Pytanie

W części II wniosku „Wnioskodawca” w sekcji „Osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy” wskazany został Prezes Spółki, co oznacza, że nie jest potrzebne dodatkowe pełnomocnictwo, a mimo to w trakcie walidacji pojawia się błąd o treści „Dodaj skan pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy”.

Odp.: W opisanej sytuacji należy dołączyć wydruk z KRS, wskazujący osobę umocowaną do reprezentacji Wnioskodawcy.

Pytanie 1

Jak należy rozumieć zapis § 9 ust. 3 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój [ścieżka A], mówiący, iż "realizacja Projektu Grantowego następuje aż do osiągnięcia łącznej wartości dofinansowania Grantobiorców (w formie Wsparcia i Inwestycji) wynoszącego 25.000.000,00 [...], przy czym wartość Wsparcia nie przekroczy 20.000.00000 zł [...]". Zapis ten bezwzględnie wskazuje wartość 25 mln zł jako całkowitą wartość dofinansowania Grantobiorców, a tym samym wartość projektu, w ramach ścieżki A (a nie np. jako wartość maksymalną).

Jednocześnie regulamin konkursu wskazuje, że projekty w ramach ścieżki A powinny cechować się wartością od 6,25 mln zł do 25 mln zł.

Odp.: W § 9 ust. 3 projektu Umowy o dofinansowanie w ścieżce A, wskazano kwoty odpowiadające maksymalnej sumie Wsparcia i Inwestycji w ramach tej ścieżki, wskazanej w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” dla poddziałania 1.3.1. W przypadku projektów o mniejszej wartości, mieszczących się w przedziale wskazanym w wyżej przywołanym Przewodniku, kwoty wskazane w §9 ust. 3 zostaną dostosowane do wartości Projektu Grantowego, do wartości określonych zgodnie z instrukcją zawartą w „Przewodniku” i Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.

Pytanie 2

W której części budżetu (Operacyjnej czy Inwestycyjnej) w projektach realizowanych w ramach ścieżki B powinny znaleźć się wydatki Funduszu na prace badawczo-rozwojowe w fazie Proof-of-Principle. 

Regulamin przeprowadzania konkursu w § 1 pkt 2) zawiera definicję Budżetu Operacyjnego, która wskazuje "koszty pośrednie Projektu Grantowego związane z [...] rynkową weryfikacją [Projektów B+R], w tym obejmującą sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie PoP". 

Z drugiej strony, § 5 ust. 4 pkt 2) Regulaminu przeprowadzania konkursu stawia wymaganie, że "minimum 20% Budżetu Inwestycyjnego zostanie przeznaczone na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających weryfikację projektów B+R znajdujących się w fazie Proof of Principle (PoP)".

Analogiczna niejasność ma miejsce w opisie kryterium formalnego dla projektu pn. "Wnioskowana kwota jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania", gdzie (dla ścieżki B) powtarza się powyższe definicje i wymagania.

Czy należy rozumieć, że budżet projektu powinien uwzględniać koszty finansowania prac badawczo-rozwojowych w fazie PoP zarówno w ramach Budżetu Operacyjnego (na nieokreślonym poziomie), jak i w ramach Budżetu Inwestycyjnego (na poziomie 20% Budżetu Inwestycyjnego)?

Odp.: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1 oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu zostały zaktualizowane. Obowiązujący zapis brzmi "minimum 20% Budżetu Operacyjnego zostanie przeznaczone na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających weryfikację projektów B+R znajdujących się w fazie Proof of Principle (PoP)".

Pytanie 3 

Jak należy rozumieć następujący wymóg dot. członków Kluczowego Personelu: "przedstawili Pipeline 5 projektów gotowych do inwestycji" (str. 12-13 Przewodnika po kryteriach wyboru projektów)? W szczególności:

 • jak należy rozumieć "gotowość" inwestycji? czy jest to już dokonany due diligence, podpisana umowa, podpisany term sheet, czy jakaś inna forma?
 • jak należy udokumentować posiadanie pipeline'u 5 projektów? Czy należy przedstawić kopię listu intencyjnego/term sheet'u/umowy podpisanej z danym podmiotem?
 • czy spełniającym wymogi "gotowości" oraz formalne posiadania 5-ciu projektów w pipelin'ie może być np. przedstawienie umowy zawartej z uczelnią/wydziałem/instytutem, w której to umowie uczelnia/wydział/instytut wskazują chęć rozwinięcia danej technologii i kontynuowania prac B+R w formie spin-off?
 • czy są jakieś inne wymogi wobec pipeline'u?

Odp.: NCBR wskazuje, że „gotowość” inwestycji oznacza, że Wnioskodawca posiada w swoim portfolio 5 Projektów B+R, w sprawie których Wnioskodawca może podpisać umowy o udzielenie grantu, zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Za stan gotowości NCBR uznaje zarówno zakończony due dilligence, podpisany list intencyjny po due dilligence, podpisany z potencjalnym Grantobiorcą term sheet jak i podpisaną umowę. W ostatnim przypadku, tj. umowy inwestycyjnej, w ocenie NCBR, potwierdza ona gotowość inwestycji, jeśli przyszłe rundy finansowania mogą zostać skorelowane z procesem decyzyjnym realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie (określonym w „Regulaminie Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”).

Potwierdzenie „gotowości” inwestycji następuje poprzez przedstawienie kopii stosownego dokumentu, potwierdzającego, że inwestycja osiągnęła dany etap realizacji. Wskazane dokumenty powinny zostać załączone wraz z dokumentem „Koncepcja funkcjonowania Funduszu”.

W ocenie NCBR, na potrzeby potwierdzenia wymogu "gotowości" oraz formalnego posiadania pięciu projektów w pipeline'ie, Wnioskodawca może zaliczyć umowę (list intencyjny) zawarty z uczelnią, wydziałem lub instytutem, w której to umowie wskazana jednostka wskazuje chęć rozwinięcia danej technologii i kontynuowania prac B+R w formie spin-off.

NCBR, poza wskazanym wymogiem udokumentowania posiadania pięciu projektów o takim stopniu dojrzałości, że umożliwiają niezwłocznie zawarcie umowy o powierzenie grantu, nie przewiduje dalszych wymogów co do pipeline’u.

Pytanie 4

Czy w trakcie dokonywania exit'u z inwestycji przez fundusz będący beneficjent programu Bridge Alfa możliwe jest dokonanie kolejnego objęcia udziałów przez ten sam podmiot lub przez inwestora, który jest inwestorem w funduszu będącym beneficjentem programu Bridge Alfa?

Odp.: W odpowiedzi na pytanie 2. NCBR wskazuje, że w trakcie dokonywania wyjścia przez Fundusz z inwestycji jest dopuszczalne dokonywanie nowego objęcia udziałów, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w Grantobiorcy przez NCBR, zgodnie z §8 umowy o dofinansowanie.

Pytanie 5

W regulaminie konkursu są sprzeczne informacje z projektem Umowy i dotyczące finansowania Prac B+R projektów PoP. W regulaminie konkursu jest informacja, że co najmniej 20% Budżetu Inwestycyjnego będzie przeznaczone na finansowania tych prac. W Umowie o Dofinansowanie jest natomiast informacja, że 20% będzie przeznaczone z Budżetu Operacyjnego. Poproszę o informację, która wersja jest obowiązująca.

Odp.: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1 oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu zostały zaktualizowane. Obowiązujący zapis brzmi "minimum 20% Budżetu Operacyjnego zostanie przeznaczone na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających weryfikację projektów B+R znajdujących się w fazie Proof of Principle (PoP)".

Pytanie 6

W Regulaminie jest informacja, że maksymalny poziom dofinansowania wynosi 5 mln zł. W projekcie Umowy jest natomiast informacja, że w jednego przedsiębiorcę można zainwestować 1 mln, a w przypadku zgody Komitetu Inwestycyjnego kwotę tą można zwiększyć do 3 mln zł. Poproszę o informację, która wersja jest obowiązująca?

Odp.: Maksymalne zaangażowanie w jeden projekt wynosi 5 mln złotych. W przypadku projektów o wartości do 3 mln złotych Wsparcie jest udzielane wyłącznie w formie dotacji bezzwrotnej, w przypadku projektów o wartości do 5 mln złotych Wsparcie jest udzielane w formie mieszanej, tj. dotacji bezzwrotnej i Pomocy Zwrotnej.

Pytanie 7 

Jestem zainteresowana konkursem i mam do Państwa kilka pytań precyzujących wymagania. Czy istnieje możliwość umówienia się na krótką rozmowę telefoniczną, podczas której miałabym szansę uzyskania pewnych informacji na temat konkursu?

Odp.: Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 31 sierpnia 2017 roku, w godz. 11:00 – 13:00 w Hotelu Marriott w Sali Congress Hall (piętro III)

Pytanie 8 

Czy w przypadku kluczowego personelu BRIdge Alfa istnieją jakieś inne ograniczenia co do działalności w innych podmiotach niż zaangażowanie w Bridge VC,  BRIdge CVC, BRIdge Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor, BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge Classic? 

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów członkowie kluczowego personelu powinni załączyć do wniosku oświadczenie o braku konkurencyjności oraz o innych prowadzonych aktywnościach/bądź ich zaprzestaniu. Czy jest możliwe udostępnienie wzoru takiego oświadczenia? Jeżeli nie, to będę wdzięczny za informację co takie oświadczenie powinno zawierać i działalności w jakich podmiotach dotyczy.

Odp.: NCBR, w zakresie działalności zawodowej, przewiduje dwa negatywne kryteria dla członków personelu kluczowego:

 1. Członek personelu kluczowego nie może być zaangażowany w realizację BRIdge VC, BRIdge CVC, BRIdge Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor, BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge Classic,
 2. Członek personelu kluczowego nie zasiada w organach (w tym komitetach inwestycyjnych) innych podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną (działalność konkurencyjną wobec Projektu Grantowego). W przypadku tego kryterium członkowie personelu kluczowego mają trzy miesiące od dnia przekazania pisma o pozytywnej ocenie projektu i wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, na skuteczną rezygnację ze wskazanych organów.

Dodatkowo NCBR wymaga od członków personelu kluczowego 30 godziny zaangażowania tygodniowo w realizację Projektu Grantowego.

Mając na uwadze powyższe, w dokumencie „Kluczowy Personel” powinno być zawarte oświadczenie dotyczące członków kluczowego personelu:

 1. o niezasiadaniu w organach, w tym komitetach inwestycyjnych, innych podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną (oświadczenie o braku konkurencyjności), albo
 2. o zasiadaniu w skonkretyzowanych organach innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna wraz z zobowiązaniem do skutecznej rezygnacji z zasiadania we wskazanych organach w razie przekazania pisma o pozytywnej ocenie projektu i wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Dodatkowo dokument „Kluczowy Personel” powinien zawierać informację o innych aktywnościach zawodowych, które potencjalnie mogą kolidować z zobowiązaniem członka kluczowego personelu do wymaganego zaangażowania czasowego na rzecz realizacji Projektu Grantowego.

Pytanie 9 

Czy NCBR dysponuje dokumentacją konkursową w języku angielskim?

Odp.: Wszystkie dokumenty są przygotowane w języku polskim.

Pytanie 10 

Czy osoba, która dziś jest w personelu kluczowym w Alfie w ramach 2-giej edycji czy może być w personelu kluczowym lub w personelu zarządzającym w alfie w 3-ciej edycji, której nabór jest we wrześniu? Osoba ta na dzień dzisiejszy nie jest już zatrudniona w Alfie.

Odp.: Osoba będąca członkiem kluczowego personelu w Funduszu Bridge Alfa drugiej edycji nie może być członkiem personelu kluczowego w najnowszym konkursie Bridge Alfa.

Pytanie 11 

W związku z ogłoszonym konkursem konkurs nr 1/1.3.1/2017 - BRIdge Alfa oraz zawartych w dokumentacji konkursowych warunkach:

1. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym - kryteria dostępu nr 1:

„Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju uprawdopodabnia efektywne zarządzanie Projektem”

Kryterium uznaje się za spełnione, kiedy Wnioskodawca wskaże, co najmniej dwóch przedstawicieli Kluczowego Personelu, którzy m.in. posiadają udokumentowane kontakty ze środowiskiem naukowym potwierdzone listami intencyjnymi; (dla ścieżki A i B)

2. Kryterium oceny merytorycznej – punktowe nr 4:

„Polityka Inwestycyjna, czyli sposób pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów B+R znajdujących się w fazach Proof of Principle lub Proof of Concept” 

W ramach oceny niniejszego kryterium weryfikacji podlega w szczególności to, czy opisana Polityka Inwestycyjna umożliwia skuteczne pozyskiwanie projektów opartych na własności intelektualnej (ang.: Intellectual Property, lub „IP”) pochodzącej przede wszystkim ze środowisk jednostek naukowych.

uprzejmie proszę o informację na jakich zasadach jednostki naukowe (uczelnie) mogą brać udział w w/w konkursie. 

Odp.: Konkurs BRIdge Alfa jest skierowany bezpośrednio do podmiotów prowadzących działalność na rynku venture capital, zaś docelowo – do jednostek naukowych, w tym m.in. do uczelni i ich spółek celowych. Wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani przez NCBR do realizacji Projektów Grantowych będą wyszukiwać, selekcjonować, a następnie – współpracować z podmiotami prowadzącymi Projekty B+R (np. spółkami celowymi powołanymi przez uczelnie) w celu dofinansowania tych podmiotów w drodze Wsparcia ze środków POIR oraz w drodze Inwestycji ze środków inwestorów prywatnych.

Dla ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa konieczne jest zobowiązanie się przez Wnioskodawcę, że zapewni wkład prywatny w drodze inwestycji ze środków inwestorów prywatnych. W większości przypadków będzie to oznaczać, że Wnioskodawca będzie podlegać ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (uFIZAFI) i zostanie uznany za zarządzającego ASI w rozumieniu uFIZAFI. Wskazana ustawa wymusza by przedmiot działalności zarządzającego ASI był ograniczony wyłącznie do zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną (art. 70e uFIZAFI).

Nie ma przeszkód, aby Wnioskodawcą w programie Bridge Alfa była spółka kapitałowa powołana przez uczelnię na podstawie art. 7 prawa o szkolnictwie wyższym i w zgodzie z jej statutem. NCBR zastrzega jednak, że taka spółka musi mieć możliwość dokonywania Inwestycji w zgodzie z uFIZAFI. W przypadku spółek celowych powoływanych przez uczelnię należy zauważyć, że ich przedmiotem działalności jest w pierwszej kolejności pośrednia komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych (por. art. 86a ust. 1 prawa o szkolnictwie wyższym). Z tego względu dostosowanie się przez spółkę celową do uFIZAFI może być co najmniej problematyczne.

Pytanie 12 

Jakie działania rozumieją Państwo przez finansowanie prac B+R, umożliwiających weryfikację projektów B+R znajdujących się w fazie PoP, które powinny być pokryte z budżetu inwestycyjnego? Czy dotyczy to inwestycji do wartości 50 000,00 zł w projekty, które pozytywnie przeszły proces inkubacji na etapie PoP? Czym to finansowanie różni się od „kosztów badań technologicznych projektów B+R, które powinny być pokryte w ramach budżetu operacyjnego?

Odp.: Obowiązujący zapis brzmi "minimum 20% Budżetu Operacyjnego zostanie przeznaczone na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających weryfikację projektów B+R znajdujących się w fazie Proof of Principle (PoP)". Działania w ramach fazy PoP zostały zdefiniowane w dokumentacji konkursowej jako:

„wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analiza otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R.”

Pytanie 13 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące metodologii obliczenia wartości budżetu funduszu w ramach ścieżki B z uwzględnieniem podziału na budżet inwestycyjny i operacyjny.

Czy dobrze rozumiem, że przy założeniu, że łączna kapitalizacja funduszu wyniesie 40 000 000,00 zł:

 • Wsparcie udzielone przez NCBR wyniesie 80% tej wartości, tj. 32 000 000,00 zł
 • Wkład własny pokrywany przez Inwestora wyniesie wówczas 8 000 000,00 zł
 • Wartość budżetu operacyjnego to zgodnie z regulaminem 20% Wsparcia, tj. 32 000 000,00 x 20%, czyli 6 400 000,00 zł
 • Budżet inwestycyjny wyniesie 33 600 000,00 zł? 

Odp.: Wartość budżetu Funduszu w ścieżce B jest uzależniona od jego składowych. Zgodnie z umową o dofinansowanie budżet Funduszu składa się z Budżetu Operacyjnego i Budżetu Inwestycyjnego, w skład których wchodzą zarówno środki pochodzące od NCBR jak i od Inwestorów.

Na Budżet Inwestycyjny NCBR przekazuje Funduszowi dofinansowanie przeznaczone na udzielanie Wsparcia/Grantów na rzecz Grantobiorców, zaś na Budżet Operacyjny NCBR przekazuje Funduszowi dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich Projektu Grantowego, związanych z prowadzeniem Projektu Grantowego.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na Budżet Operacyjny jest uzależniona od wartości podstawowego dofinansowania przekazywanego Beneficjentowi w ramach programu na Budżet Inwestycyjny, tj.  dofinansowania przeznaczonego na Wsparcie Grantobiorców (dofinansowanie to stanowi koszty bezpośrednie Projektu Grantowego). Zgodnie z metodologią obliczania kosztów uproszczonych, dofinansowanie przekazane przez NCBR na Budżet Operacyjny wynosi 20% dofinansowania przekazanego przez NCBR na Budżet Inwestycyjny (koszty bezpośrednie).

Obliczenie wartości Budżetu Operacyjnego dokonuje się w następujących krokach:

 1. Wnioskodawca wylicza wartość dofinansowania Grantobiorców, w formie Wsparcia i Inwestycji w ramach poszczególnych projektów, mając na uwadze, że Wsparcie w projektach do 3 mln zł wynosi 80% (dotacja bezzwrotna), zaś w przypadku projektów od 3 do 5 mln zł Wsparcie wynosi od 80% do 68% (Wsparcie mieszane, w postaci dotacji bezzwrotnej i Pomocy Zwrotnej),
 2. Wnioskodawca:
  • sumuje wartość dofinansowania Grantobiorców łącznie w formie Inwestycji i Wsparcia, przez co otrzymuje łączną wartość Budżetu Inwestycyjnego,
  • w ramach Budżetu Inwestycyjnego, Wnioskodawca sumuje wartość Wsparcia przewidzianego dla wszystkich Grantobiorców, przez co otrzymuje łączną wartość podstawowego dofinansowania ze strony NCBR (środki NCBR na koszty bezpośrednie),
 3. Po ustaleniu kosztów bezpośrednich Projektu Grantowego, Wnioskodawca oblicza dofinansowanie NCBR na koszty pośrednie (dofinansowanie na Budżet Operacyjny), stanowiące ryczałt wynoszący 20% dofinansowania NCBR przewidzianego na Wsparcie dla Grantobiorców (środków przekazywanych przez NCBR na Budżet Inwestycyjny).
 4. Po ustaleniu powyższego Wnioskodawca wskazuje pozostałe kwoty w ramach Budżetu Funduszu, które zostaną pokryte z wkładu prywatnego (środków uzyskanych od Inwestorów).

Powyższe ilustruje poniższy przykład budżetu Funduszu, w którym Fundusz planuje przeznaczyć łącznie 30 mln złotych na Budżet Operacyjny w postaci Wsparcia i Inwestycji [przy czym przykład został stworzony przy założeniu, że wartość Wsparcia i Inwestycji w każdy Projekt B+R finansowany w ramach Projektu Grantowego nie przekracza 3 mln zł]:

  Wartość NCBR Inwestorzy
Budżet Inwestycyjny 25 000 000,00 zł 80% Budżetu Inwestycyjnego = 20 000 000,00 zł 20% Budżetu Inwestycyjnego = 5 000 000,00 zł
Budżet Operacyjny 5 000 000,00 zł 20% dofinansowania NCBR w Budżecie Inwestycyjnym = 4 000 000,00 zł 1 000 000 zł (kwota przykładowa, pozostałą kwotę BO pokrywają Inwestorzy)
Suma 30 000 000,00 zł 24 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł

Pytanie 14 

Czy listy intencyjne załączone do wniosku o dofinansowanie mogą być wystawione na inny podmiot niż Wnioskodawca – chodzi o sytuację, w której część listów intencyjnych adresowanych jest do podmiotu, z którego wywodzić się będzie fundusz Alfa (podmiot powiązany składający się z zespołu obecnego również w funduszu Alfa)?

Odp.: Listy intencyjne:

 • dotyczące współpracy z uczelniami, powinny wskazywać członków personelu kluczowego;
 • [w ścieżce B] potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę wymaganej liczby projektów w pipeline’ie mogą być wystawione na inny podmiot niż Wnioskodawca, o ile wynika z nich możliwość zastąpienia w charakterze inwestora podmiotu wskazanego w liście intencyjnym przez Wnioskodawcę. 

Pytanie 15 

Odnośnie par. 5 ust. 4 pkt. 1 Regulaminu Konkursu, dla Ścieżki B jest wskazane, że Budżet Operacyjny może stanowić maksymalnie 20% Wsparcia.

Chciałam się upewnić czy nie ma tam omyłki. tj. Wsparcie jest rozumiane jako kwota dotacji do Funduszu z NCBR (łącznie na Budżet Inwestycyjny oraz na Budżet Operacyjny) i stanowi nie więcej niż 80% wielkości Funduszu.

Jaki jest udział NCBR w finansowaniu Budżetu Inwestycyjnego (80% NCBR oraz 20% inwestorzy?) oraz Budżetu Operacyjnego (80% NCBR oraz 20%inwestorzy?).

Jeżeli tak jest jak powyżej, to w par. 5 ust. 4 pkt. 1 Regulaminu powinno być wskazane że Budżet Operacyjny może stanowić maksymalnie 20% wielkości funduszu, lub Budżet Operacyjny finansowany ze Wsparcia NCBR może stanowić maksymalnie 20% Wsparcia.

Dla przykładu dla funduszu o wielkości 40 mln zł ile będzie wynosił maksymalny Budżet Operacyjny oraz w jakim stopniu będzie finansowany ze Wsparcia NCBR?

Odp.: Zgodnie z informacją przekazaną powyżej, budżet Funduszu Bridge Alfa zostaje obliczony w kilku krokach, z których pierwszym jest ustalenie wartości Budżetu Inwestycyjnego. Przy założeniu, że (i) budżet Funduszu Bridge Alfa wynosi 40 mln zł oraz (ii) że wartość Wsparcia i Inwestycji w każdy Projekt B+R finansowany w ramach Projektu Grantowego nie przekracza 3 mln zł, poszczególne składowe budżetu Funduszu Bridge Alfa prezentują się następująco:

  Wartość [zł] Środki POIR przekazane przez NCBR (wartości maksymalne) [zł] Środki pochodzące od Inwestorów (wartości minimalne) [zł]
Budżet Inwestycyjny 33 333 333,33
26 666 666,67 (80% BI)
6 666 666,67 (20% BI)
Budżet Operacyjny 6 666 666,67
5 333 333,33
(20% dofinansowania NCBR na koszty bezpośrednie, tj. środków przekazanych przez NCBR na Budżet Inwestycyjny)
1 333 333,33
Suma 40 000 000,00  32 000 000,00 8 000 000,00

Pytanie 16

Zaprezentowano w Przewodniku po kryteriach wyboru na stronie 12 kryteria dotyczące kluczowego personelu:

„Niniejsze kryterium uznaje się za spełnione, gdy Wnioskodawca wskazuje co najmniej dwóch przedstawicieli Kluczowego Personelu, którzy łącznie: 

 • posiadają umiejętności zarządcze (dla ścieżki A i B), TAK/NIE 13
 • posiadają doświadczenie inwestycyjne lub w komercjalizacji prac B+R weryfikowane na podstawie zrealizowanych projektów, (dla ścieżki A i B), 
 • przedstawili Pipeline 5 projektów gotowych do inwestycji (dla ścieżki B),
 • posiadają udokumentowane kontakty ze środowiskiem naukowym potwierdzone listami intencyjnymi; (dla ścieżki A i B),
 • sfinansowali, jako Inwestujący lub jako Zarządzający co najmniej 3 projekty znajdujące się w fazie Proof of Principle lub Proof of Concept („Projekt Finansowany” (dla ścieżki B).”

 Czy podkreślone słowo „łącznie” oznacza, że każdy z osobna z minimalnie dwóch członków personelu powinien spełniać te wymagania? Czy też może być tak, że jeden z członków personelu spełnia niektóre z wymagań, a drugi spełnia pozostałe wymagania? Np. Członek personelu A posiada umiejętności zarządcze i sfinansował 3 projekty jako zarządzający, a członek personelu B przedstawił Pipeline 5 projektów, udokumentował kontakty ze środowiskiem naukowym i udokumentował doświadczenie inwestycyjne B+R. 

Odp.: Wymóg „łącznego” spełnienia kryteriów oznacza, że NCBR oczekuje, że suma doświadczeń co najmniej dwóch członków personelu kluczowego spełnia wymogi wskazane w szczegółowym katalogu. NCBR nie oczekuje, że każdy z członków personelu kluczowego powinien spełniać samodzielnie wszystkie wskazane kryteria szczegółowe.

Pytanie 17

W jaki sposób należy optymalnie wykazać umiejętności zarządcze Personelu? Np. poprzez referencje czy też wystarczy wskazanie zajmowanych stanowisk i przedsiębiorstw? To samo dotyczy sposobu wykazania doświadczenia inwestycyjnego oraz sfinansowania co najmniej 3 projektów PoP lub PoC.

Odp.: Dla udokumentowania spełnienia kryteriów związanych z członkami personelu kluczowego, wystarczy uzupełnienie informacji wymaganych w załączniku do wniosku o dofinansowanie „Kluczowy Personel”.

Pytanie 18

Co komisja rozumie przez przedstawienie przez kluczowy personel 5 pipeline gotowych inwestycji? Czy personel ma przedstawić plan na konkretnych Grantobiorców we wniosku Wnioskodawcy czy też zaprezentować zwięzły raport z przeprowadzonych już przez niego inwestycji? Czy to należy dołączyć do wniosku w formie udokumentowanej.

Odp.: „Gotowość” inwestycji oznacza, że Wnioskodawca posiada w swoim portfolio 5 Projektów B+R, w sprawie których Wnioskodawca może podpisać umowy o udzielenie grantu, zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Za stan gotowości NCBR uznaje zarówno zakończony due dilligence, podpisany list intencyjny po due dilligence, podpisany z potencjalnym Grantobiorcą term sheet jak i podpisaną umowę. W przypadku umowy inwestycyjnej, w ocenie NCBR, potwierdza ona gotowość inwestycji, jeśli przyszłe rundy finansowania mogą zostać skorelowane z procesem decyzyjnym realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie.

Potwierdzenie „gotowości” inwestycji następuje poprzez przedstawienie kopii stosownego dokumentu, potwierdzającego, że inwestycja osiągnęła dany etap realizacji. Wskazane dokumenty powinny zostać załączone wraz z dokumentem „Koncepcja funkcjonowania Funduszu”.

W ocenie NCBR, na potrzeby potwierdzenia wymogu "gotowości" oraz formalnego posiadania pięciu projektów w Pipeline'ie, Wnioskodawca może zaliczyć np. umowę (list intencyjny) zawarty z uczelnią, wydziałem lub instytutem, w której to umowie wskazana jednostka wskazuje chęć rozwinięcia danej technologii i kontynuowania prac B+R w formie spin-off.

Pytanie 19

Czy Fundusz powinien we wniosku zaprezentować już jakieś gotowe projekty, gotowych grantobiorców i zawarte z nimi listy intencyjne? Czy to jest obligatoryjne, czy też fakultatywne, ale mające wpływ na punktację? A może zaprezentowanie takich pomysłów na projekty z konkretnymi podmiotami nie ma w ogóle wpływu na punktację? 

Odp.: Wnioskodawcy planujący realizować Projekt Grantowy w ramach ścieżki B są zobowiązani do przedstawienia co najmniej pięciu projektów w pipeline’ie. Wskazane wymóg ma charakter obligatoryjny i formalny, co oznacza, że nie podlega punktacji ale decyduje o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia.

Pytanie 20

Czy w skład Budżetu Operacyjnego wchodzi Wkład Inwestora w wysokości 20 % zakładanego budżetu czy też Inwestor nie uczestniczy w Budżecie Operacyjnym? Skąd różnica w kwocie budżetu operacyjnego w RPK – 10 mln zł (20% wartości Inwestycji), a maksymalną kwotą Budżetu Operacyjnego poza Woj. Mazowieckim 1,6 mln euro:

a.       Budżet Operacyjny może stanowić maksymalnie 20% Wsparcia (§ 5 ust. 4 RPK)

b.      maksymalnie 1,6 mln euro (stopa NBP), obecnie 4,2 x 1,6 = 6,72 mln zł – górna granica

Odp.: Zarówno Budżet Operacyjny jak i Budżet Inwestycyjny składają się ze środków stanowiących Dofinansowanie Funduszu przez NCBR oraz środków od Inwestorów stanowiących wkład własny w programie. W przypadku Budżetu Inwestycyjnego proporcja wynosi nie więcej niż 80% Dofinansowania i nie mniej niż 20% środków prywatnych. Niezależnie od powyższego określono, że wartość dofinansowania Funduszu w ramach Budżetu Operacyjnego nie może przekraczać 20% Wsparcia, tj. łącznego dofinansowania pochodzącego od NCBR i przeznaczonego dla Grantobiorców (innymi słowy – środków NCBR przekazanych na Budżet Inwestycyjny), z zastrzeżeniem, że nie może również przekraczać progów maksymalnych ustalonych według siedziby Funduszu.

Dofinansowanie przekazane Funduszowi w ramach Budżetu Operacyjnego stanowi dotację na rzecz Funduszu, podlegającą przepisom o pomocy publicznej. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, dotacje na wskazany rodzaj działalności nie mogą przekraczać określonych na poziomie wspólnotowym limitów (por.§ 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dz.U. z 2015 r., poz. 299 oraz art. 22 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.Urz. UE L z 26.06.2014 r. Nr 187, s. 1). Dodatkowo wskazane ograniczenie wsparcia na rzecz Funduszu w ramach Budżetu Operacyjnego (dotacji) zostało wyrażone w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, gdzie przy kryterium formalnym „Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania” wskazano, że „Maksymalny wkład NCBR w finansowaniu przypadającym na pojedynczego ostatecznego odbiorcę pomocy publicznej (tu: Funduszu, w ramach Budżetu Operacyjnego) wynosi do 1,6 mln EUR w przeliczeniu na złote poza województwem mazowieckim i 1,2 mln EUR w przeliczeniu na złote w województwie mazowieckim (dla ścieżki A i B).”

Pytanie 21

Na czym konkretnie polega konflikt interesów? Czy osoba, która prowadzi działalność w branży budowlanej, która przystąpi do Funduszu jako Inwestor, wniesie Wkład, a następnie Fundusz zainwestuje w Grantobiorcę, który jest powiązany z jego inną Spółką – stanowi konflikt interesów? Czy jeśli ujawni się tę okoliczność we wniosku taki konflikt jest dopuszczalny? Czy istnienie takiego konfliktu interesów wpływa na ocenę wniosku?

Odp.: Konflikt interesów został zdefiniowany w „Regulaminie Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”:

Konflikt Interesów – sytuacja, w której Inwestycja lub Wsparcie dla danego Projektu B+R z Budżetu Operacyjnego lub Budżetu Inwestycyjnego realizowane jest przy odrębnym lub niezależnym zaangażowaniu organizacyjnym lub finansowym w Projekt B+R, pośrednio lub bezpośrednio, ze strony:

 • Inwestora, lub
 • członka Zespołu Zarządzającego lub Kluczowego Personelu, lub
 • Podmiotu Powiązanego z którymkolwiek z podmiotów wskazanych powyżej, 

w sposób inny niż przewidziany Umową lub Decyzją Inwestycyjną („Zaangażowanie”), a Zaangażowanie to może wpłynąć na obiektywizm lub bezstronność w realizacji Projektu Grantowego lub Projektu B+R w sposób zagrażający interesowi Funduszu lub interesowi Instytucji Pośredniczące.  Nie będzie stanowić Konfliktu Interesów sytuacja opisana powyżej, jeżeli nastąpiła wyraźna akceptacja Zaangażowania ze strony Komitetu Inwestycyjnego poprzez Kluczową Decyzję w zakresie określonym w tej decyzji.

Bez konkretyzacji relacji pomiędzy Grantobiorcą a inną spółką Inwestora, NCBR nie jest w stanie ustosunkować się do pytania. Konflikt interesów jest wyłączony w przypadku, gdy nastąpiła wyraźna akceptacja zaangażowania przez Komitet Inwestycyjny w drodze Kluczowej Decyzji.

Pytanie 22

Wyjaśnienie KIS nr 8 INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO. Co należy rozumieć przez pojęcie budownictwo? Czy jest to wszelkiego rodzaju wykonywanie budynków o różnym przeznaczeniu, w szczególności przemysłowym, produkcyjnym, laboratoryjnym? Czy również mieszkaniowym, usługowym, rekreacyjnym, biurowym, handlowym, itp.?

Odp.: KIS nr 8 nie określa, jakich rodzajów budownictwa dotyczy wskazana specjalizacja. Kluczowe znaczenie mają rozwiązania pożądane w ramach danej specjalizacji.

Pytanie 23

Czy na spotkaniu z zespołem Ekspertów może w imieniu wnioskodawcy stawić się Członek Personelu Kluczowego wraz z kadrą zarządzającą?

Odp.: Tak, na podstawie umocowania (por. §10 ust. 9 RPK), przy czym liczba przedstawicieli Wnioskodawcy nie może przekroczyć 3 osób.

Pytanie 24

Czy w przypadku, gdy Grantobiorca uzyska ofertę na zakup swojego przedsiębiorstwa w formie spółki, czy Funduszu może sprzedać posiadane w Grantobiorcy udziały już po przekazaniu Grantu? 

Odp.: Tak, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa przysługującego NCBR do nabycia udziałów w Grantobiorcy (por. §8 umowy o dofinansowanie).

Pytanie 25

Czy środki z Budżetu Inwestycyjnego są przekazywane bezpośrednio od NCBR do Grantobiorcy czy też za pośrednictwem rachunku Funduszu (jest to istotne z pkt widzenia księgowego).

Odp.: Środki w ramach Budżetu Inwestycyjnego przeznaczone na Wsparcie dla Grantobiorców są przekazywane za pośrednictwem Funduszu (por. §5 ust. 12 RPK, §6 ust. 5 umowy o dofinansowanie, oraz definicję Wsparcia w dokumentacji konkursowej).

Pytanie 26

W jaki sposób następuje zakończenie współpracy z Grantobiorcą przez Fundusz? Czy NCBR stawia w tym zakresie jakieś wymogi czy po prostu po upływie okresu dofinansowania, Fundusz może sprzedać jednostki uczestnictwa w Grantobiorcy?

Odp.: Po zakończeniu współpracy Funduszu z Grantobiorcą, Fundusz może sprzedać jednostki uczestnictwa w Grantobiorcy. NCBR w takim przypadku przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia jednostek uczestnictwa należących do Funduszu. NCBR przedstawi odrębnie krótkie opracowanie dot. wejść i wyjść z Inwestycji.

Pytanie 27

Czy Fundusz musi zainwestować w Grantobiorców, których zaprezentował Personel Kluczowy w ramach pipeline?

Odp.: NCBR oczekuje, że projekty przedstawione w ramach pipeline zostaną niezwłocznie po podpisaniu umowy przedstawione na Komitecie Inwestycyjnym celem podjęcia Decyzji Inwestycyjnej z nimi związanej.

Pytanie 28

Czy Fundusz może sporadycznie inwestować również w projekty znajdujące się poza zadeklarowanym KIS? Czy też jest na to potrzebna zgoda komitetu?

Odp.: We wniosku należy wybrać wiodący KIS, najbardziej zbliżony do strategii inwestycyjnej Funduszu Bridge Alfa. Wnioskodawca będzie mógł również inwestować poza KIS wskazanym we wniosku jako główny.

Pytanie 29

Co się dzieje z wnioskiem gdy Wnioskodawca wnosi o przyznanie określonej kwoty Inwestycji (wskazuje wartość Inwestycji np. 50 mln zł), a Komisja oceni, że gotowa jest przyznać niższą kwotę np. 30 mln zł ? Czy wniosek jest rozpatrzony negatywnie czy też Komisja po prostu przyznaję niższą kwotę?

Odp.: Złożony Wniosek jest oceniany w całości i uwzględniany w liście rankingowej w pełnej kwocie, zaś jego ocena merytoryczna wpływa na jego pozycję w rankingu (wpływającą na rekomendowanie albo nierekomendowanie do udzielenia dofinansowania). W przypadku, gdy limit alokacji dla danego województwa w którym siedzibę ma Wnioskodawca, zostanie wyczerpany, pomimo rekomendowania jego projektu do wsparcia, nie będzie on mógł otrzymać dofinansowania.

Pytanie 30

Jak należy rozumieć zapis w opisie kryterium oceny „Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju uprawdopodabnia efektywne zarządzanie Projektem”: „przedstawili Pipeline 5 projektów gotowych do inwestycji (dla ścieżki B)”. Czy członkowie Kluczowego Personelu mają zapewnić jeszcze przed realizacją projektu minimum 5 potencjalnych projektów do współfinansowania przez Fundusz? Proszę o możliwie najszybsze wyjaśnienie.

Odp.: Tak, Wnioskodawca powinien przedstawić Pipeline 5 projektów gotowych do inwestycji przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wskazane dokumenty powinny zostać załączone wraz z dokumentem „Koncepcja funkcjonowania Funduszu”.

Pytanie 31

 W jaki sposób definiowane jest „zaangażowanie Wnioskodawcy w realizację poprzednich edycji Bridge Alfa” (par. 4 pkt. 6 regulaminu konkursowego). Spółka ABC Alfa jest spółką celową powołana przez Fundację XYZ w celu wspierania komercjalizacji osiągnięć naukowych. Cel ten spółka realizuje m.in. poprzez inwestowanie w Fundusz, który jest Beneficjentem poprzedniej edycji konkursu Bridge Alfa. Spółką chce również być Wnioskodawcą (Funduszem) w nowej edycji konkursu.  Czy jednak bycie Inwestorem spełnia kryterium „zaangażowania” i tym samym wyklucza ją z ubiegania się o dofinansowanie?

Odp.: Zaangażowanie Wnioskodawcy w realizację poprzednich edycji Bridge Alfa oznacza bycie beneficjentem danego działania, działanie w takim podmiocie w charakterze osób kluczowych lub członków zespołu zarządzającego Fundusz Bridge Alfa poprzednich edycji. Bycie wyłącznie inwestorem w Funduszu Bridge Alfa poprzednich edycji nie wyklucza udziału w Konkursie 1/1.3.1/2017.

Pytanie 32

Co  należy zwrócić uwagę przy analizie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, aby uzasadnić, iż nasza Strategia Inwestycyjna zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju lub innowację o charakterze globalnym?

Odp.: Podczas opisywania Strategii Inwestycyjnej należy nawiązać do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie jaki dotyczy Państwa projektu.

Pytanie 33

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej „Wkład Inwestorów to środki pieniężne pochodzące od Inwestorów tytułem wpłat,  odpowiednio na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy (w rozumieniu Art. 154 § 3 KSH lub odpowiednio Art.  396 § 2 KSH) Funduszu, jeśli Fundusz jest spółką kapitałową Działu III Tytułu I  KSH, albo jako wkład wspólnika, jeśli Fundusz jest spółką osobową Działu II Tytułu I  KSH,  które Fundusz ma postawione do dyspozycji, w celu realizacji Projektu Grantowego poprzez (i) współfinansowanie Projektów B+R w fazie PoP w ramach działalności Funduszu, oraz (ii) finansowanie Inwestycji w Grantobiorcę”. Proszę o informację, w którym momencie wpłaty w odpowiedniej formie mają zostać dokonane: czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, czy dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (wówczas na etapie wnioskowania deklaracje Inwestorów). 

Odp.: Wpłaty wkładu Inwestorów zadeklarowane na etapie składania wniosku o dofinansowanie, będą weryfikowane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie. Wpłaty Inwestorów muszą być dokonane przed dokonaniem Inwestycji i pozyskane zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Pytanie 34

Proszę o skonkretyzowanie zapisu kryterium: Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju uprawdopodabnia efektywne zarządzanie Projektem:

wskazuje się, że niniejsze kryterium uznaje się za spełnione, gdy  Wnioskodawca wskazuje co najmniej dwóch przedstawicieli Kluczowego Personelu, którzy łącznie m.in.: posiadają udokumentowane kontakty ze środowiskiem naukowym potwierdzone listami intencyjnymi.

Czy będą respektowane listy intencyjne zawarte pomiędzy Uczelnią a Spółką aplikującą w ramach 1.3.1, po stronie której członek zarządu będzie podpisywał dany list, będzie wystarczające dla spełnienia niniejszego podpunktu?

Odp.: Tak, będą respektowane listy intencyjne zawarte pomiędzy Uczelnią a Spółką, w których podpis członka zarządu potwierdza, że miał kontakty ze środowiskiem naukowym.

Pytanie 35

Czy możliwe jest wniesienie wkładu inwestorów na zasadach innych niż określone w regulaminie konkursu (kapitał zakładowy bądź zapasowy – spółka kapitałowa, wkład wspólnika – spółka osobowa)? W pytaniach i odpowiedziach z poprzedniej edycji konkursu Bridge Alfa jest następujące stanowisko w tej sprawie: 

13. Proszę o interpretację definicji „Wkład inwestorów” - w obecnym brzmieniu środki prywatne mogą być wnoszone na kapitał zakładowy. Czy istnieje możliwość wnoszenia wkładu prywatnego na kapitały inne np. zapasowy czy jako wkład do spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej?

Jeżeli Koncepcja Funkcjonowania Funduszu przewiduje inne sposoby dokonywania wpłat przez Inwestorów dopuszcza się negocjację warunków w tym zakresie oraz odpowiednią modyfikację Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa.

Czy to stanowisko, czyli dopuszczenie innych rozwiązań, jest nadal aktualne? Czy w poprzednim konkursie zastosowano inne sposoby wniesienia wkładu inwestorów? Jeśli tak – czy możecie Państwo wskazać jakie (przykłady)? 

Odp.: Powyższe stanowisko jest nadal aktualne, wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Pytanie 36

Czy możliwa jest zmiana statusu Wnioskodawcy (utrata statusu małego przedsiębiorcy) w wyniku wniesienia wkładu Inwestorów i objęcia udziałów w spółce kapitałowej będącej Wnioskodawcą?

Odp.: Status Wnioskodawcy jest ustalany na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Na dzień podpisywania Umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania statusu micro lub małego przedsiębiorcy.

Pytanie 37

Czy listy intencyjne z instytucjami naukowymi (uczelniami), które należy wykazać we wniosku mają być podpisane:

                a)  pomiędzy poszczególnymi osobami z Personelu Kluczowego a uczelniami, 

                b)  czy też pomiędzy spółką (podmiotem będącym Wnioskodawcą) a uczelniami?

Odp.: Listy intencyjne mają potwierdzać kontakty prowadzone ze środowiskiem naukowym przez imiennie określonych przedstawicieli Kluczowego Personelu. Listy mogą wskazywać przedstawicieli Kluczowego Personelu lub być podpisane przez takiego osoby.

Pytanie 38

Projektowany przez nas Fundusz ma ok. 5-6 już gotowych projektów i każdy z innego KIS. Mamy więc problem z wyborem wiodącego KIS. Czy posiadanie tylko jednego projektu w chwili złożenia wniosku, który wpasowuje się w ten konkretny KIS negatywnie wpływa na ocenę? Nasze projekty mieszczą się w KIS 7,11,13. Czy powinniśmy to jakoś opisać w uzasadnieniu wyboru KIS?

Odp.: We wniosku o dofinansowanie należy wybrać jeden główny KIS, w uzasadnieniu można wskazać dodatkowe.

Pytanie 39

Czy Inwestorzy mogą i powinni ze względów wizerunkowych być w zarządzie?

Odp.: Rozwiązanie zagadnienia jest neutralne dla NCBR.

Pytanie 40

Czy z tych pięciu draftów projektów, które mają być umieszczone we wniosku – pięć różnych podmiotów ma je przedstawiać, czy np. jedna osoba fizyczna może przedstawić dwa z pięciu?

Odp.: Wymóg dotyczy przedstawienia pięciu projektów w pipeline łącznie przez członków Kluczowego Personelu. Ilość projektów przedstawionych przez poszczególne osoby jest dla NCBR nieistotna.

Pytanie 41

Czy budżet zgłoszonego do konkursu projektu może być niższy niż w przypadku ścieżki A: 6,25 – 25 mln, ścieżki B: 20 – 40 mln. 

Odp.: Nie, budżet zgłoszonego do konkursu projektu nie może być niższy niż wskazany dla obu ścieżek próg minimalny.

Pytanie 42

Co oznacza sformułowanie: „prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R” w poniższym opisie? 

13) PoC | Proof-of-Concept - faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R;

Odp.: „Prawnie wyodrębniony podmiot” jest rozumiany jako tzw. mechanizm specjalnego przeznaczenia (special purpose vehicle – SPV), który został utworzony na potrzeby rozwijania konkretnego Projektu B+R.

Pytanie 43

Jeżeli jedna osoba fizyczna jest właścicielem i zarządem spółki Grantobiorcy A oraz jest tylko członkiem zarządu Grantobiorcy B - to czy taka sytuacja powoduje, że Grantobiorca A i B mają ograniczenie grantu do 3 mln zł? Czy jest to konflikt interesów?

Odp.: Dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie koniecznym byłoby dookreślenie zależności właścicielskiej pomiędzy Grantobiorcą A i Grantobiorcą B.

Pytanie 44

Czy jest logicznie możliwe uznać, że Wnioskodawca nie prowadzący działalności innej niż działalność Funduszu w rozumieniu Regulaminu Konkursu 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa, tzn. nie prowadzący własnych prac B+R (z powodu eliminacji ryzyka ewentualnej odpowiedzialności za zdarzenia z tym związane, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu wkładów Inwestorów), będzie przedsiębiorstwem innowacyjnym, tzn. czy można przyjąć interpretację, że współfinansowanie przez Fundusz prac B+R prowadzonych przez Grantobiorców jest tożsame z działalnością określoną w art. 2 pkt 80 a) rozporządzenia 651/2014?

Odp.: Prowadzenie przez Wnioskodawcę wyłącznie działalności inwestycyjnej oraz brak prowadzenia działalności B+R, nie wyklucza wykazania przez niego cech innowacyjnego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 80 lit. a) rozporządzenia 651/2014.

Pytanie 45

Zgodnie z załączonym pismem KNF, w przypadku konkursu PFR Starter FIZ, o konstrukcji organizacyjnej podobnej do założonej w Konkursie 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa, Wnioskodawca [konkursowy] musi mieć co najmniej złożony na dzień składania wniosku [konkursowego] do PFR Starter FIZ, wniosek do KNF o wpis Zarządzającego ASI do Rejestru Zarządzających ASI. Czy wymóg uzyskania przez Wnioskodawcę statusu Zarządzającego ASI, lub innego tytułu uprawniającego do zarządzania aktywami (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych itd.) obowiązuje w Konkursie 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa?

Odp.: Dokumentacja Konkursu 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa nie wyklucza z udziału w nim podmiotów, które nie są na dzień złożenia wniosku podmiotami prowadzącymi działalność inwestycją na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Z drugiej strony, aby prawidłowo wykonywać umowę do czasu dokonania pierwszej Inwestycji Fundusz jest zobowiązany uzyskać możliwość jej realizacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem rozwiązania umowy przez NCBR.

Pytanie 46

Kto jest Wnioskodawcą w Konkurs 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa: Zarządzający ASI – jeśli ASI jest zarządzana zewnętrznie (art. 8b.2.2) ustawy o funduszach inwestycyjnych), lub inny analogiczny uprawniony podmiot (np. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych), czy też podmiot zarządzany, tj. Alternatywna Spółka Inwestycyjna lub analogiczny podmiot (np. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)?

Odp.: W podstawowym zakresie Wnioskodawcą jest podmiot, który będzie dokonywał Inwestycji, tj. ASI zarządzana przez wewnętrznie albo zewnętrznie zarządzającego ASI. NCBR planuje dopuścić możliwość składania wniosku przez podmiot, który w trakcie wykonywania umowy uzyska status zewnętrznie zarządzającego ASI, zaś Inwestycje będzie dokonywać poprzez kontrolowaną przez siebie ASI.

Pytanie 47

Jak należy rozumieć stwierdzenie: "Sfinansowali jako inwestujący lub jako Zarządzający co najmniej 3 projekty znajdujące się w fazie PoP lub PoC "? Czy dopuszczalne jest również finansowanie części projektu w postaci aportu wniesionego przez członka Kluczowego Personelu? Jak należy rozumieć stwierdzenie "sfinansowali jako Zarządzający"? Czy osoba zarządzająca projektem który dostał dofinansowanie w ramach Działania 3.1 POIG spełnia to kryterium.

Odp.: „Sfinansowali jako inwestujący lub jako Zarządzający” oznacza, że przedstawiciel Personelu Kluczowego zarządzał inwestycją lub działał jako inwestor w związku z projektem PoP lub PoC, to znaczy brał udział w analizie biznesowej przedsięwzięcia po stronie inwestorskiej. Jeśli osoba zarządzała ze strony beneficjenta dofinansowania projektem, który dostał dofinansowanie w ramach działania 3.1 POIG, to spełnia ona wskazane kryterium. Jeśli jednak osoba zarządzała projektem ze strony podmiotu, który był przedmiotem dofinansowania ze strony beneficjenta Działania 3.1 POIG (biorca dofinansowania), to taka osoba jako niedziałająca po stronie inwestycyjnej, nie spełnia wskazanego kryterium.

Pytanie 48

Jaki jest preferowany typ spółki dla funduszu?

Odp.: NCBR nie ma preferencji co do formy prawnej Funduszu

Pytanie 49

Czy zespół musi być zatrudniony w funduszu na dzień składania wniosku? Jakie powiązanie jest wystarczające? 

Odp.: Zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa, zespół nie musi być zatrudniony w Funduszu w dniu składania wniosku, lecz powinien zostać zatrudniony niezwłocznie po zawarciu umowy o dofinansowanie. Na dzień składania wniosku wystarczające jest zobowiązanie członków zespołu do podjęcia czynności w famach Funduszu w razie zawarcia umowy o dofinansowanie.

Pytanie 50

Czy fundusz – spółka może być w organizacji na dzień składania wniosku?

Odp.: Zgodnie z kryteriami zawartymi w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” dla poddziałania 1.3.1, Fundusz powinien być zarejestrowany w chwili składania wniosku.

Pytanie 51

Jaka powinna być struktura udziałowców spółki (Wnioskodawcy)? Czy są jakieś wymagania co do Kluczowego personelu i zespołu jeśli chodzi o partycypację w strukturze właścicielskiej?

Odp.: NCBR nie ma wymagań co do udziału Kluczowego Personelu i zespołu w strukturze właścicielskiej. Fundusz samodzielnie kształtuje strukturę właścicielską wnioskodawcy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Pytanie 52

Jaka jest ostateczna definicja Wnioskodawcy?

Odp.: Jest to podmiot spełniający wymogi formalne przewidziane w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” dla poddziałania 1.3.1.

Pytanie 53

Znaczenie wskaźników.  

a. Jak fundusz jest rozliczany z ich realizacji?  

b. Czy mogą być aktualizowane w trakcie projektu?  

c. Czy stopień realizacji wskaźników może warunkować wypłatę środków na budżet inwestycyjny bądź operacyjny?  

Odp.: Zgodnie z umową o dofinansowanie (§12 w ścieżce B i §13 w ścieżce A) „Fundusz zobowiązany jest do osiągania wskaźników produktu w okresie realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Nieosiągnięcie tych wskaźników może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.”

Pytanie 54

Czy można inwestować w projekty powiązane kapitałowo lub osobowo z funduszem/zespołem?

Odp.: Zgodnie z „Regulaminem Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”, istnieje Restrykcja Inwestycyjna uniemożliwiająca finansowanie danego Projektu B+R gdy zachodzi Konflikt Interesów rozumiany jako: „Konflikt Interesów – sytuacja, w której Inwestycja lub Wsparcie dla danego Projektu B+R z Budżetu Operacyjnego lub Budżetu Inwestycyjnego realizowane jest przy odrębnym lub niezależnym zaangażowaniu organizacyjnym lub finansowym w Projekt B+R, pośrednio lub bezpośrednio, ze strony:

 • Inwestora, lub
 • członka Zespołu Zarządzającego lub Kluczowego Personelu, lub
 • Podmiotu Powiązanego z którymkolwiek z podmiotów wskazanych powyżej, 

w sposób inny niż przewidziany Umową lub Decyzją Inwestycyjną („Zaangażowanie”), a Zaangażowanie to może wpłynąć na obiektywizm lub bezstronność w realizacji Projektu Grantowego lub Projektu B+R w sposób zagrażający interesowi Funduszu lub interesowi Instytucji Pośredniczące.  Nie będzie stanowić Konfliktu Interesów sytuacja opisana powyżej, jeżeli nastąpiła wyraźna akceptacja Zaangażowania ze strony Komitetu Inwestycyjnego poprzez Kluczową Decyzję w zakresie określonym w tej decyzji.”

Inwestycja w podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Funduszem lub zespołem, które nie są związane z przywołanym Konfliktem Interesów, są dopuszczalne.

Pytanie 55

Czy Kluczowy Personel może być jednocześnie Zespołem Zarządzającym?  

Odp.: Tak, pod warunkiem że łączenie tych ról nie wpłynie na prawidłowe wywiązywanie się przez Fundusz z umowy o dofinansowanie.

Pytanie 56

Jak wygląda zmiana członka Personelu Kluczowego w trakcie trwania projektu?

Odp.: Zmianę członka Personelu Kluczowego w trakcie trwania projektu opisuje §7 „Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”.

Pytanie 57

W nawiązaniu do odpowiedzi NCBR na pytanie nr 26 w konkursie 1/1.3.1/2016 Bridge Alfa: „W załączniku 1 c w miejscu Tytuł prawny wniesienia wkładu własnego do projektu należy wskazać sposób oraz pod jakim tytułem prawnym Inwestor wniesie środki pieniężne do dyspozycji Wnioskodawcy np. objęcie akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, objęcie obligacji emitowanych przez Wnioskodawcę.”, proszę o potwierdzenie, czy w ramach konkursu 1/1.3.1/2017 NCBR również dopuszcza możliwość wniesienia wkładów przez Inwestora m.in. poprzez objęcie obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę?

Odp.: Wkład Inwestorów może być wniesiony jedynie w formie kapitałowej (equity) a nie dłużnej (debt).

Pytanie 58

Czy doświadczenie osób zasiadających w Komitecie Inwestycyjnym będzie wpływać na punktację doświadczenia na etapie oceny merytorycznej?

Odp.: Tak.

Pytanie 59

Zgodnie z kryterium merytorycznym, punktowanym nr 1 „(…)Wnioskodawca powinien opisać Zespół Funduszu: (…) d) Czy członkowie zespołu utworzyli co najmniej jeden fundusz inwestycyjny.” Proszę o informację jak należy rozumieć to kryterium?

Odp.: Wymóg oznacza, że członkowie zespołu brali udział w powołaniu jako podmiot organizujący mechanizm inwestycyjny, co najmniej jednego funduszu inwestycyjnego.

Pytanie 60

Zgodnie z kryterium formalnym – Wnioskodawca nr 4 „(…) jeśli kluczowa osoba w Funduszu BRIdge Alfa wybranym do dofinansowania w ramach danego konkursu, będzie chciała zarządzać tym funduszem, to jest zobligowana pisemnie i skutecznie zrezygnować z zasiadania w organach (w tym Komitetach Inwestycyjnych) i/lub pełnienia funkcji Kluczowego Personelu w innych funduszach.(…)”. Czy rezygnacja obejmuje tylko organy zarządcze i Komitety Inwestycyjne innych funduszy, czy też konieczna będzie również rezygnacja z funkcji zarządczych i nadzorczych w innych podmiotach, które nie prowadzą działalności inwestycyjnej? Czy rezygnacja obejmować będzie wszystkich członków kluczowego personelu, czy też tylko tych członków kluczowego personelu, którzy będą zarządzać funduszem?

Odp.: Kryterium formalne obejmuje wszystkich członków Kluczowego Personelu. Rezygnacja dotyczy tylko działalności w podmiotach inwestycyjnych, z zastrzeżeniem obowiązku wypełnienia zobowiązania co do zaangażowania czasowego.

Pytanie 61

Zgodnie z definicją „Proof-of-Principle (PoP) – faza projektu B+R (…), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R.”, proszę o potwierdzenie, że do fazy PoP mogą być pozyskiwane pomysły, które nie są związane z odrębnym prawnie podmiotem, jak i te, które są już przedsiębiorcą w formie spółki handlowej?

Odp.: Tak.

Pytanie 62

Zgodnie z definicją „Proof-of-Concept (PoC) – faza projektu B+R (…), zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R.” , proszę o potwierdzenie, że do fazy PoC mogą być pozyskiwane pomysły, które nie są związane z odrębnym prawnie podmiotem, jak i te, które są już przedsiębiorcą w formie spółki handlowej?

Odp.: Tak z zastrzeżeniem, że udzielenie im wsparcia następuje po otrzymaniu przez takie podmioty Inwestycji, wymagającej zawiązania spółki handlowej.

Pytanie 63

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym – kryterium dostępu nr 1 Kluczowy Personel musi wykazać się m.in. sfinansowaniem, jako Inwestujący lub jako Zarządzający co najmniej 3 projektów znajdujących się w fazie PoP lub PoC. Kluczowy personel w swoim CV musi wykazać sfinansowane projekty wraz z listą prac badawczo – rozwojowych, w podziale na badania przemysłowe i prace rozwojowe ze wskazaniem ich wartości. W związku z tym, iż w projektach, które nie są realizowane w ramach projektów unijnych, nie ma potrzeby rozdzielania prac badawczo – rozwojowych na badania przemysłowe i prace rozwojowe, trudny do wykazania może okazać się podział wszystkich prac B+R jakie były w ramach projektu przeprowadzone, ciężko również będzie określić ich wartość. Czy w związku z powyższym wystarczające jest opisanie wszelkich prac B+R jakie w danym projekcie były przeprowadzone, bez ich rozbijania na badania przemysłowe i prace rozwojowe? Czy brak podania wartości prac B+R wpływać będzie na ocenę ww. kryterium (z uwagi na podpisane NDA, określenie takich szczegółów jest po prostu w niektórych przypadkach nie możliwe).

Odp.: W przypadku niemożność rozdzielenia wskazanych prac, należy podać wskazane projekty, które obejmowały w całości prace badawcze i prace rozwojowe.

Pytanie 64

Grantobiorcy – rozumiem, że grantobiorcami są projekty B+R zarejestrowane w Polsce, czy jest to poprawne?

Odp.: Zgodnie z „Regulaminem Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa” Projekty B+R wymagają Polskiego Pierwiastka.

Pytanie 65

Relacje z Inwestorami – czy Inwestorzy wnoszący 20% środków Funduszu muszą być polscy, czy zagraniczni? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie w momencie rozpatrywania wniosku?

Odp.: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Inwestorzy Funduszu mogą być cudzoziemcami.

Pytanie 66

Piszecie Państwo, że Kluczowy Personel to osoby zaangażowane w wymiarze 30h/tygodniowo. Czy to wymaganie musi być spełnione przez cały czas trwania projektu? (4 lata?) 

Odp.: Tak.

Pytanie 67

Z dokumentów rozumiem, że Inwestorzy mogą po wyjściu z inwestycji zakupić prawa udziałowe w rozwiniętym projekcie B+R, z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa dla NCBR – czy dobrze rozumiem?

Odp.: Tak.

Pytanie 68

W przewodniku po kryteriach, kryteria formalne specyficzne – kryteria dostępu, pkt.1 Doświadczenie kluczowego personelu… jest następujący punkt: „posiadają udokumentowane kontakty ze środowiskiem naukowym potwierdzone listami intencyjnymi”. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, ewentualne wskazówki dotyczące ww. listu intencyjnego:

a) jak ma być sformułowany, czy jest jakaś sugerowana/wzorcowa treść takiego listu,

Odp.: NCBR nie posiada wzoru, w liście intencyjnym powinny się znaleźć takie informacje jak: dane podmiotów, wola zawarcia współpracy, potencjał stron, na czym w szczególności będzie opierała się współpraca.

b) czy może być to też coś w rodzaju potwierdzenia współpracy z jednostką naukową. List intencyjny raczej dotyczy chęci podjęcia określonej współpracy np. w przypadku realizacji projektu. Potwierdzenie może opisywać dotychczasową współpracę,

Odp.: Tak, potwierdzenie może opisywać dotychczasową współpracę oraz wolę jej kontynuacji przy realizacji projektu.

c) jak szczegółowo ma być opisana taka współpraca,

Odp.: Proszę o wskazanie jak najdokładniejszej formy współpracy. Jednocześnie, NCBR nie narzuca formy ani limitów we wskazanym dokumencie.

d) z kim ma być podpisany, na jakim szczeblu organizacji (z Rektorem jako najwyższym przedstawicielem uczelni – może być to bardzo trudne do osiągnięcia, wydziałem, katedrę (reprezentowane przez umocowanego dziekana lub kierownika), z konkretnym naukowcem zatrudnionym na uczelni z którym dana osoba może współpracować,

Odp.: Listy intencyjne powinny być podpisane przez osoby do tego upoważnione, jeżeli nie przez Rektorów Uczelni, Prorektorów to osoby decyzyjne.

e) czy ww. dokument może być podpisany z jednostką badawczo – rozwojową, która spełnia wymagania ustawowe dot. jednostek B+R np. instytuty naukowe jak np. PAN lub Instytut Elektrotechniki,

Odp.: Tak, taki dokument również będzie respektowany.

f) czy ww. dokument może być podpisany np.  z Centrami Transferu Technologii, które funkcjonują w ramach uczelni wyższych, ale jako takie nie są same w sobie „środowiskiem naukowym”, natomiast zajmują się komercjalizacją wyników prac B+R powstającymi na uczelniach

Odp.: Tak, jeżeli Centrum Transferu Technologii spełnia warunki regulaminu konkursu.

Pytanie 69

Jak wygląda proces finansowania budżetu operacyjnego w praktyce (metoda ryczałtowa)?  

Odp.: Po podpisaniu umowy składają Państwo wniosek o zaliczkę (budżet operacyjny), na rozliczenie której maja Państwo 365 dni. Rozliczenie budżetu operacyjnego jest zależne od realizacji budżetu inwestycyjnego. Dokładny opis znajduje się w §10 Umowy o dofinansowanie ścieżki B.

Pytanie 70

Pytanie dotyczące dokumentu "informacje na potrzeby ewaluacji" – kwestia portfela inwestycyjnego i podmiotu, który go przedstawia (formularz wskazywałby w naszym przypadku nową spółkę natomiast portfel zbudowany jest w innym wehikule przez nas zarządzanym).  

Odp.: Wnioskodawca wskazuje dane dotyczące nowej spółki.

Pytanie 71

W kryteriach punktowych wymagacie Państwo spełnienia danego kryterium na poziomie np. min 3 punktów. Cytując z opublikowanej przez Państwo tabeli:

„Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt spełnia dane kryterium w stopniu: 

3 – bardzo dobrym 

2 – dobrym 

1 – przeciętnym 

0 – niedostatecznym”

Czy moglibyście doprecyzować Państwo punktację dla Oceny Merytorycznej, kryteriów punktowych? Co praktycznie musi spełnić Wnioskodawca, żeby zakwalifikować się na dany pułap punktowy? Czy macie Państwo ustalone punkty odniesienia?

Odp.: Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymogi wykazane w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 dotyczące oceny Merytorycznej. Eksperci bazując na informacjach zawartych we wniosku o dofinasowania, opisie każdego kryterium oraz swojej wiedzy specjalistycznej wspólnie ustalają punktację.

Pytanie 72

W jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty będzie podlegać weryfikacji spełnianie kryterium ”Wnioskodawca nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, a w szczególności Instytucji Pośredniczącej”?

Odp.: Szczegółowy opis kryterium można znaleźć w dokumencie: Przewodnik po kryteriach wyboru (…).W ramach Wniosku o dofinansowanie w Oświadczeniach Wnioskodawca deklaruje (pod odpowiedzialnością karną), że nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, a w szczególności Instytucji Pośredniczącej. Dodatkowo, NCBR ma możliwość weryfikacji podanych we wniosku informacji.

Pytanie 73

W jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty będzie podlegać weryfikacji spełnianie kryterium “Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania”?

Odp.: Całość wniosku jest zgodna z zasadami określonymi dla kryterium formalnego – Projekt kryterium nr 1 (str. 6 i kolejne „Przewodnika po kryteriach finansowanych operacji” dla konkursu Bridge Alfa).

Pytanie 74

Czy wniosek może być złożony w taki sposób, że w przypadku braku uzyskania wystarczającej punktacji w ścieżce B zostanie oceniony w ścieżce A? Czy też należy złożyć dwa oddzielne wnioski?

Odp.: Nie ma możliwości złożenia tego samego wniosku w ramach dwóch ścieżek ani zmiany ścieżki po złożeniu wniosku. Dopuszczalne jest złożenie wniosków na dwie różne ścieżki przeze tego samego Wnioskodawcę tylko w przypadku, gdy zgłasza dwa różne Projekty Grantowe z zastrzeżeniem, że każdy Projekt Grantowy zgłoszony przez ten sam podmiot musi samodzielnie spełniać wszystkie wymogi, w tym pod kątem wkładu własnego i personelu (w takim wypadku Wnioskodawca musi dla każdego Projektu zapewnić niezależny zespół i środki Inwestorów).

Pytanie 75

Jaka jest wymagana wersja językowa wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów? W dokumencie pt. "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, DZIAŁANIE 1.3 - PODDZIAŁANIE 1.3.1" jest stwierdzenie, że "Dla części informacji przekazywanych we wniosku o dofinansowanie wymagane jest podanie ich zarówno w języku polskim jak i angielskim." ale nie podano, które z dokumentów mają być również w języku angielskim.

Odp.: Zgodnie z §3 ust. 9 „Regulaminu przeprowadzania konkursu” wszelkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim w tym w szczególności Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (dotyczy to również listów intencyjnych).

Pytanie 76

Czy w ramach docelowego funduszu będą mogły być realizowane projekty PoP lub PoC z obszaru sektora kosmicznego, jeżeli będą wpisywać się w KISy? Innymi słowy, czy fundusz może mieć profil branżowy - kosmiczny, jeżeli projekty będą realizowane w zakresach technologicznych określonych przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Odp.: We wniosku należy wybrać wiodący KIS, najbardziej zbliżony do strategii inwestycyjnej Funduszu Bridge Alfa. Wpisywanie się w KIS jest formalnym kryterium dostępu w konkursie. Udzielając odpowiedzi – tak, Fundusz może mieć profil branżowy – kosmiczny, jeżeli projekty będą realizowane w zakresach określonych przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje. NCBR wskazuje przy tym, że obecnie tylko w ramach dwóch KIS pojawia się w sposób wyraźny element przestrzeni kosmicznej:

„KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE, V.10. Sensory wielkości fizycznych i chemicznych oraz elektroniczne układy wspomagające, pracujące w trudnych warunkach środowiskowych, w tym warunkach kosmicznych (harsh environment).”

„KIS 17. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, II.4. Technologie wytwarzania i montażu w warunkach kosmicznych.”

Pytanie 77 

Czy wymagania stawiane Kluczowemu Personelowi mają być spełnione przez każdego z kandydatów indywidualnie czy też dopuszczalne jest spełnianie wymagań przez wszystkich kandydatów łącznie?

Odp.: Wymóg „łącznego” spełnienia kryteriów oznacza, że NCBR oczekuje, że suma doświadczeń co najmniej dwóch członków personelu kluczowego spełnia wymogi wskazane w szczegółowym katalogu. NCBR nie oczekuje, że każdy z członków personelu kluczowego powinien spełniać samodzielnie wszystkie wskazane kryteria szczegółowe.

Pytanie 78

Czy określona osoba prawna może złożyć więcej niż jeden wniosek konkursowy w szczególności na różne ścieżki A i B?

Odp.: Rozporządzenie 1303/2013*, ustawa wdrożeniowa**, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020***, ani dokumentacja konkursowa**** nie wykluczają złożenia przez jednego wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu. Można uznać, że złożenie przez jednego wnioskodawcę kilku wniosków jest dopuszczalne, o ile:

 1. każdy wniosek złożony przez danego wnioskodawcę dotyczy innego projektu – inaczej wniosek narusza przyjęty przy dofinansowaniu ze środków europejskich zakaz podwójnego finansowania tego samego wydatku kwalifikowalnego,
 2. każdy wniosek wskazuje inny Kluczowy Personel – w przypadku niespełnienia tego wymogu wszystkie wnioski podlegają odrzuceniu na podstawie §4 ust. 5 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu;
 3. łączna pomoc publiczna przewidziana dla wnioskodawcy (jako ostatecznego odbiorcy pomocy publicznej) w ramach wsparcia przewidzianego wszystkimi wnioskami, nie przekracza 1,6 mln EUR w przeliczeniu na złote poza województwem mazowieckim i 1,2 mln EUR w przeliczeniu na złote w województwie mazowieckim. Innymi słowy – suma dofinansowania NCBR na Budżety Operacyjne w ścieżce B, przewidziana w ramach wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych przez danego wnioskodawcę nie może przekroczyć 1,6 mln EUR w przeliczeniu na złote poza województwem mazowieckim i 1,2 mln EUR w przeliczeniu na złote w województwie mazowieckim. W przypadku niespełnienia tego wymogu, wnioski podlegają odrzuceniu wskutek niespełnienia „kryterium formalnego – Projekt” przewidującego, że „wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania”.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320).

** Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).

*** Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, opublikowany pod adresem: www.poir.gov.pl

**** Dokumentacja konkursu Bridge Alfa 1/1.3.1/2017, opublikowana pod adresem: bridge.gov.pl/bridge-info/nasze-programy/bridge-alfa/

Pytanie 79

Czy wymagany dokument konkursowy "Informacje na potrzeby ewaluacji" podlega weryfikacji i ocenie? Jeśli tak to jakim kryteriom oceny będzie podlegać ten dokument?

Odp.: Treść dokumentu „Informacje na potrzeby ewaluacji” nie podlega ocenie, ale Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia dokumentu, by Wniosek był uznany za kompletny.

Pytanie 80

Czy inwestycje w spółki spin-off związane są z koniecznością nawiązania współpracy z uczelnią/innym podmiotem naukowym?

Odp.: Spółka spin-off to przedsięwzięcie powołane przez osobę/-y ze środowiska akademickiego. Przez takie osoby rozumie się tutaj głównie pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych. W związku z tym Wnioskodawca (Fundusz) może nawiązać współpracę z osobą (naukowcem) tę spółkę reprezentującą.

Pytanie 81

Kluczowy personel musi wykazać się kontaktami ze środowiskiem naukowym, które zostały potwierdzone listami intencyjnymi. Czy wspólne publikacje naukowe ze środowiskiem naukowym (jednostkami naukowymi, naukowcami) mogą zastąpić listy intencyjne, które zostały wskazane w kryteriach? Wspólne publikacje są bardziej wiarygodnym  źródłem współpracy, niż list intencyjny.

Odp.: Listy intencyjne odnoszą się do zawiązanej już współpracy i są wyrażeniem chęci i planów jednostek co do rozwinięcia danej technologii i kontynuowania prac B+R w formie spin-off. W opinii NCBR publikacje naukowe mogą być wymienione w ramach wniosku o dofinansowanie w załączniku Kluczowy personel. Podczas, gdy listy intencyjne są wymogiem koniecznym wykazanym w Przewodniku po kryteriach.

Pytanie 82

Czy w koncepcji funkcjonowania funduszu konieczne jest opisanie pipeline 5 projektów, czy wystarczy przedstawić je jako załącznik? 

Odp.: W dokumencie Koncepcja finansowania funduszu musi być opisany pipeline 5 projektów, natomiast skany dokumentów mogą być załączone do wniosku jako uzupełnienie koncepcji funkcjonowania Funduszu (w załącznikach ogólnych do projektu: Skan dokumentów stanowiących uzupełnienie koncepcji funkcjonowania funduszu – Pipeline’y).

Pytanie 83

Czy wystarczy że, Wnioskodawca zadeklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, aby spełnić kryterium „Projekt jest zgody z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013?

Odp.: Tak, wystarczy deklaracja. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oświadcza, że projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Pytanie 84

W którym momencie powinna zostać podpisana umowa inwestycyjna z Pomysłodawcą? Czy jest to jeszcze faza PoP czy już PoC?

Odp.: Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa, Umowa inwestycyjna jest zawarta po uprzedniej Decyzji Inwestycyjnej podjętej na Komitecie Inwestycyjnym (por. § 8 ust. 3 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa).

Decyzja Inwestycyjna uzasadnia w szczególności spełnienie kryteriów Projektu Grantowego, istnienie w Projekcie B+R Polskiego Pierwiastka, spełnienie kryterium mandatu inwestycyjnego, zgodność udzielanej pomocy publicznej z obowiązującymi przepisami prawa, identyfikuje Grantobiorcę, Projekt B+R, fazę Projektu B+R (PoP lub PoC), wysokość oraz sposób dokonywania Inwestycji lub Wsparcia dla Przedsiębiorcy, warunki przekazywania i rozliczania Wsparcia dla Przedsiębiorcy, zadania finansowane Wsparciem dla Przedsiębiorcy, cel Inwestycji, zasady monitorowania i rozliczania wydatków z Wsparcia dla Przedsiębiorcy oraz z Inwestycji.

Pytanie 85

Pytanie dotyczy kwestii klasyfikacji spółki jako mikro albo małego przedsiębiorstwa. Obecnie jestem udziałowcem w spółce zoo będącej średnim przedsiębiorstwem. Posiadam w niej 60% udziałów poprzez spółkę jawną, w której posiadam 60% udziałów. 

Zamierzam zarejestrować nowy podmiot, który weźmie udział w konkursie. Inwestorem w podmiocie będę ja osobiście, nie moja spółka. Moja średnia spółka jest spółką produkcyjną, nie funduszem i nie spółką inwestycyjną. W obydwu spółkach będę osobiście posiadał ponad 50% udziałów i praw głosu. Jednak nie jest spełniony warunek usytuowania spółek na rynkach upstream lub dawnstream, jedna spółka jest spółką produkcyjną, druga będzie spółką inwestycyjną. Czy wobec tego można uznać, iż spółka którą utworzę na potrzeby konkursu będzie mikro przedsiębiorstwem?

Odp.: Dla ustalenia czy spółka pozostaje mikroprzedsiębiorstwem, zgodnie z odesłaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz. 299), konieczne jest przeprowadzenie testu zgodnie z postanowieniami załącznika nr I (definicja MŚP) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L nr 187 z 26.06.2014 r. s. 1).

W rozumieniu art. 1 załącznika rozp. 65/2014 przedsiębiorcą może być m.in. osoba prowadząca działalność na własny rachunek. Ustalanie, czy przedsiębiorą jest MŚP, zgodnie z art. 2 wskazanego załącznika, determinują: zatrudniani pracownicy, obrót i suma bilansowa. W przypadku „przedsiębiorstw samodzielnych”, dane ustala się wyłącznie na podstawie ich ksiąg rachunkowych. W przypadku przedsiębiorców mających przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane, przy ustalaniu statusu MŚP uwzględnia się również dodatkowo takie przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane.

Przechodząc do zadanego pytania – nie można udzielić na nie odpowiedzi bez ustalenia statusu wspólnika nowotworzonej spółki jako potencjalnego przedsiębiorcy z nią powiązanego.

Pytanie 86

Czy zasady konkursu zmieniają się znacznie z edycji na edycję?

Odp.: W każdej edycji Bridge Alfa obowiązuje odrębna dokumentacja konkursowa, w związku z powyższym proszę zapoznać z wszystkimi dokumentami. Konkurs 1/1.3.1/2017 znacznie różni się od poprzedniej edycji.

Pytanie 87

Konflikt Interesów - § 1 ust. 3 lit.p) Regulaminu Funduszu - co rozumie się przez "zaangażowanie organizacyjne lub finansowe" oraz co oznacza jego "pośredniość lub bezpośredniość"?

Odp.: Jest to takie zaangażowanie, które „może wpłynąć na obiektywizm lub bezstronność w realizacji Projektu Grantowego lub Projektu B+R w sposób zagrażający interesowi Funduszu lub interesowi Instytucji Pośredniczącej”. Zaangażowanie takie będzie oceniane odrębnie w każdym przypadku, jednak można wskazać następujące przykłady:

a) zaangażowania finansowego bezpośredniego: bycie wspólnikiem lub pożyczkodawcą Grantobiorcy;

b) zaangażowania finansowego pośredniego: spółka kontrolowana przez daną osobę jest wspólnikiem lub pożyczkodawcą Grantobiorcy;

c) zaangażowania organizacyjnego bezpośredniego: bycie członkiem organu Grantobiorcy, bycie znaczącym pracownikiem Grantobiorcy;

d) zaangażowania organizacyjnego pośredniego: małżonek danej osoby jest członkiem organu Grantobiorcy albo jego znaczącym pracownikiem.

Pytanie 88

Prosiłbym o doprecyzowanie zapisów Kryteriów oceny, a konkretnie co dla Państwa znaczy poniższy zapis w rozumieniu doświadczenia w zakresie finansowania projektów B+R (badawczo-rozwojowych) we wczesnej fazie rozwoju. O jakie konkretnie osoby Państwu chodzi? Czy może to być np. osoba, która sporządziła kilkadziesiąt wniosków w konkursie NCBR „Szybka ścieżka” z 85% sukcesem? O jakim profilu osób jest tutaj mowa? „Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju:

- finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju; (…)”

Odp.: Kryterium „Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju” jest skonkretyzowane w dalszej części tabeli w części „Kryterium formalne specyficzne”. Jak wskazano tam, „Wnioskodawca powinien posiadać zespół specjalistów dysponujących zakresem kompetencji i doświadczeniem umożliwiającym kierowanie i obsługę Projektu oraz realizację Strategii Inwestycyjnej.” zgodnie z dalej sprecyzowanymi wymogami. NCBR poszukuje osób, które realizowały projekty charakterze inwestorów lub osób zarządzających projektami. Samo sporządzenie wniosku o dofinansowanie nie spełnia wymagań wykazanych w przedmiotowym kryterium.

Doświadczenie Kluczowych osób jest oceniane przez niezależnych ekspertów na podstawie złożonej dokumentacji, w kontekście realizowanych już projektów oraz przedstawionych Pipeline’ów.

Pytanie 89

Czy w ocenie ścieżki B będą preferowane Fundusze większe na pełną kwotę 50 mln zł czy też nie będzie miało to znaczenia np. w aspekcie powstania funduszy mniejszych np. na 30 mln zł?

Czy będzie to czynnik, który będzie rozpatrywany przy ocenie wniosków i ew. w jaki sposób?

Odp.: Kluczowym aspektem dla NCBR są osoby, które będą tworzyły Fundusz i swoim doświadczeniem będą w stanie efektywnie i prawidłowo realizować projekt. Wielkość Funduszu nie ma znaczenia, ważne jest aby zapoznać się z dokumentacją i dobrze wybrać jedną z możliwości: Ścieżkę A lub Ścieżkę B.

Pytanie 90

Reprezentuję Spółkę technologiczno-inwestycyjną dysponującą wysokim kapitałem.Czy moja Spółka może wystąpić jako inwestor w dwóch odrębnych projektach Bridge Alfa np. jeden specjalizujący się w zakresie IT a drugi energetyczny, zapewniając wystarczającą ilość środków dla obu projektów?

Odp.: Tak, spółka może wystąpić jako inwestor w dwóch odrębnych projektach pod warunkiem zapewnienia wystarczającej ilości środków (tj. w jednym i drugim projekcie musi być wskazany wkład, który po zsumowaniu zapewni kwotę wkładów do obu Funduszy) oraz do obu projektów muszą być zapewnione odrębne zespoły merytoryczne.

Pytanie 91

Czy dysponując kapitałem prywatnym mogę wystąpić jako inwestor w funduszu Bridge Alfa (tzw. Fundusz A) oraz dodatkowo reprezentując jako Prezes i udziałowiec Spółkę akcyjnej zaangażować ją jako inwestora w inny/odrębny projekt Bridge Alfa (tzw. Funduszu B)?

Odp.: Inwestor (jako osoba prywatna) dysponując wkładem prywatnym ma możliwość inwestowania w Funduszu A, natomiast jako udziałowiec Spółki akcyjnej (jako spółka) inwestowania w Funduszu B.

Pytanie 92

Przyszłe pomysły/spółki będą zarejestrowane w Polsce. Mam pytanie czy również w Polsce musi być:

 • analiza projektów w ramach budżetu operacyjnego funduszu?
 • realizacji badań dotowanych przez Fundusz?
 • czy badania i zadania (dotowane) muszą realizować polskie uczelnie/polscy naukowcy?

Odp.: Realizowane projektu musza posiadać polski pierwiastek (zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Funduszu §1 ust. 3 lit. x: dany podmiot posiada Polski Pierwiastek, jeżeli w  trakcie  trwania Projektu Grantowego oraz Projektu B+R podmiot ten ma swoją siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z centrum kompetencji zarządczych oraz podmiot ten prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Projekt B+R z zastrzeżeniem, że Komitet Inwestycyjny w trybie Kluczowej Decyzji może uznać, że dany podmiot posiada Polski Pierwiastek). W związku z powyższym analiza projektów w ramach budżetu operacyjnego funduszu może być realizowana poza Polską, jednocześnie realizacja badań dotowanych przez Fundusz oraz realizacja badań i zadań (dotowanych) uzależniona jest od specyfiki projektu, a warunki realizacji powinny być określone podczas podejmowania Kluczowej Decyzji na Komitecie Inwestycyjnym.

Pytanie 93

W nawiązaniu do konkursu 1/1.3.1/2017-BRIdge Alfa, mam pytanie czy istnieje możliwość otrzymania formularzy załączników, w formacie edytowalnym, np. MS Word:

1a Kluczowy personel

1b Zespół Funduszu

1c Deklaracja finansowanie wkładu własnego Wnioskodawcy

3. Informacje na potrzeby ewaluacji.

Odp.: Wersja edytowalna formularzy dostępna jest w systemie aplikacyjnym pod adresem: lsi.ncbr.gov.pl.

Pytanie 94

Czy spółka Skarbu Państwa może być inwestorem?

Odp.: Dokumentacja konkursowa nie przewiduje przeciwskazań, aby inwestorem była spółka Skarbu Państwa.

Pytanie 95

Czy możliwe jest z punktu widzenia konkursu  wniesienie wkładu własnego jako udziału do funduszu w postaci kapitału zakładowego?

Odp.: Wkładem własnym w ramach programu Bridge Alfa są środki pozyskane przez Fundusz od Inwestorów Prywatnych. Środki Inwestorów Prywatnych w Funduszach Alfa będących spółkami kapitałowymi mogą być wniesione na kapitał zakładowy.

W przypadku, gdy Fundusz Alfa nie posiada uprawnień ZASI, ale zgodnie z §2 Umowy o Finansowanie Beneficjent Programu oświadczy, że w celu realizacji Umowy uzyska uprawnienia zewnętrznie zarządzającego ASI i będzie dokonywać Inwestycji ze środków Inwestorów Prywatnych za pośrednictwem ASI, Wkład Inwestorów przyjmie formę wkładu wspólnika (zapewne Inwestora działającego w charakterze komandytariusza albo akcjonariusza) ASI.

Pytanie 96

Czy Fundusz z inwestorami jako udziałowcami podlega w dalszym ciągu ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (uFIZAFI)?

Odp.: NCBR nie może z góry przesądzić, czy działalność danego Funduszu podlega ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (uFIZAFI). Kwestia ta podlega przede wszystkim ocenie osób zarządzających funduszem oraz – na zasadach określonych w uFIZAFI – Komisji Nadzoru Finansowego. NCBR zastrzega przy tym, że w przypadku ujawnienia działalności przez Fundusz z naruszeniem prawa, w tym uFIZAFI, NCBR jest uprawnione do wstrzymania wypłaty Dofinansowania lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, (por. §2 ust. 7 pkt 2) i §16 ust. 3 pkt 4 umowy w ścieżce A oraz §2 ust. 6 pkt 2) i §15 ust. 3 pkt 4 umowy w ścieżce A).

NCBR przyjmuje, że charakter wykonywania Umowy, w zależności od okoliczności związanych z charakterem konkretnego Wnioskodawcy, może skutkować tym, że „Fundusz z inwestorami jako udziałowcami” będzie podlegał uFIZAFI. W celu umożliwienia takim Wnioskodawcom w konkursie, z dniem 14 września b.r. NCBR dokonał zmiany umów o finansowanie, umożliwiających dostosowanie działalności Wnioskodawcy do rygorów uFIZAFI. 

Pytanie 97

Czy członkowie zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu wnioskodawcy (funduszu) w obecnym konkursie mogą być również inwestorami w tym funduszu, co jest pożądaną praktyku na rynku funduszowym, aby zespół zarządzający również brał udział w kapitalizacji funduszu i brał również faktyczne ryzyko w tym zakresie.

Odp.: Nie ma przeszkód, aby członkowie zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu Wnioskodawcy (Funduszu Alfa) byli równocześnie Inwestorami w tym Funduszu. Dokumentacja konkursowa („Regulamin Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”) przewiduje jedynie, odrębne lub niezależne zaangażowanie finansowe Inwestorów, członków zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu Wnioskodawcy w Projekt B+R, może stanowić potencjalny Konflikt Interesów w rozumieniu „Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”. 

Pytanie 98

W pkt. 4 „Listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie”, wyszczególniony został Harmonogram płatności (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR). Na stronie internetowej NCBR nie ma niestety udostępnionego wzorca. Będę wdzięczna o jego zamieszczenie.

Odp.: Dokument harmonogram płatność będzie dostępny oraz przesłany Wnioskodawcom przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

Pytanie 99

Zgodnie z zapisami par. 8 ust. 5 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu:

W przypadku, gdy dany Projekt B+R przed Decyzją Inwestycyjną jest finansowany przez Podmioty Powiązane z Funduszem lub Inwestorem lub Kluczowym Personelem lub Zespołem Zarządzającym, warunki Inwestycji oraz warunki Wsparcia dla Przedsiębiorcy nie powinny być dla Funduszu gorsze, niż warunki tego uprzedniego finansowania danego Projektu B+R występujące dla wcześniej finansującego, przy czym jeżeli miałyby być warunki gorsze, wówczas zgoda na takie warunki powinna być wydana w formie Kluczowej Decyzji.

Czy w związku z powyższym możliwe jest finansowanie w ramach projektu podmiotów powiązanych z Funduszem lub Inwestorem lub Kluczowym Personelem lub Zespołem Zarządzającym?

Odp.: Możliwe jest finansowanie w ramach projektu podmiotów powiązanych z Funduszem lub Inwestorem lub Kluczowym Personelem lub Zespołem Zarządzającym, ze stanowczym zastrzeżeniem, że opisana sytuacja może stanowić potencjalny Konflikt Interesów, w rozumieniu „Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”, jest jednym z przejawów Restrykcji Inwestycyjnych. Zgodnie zaś z § 8 ust. 15 „Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”: „Fundusz nie ma prawa dokonywać Inwestycji, ani udzielać Wsparcia, które będą sprzeczne z Decyzją Inwestycyjną lub które będą naruszać Restrykcje Inwestycyjne lub powodować będą Konflikt Interesów.”

Pytanie 100

Czy jako inwestor, osoba fizyczna mogę być bezpośrednio zarządzającym-udziałowcem w Funduszu?

Odp.: Dokumentacja konkursowa nie przewiduje wykluczenia łączenia ról osób zarządzających Funduszem i Inwestorów Funduszu.

Pytanie 101

Czy jako inwestor, osoba fizyczna mogę z ramienia Funduszu być jedynym udziałowcem Grantobiorcy - czyli w ramach portfolio Funduszu wybieram sobie dokładnie tę inwestycję, która mnie interesuje i w nią chciałbym zainwestować?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją konkursową, wymagany wkład własny jest wnoszony w ramach projektu

w drodze Inwestycji poprzedzającej przekazanie Grantu. Zgodnie z projektami Umów o finansowanie oraz „Regulaminem Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”, Inwestycje są dokonywane przez Fundusz – a w przypadku określonym umową – przez ASI zarządzaną przez Fundusz Alfa. Z zastrzeżeniem kolejnego akapitu, Inwestycje dokonywane bezpośrednio przez Inwestorów nie są traktowane jako Inwestycje w rozumieniu dokumentacji konkursowej. Dodatkowo, niezależne zaangażowanie finansowe Inwestorów w Projekt B+R może stanowić Konflikt Interesów w rozumieniu „Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”.

W szczególnych przypadkach, gdy Fundusz jest tożsamy z Inwestorem (tj. jest osobą fizyczną dysponującą własnymi środkami), taki Inwestor będący Funduszem może dokonać inwestycji w Grantobiorcę.

Pytanie 102

Na jakich zasadach fundusz inwestuje 20% swoich środków na poszczególne przedsięwzięcia? Czy kryteria inwestycji są ustalane indywidualnie przez Fundusz? 

Odp.: Kryteria inwestycji są określane w Decyzji inwestycyjnej, opisanej szczegółowo w par. 8 dokumentu „Regulamin Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”.

Pytanie 103

Czy strategia wyjścia z inwestycji tzw. exit może przewidywać, że fundusz lub pojedynczy inwestor funduszu obejmuje udziały w spółce będącej grantobiorcą?

Odp.: Dokumentacja konkursowa nie przewiduje preferowanych form wyjścia z inwestycji, przez co scenariusz tzw. exitu może przewidywać że pojedynczy inwestor funduszu obejmuje udziały w spółce będącej grantobiorcą. W przypadku, gdy fundusz obejmuje udziały w spółce będącej grantobiorcą, pojawia się pytanie, czy można w ogóle mówić o wyjściu z inwestycji, przy czym NCBR rozumie, że chodzi o sytuację przejęcia pełnej kontroli nad grantobiorcą.

Proponowane strategie wyjścia powinny być spójne z innymi elementami polityki inwestycyjnej oraz uwzględniać postanowienia dokumentacji konkursowej.

Pytanie 104

W dokumentacji pojawia się zapis o tym, że preferowane będą inwestycje w pomysły wywodzące się z jednostek naukowych. W jaki sposób będzie to weryfikowane?

Odp.: Kryteria formalne przewidują sprawdzenie czy kluczowy personel posiada udokumentowane kontakty ze środowiskiem naukowym, potwierdzone listami intencyjnymi.

Pytanie 105

Czy w zespole ekspertów mogą znajdować się osoby pełniące funkcję zarządu w innych funduszach prywatnych?

Odp.: Jeśli pod nazwą „zespół ekspertów” osoba pytająca ma na myśli zespół zarządzający i kluczowy personel, to w dokumencie „Kluczowy Personel” powinno być zawarte oświadczenie dotyczące członków kluczowego personelu: o niezasiadaniu w organach, w tym komitetach inwestycyjnych, innych podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną (oświadczenie o braku konkurencyjności), albo o zasiadaniu w skonkretyzowanych organach innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wraz z zobowiązaniem do skutecznej rezygnacji z zasiadania we wskazanych organach w razie przekazania pisma o pozytywnej ocenie projektu i wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Dodatkowo dokument „Kluczowy Personel” powinien zawierać informację o innych aktywnościach zawodowych, które potencjalnie mogą kolidować z zobowiązaniem członka kluczowego personelu do wymaganego zaangażowania czasowego na rzecz realizacji Projektu Grantowego.

Pytanie 106

Czy w ramach kosztów operacyjnych możliwe jest finansowanie (oprócz członków zespołu zarządzającego) także członków zespołu operacyjnego, zespołu ekspertów i komitetu inwestycyjnego?

Odp.: Katalog kosztów operacyjnych wskazany jest w paragrafie 1, Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Pytanie 107

Czy podmioty w które zainwestuje fundusz mogą być ze sobą powiązane osobowo i/lub kapitałowo?

Odp.: Dokumentacja konkursowa nie przewiduje przeszkody dla sytuacji, w której Beneficjent udziela Wsparcia i Inwestycji w Grantobiorców powiązanych ze sobą, o ile nie zachodzą okoliczności stanowiące Konflikt Interesów w rozumieniu „Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa”.

Pytanie 108

Jakie są wymagania co do podmiotów w które inwestujemy? Czy mogą być to średnie lub duże przedsiębiorstwa? Czy można inwestować jedynie w sam pomysł na etapie proof of principle i przekształcić go w firmę na etapie proof of concept?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją konkursową, Wsparcie udzielane Grantobiorcom w ramach Projektu Grantowego, stanowi pomoc publiczną udzielaną w oparciu o rozdział 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299). Tym samym Grantobiorcy, aby uzyskać Wsparcie, muszą spełniać kryterium mikro- lub małego przedsiębiorcy oraz inne kryteria określone w rozdziale 6 przywołanego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo, zgodnie z „Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji” strategia Wnioskodawcy powinna przewidywać inwestycje w projekty B+R wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Etap PoP może być finansowany bez konieczności zakładania Spółki ze środków pochodzących: od NCBR jedynie w ramach Budżetu Operacyjnego (tylko w ścieżce B) oraz od Inwestorów Prywatnych. W pozostałym zakresie finansowanie Projektu B+R wymaga udzielenia Wsparcia poprzedzonego Inwestycją, która wymaga założenia spółki.

Pytanie 109

Czy w konkursie Bridge Alfa 2017 wniosek może złożyć spółka kapitałowa (dokładnie sp. z o.o.), która jako wkład własny uzupełniający część dofinansowaną przekazywaną w ramach konkursu przez NCBR, przedstawi środki własne posiadane na rachunku, stanowiące kapitały własne (a nie środki zebrane od inwestorów zewnętrznych)? W przedstawionej sytuacji wskazana spółka z o.o. byłaby wnioskodawcą i w przypadku otrzymania dofinansowania beneficjentem, zarządzałaby funduszem samodzielnie oraz wkład prywatny (inwestora) finansowałaby ze środków własnych tej spółki (oraz w takiej sytuacji spółka nie byłaby zarejestrowana jako ASI).

Odp.: Udzielając odpowiedzi jedynie w zakresie dokumentacji konkursowej Bridge Alfa, nie ma przeszkody by taki podmiot był Wnioskodawcą w konkursie, z zastrzeżeniem innych wymogów podmiotowych. 

Pytanie 110

W treści §8 ust. 6 Projektu Umowy o dofinansowanie pojawia się tzw. „Podmiot Zobowiązany”. We wcześniejszych zapisach §8 Podmiot Zobowiązany nie został sprecyzowany, ani wyboldowany, brak jest również definicji Podmiotu Zobowiązanego w §1. Bardzo proszę o informację co kryje się pod pojęciem Podmiot Zobowiązany?

Odp.: ”Podmiot Zobowiązany” odnosi się do Podmiotu Zbywającego, jako zobowiązanego wobec NCBR lub podmiotu wskazanego przez NCBR z tytułu prawa pierwszeństwa.

Pytanie 112

W jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty będzie podlegać weryfikacji spełnianie kryterium ”Wnioskodawca nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, a w szczególności Instytucji Pośredniczącej”?

Odp.: Szczegółowy opis kryterium można znaleźć w dokumencie: Przewodnik po kryteriach wyboru (…).W ramach Wniosku o dofinansowanie w Oświadczeniach Wnioskodawca deklaruje (pod odpowiedzialnością karną), że nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, a w szczególności Instytucji Pośredniczącej. Dodatkowo, NCBR ma możliwość weryfikacji podanych we wniosku informacji.

Pytanie 113

W jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty będzie podlegać weryfikacji spełnianie kryterium “Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania”?

Odp.: Całość wniosku jest zgodna z zasadami określonymi dla kryterium formalnego – Projekt (str. 6 i kolejne „Przewodnika po kryteriach finansowanych operacji” dla konkursu Bridge Alfa).