fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.  Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), sektor finansów publicznych tworzą m.in. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Liderem konsorcjum jest instytut badawczy zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektów zobowiązany jest do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 19 umowy.  Jednocześnie wskazać należy że podstawę dot. zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających w umowy o dofinansowanie stanowi rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r. Nr 1161).

Czy w przypadku konsorcjum j. naukowej z MŚP - oba podmioty zobowiązane są do monitorowania dochodu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu: dla projektów realizowanych przez konsorcjum złożone z jednostki naukowej (otrzymującej dofinansowanie poza schematami pomocy publicznej w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych) oraz przedsiębiorstwa sektora MŚP (otrzymującego dofinansowanie zgodnie z zasadami pomocy publicznej oraz zwolnionego, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, z obowiązku monitorowania i zwrotu dochodu) konsorcjum ma możliwość wybrania jednego z poniższych sposobów monitorowania dochodu (jednolicie dla wszystkich konsorcjantów zobowiązanych do monitorowania dochodu, bez możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu):

 • zastosowanie (jeśli jest adekwatna) zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% (maksymalny średni poziom dofinansowania w projekcie może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych) – konsorcjanci muszą brać pod uwagę możliwość pomniejszenia poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie w/w progów. Weryfikacja poziomu dofinansowania oraz ewentualne pomniejszenie będą miały miejsce przed rozpoczęciem realizacji projektu (z uwzględnieniem planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu kosztów) oraz na zakończenie realizacji projektu (z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu). Zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu oznacza zwolnienie konsorcjum z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia.
 • jeśli określenie dochodu z wyprzedzeniem nie jest możliwe, obowiązkowe jest monitorowanie przez jednostkę naukową rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia zgodnie z procedurą przygotowaną przez IP.

W przypadku konsorcjum jednostki naukowej z MŚP do monitorowania dochodu jest zobowiązana wyłącznie jednostka naukowa.

Czy co do zasady dofinansowanie dla jednostek naukowych wynosi 100%?

Tak, co do zasady dofinansowanie dla jednostek naukowych może wynosić do 100 %.

Czy w Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych może partnerem zostać mikroprzedsiębiorca, który rozlicza się na zasadzie ryczałtu, a nie jest VAT-owcem?

Zgodnie z dokumentacją konkursu projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu definicji „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kwalifikacji czy dany podmiot wpisuje się w ramy ww. definicji dokonuje sam Wnioskodawca.

Informacja dotycząca poziomu dofinansowania partnerów projektu. Projekt powyżej 1 mln Euro składa konsorcjum w składzie: jednostka naukowa, MSP i duży przedsiębiorca i decyduje się na zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. W tej sytuacji maksymalny średni poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 68%. Czy zatem poziom dofinansowania dla MSP i jednostki naukowej również spada do 68%?

Zgodnie z Regulaminem jednostka naukowa jest podmiotem będącym poza schematem pomocy publicznej a MŚP, zgodnie z Art. 61 pkt. 8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 udzielana pomoc nie jest traktowana jako pomoc generująca dochód.

W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum złożone z jednostki naukowej, dużego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa sektora MŚP i wyboru sposobu monitorowania dochodu w postaci zastosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% należy brać pod uwagę zmniejszenie dofinansowania do maksymalnego średniego poziomu dofinansowania w całym projekcie (może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych). Rekomendujemy aby zmniejszenie dofinansowania dotyczyło dofinansowania przyznawanego jednostce naukowej oraz dużemu przedsiębiorcy.

Jednocześnie w/w pomniejszenie zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu będzie miało miejsce dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie (po etapie ogłoszenia list rankingowych), w związku z czym sam wniosek powinien odzwierciedlać poziomy dofinansowania zgodne z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.

Jako projekt generujący dochód należy rozumieć operację (projekt) realizowaną przez beneficjenta, której całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja uwzględnia się koszty kwalifikowane wszystkich konsorcjantów), która generuje dochód w okresie do trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, o ile nastąpi to przed terminem 3 lat.

Czy w odniesieniu do członka konsorcjum będącego jednostką naukową obowiązuje również zasada o niekwalifikowalności zakupów środków trwałych. Rozumiem, że w przypadku przedsiębiorstwa możliwe jest uwzględnienie w kosztach tylko odpowiednio amortyzacji. Czy takie same regulacje dotyczą jednostek naukowych?

Zasady kwalifikowalności są jednolite dla wszystkich członków konsorcjum.

Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności POIR, w ramach kategorii W – Koszty wynagrodzeń za koszty kwalifikowane uważa się m.in. dodatek specjalny, wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują, że dodatki specjalne są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami wynagrodzenia (określonymi w pkt 6.16 pkt 3) z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej dopuszcza wysokość dodatków specjalnych na poziomie do 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Możliwość przyznania dodatku specjalnego pracownikowi w wysokości do 80% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego została w listopadzie 2015 roku wprowadzona w wewnętrznym Regulaminie zatrudniania i wynagradzania. Czy wobec powyższego, w budżecie projektu w ramach działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze możemy ująć dodatki specjalne dla pracowników w wysokości do 80% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych tych osób?

Zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. dodatek specjalny może maksymalnie wynosić 80% wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie jest to obligatoryjne.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7 podrozdziału 6.16.1 są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składkami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Z treści powyższych Wytycznych wynika jednoznacznie, że dodatek może zostać przyznany maksymalnie do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego wraz ze składkami i taka jest jego górna granica jako kosztu kwalifikowanego w projekcie.

Innymi słowy, dodatek specjalny przyznany pracownikowi uczelni publicznej za wykonywanie zadań w projekcie (zgodnie z par. 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej), może stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie realizowanym w ramach POIR do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego.

Pytanie dot. dopuszczalnej formy wkładu własnego w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym m.in. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze). W przewodniku kwalifikowalności można znaleźć informację, że: "wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej". W związku z tym, czy dopuszcza się wnoszenie do projektu również wkładu rzeczowego? Jeżeli tak, to czy odbywa się to na zasadzie odpisów amortyzacyjnych aparatury, WNiP lub budynków? Ponadto, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy istnieje ograniczenie procentowe wkładu rzeczowego w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych projektu?

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi). W związku z powyższym, każdy z kosztów stanowiący koszt kwalifikowany w projekcie, proporcjonalnie do udziału dofinansowania stanowił będzie wkład własny.

Czy kosztem kwalifikowanym są działania związane z przygotowaniem do wdrożenia lub samym wdrożeniem, przygotowaniem do komercjalizacji lub samą komercjalizacją, opracowaniem zgłoszeń patentowych lub opisem know-how albo zarzadzaniem projektem?

Koszty wdrożenia (w tym przygotowania), komercjalizacji (w tym przygotowania), opracowaniem zgłoszeń patentowych nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Zarządzanie projektem może być kwalifikowane w ramach kosztów pośrednich rozliczanych metodą ryczałtową.

Czy usługa zewnętrzna polegająca na rozliczaniu projektu jest kosztem kwalifikowanym w projekcie? Jeżeli tak, to czy wliczyć ją do kosztów administracyjnych, czy do podwykonawstwa?

Usługa zewnętrzna dot. rozliczania projektu stanowi koszt pośredni rozliczany metodą ryczałtową.

Czy różnice kursowe stanowią wydatek kwalifikowalny?

Różnice kursowe nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.

Czy w konkursie RANB kosztem kwalifikowanym jest zakup aparatury niezbędnej do przeprowadzenia zarówno badań przemysłowych jak i prac rozwojowych? Jeżeli tak, to czy są jakieś ograniczenia kwotowe? Przykładowo jeżeli całkowity kosztorys projektu będzie wynosił około 5 mln zł to czy około 800 tyś można przeznaczyć na zakup urządzenia do innowacyjnych technik przyrostowych (addytywnych) w procesach projektowania i wytwarzania zaawansowanych materiałów i konstrukcji?

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, w przypadku aparatury badawczej, kosztem kwalifikowalnym jest koszt amortyzacji lub leasingu (rata kapitałowa), przypadające na okres realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania sprzętu badawczego w projekcie.

Koszt zakupu aparatury jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie.

Na kim w ramach konsorcjum realizującego projekt ciąży odpowiedzialność za wywiązywania się z osiągnie wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. Czy jest to lider konsorcjum (jednostka naukowa) czy konsorcjant (przedsiębiorca)?

Umowa o dofinansowanie zawierana jest pomiędzy NCBR a Liderem i członkami konsorcjum. W związku z tym, na każdym z członków konsorcjum ciążyć będzie odpowiedzialność osiągnięcia założonych celów i wskaźników.

Czy może obowiązek osiągnięcia wskaźników jest w jakiś sposób podzielony pomiędzy Lidera i konsorcjanta. Jeżeli tak to na jakiej podstawie i według jakich zasad następuje podział wskaźników pomiędzy lidera i konsorcjanta?

Podział odpowiedzialności za wykonanie celów, wskaźników w projekcie będzie przedmiotem umowy konsorcjum.

Które wskaźniki w ramach przedmiotowego poddziałania są obligatoryjne, a które fakultatywne?

Z listy wskaźników, które znajdują się we wniosku o dofinansowanie lider konsorcjum deklaruje wskaźniki oraz ich wielkości docelowe, które będą monitorowane w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości zbiorczo dla całego konsorcjum. Pełna lista obligatoryjnych wskaźników produktu i rezultatu znajduje się na stronie internetowej dedykowanej konkursowi (plik dostępny pod nazwą Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 4.1 POIR).  Listę wskaźników można również znaleźć w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czy przedsiębiorstwo będące centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.), posiadające status centrum badawczo-rozwojowego nadane przez Ministra, może być liderem projektu jako jednostka naukowa i ubiegać się o 100% kwalifikowalności kosztów?

Każdy potencjalny wnioskodawcy, zobowiązany jest we własnym zakresie (przy ew. udziale własnych służb prawnych) – ustalić swój status, w tym również jako przedsiębiorcy – NCBR nie jest właściwe do wiążącego „określania” statusu danego podmiotu i przejmowania na siebie odpowiedzialności z tego tytułu.

Mam pytanie dotyczące kwalifikowalności kosztów a dokładnie opisanego w Załączniku n1 Katalog kosztów kwalifikowanych (…) zakresu i sposobu dokumentowania kosztów wynagrodzeń.

Wskazany zakres nie wskazuje jak dokumentować koszt wynagrodzenia w przypadku gdy w projekcie rozliczany jest koszt wynagrodzenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku gdy ta działalność gospodarcza jest konsorcjantem.

Doprecyzowując pytanie chodzi o sytuację w której mikroprzedsiębiorca (działający w formie własnej działalności gospodarczej) jest konsorcjantem i osobiście jest zaangażowany w prace badawcze przewidziane dla konsorcjanta. Nie ma wówczas możliwości zawarcia umowy o pracę / zlecenia itp. W jaki sposób wówczas uwzględnić w budżecie takie wynagrodzenie i w jaki sposób dokumentować dokonywane wypłaty wynagrodzeń.

Katalog kosztów kwalifikowalnych nie przewiduje finansowania wynagrodzenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Formy zatrudnienia, stanowiące wydatek kwalifikowalny to umowa o pracę, umowa zlecenie – w kategorii W oraz umowa o dzieło w kategorii E.  Mając na uwadze powyższe, koszty związane z prowadzeniem badań projektowych stanowić będą wydatek kwalifikowalny, natomiast wynagrodzenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą będzie wydatkiem niekwalifikowalnym.

Czy jednostka naukowa będąca liderem konsorcjum w konkursie z działania 4.1.2 może wynająć aparaturę naukowo- badawczą?

Tak, w przypadku jednostki naukowej przedmiotowy koszt może stanowić wydatek kwalifikowany.

Czy NCBiR ma zastrzeżenie do stosowania rachunku „escrow” w rozliczeniach dofinansowania projektu? Czy tego typu zapis w umowie konsorcjum jest zgodny z wytycznymi:

„Strony ustalają, iż kwota Dofinansowania będzie każdorazowo wpływała na rachunek bankowy - rachunek rozliczeniowy Projektu otwarty przez Lidera Konsorcjum jako rachunek zastrzeżony (tj. rachunek „escrow”), w banku uzgodnionym przez Konsorcjantów (dalej „Bank Rachunku Zastrzeżonego”). Szczegółowy sposób rozliczeń za pośrednictwem Lidera Konsorcjum i Banku Rachunku Zastrzeżonego zostanie zawarty w Umowie Powiernictwa, zawartej pomiędzy Konsorcjantami przed pierwszą wypłatą z rachunku zastrzeżonego”.

Pragniemy zaznaczyć, że stronami umowy o dofinansowanie są NCBR i Lider projektu. NCBR nie jest stroną zawartej umowy konsorcjum. W związku z powyższym wszelkie ustalenia pomiędzy konsorcjantami odnoście sposoby rozliczania w tym rodzaju rachunku bankowego nie podlegają ocenie NCBR.  Jednocześnie pragniemy wskazać iż zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do RPK w umowie Konsorcjum określić należy m.in. upoważnienie Lidera konsorcjum dla konsorcjantów do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych oraz zasady rozliczeń pomiędzy Liderem konsorcjum a konsorcjantami. W proponowanym brzmieniu: „Szczegółowy sposób rozliczeń za pośrednictwem Lidera Konsorcjum i Banku Rachunku Zastrzeżonego zostanie zawarty w Umowie Powiernictwa, zawartej pomiędzy Konsorcjantami przed pierwszą wypłatą z rachunku zastrzeżonego” umowa konsorcjum nie określa wprost zasad rozliczeń a jedynie odsyła do dokumentu które zostanie zawarty w przyszłości.

W świetle powyższego proponowany zapis wymaga korekty we wskazanym powyżej zakresie.

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie możliwości finansowania wynagrodzenia pracownika badawczo-naukowego w projekcie RANB POIR w następujący sposób: oddelegowowanie do projektu w ½ etatu oraz, ze względu na dodatkowe obowiązki oraz specyfikę i charakter wykonywanych zadań, zostanie mu przyznany dodatek rozliczony proporcjonalnie do zaangażowania go w tym projekcie, czyli 40% dodatku*½.

W kosztach kwalifikowalnych projektu będzie zatem część wynagrodzenia oraz dodatek co jest zgodne z zapisami Wytycznych pkt. 6.16.1 ust. 6) W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych stanowiącym załącznik do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (rozdział 9, pkt 1 lit b, str. 20) dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie zadań lub funkcji w projekcie jest kwalifikowany pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z POIR.

Powyższe zapisy oznaczają, że nie jest możliwe jednoczesne rozliczenie w projekcie jako kosztu kwalifikowanego wynagrodzenia zasadniczego pracownika (lub jego części) oraz dodatku do wynagrodzenia za wykonywanie zadań lub funkcji w projekcie (lub jego części).

Przypominamy również, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dodatki mogą być kwalifikowalne, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
 • dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
 • dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
 • dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
 • wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

Podkreślić należy jednocześnie iż wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych zadań, przy czym w przypadku realizacji kilku projektów u tego samego beneficjenta pracownikowi przysługuje wyłącznie jeden dodatek za wykonywanie zadań w projektach, który powinien być rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w poszczególne projekty. Jednocześnie z treści Wytycznych wynika jednoznacznie, że dodatek może zostać przyznany maksymalnie do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego wraz ze składkami i taka jest jego górna granica jako kosztu kwalifikowanego w projekcie.

W jaki sposób zaplanować zaangażowanie Kierownika B+R w projekcie, w sytuacji gdyby np. były zaplanowane 3 etapy, z czego dwa pierwsze byłyby wykonywane przez podmiot zatrudniający Kierownika B+R a ostatni etap byłby wykonywany przez drugi podmiot należący do konsorcjum. Jednocześnie, etapy te nie byłyby realizowane równolegle, ale trzeci nastąpiłby po wykonaniu dwóch pierwszych etapów.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, jeden etap może być realizowany przez jednego z członków konsorcjum i m.in. dla każdego etapu należy wskazać koszty kwalifikowalne. Suma kosztów wskazanych dla poszczególnych etapów powinna być zgodna z kosztami wskazanymi w budżecie projektu, w tym, jak rozumiem również dla każdego członka konsorcjum. Z powyższego wynika, że koszty związane z zaangażowaniem Kierownika B+R mogą być wykazane wyłącznie w ramach etapów wykonywanych przez członka konsorcjum, którego pracownikiem jest Kierownik B+R. Zgodnie z ww. przykładem, Kierownik B+R nie byłby wówczas zaangażowany przez cały okres realizacji prac badawczych. Ze względu na zakres zadań, Kierownik B+R powinien jednak uczestniczyć w projekcie na każdym etapie. W jaki zatem sposób ująć koszty zatrudnienia Kierownika B+R, jeśli jest on pracownikiem członka konsorcjum wykonującego prace w okresie krótszym niż okres realizacji projektu?

W przypadku projektu realizowanego w konsorcjum, koszty związane z zaangażowaniem Kierownika B+R mogą być wykazane wyłącznie w ramach etapów wykonywanych przez członka konsorcjum, którego pracownikiem jest Kierownik B+R. W pozostałym okresie Kierownik B+R może pełnić swoją funkcję w projekcie ale jego wynagrodzenie nie będzie stanowiło wydatku kwalifikowalnego.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie dot. kwalifikowalności leasingu.

 • czy możliwe jest wprowadzenie do kosztów kwalifikowalnych projektu kosztu raty leasingowej urządzenia przyjętego do firmy w ramach leasingu operacyjnego, który rozpoczął się jeszcze przed złożeniem wniosku; kosztem kwalifikowalnym w projekcie byłyby raty z okresu realizacji projektu i w skali odpowiadającej stopniowi wykorzystania urządzenia do projektu; czy w takim przypadku konieczne jest dokumentowanie procesu wyboru leasingodawcy (chodzi o ustalenie konieczności stosowania zasady konkurencyjności w tym przypadku)
 • czy w przypadku leasingu finansowego, w którym firma równolegle prowadzi amortyzację urządzenia, możliwe jest równocześnie zakwalifikowanie do projektu jako kosztu amortyzacji?

Raty leasingowe (część kapitałowa) urządzenia, będącego na wyposażeniu wnioskodawcy, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie. W takiej sytuacji beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zastosowanie zasady konkurencyjności.

Kosztem kwalifikowalnym, w przypadku jednego urządzenia może być albo rata leasingowa albo odpis amortyzacyjny. Finansowanie urządzenia ratą leasingową oraz odpisem amortyzacyjnym stanowiłoby naruszenie podwójnego finasowania.