FAQ – panele w konkursie 4/1.2/2017 WoodINN

W jakim dokumencie zawarte są informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą?

Informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą zawarte są w paragrafie 10 ust. 3-10 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  dla WoodINN -1 – pobierz.

W jakim języku prowadzone będzie spotkanie?

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. NCBR nie zapewnia tłumaczenia. Jeśli istnieje taka potrzeba, mogą Państwo przyjść na spotkanie z własnym tłumaczem.

W jakim terminie NCBR planuje przeprowadzenie paneli?

NCBR planuje przeprowadzenie paneli w ostatnich dniach lipca i/lub pierwszym tygodniu sierpnia.

Kto i kiedy zostanie powiadomiony o panelu, w którym udział mają wziąć reprezentanci Wnioskodawcy?

Sekretarz panelu (pracownik NCBR), nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed panelem, wyśle na adres e-mail osoby wyznaczonej we wniosku jako osoba do kontaktu zaproszenie zawierające informację o terminie i miejscu spotkania, a także wskaże sposób i termin przekazania do NCBR prezentacji. Wiadomość będzie zawierała także inne ważne informacje związane z panelem.

Wyznaczony termin spotkania nie będzie mógł ulec zmianie na prośbę Wnioskodawcy. Niestawienie się reprezentantów Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej, z wyjątkiem przypadków losowych – niezależnych od Wnioskodawcy, przy czym kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia konkursu.

Kto może reprezentować Wnioskodawcę podczas spotkania w ramach panelu?

Wnioskodawcę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie będącym przedmiotem oceny w zakresie merytorycznym oraz finansowym, które:

 •  są wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące w skład zespołu projektowego  będącego przedmiotem oceny (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia)

i/lub

 • są wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą lub firmy będącej konsorcjantem Wnioskodawcy w danym wniosku (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia)

i/lub

 • są pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę (tj. członka reprezentacji wg KRS firmy będącej Wnioskodawcą) do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami podczas panelu i jednocześnie są:
 • pracownikami Wnioskodawcy (Lidera)

i/lub

 • pracownikami konsorcjanta Wnioskodawcy, wskazanego we wniosku będącym przedmiotem oceny

i/lub

 • pracownikami Podwykonawcy wskazanego we wniosku, z którym Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku do NCBR miał zawartą umowę warunkową dotyczącą projektu będącego przedmiotem oceny.

NCBR nie określa wzoru upoważnienia/pełnomocnictwa. Upoważnienie/pełnomocnictwo wystawiają osoby wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą (Liderem).

Jeśli Wnioskodawca (Lider) złożył więcej, niż jeden wniosek w konkursie, pełnomocnictwo/upoważnienie udzielone jednej osobie może dotyczyć jednego wniosku lub każdego złożonego wniosku z osobna, lub może łącznie obejmować większą liczbę wniosków złożonych przez Wnioskodawcę, w związku z tym powinno zawierać numery wniosków, których dotyczy. Jednocześnie pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy dotyczące wielu wniosków może być udzielone jednej osobie wyłącznie przy zachowaniu warunków określonych powyżej w punkcie A. i/lub B. i/lub C.

Poza ww. reprezentantami Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość udziału w spotkaniu tłumacza jako osoby dodatkowej, niewliczonej do reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o udziale tłumacza w spotkaniu, wybór tłumacza (w tym: wybór czy jest to tłumacz przysięgły) pozostaje w gestii Wnioskodawcy. NCBR nie pośredniczy w wyborze tłumacza ani nie pokrywa kosztów związanych ze zleceniem/realizacją tłumaczenia. Tłumacz nie musi posiadać upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy.

Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Jak długo trwa spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy trwa do 30 minut (do 10 minut – prezentacja, do 20 minut – odpowiedzi na pytania ekspertów), niezależnie od tego czy reprezentantom Wnioskodawcy towarzyszy tłumacz. Eksperci mogą zadawać pytania zarówno dotyczące prezentowanego projektu, jak i dotyczące Wnioskodawcy.

Jakie są wytyczne do sporządzenia  prezentacji projektu będącej elementem spotkania ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Prezentacja (w formacie MS PowerPoint) powinna być przygotowana w sposób umożliwiający jej przedstawienie w ciągu maksymalnie 10 minut. Na spotkaniu panelowym jest prezentowana w języku angielskim.

Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 12 slajdów:

 • slajd tytułowy z tytułem projektu, nazwiskiem autora, miejscem i datą prezentacji
 • slajdy główne, w tym cel, założenia i kamienie milowe projektu, opisane we wniosku rozwiązania/technologie, w szczególności ich funkcjonalności, zastosowania i planowane dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz inne aspekty istotne z punktu widzenia realizacji projektu. 

Wnioskodawca decyduje o ostatecznym kształcie prezentacji, jednak prosimy o korzystanie z udostępnionego szablonu prezentacji.

Prezentacja nie może wykraczać poza treści zawarte we wniosku, a jej zakres powinien uwzględniać stosowane w konkursie kryteria oceny merytorycznej (wszystkie lub wybrane przez Wnioskodawcę):

 • projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • zgodność z zakresem tematycznym konkursu,
 • zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane,
 • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R,
 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,
 • kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację,
 • nowość rezultatów projektu,
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia,
 • czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP.

Prezentacja nie powinna zawierać:

 • slajdów z dużą ilością tekstu,
 • wielowierszowych i wielokolumnowych tabel,
 • skomplikowanych wykresów o wielu seriach danych,
 • rozbudowanych schematów,
 • nadmiaru animacji i dźwięków.

Prezentacja powinna być spójna graficznie m.in. w zakresie czcionki, marginesów, znaków wypunktowania.

Plik do pobrania:

W jaki sposób Wnioskodawca przekazuje prezentację do NCBR?

Sposób i termin dostarczenia prezentacji do NCBR będzie wskazany w wiadomości e-mail z zaproszeniem na panel. Prezentacja zostanie wgrana na komputer, który będzie wykorzystywany w trakcie spotkania.

Wnioskodawca nie zabiera na panel własnej kopii prezentacji. W czasie spotkania ani reprezentanci Wnioskodawcy, ani tłumacz nie mogą korzystać z własnych laptopów ani innych nośników danych.

Jakie są zasady spotkania na panelu w NCBR?

Zwracamy się z prośbą o punktualne przybycie na spotkanie i o zabranie niezbędnych dokumentów (np. upoważnień do reprezentowania wnioskodawcy, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 5.). Po przybyciu należy zgłosić się do recepcji NCBR na II piętrze, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

W trakcie spotkania nie należy przedłużać prezentacji, a na pytania ekspertów starać się odpowiadać rzeczowo, unikając dygresji. Sekretarz panelu będzie kontrolował czas prezentacji i całego spotkania, informując na bieżąco uczestników o jego upływie.

Zabronione jest:

 • używanie własnych laptopów, telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych i nośników danych,
 • przekazywanie ekspertom lub pracownikom NCBR materiałów promocyjnych bądź wizytówek. 

Jeśli wnioskodawca przyniesie na spotkanie dokumenty pomocnicze (np. wyniki badania czystości patentowej), w pierwszej kolejności powinny one być przekazane sekretarzowi panelu i nie mogą pozostać w sali po opuszczeniu jej przez Wnioskodawcę.

W przypadku pytań, wątpliwości, problemów, prosimy o zwracanie się do sekretarza panelu bądź innych pracowników NCBR.


FAQ – konkurs 4/1.2/2017 WoodINN

Czy w konkursie WoodINN o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa MŚP, czy dopuszczalny jest udział dużych przedsiębiorstw?

Duże przedsiębiorstwa również mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Warunki udziału w konkursie znajdują się w §4 Regulaminu przeprowadzania konkursu. Dodatkowe informacje dotyczące intensywności pomocy publicznej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa znajdują się w takich dokumentach jak: Załącznik nr 4 do Regulaminu – Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach POIR – Działanie 1.2, Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Czy w skład konsorcjum mogą wejść przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej?

Tak, przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej mogą przystąpić do konsorcjum. Należy pamiętać, że nie będą one mogły się ubiegać o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z tytułu skutecznej współpracy. O premię z tytuły skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami mogą się ubiegać jedynie podmioty niepowiązane.

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy mieć podpisaną umowę konsorcjum? Co powinna zawierać taka umowa?

Umowa konsorcjum powinna być zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zakres minimalny umowy konsorcjum znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Czy w ramach dokumentacji składanej do konkursu informacje dot. danych na potrzeby ewaluacji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadku wnioskodawcy będącego członkiem grupy kapitałowej mają dotyczyć całej grupy czy tylko spółki występującej z wnioskiem o dofinansowanie?

Wymagane we wniosku informacje w przedmiotowym zakresie odnoszą się wyłącznie do podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie.

Gdzie można znaleźć wykaz jednostek naukowych, które w ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej otrzymały co najmniej ocenę B?

Lista jednostek naukowych podlegających ocenie wraz z informacją o przyznanej kategorii znajduje się na stronie: www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf

Czy wdrażanie rezultatów projektu można rozpocząć przed jego zakończeniem?

Tak, wdrażanie wyników prac badawczych może być rozpoczęte przed zakończeniem realizacji Projektu. Mówi o tym §3 ust. 12 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czy projekty w ramach Programu mogą obejmować badania o charakterze humanistycznym lub ekonomicznym?

Prace przewidziane w ramach projektu muszą być niezbędne do jego realizacji i osiągnięcia celu. Prace o charakterze humanistycznym i ekonomicznym nie są wykluczone, pod warunkiem, że są niezbędne dla realizacji projektu i mają charakter badań przemysłowych lub prac rozwojowych, a jednocześnie są zgodne z zakresem tematyczny programu i konkursu, w którym cel jest ukierunkowany na nowoczesne technologie i rozwiązania technologiczne oraz innowacje produktowe.

Czy można dostać dofinansowanie na zadania dotyczące designu?

Wzornictwo (design) może być integralną częścią opracowywania i wdrażania innowacji produktowych. Jednak zmiany we wzornictwie, które nie pociągają za sobą istotnych zmian w charakterystyce funkcjonalnej, parametrach technicznych lub zastosowaniach produktów nie są uważane za innowacje o charakterze produktowym. Zmiany te mogą natomiast być traktowane jako innowacje marketingowe (Oslo Manual), które jednak same z siebie nie są wspierane w ramach 1.2 POIR. Mogą być one „skutkiem ubocznym” wprowadzania innowacji produktowych, inaczej mówiąc nowy wzór może być skutkiem i dodatkowym efektem nowości opracowanej innowacji produktowej w ramach projektu. Dodatkowe prace mające na celu sfinansowanie powstania nowego designu mogą (ale nie muszą) być ocenione przez ekspertów za zbędne dla realizacji projektu – w zależności od jego specyfiki. To, czy prace nad designem są niezbędne dla realizacji projektu, podlega ocenie ekspertów – członków panelu – którzy dokonują oceny merytorycznej w trakcie procedury konkursowej w oparciu o pełen zakres prac przedstawiony we wniosku o dofinansowanie.

Czy kosztem kwalifikowanym może być zakup maszyny, która służyła będzie do prowadzenia badań w obszarze uruchomienia nowej technologii produkcji?

Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów zakup sprzętu badawczego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. W przypadku aparatury naukowo-badawczej kwalifikowane mogą być wyłącznie koszty amortyzacji, wynajmu lub leasingu (rata kapitałowa), proporcjonalnie do okresu realizacji projektu.