Kwestie merytoryczne

Czy jednostka naukowa otrzymuje pomoc publiczną i w jakiej wysokości?

Jednostka naukowa nie jest beneficjentem pomocy publicznej i może otrzymać do 100 % dofinansowania w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Czy w ramach konsorcjum mogą występować powiązane ze sobą podmioty np. z jednej grupy kapitałowej?

Przedsiębiorstwa powiązane mogą występować w ramach Konsorcjum. Pamiętać jednak należy iż dla określenia wielkości przedsiębiorcy (czyli wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc publiczną) bierze się pod uwagę dane dotyczące zatrudnienia i dane finansowe każdego z przedsiębiorstw powiązanych. Oznacza to, że przedsiębiorca aplikując jako przedsiębiorca z sektora MŚP może przekroczyć progi zatrudnienia i finansowe wyznaczające przynależność do sektora MŚP. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w dokumentacji konkursu, przedsiębiorcy realizujący projekt w ramach konsorcjum i ubiegający się o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z uwagi na realizację projektu w ramach tzw. „skutecznej współpracy” są podmiotami niepowiązanymi w rozumieniu Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Czy w umowie konsorcjum możemy podzielić budżet w ten sposób, że jednostka naukowa poniesie 90% kosztów realizacji projektu? Podział budżetu w umowie konsorcjum będzie stanowił odzwierciedlenie podziału budżetu w projekcie.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” udział przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 30 %. Każdy konsorcjant będący przedsiębiorcą bierze udział w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych.

W jakim czasie po zakończeniu projektu musi nastąpić wdrożenie?

Wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem projektu musi nastąpić na terytorium RP w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem, czyli mieć miejsce przed wdrożeniem poza granicami Polski. Realizacja zobowiązania dotyczącego wdrożenia rezultatów projektu na terenie RP będzie weryfikowana przez IP, w szczególności podczas kontroli przeprowadzanej w okresie trwałości Projektu.

Czy jeśli jednostka naukowo-badawcza i przedsiębiorca realizują projekt w proporcji 50%-50% (tzn. koszty prac badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową wynoszą 1 mln zł (100 % finansowania przez NCBR) i koszty badań prowadzonych przez przedsiębiorcę również wynoszą 1 mln zł (dofinansowanie ok. 65%), to podział praw własności do wyników projektu powinien odzwierciedlać tę proporcję na zasadzie 50%-50% i np. przy sprzedaży licencji podział zysków ze sprzedaży wynosi także 50%-50%, czy jest to traktowane inaczej i zastosowanie mają tu inne uwarunkowania?

Zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych rac rozwojowych  będących rezultatem projektu pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomoc publicznej). Powyższe zasady należy uwzględnić w umowie konsorcjum.

Czy duże przedsiębiorstwa mogą brać udział w konkursie POIR 4.1.4.? Jaki jest poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw i czy mogą skorzystać z premii?

Członkami lub Liderami Konsorcjum w ramach Poddziałania 4.1.4. mogą być również Przedsiębiorstwa inne niż MŚP. Dopuszczalną intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorców przedstawiono na stronie 6 dokumentu pt. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 operacji w ramach POIR 2014-2020.

Jaką wartość należy podać w tabeli Wskaźniki rezultatu bezpośrednie w pozycji „Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową (Ogółem)”?, Czy jest to przychód, który uzyska przedsiębiorca z wykorzystania rezultatu projektu, czy tylko przychód jednostki naukowej występującej w konsorcjum?

Zgodnie z dokumentem Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych przedmiotowy wskaźnik dotyczy wyłącznie przychodu jednostki naukowej. Podczas określania wartości tego wskaźnika pamiętać należy o zasadach podziału praw majątkowych do wyników padań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych określonych w § 4 ust. 11 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Czy przy wyborze członka Konsorcjum obowiązuje jakaś szczególna procedura, czy w tej kwestii Wnioskodawcę obowiązuje pełna swoboda?

Nie ma wymogu stosowania określonych procedur przy wyborze członka konsorcjum.

Czy prawa do wyników projektu oznaczają prawa autorskie? Czy oznacza to, że w przypadku wdrożenia przez przedsiębiorstwo wyników projektu i późniejszej, ewentualnej sprzedaży wytworzonego produktu uczelnia jest pozbawiona wszelkich korzyści wynikających z komercjalizacji (gdyż przekazała ona prawa autorskie)?

Prawo autorskie, to zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby, natomiast prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne lecz wygasają z upływem określonego czasu.

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” określa zasady podziału praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem projektu. Prawa te przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych a ich przekazanie pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Przedsiębiorca nie jest zatem dysponentem pełni praw do wyników i wdrażając rezultat projektu do własnej działalności gospodarczej powinien podjąć działania mające na celu pozyskanie (w drodze licencji lub zakupu) praw od uczelni.

Konsorcjanci oraz beneficjent przekazują sobie posiadane prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Jak należy rozumieć wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej?

Wartość rynkową rozumiemy jako szacunkową kwotę, którą w dniu wyceny można uzyskać za dane prawa w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wartość rynkowa jest pewnym przybliżeniem. Podczas wyceny należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wygenerowaniem wartości prawa (jego przedmiotu), w tym koszty badań.

Cena może zostać uznana za rynkową, jeśli:

a) jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej procedury sprzedaży; lub

b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa wartości rynkowej; lub

c) sprzedający może wykazać, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych; lub

d) zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy z jednostką naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą odpowiednio dostosować swoją ofertę.

Proszę o doprecyzowanie wskaźnika „Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24)”. 

Wskaźnik dotyczy nowych miejsc pracy, w ramach wskaźnika należy uwzględniać wyłącznie nowe etaty będące bezpośrednim efektem realizacji projektu. Wskaźnik dotyczy wyłącznie naukowców bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R.

W ramach wskaźnika wykazywać należy pracowników naukowo-badawczych (zgodnie z nazwą wskaźnika w jęz. ang. „researchers”), stanowiących jedną z grup personelu B+R, zdefiniowanych jako specjaliści zajmujący się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi. Liczba pracowników naukowo-badawczych wykazywana jest w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), zgodnie z metodologią GUS. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok poświęcony na działalność B+R. Etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi). Na etapie składania wniosku brak obowiązku szacowania wartości docelowej w podziale na płeć. Wartość wskaźnika w podziale na płeć będzie monitorowana po zawarciu umowy do końca okresu trwałości. Wartość wskaźnika liczona sumarycznie za wszystkie lata do końca okresu trwałości.

Przy wyliczaniu wskaźnika należy skorzystać z Kalkulatora EPC zamieszczonego w Dokumentach pomocniczych na stronie internetowej IP.

Czy w ramach konkursu 4.1.4 w skład konsorcjum może wchodzić jednostka naukowa i duże przedsiębiorstwo, czy też konieczny jest udział również przedsiębiorstwa MŚP?

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (§ 4 ust. 1. Regulaminu przeprowadzania konkursu ) Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego 6 wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz
  2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

Konsorcjum może zatem zostać utworzone przez jednostkę naukową i dużego przedsiębiorcę. Nie ma wymogu udziału 3 podmiotów a jedynym ograniczeniem składu konsorcjum jest udział nie więcej niż 5 podmiotów.

Jak interpretowane są prace rozwojowe nad usługą?

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo (OECD, 2005), zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Na podstawie definicji Podręcznika Oslo:

  • innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
  • innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. W ramach konkursu nie mogą być dofinansowane projekty, których rezultat nie stanowi innowacji produktowej lub procesowej. Kryterium uznaje się z a spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki, tzn. projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe oraz dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. 

Czy jeśli Lider i członek konsorcjum będą posiadać 60 i 40% praw własności intelektualnej nowego produktu (proporcjonalnie do ponoszonych nakładów), podział zysków ze sprzedaży też musi odpowiadać temu podziałowi (60/40%)?

Poddział zysków nie musi być tożsamy z podziałem praw określonym w Regulaminie przeprowadzania konkursu. Pamiętać jednak należy iż przedsiębiorca będący członkiem konsorcjum nie jest dysponentem pełni praw do wyników zatem przed ich wdrożeniem powinien podjąć działania mające na celu pozyskanie praw od jednostki naukowej (w drodze licencji lub sprzedaży). Opłata licencyjna bez względu na przyjęto formę płatności (np. w postaci % zysku ze sprzedaży) musi uwzględniać wartość rynkową praw.

Zgodnie z kryterium konkursu Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu Wnioskodawca powinien dysponować prawami własności intelektualnej do prowadzenia prac B+R. Wnioskodawcą byłaby spółka (3 wspólników). Jeden z nich jest jednocześnie współautorem patentu, który w ramach planowanego projektu miałby być przedmiotem dalszych badań. Czy wspólnik może przekazać spółce prawo do patentu, którego jest współautorem czy potrzebuje do tego zgody pozostałych współautorów patentu?

Sposób wykonywania wspólnego prawa może być uregulowany przez współuprawnionych w umowie, lub w razie braku takiej umowy wspólne prawo jest eksploatowane w oparciu o przepisy Prawa własności przemysłowej (art. 72 ustawy prawo własności przemysłowej) oraz przepisy Kodeksu cywilnego współwłasności rzeczy (art. 195-221 KC). Ustawowy model zarządzania wspólnym prawem charakteryzuje się m. in. tym, że:

  • każdy ze współuprawnionych może swobodnie rozporządzać swoim udziałem w prawie (np. poprzez sprzedaż, darowiznę, testament) i nie jest potrzebna zgoda pozostałych współwłaścicieli. W tym miejscu trzeba pamiętać iż umowa o przeniesieniu praw wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej;
  • każdy ze współuprawnionych może, niezależnie od wielkości przysługującego mu udziału w prawie, może korzystać z wynalazku we własnym zakresie (w zakresie własnej działalności gospodarczej lub zawodowej, w zakresie własnego przedsiębiorstwa) oraz dochodzić roszczeń od osób trzecich z powodu naruszenia patentu lub prawa do uzyskania patentu;
  • każdy ze współuprawnionych może pobierać korzyści, jakie wiążą się z korzystaniem przez niego z wynalazku, przy czym pozostali współuprawnieni mają prawo do ¼ tych korzyści, stosownie do swojego udziału w prawie oraz po potrąceniu nakładów. W tym miejscu należy podkreślić iż kwestie wskazanych powyżej korzyści powinny zostać uregulowane przez współuprawnionych w zawartym pomiędzy nimi porozumieniu. 

W kryterium Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu ocenie podlega m.in. to czy Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne do prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie. W świetle powyższego analiza w zakresie czy do spełnienia ww. wymogu wystarczy posiadanie części praw czy niezbędne jest posiadanie pełni praw należy do Wnioskodawcy.

Czy nadal obowiązuje konieczność uzyskania zgody na zlecenie prac badawczych o kluczowym charakterze podwykonawcy nie będącym kwalifikowaną jednostką naukową?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności w tym zakresie nie w obecnym konkursie ograniczeń podmiotowych.

Czy instytut naukowy jako konsorcjant w konsorcjum (JN + Przedsiębiorca) może wdrożyć wyniki projektu do swojej działalności?

Zgodnie z dokumentacją konkursu wdraża wyłącznie Przedsiębiorca uczestniczący w konsorcjum (wdrożenie we własnej działalności) bądź Przedsiębiorca spoza konsorcjum (w przypadku wyboru jako formy wdrożenia sprzedaży bądź licencji praw).

Czy w ramach konkursu zakłada się przeprowadzanie pre-paneli w siedzibie Wnioskodawcy?

Regulamin konkursu nie przewiduje spotkań u Wnioskodawcy.

Czy prawa do wyników projektu oznaczają prawa autorskie? Czy oznacza to, że w przypadku wdrożenia przez przedsiębiorstwo wyników projektu i późniejszej, ewentualnej sprzedaży wytworzonego produktu uczelnia jest pozbawiona wszelkich korzyści wynikających z komercjalizacji (gdyż przekazała ona prawa autorskie)?

Ten zespół praw określa z kolei wszelkie kwestie finansowe, jakie związane są z faktem bycia autorem danego dzieła bądź utworu. Oznacza to, że autor ma prawo do decydowania o sposobach komercyjnego wykorzystania tego, co stworzył — oraz do czerpania korzyści majątkowych z dowolnego właściwie zakresu korzystania ze swojego dzieła.

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” określa zasady podziału praw majątkowych  do wyników badan przemysłowych i prac rozwojowych.

Kwestie finansowe

Czy kwalifikowane są stypendia doktorantów w ramach kategorii Wynagrodzeń w projekcie?

Powyższy wydatek jest niekwalifikowany.

Jaki jest dopuszczalny sposób/metoda oszacowania wysokości wynagrodzeń personelu projektu we wniosku do działania 4.1.4 projekty aplikacyjne. Czy wnioskodawca może w sposób dowolny wybrać metodę oszacowania?

Tak, wnioskodawca może dokonać wyboru metody oszacowania z uwzględnieniem poniższego zapisu:

Metodę oszacowania – należy przedstawić w jaki sposób oszacowano wysokość poszczególnych wydatków, w tym skąd pozyskano dane, na których zostały oparte kalkulacje (można posłużyć się np. ogólnodostępnymi cennikami lub przytoczyć oferty dostawców zebrane przez Wnioskodawcę). W odniesieniu do kosztów wynagrodzeń należy opisać w jaki sposób określono przyjęte stawki wynagrodzeń (można posłużyć się ogólnodostępnymi danymi nt. średnich wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w danym regionie).

Czy w świetle zapisów pkt I.5. „Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach POIR”, dot. zasad uwzględniania podatku VAT w kosztach kwalifikowalnych projektu, oraz wymaganego obligatoryjnie wskaźnika rezultatu „Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową” – oznaczającego, iż są planowane przychody z projektu - należy przyjąć, że w każdym przypadku VAT w JBR nie będzie kosztem kwalifikowalnym? 

W przypadku uzyskania przychodu i możliwości odzyskania podatku VAT, nie można uznać podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego projektu.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został poniesiony przez beneficjenta w związku z kosztami kwalifikowanymi, zaś beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT (podatek VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT nie będzie uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa - w takim przypadku podatek VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowanym).

Czy duży przedsiębiorca w konkursie „Projekty aplikacyjne” poddziałanie 4.1.4 musi zwracać dochód jeśli projekt nie przekracza 1 mln Euro?

W przypadku gdy całkowite koszty kwalifikowalne projektu nie przekraczają 1 mln EUR, projekt nie podlega obowiązkowi monitorowania dochodu.

Czy punkt dotyczący zwiększonego ryczałtu do 25% dotyczy wyłącznie prac finansowanych w ramach pomocy de minimis?

Zwiększenie poziomu ryczałtu dla kosztów pośrednich (kat. O) dotyczy wszystkich rodzajów prac w projekcie. Należy zaznaczyć, że dla prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis musi być zachowany dodatkowy warunek  kat. O:

  1. O ≤ 15% x (W+ Op + E + O) wartość  kosztów pośrednich nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych fazy przedwdrożeniowej,
  2. O ≤ (W + Op) x 25% ).

W konsekwencji oznacza, że jako wartość kosztów pośrednich przyjmowana jest ta niższa wynikająca z wyliczeń.

Czy kosztem kwalifikowanym w ramach niniejszego działania mogą być koszty organizacji konferencji naukowej oraz koszty wyjazdów na konferencje (koszty transportu, zakwaterowania)?

Koszty organizacji/udziału w konferencji są kwalifikowane w ramach kategorii Op – pozostałe koszty bezpośrednie jako koszty promocji do 1% kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty transportu, delegacji i zakwaterowania są kwalifikowane w ramach kategorii O – koszty pośrednie.

Jaką część całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu mogą stanowić wynagrodzenia, czy jest jakieś procentowe ograniczenie udziału kosztów wynagrodzeń w projekcie?

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, kategoria kosztów W – wynagrodzenia nie posiada ograniczenia.

Czy w ramach projektu dopuszczalne jest wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z Kodeksem Pracy?

Zgodnie z dokumentacją konkursową, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

Jakie są zasady wypłacania dofinansowania – czy jest wypłacane po poszczególnych etapach, czy po etapie wdrożenia? 

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie od dofinansowanie, warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Lidera konsorcjum prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność za pośrednictwem systemu SL2014. Wniosek o płatność powinien być składany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy.

Obsługa prawna, obsługa doradcy podczas projektu – czy może być kosztem kwalifikowalnym?

Wynagrodzenie personelu zarządzającego i obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna, prawna, podatkowa) stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kategorii O – koszty pośrednie.

Czy w przypadku gazu i energii które będą opomiarowane i będą dotyczyły stanowisk badawczych a mianowicie powstającego prototypu, czy one mogą być kosztem Op?

Powyższy koszt można rozliczyć w kat. Op – koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i proporcjonalnie wykorzystania w projekcie.

W jaki sposób przedsiębiorca wnosi do projektu wkład własny – czy mają to być np. środki zabezpieczone na koncie firmy czy wkład własny może być zrealizowany jako sfinansowanie badań przemysłowych czy prac rozwojowych?

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi).

Powinni Państwo posiadać środki, które będą stanowiły pokrycie wkładu własnego.

W związku z powyższym, każdy z kosztów stanowiący koszt kwalifikowany w projekcie, proporcjonalnie do udziału dofinansowania stanowił będzie wkład własny. Wkład własny może być wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej.