Pytania dotyczące Konkursu 2/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa

Czy w konkursie 2/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” przedsiębiorstwa mogą występować w partnerstwie lub konsorcjum?

Zgodnie z zapisami w § 4 ust. 1 Regulaminu konkursu do konkursu mogą przystąpić podmioty, które nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. Konkurs 2/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” nie został przewidziany dla konsorcjów i w realizacji partnerskiej.

Czy jeden wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (chodzi o wnioski dla różnych projektów)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nie ma ograniczeń co do liczby wniosków o dofinansowanie różnych projektów, które mogą być złożone przez jeden podmiot. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach PO IR 2014-2020 nie dopuszcza jednak sytuacji złożenia dwóch tych samych wniosków, zgodnie z § 4 ust 5 W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8, § 8 ust. 5 oraz § 11 ust. 6.

Ponadto, zgodnie z § 4 ust 4 Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego. Złożenie wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkować będzie jego odrzuceniem. Powyższa zasada odnosi się i ma zastosowanie do całej procedury oceny wniosków złożonych w ramach konkursu.

Czy nabór w marcowym etapie Szybkiej ścieżki kończy się o północy czy o 16.00 (tak jak ostatniego dnia konkursu – 30 czerwca)?

Nabór w danym etapie kończy się o godz. 23:59 ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. Natomiast zakończenie konkursu, tj. 30 czerwca 2017 r. kończy się o godz. 16.00.

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu: 2/1.1.1/2017: Czy został określony termin do którego należy wdrożyć opracowane rezultaty przeprowadzonych badań? Ponieważ w regulaminie istnieje jedynie data do kiedy należy zakończyć prace badawczo rozwojowe.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (§ 3, ust. 4) Beneficjent zobowiązuje się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych oraz do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Umowy.

Jeśli wnioskodawca ma siedzibę na Mazowszu ale w KRS ma oddział w innym województwie i tam chciałby realizować projekt to czy koszt projektu podczas ewaluacji listy rankingowej, zostanie zaliczony do koperty mazowieckiej (tam gdzie siedziba główna), czy regionalnej (tam gdzie oddział i projekt)?

Czy aby zaklasyfikować się do regionu spoza Mazowsza w Pkt II (wniosku) Dane wnioskodawcy,

  • nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej (jeśli dotyczy) – należy podać Oddział
  • adres siedziby – należy wpisać adres Oddziału (zgodny z danymi w KRS)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu §5 ust. 2 o przypisaniu projektu do danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji projektu, wskazane we wniosku o dofinansowanie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie precyzuje, iż rzez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone badania przemysłowe lub prace rozwojowe. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w różnych miejscach (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo część lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, najistotniejsza część.

W sytuacji, gdy określenie miejsca realizacji projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) pod względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe należy przyjąć, że miejscem realizacji projektu jest miejsce właściwe dla siedziby/miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
Miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu projektu do dofinansowania w ramach alokacji właściwej dla woj. mazowieckiego (region lepiej rozwinięty) albo alokacji pozostałych województw (regiony słabiej rozwinięte).

Czy jeśli potencjalny realizator projektu zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych i zamierza uzyskać premię  dotycząca zwiększenia intensywności pomocy publicznej to czy zobowiązany jest dla każdego rodzaju badań upowszechnić je np. na 6 konferencjach (dla każdego rodzaju badań po 3) czy wystarczy że upowszechni je na np. 3 konferencjach?

Jednym z warunków umożliwiających otrzymanie premii jest upowszechnienie wyników badań przemysłowych lub  prac rozwojowych na co najmniej 3 konferencjach (w tym jednej ogólnokrajowej) w wyniku realizacji projektu. Nie ma tu rozróżnienia na wyniki poszczególnych badań w projekcie w ramach badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Proszę pamiętać, że jest to jeden ze sposobów rozpowszechnienia (możliwe są także inne) oraz, że uzyskanie premii jest możliwe pod warunkiem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych . Szczegółowo te kwestie reguluje § 4 umowy o dofinansowanie, którego zapisy zostają poniżej przytoczono:

1. Beneficjent uzyskuje prawo do premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub  prac rozwojowych, wynoszącej 15 punktów procentowych, przy czym:

1) w przypadku badań przemysłowych – uzyskanie premii nie może skutkować przekroczeniem intensywności wsparcia 65% kosztów kwalifikowalnych,

2) w przypadku prac rozwojowych - uzyskanie premii nie może skutkować przekroczeniem intensywności wsparcia 40% kosztów kwalifikowalnych.

2. Uzyskanie premii, o której mowa w ust. 1, jest możliwe pod warunkiem, że w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu wyniki uzyskane przez beneficjenta zostaną:

1) zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub

2) opublikowane w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w części A wykazu czasopism) lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników Projektu (surowych danych badawczych) lub

3) w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

3. Beneficjent przedstawia sprawozdanie z rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 2. W sprawozdaniu beneficjent wskazuje formy rozpowszechniania tych wyników wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie informacji społeczeństwu, w szczególności:

1) potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z jej programem, w którym znajduje się punkt dotyczący prezentacji wyników Projektu objętego wsparciem;

2) potwierdzenie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kopia egzemplarza czasopisma);

3) wskazanie strony internetowej, na której udostępniona została baza danych zapewniająca swobodny dostęp do surowych danych badawczych;

4) przekazanie nośnika danych z oprogramowaniem bezpłatnym lub oprogramowaniem z licencją otwartego dostępu.

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, beneficjent zobowiązany jest do udostępniania oraz szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wszystkim podmiotom zainteresowanym wykorzystaniem tych wyników nieodpłatnie z zachowaniem zasady równego dostępu. Nie stanowi szerokiego rozpowszechniania udostępnienie oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom prac badawczych.

5. Brak przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 lub brak spełnienia warunków określonych w ust. 2 i 4, skutkuje obniżeniem intensywności wsparcia do podstawowego poziomu intensywności wsparcia.

Czy jest różnica w ocenie całości wniosku w przypadku zaznaczenia 1 lub 2 sposobów wdrożenia wyników projektów?

Przy wypełnianiu tego punktu prosimy o kierowanie się wskazówkami z Instrukcji do wypełniania wniosku punkt. III.4 strona 14 i nast. dokumentu. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać formę wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu poprzez zaznaczenie co najmniej jednego pola.

Zwracamy uwagę, że informacje zawarte w tym miejscu wniosku podlegają ocenie w ramach kryterium pn. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP  - w ramach oceny projekt może uzyskać 0 albo 3 pkt przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w następujący sposób: 0 –projekt nie zakłada wdrożenia wyników projektu na terytorium RP; 3–projekt zakłada wdrożenie wyników projektu na terytorium RP.

Dodatkowo wymogi dotyczące wdrożenia są szczegółowo określone we wzorze umowy o dofinansowanie (przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z nimi).

Proszę zwrócić również uwagę na ocenę wniosku w kryterium pn. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia - tu wniosek może uzyskać od 0 do 5 pkt.

W odniesieniu do konkursu Szybka Ścieżka konkurs 2/1.1.1/2017 proszę o informację w zakresie konieczności posiadania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie umów warunkowych zawartych z wybranymi podwykonawcami.

Umowa warunkowa z Podwykonawcą na dzień złożenia wniosku wymagana jest wyłącznie dla tzw. prac kluczowych zaplanowanych w projekcie. W przypadku zlecania wykonania usług podmiotom zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa) należy wskazać te podmioty (jeśli zostały już wyłonione) albo opisać cechy, które muszą spełniać, aby być zaangażowanymi do realizacji projektu.

Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada na dzień składania wniosku Formularza PNT-01 w formacie xml., a jedynie w formacie PDF, możliwe jest złożenie Formularza PNT w formacie PDF wraz z załączoną korespondencją z GUS?

Jeśli Wnioskodawca nie posiada formularza PNT-01 w formacie xml., proszę załączyć ww. dokument w formacie PDF w pkt. IX. Załączniki, w miejscu Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy. Dokument powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją widniejącą w KRS Wnioskodawcy. Ponadto, załączany plik proszę nazwać Formularz PNT-01.