1. Czy jednostka naukowa otrzymuje pomoc publiczną i w jakiej wysokości?

Jednostka naukowa nie jest beneficjentem pomocy publicznej i może otrzymać do 100 % dofinansowania.  

2. Czy w ramach konsorcjum mogą występować powiązane ze sobą podmioty np. z jednej grupy kapitałowej?

Przedsiębiorstwa powiązane mogą występować w ramach Konsorcjum. Pamiętać jednak należy iż dla określenia wielkości przedsiębiorcy (czyli wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc publiczną) bierze się pod uwagę  dane dotyczące zatrudnienia i finansowe każdego z przedsiębiorstw powiązanych. Oznacza to, że przedsiębiorca aplikując jako przedsiębiorca z sektora MŚP może przekroczyć progi zatrudnienia i finansowe wyznaczające przynależność do sektora MŚP. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w dokumentacji konkursu, przedsiębiorcy realizujący projekt w ramach konsorcjum i ubiegający się o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z uwagi na realizację projektu w ramach tzw. „skutecznej współpracy” są podmiotami niepowiązanymi w rozumieniu Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

3. Czy jedno konsorcjum może złożyć dwa wnioski na dwa różne projekty?

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu (§ 3 ust 3) konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek.

4. Czy w różnych składach konsorcjów, np. z różnymi jednostkami naukowymi, istnieje możliwość realizowania dwóch różnych projektów?

Konsorcjum w danym składzie może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wskazany przypadek, w którym przedsiębiorca X utworzy konsorcjum z jednostką naukową A i jednocześnie utworzy konsorcjum z jednostką naukową B oznacza dwa różne konsorcja, a zatem w tej sytuacji każde z tych konsorcjów może złożyć oddzielny wniosek. Jednocześnie pamiętać należy iż jednym z kryteriów oceny projektu jest Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację projektu. W związku z powyższym, w sytuacji gdy ten sam podmiot realizuje kilka projektów należy uwzględnić realną możliwość wykonania tych projektów w ramach posiadanego potencjału kadrowego i technicznego.

5. Czy w umowie konsorcjum możemy podzielić budżet w ten sposób, że jednostka naukowa poniesie 90% kosztów realizacji projektu? Podział budżetu w umowie konsorcjum będzie stanowił odzwierciedlenie podziału budżetu w projekcie.

Nie ma wytycznych co do podziału kosztów między partnerów konsorcjum, należy jednak pamiętać, że zgodnie z dokumentem Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w konkursie w ramach poddziałania 4.1.4. grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Powyższe oznacza, że zarówno przedsiębiorstwo jak i jednostka naukowa uczestniczą w kosztach kwalifikowanych projektu, w tym również w dofinansowaniu w ramach konkursu. Zatem w przypadku projektu, w którym dofinansowanie w ramach projektu obejmuje wyłącznie jeden podmiot konsorcjum wskazany powyżej wymóg nie jest spełniony. Udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach kwalifikowanych projektu powinien być zgodny z faktycznym zaangażowaniem poszczególnych podmiotów w realizację zadań będących przedmiotem projektu.

6. W jaki sposób określana jest lokalizacja dla konsorcjum? Jeśli w skład konsorcjum wchodzą podmioty, które są zarejestrowane na terenie różnych województw (w województwie mazowieckim i w województwie wielkopolskim), to jak określana jest lokalizacja dla wniosku? Czy w takim przypadku lokalizacją jest siedziba lidera konsorcjum, czy proporcjonalnie w zależności od zaangażowania w projekt?

Przez lokalizację konsorcjum, czyli miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone badania przemysłowe lub prace rozwojowe. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w różnych miejscach prowadzenia przez konsorcjantów ich działalności (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, w którym realizowana jest jego największa wartościowo część lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, najistotniejsza część. W sytuacji, gdy określenie miejsca realizacji projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) pod względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe, należy przyjąć, że miejscem realizacji projektu jest miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy Lidera konsorcjum).

7. W jakim czasie po zakończeniu projektu musi nastąpić wdrożenie?

Wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem  projektu w ramach poddziałania 4.1.4. musi nastąpić na terytorium RP w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem, czyli mieć miejsce przed wdrożeniem poza granicami Polski. Realizacja zobowiązania dotyczącego wdrożenia rezultatów projektu na terenie RP będzie weryfikowana przez IP, w szczególności podczas kontroli przeprowadzanej w okresie trwałości Projektu?

8. Czy podział praw własności do wyników projektu wynika z proporcjonalnego finansowego zaangażowania konsorcjantów czy można przyjąć inny klucz?

Zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu, powinny odzwierciedlać faktyczny udział finansowy poszczególnych konsorcjantów w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu. Powyższe zasady należy uwzględnić w umowie konsorcjum.

9. Jaki jest maksymalny czas trwania projektu w ramach Podziałania 4.1.4?

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym czas trwania projektu powinien mieścić się w ww. okresie.

10. Czy kopia umowy konsorcjum wymieniona jako załącznik we wzorze wniosku o dofinansowanie oznacza, że jej zawarcie przed dniem złożenia wniosku jest obligatoryjne, czy tez jest to załącznik, który można załączyć dopiero na etapie sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie?

Do wniosku należy dołączyć kopię (zawartej) umowy konsorcjum (poświadczoną za zgodność z oryginałem).

11. Czy poziom dofinansowania jest wyznaczony ostatecznie dla konsorcjum, czy oddzielnie dla przedsiębiorcy i oddzielnie dla jednostki naukowej?

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach wyboru jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa i realizowanych prac. Intensywność wsparcia wskazywana jest indywidualnie dla każdego z konsorcjantów.

12. Czy jeśli jednostka naukowo-badawcza i przedsiębiorca realizują projekt w proporcji 50%-50% (tzn. koszty prac badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową wynoszą 1 mln zł (100 % finansowania przez NCBR) i koszty badań prowadzonych przez przedsiębiorcę również wynoszą 1 mln zł (dofinansowanie ok. 65%), to podział praw własności do wyników projektu powinien odzwierciedlać tę proporcję na zasadzie 50%-50% i np. przy sprzedaży licencji  podział zysków ze sprzedaży wynosi także 50%-50%, czy jest to traktowane inaczej i zastosowanie mają tu inne uwarunkowania?

Zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu, powinny odzwierciedlać faktyczny udział finansowy konsorcjantów w realizacji projektu. Powyższe zasady należy uwzględnić w umowie konsorcjum.

13. Czy duże przedsiębiorstwa mogą brać udział w konkursie POIR 4.1.4.? Jaki jest poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw i czy mogą skorzystać z premii?

Członkami lub Liderami Konsorcjum w ramach Poddziałania 4.1.4. mogą być również Przedsiębiorstwa inne niż MŚP. Dopuszczalną intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorców przedstawiono na stronie 5 dokumentu pt. Opis kryteriów wyboru finansowych operacji w ramach POIR 2014-2020.

14. Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko jednostki naukowe tworząc konsorcjum a przedsiębiorstwo które zobowiąże się do wdrożenia złoży oświadczenie?

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić: co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

15. W dokumentacji konkursowej występują 2 pojęcia: eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace rozwojowe, która z definicji jest wiążąca?

Zgodnie z dokumentacją konkursu (§ 1 umowy o dofinansowanie projektu) „prace rozwojowe – należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014”.

16. Co oznacza wykluczenie z kryterium nr 3 (Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania) na stronie 3 z Przewodnika po kryteriach do działanie 4.1.4?

Zgodnie z regulaminem w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w skład którego mogą wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa w  rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” określonej w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak że nie może to być podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.

17. Kto wnosi wkład własny w projekcie realizowanym przez konsorcjum. Czy wkład własny jest przypisany odpowiednio do każdego członka konsorcjum, czy należy przypisać go do jednego podmiotu, np. lidera konsorcjum?

Wkład własny wnosi każdy z przedsiębiorców uczestniczących w konsorcjum zgodnie z obowiązującymi regułami pomocy publicznej.

18. Czy liczba etapów (maksymalnie 10) wskazana w cz. IV pkt. 2 instrukcji dotyczy łącznie badań przemysłowych i prac rozwojowych, czy też dla każdej fazy oddzielnie. Czy np. 5 członków konsorcjum może razem prowadzić 1 etap, czy każde zadanie musi być oddzielne i trzeba czekać, aż skończy się poprzedni etap?

Realizacja projektu obejmuje wykonanie (w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych) maksymalnie 10 etapów, w tym przynajmniej jeden etap powinien być realizowany w ramach prac rozwojowych. Nie ma możliwości realizacji jednego etapu przez 5 członków konsorcjum jednocześnie. Powyższe nie wyklucza  jednak możliwości równoległej realizacji rożnych etapów przez różnych członków konsorcjum.

19. Jakie wskaźniki rezultatu będą wymagane w projekcie?

Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego znajduje się stronach 17-21 wzoru wniosku o dofinansowanie projektu.

20. Czy w skład konsorcjum może wejść wyłącznie jeden przedsiębiorca i jedna jednostka naukowa?

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu §4 pkt. 2 w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

21. Kto powinien podpisać Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (IT) – w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) Lider czy każdy konsorcjant osobno? 

Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (IT) – w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) podpisuje przedstawiciel reprezentujący Lidera Konsorcjum.

22. Czy w części wniosku o dofinansowanie dotyczącej Kadry zarządzająca projektem, powinni zostać ujęci członkowie zespołu stanowiącego lidera konsorcjum ubiegającego się o finansowanie, czy mogą zostać ujęci inni członkowie konsorcjum poza liderem?

Zgodnie  z instrukcją wypełniania wniosku w części V pkt 3  wniosku należy m.in.  zaznaczyć w dedykowanym do tego polu wyboru, czy dana osoba jest pracownikiem Wnioskodawcy/członka konsorcjum (zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy). Powyższe oznacza iż w kadrę zarządzającą mogą  stanowić  również osoby zatrudnione u konsorcjantów. Jednocześnie pamiętać należy, iż w przypadku, gdy któryś z członków kadry zarządzającej projektem (kierownik zarządzający lub członek kluczowego personelu zarządzającego projektem) nie jest pracownikiem Wnioskodawcy/członka konsorcjum i będzie zaangażowany w realizację projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy warunkowej o współpracy/promesy zatrudnienia (dla każdej z tych osób).

23. Przedsiębiorca planuje założyć konsorcjum z instytutem naukowym, ale część prac chciałby powierzyć w ramach podwykonawstwa jednostce naukowej. Czy jest możliwe zlecenie przez przedsiębiorcę podwykonawstwa jednostce naukowej nie wchodzącej w skład konsorcjum? Jeśli tak to w jakiej formie? Czy zlecając podwykonawstwo jednostce z poza konsorcjum przedsiębiorąca może się ubiegać o premię z tytułu skutecznej współpracy?

W  projekcie możliwe jest powierzenie  realizacji części prac B+R podwykonawcom wyłącznie  przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą.  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.  Jednocześnie pamiętać należy iż  w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Jednocześnie wyjaśnić należy, iż  podwykonawstwa nie uważa się za "skuteczną współpracę."

24. Konsorcjum składa się z jednostki naukowej z woj. mazowieckiego i dużego przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego. Co w przypadku gdy projekt uzyska wymaganą liczbę punktów do dofinansowania, ale w „kopercie mazowieckiej” zabraknie środków pieniężnych? Czy będzie rekomendowany do alokacji z ramach kategorii regionów słabiej rozwiniętych, czy zostanie po prostu nierekomendowany do dofinansowania?

Zgodnie z § 12 ust 3  Regulaminem przeprowadzania konkursu w  przypadku projektu zlokalizowanego w województwie należącym do kategorii,  dla której alokacja określona w § 3 ust. 4 uległa wyczerpaniu, pomimo rekomendowania projektu przez Panel do dofinansowania, nie będzie on mógł otrzymać dofinansowania.

25. Jaką wartość należy podać w tabeli Wskaźniki rezultatu bezpośrednie w poz. Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R  prowadzonych przez jednostkę naukową ( Ogółem), czy chodzi tu o przychód, który uzyska przedsiębiorca z wykorzystania rezultatu projektu, czy ew. przychów  jednostki naukowej współpracująca w konsorcjum z tym przedsiębiorcą?

Zgodnie z dokumentem Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych przedmiotowy wskaźnik dotyczy wyłącznie przychodu jednostki naukowej. W tym miejscu przypomnieć należy iż szczegółowe zasady podziału praw do wyników projektu oraz zasady ich przekazywania pomiędzy konsorcjantami określa umowa stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu przeprowadzania konkursu.

26. Czy przy wyborze członka Konsorcjum obowiązuje jakaś szczególna procedura, czy w tej kwestii Wnioskodawcę obowiązuje pełna swoboda?

Nie ma wymogu stosowania określonych procedur przy wyborze członka konsorcjum.

27. Czy członkiem konsorcjum w projekcie realizowanym w ramach poddziałania 4.1.4 może być podmiot mniejszy niż uczelnia jako całość? Na przykład wydział uczelni albo zakład zajmujący się daną tematyką?

Wydział nie posiada osobowości prawnej, w związku z czym nie może on być wnioskodawcą. Rolę wnioskodawcy może pełnić wyłącznie uczelnia, wskazując jednocześnie we wniosku aplikacyjnym, który wydział będzie uczestniczył w realizacji projektu.

28. We wzorze wniosku w pkt. V. ZDOLNOŚĆ DO WYKONANIA PROJEKTU, należy wpisać skład kadry realizującej projekt, czy jedna osoba może być jednocześnie kierownikiem B+R i Kierownikiem zarządzającym projektem? Czy funkcje te muszą pełnić dwie różne osoby?

Dokumentacja konkursu nie wskazuje iż nie można łączyć obu funkcji kierownika.

29. Czy przez Beneficjenta rozumieją Państwo całe konsorcjum, czy tylko lidera konsorcjum i czy umowa o dofinansowanie będzie zawierana ze wszystkimi członkami konsorcjum reprezentowanymi przez lidera?

Zgodnie z §1 Umowy o dofinansowanie projektu konsorcjum jest rozumiane jako grupa podmiotów (konsorcjantów) wskazanych w umowie konsorcjum, stanowiącej załącznik do Umowy, podejmujących realizację wspólnego projektu obejmującego badania przemysłowe i prac rozwojowe, albo prace rozwojowe, działających na podstawie umowy konsorcjum i reprezentowanych przez beneficjenta (lidera konsorcjum). Mając powyższe na uwadze przez beneficjenta należy rozmieć Lidera konsorcjum. Zakres upoważnień dla beneficjenta powinien zostać określony w Umowie konsorcjum (por. załącznik nr 8 do RPK).

30. Czy prawa do wyników projektu oznaczają prawa autorskie? Czy oznacza to, że w przypadku wdrożenia przez przedsiębiorstwo wyników projektu i późniejszej, ewentualnej sprzedaży wytworzonego produktu uczelnia jest pozbawiona wszelkich korzyści wynikających z komercjalizacji (gdyż przekazała ona prawa autorskie)?

Prawa majątkowe do wyników obejmują również prawa autorskie. W przypadku gdy  jednostka naukowa sprzeda  za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej  posiadane prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych ( będących rezultatem projektu)  traci  ona swoje prawa do korzyści z komercjalizacji wyników B +R.

31. Konsorcjanci oraz beneficjent przekazują sobie posiadane prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw." Jak należy rozumieć wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej?

Wartość rynkową rozumiemy jako szacunkową kwotę, którą w dniu wyceny można uzyskać za dane prawa w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wartość rynkowa jest pewnym przybliżeniem.  Podczas wyceny należy uwzględnić wszystkie  koszty związane z wygenerowaniem wartości prawa (jego przedmiotu), w tym koszty badań.

32. Czy weksel in blanco, wystawiany na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, powinien być podpisany tylko przez beneficjenta, czy przez wszystkich członków konsorcjum?

Zgodnie z zapisem w Umowie o dofinansowanie § 19 ust.2: Beneficjent (czyli Lider projektu) na cały okres obowiązywania Umowy, tj. na okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu, ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą wraz z deklaracją wekslową.

33. W ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe poddziałanie 4.1.4., we wniosku o dofinansowanie znajduje się pozycja „Wymiar zaangażowania w projekcie (w EPC)”. Czy w tym miejscu wystarczy podać wielkość etatu czy należy również dodać jakieś inne informacje? 

Należy wypełnić ten wskaźnik zgodnie z objaśnieniami do formularza GUS PNT-01 EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wskaźnik ten oznacza jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na realizację prac B+R. Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na danym stanowisku pracy (zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w objaśnieniach do formularza PNT-01 lub PNT-01/s).

34. Czy o przypisaniu do danej „koperty” decyduje miejsce realizacji projektu, czy siedziba Lidera Konsorcjum. W ramach projektu uczestniczyć będą dwa podmioty – Lider posiadający siedzibę w Warszawie oraz Konsorcjant posiadający siedzibę w województwie pomorskim. Większość prac badawczych prowadzona będzie na terenie województwa pomorskiego. Proszę o informację, do której alokacji „przypisany” zostanie projekt.

W  konkursie w ramach 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Zgodnie z § 5 ust. 3  RPK, proporcja środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych i lepiej rozwiniętego, które są zaangażowane do współfinansowania projektu, jest określana na podstawie liczby województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum aplikującego o wsparcie. Na przykład, gdy w skład konsorcjum wchodzi dwóch konsorcjantów (1 konsorcjant mający siedzibę w województwie mazowieckim, 2 konsorcjant mający siedzibę w województwie pomorskim) , środki będą pochodziły w proporcji w 50 % z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 50 % z koperty regionu lepiej rozwiniętego (województwo mazowieckie).

35. Proszę o informację czy istnieje konieczność wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta i czy zawiązanie konsorcjum w celu realizacji projektu objętego wsparciem w ramach tego poddziałania powinno odbyć się z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, tj. czy podpisanie umowy konsorcjalnej musi poprzedzić procedura wyboru najlepszej oferty?

Wkład własny beneficjenta jest wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego). Wyboru konsorcjanta dokonujecie Państwo biorąc pod uwagę możliwości potencjalnego konsorcjanta, tak aby projekt zakończył się sukcesem.

36. Bardzo proszę o informację, w której kategorii kosztów należy zakwalifikować "drobne usługi badawcze" tj. analizy chemiczne itp. nadmieniam, iż nie chodzi mi o prace badawcze, lecz o usługi tj. usługi w zakresie badań i analiz składu czy czystości substancji. W usługach tego typu jest wynik, ale nie ma jego analizy/interpretacji.

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych w/w koszty należy rozliczać w kategorii E - koszty podwykonawstwa.

37. Bardzo proszę o uściślenie kwestii projektu generującego dochód:

 • czy należy rozmieć, że każdy projekt, powyżej 1 mln EUR kosztów kwalifikowanych, realizowany przez dużego przedsiębiorcę, którego efektem jest wprowadzenie na rynek (sprzedaż) nowego produktu, jest traktowany jako projekt generujący dochód ?
 • czy aspekt ten należy rozpatrywać tylko dla dużych przedsiębiorców czy dotyczy również MŚP?

Informuję, że zgodnie z zapisami umowy par. 3 pkt 25 każdy projekt realizowany przez dużego przedsiębiorcę (nie dotyczy MŚP) oraz przez jednostkę naukową jest projektem generującym dochód, a duży przedsiębiorca oraz jednostka naukowa są zobowiązani do monitorowania i zwrotu dochodu. Każda sprzedaż nowego produktu traktowana jest jako dochód.

Zgodnie z zapisami umowy Wnioskodawca ma dwa warianty monitorowania dochodu poprzez:

 1. zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20%;
 2. monitorowanie dochodu rzeczywistego zgodnie z Procedurą wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

38. Bardzo prosimy o jasną podpowiedz komu można zlecić podwykonawstwo. Punkt 11 Regulaminu przeprowadzenia konkursu: W projekcie możliwe jest powierzenie przez przedsiębiorcę (członka konsorcjum) realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.

Przewodnik Kwalifikowalności punkt E: W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

W ramach konkursu 4.1.4, podwykonawstwo zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych można zlecać każdemu podmiotowi.

W przypadku zlecania podwykonawstwa uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B, nie jest wymagana zgoda Instytucji Pośredniczącej.

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Na stronie www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.

39. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. działania 4.1.4 POIR:

Czy wkład własny przedsiębiorcy może być wniesiony w formie rzeczowej? Czy w ramach projektu możliwy jest zakup sprzętu i aparatury, jeśli tak to czy na zakup sprzętu i aparatury jest przewidziany jakiś limit kosztów? I czy jest możliwe potraktowanie przez jednostkę naukowo-badawczą zakupu sprzętu jako jednorazowego kosztu?

Wkład własny beneficjenta jest wnoszony włącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego). Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych nie może być kwalifikowalny w kosztach projektu zakup sprzętu badawczego, a jedynie jego amortyzacja lub leasing (rata kapitałowa), przypadające na okres realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania sprzętu badawczego w projekcie.

40. W związku z ogłoszonym konkursem do działania 4.1.4 POIR proszę o udzielenie informacji dotyczących dwóch kwestii:

 1. Jakie skutki finansowe może rodzić, dla dużego przedsiębiorcy, zbycie wytworzonego w ramach projektu prototypu o dużej wartości?
 2. Czy może być kosztem kwalifikowanym opracowanie certyfikatu niezbędnego do rozpoczęcia koniecznych, w ramach realizacji projektu, prób eksploatacyjnych badanego prototypu (np. w kopalniach węgla kamiennego żadne urządzenie nie może zostać dopuszczone do pracy bez takiego dokumentu, nawet w fazie prób).

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie par. 3 pkt 25 przedsiębiorca inny niż MŚP zobowiązany jest do monitorowania i zwrotu uzyskanego dochodu. Zgodnie z zapisami umowy Wnioskodawca ma dwa warianty monitorowania dochodu poprzez:

 1. zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20%;
 2. monitorowanie dochodu rzeczywistego zgodnie z Procedurą wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

W związku z powyższym zbycie w ramach projektu prototypu będzie oznaczało uzyskanie przychodu, który należy wliczyć do kalkulacji dochodu wygenerowanego w ramach projektu.

Opracowanie certyfikatu, opisanego przez Pana poniżej, może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

41. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym kwestii finansowych w ramach poddziałania 4.1.4:

 • Jaki jest dopuszczalny podział budżetu - czy jest określony podział jaka część budżetu ma być ponoszona przez Jednostkę Naukową, a jaka przez Przedsiębiorstwo?
 • Jakie dofinansowanie i jaki narzut kosztów ogólnych może mieć jednostka naukowa?
 • Jeśli w konsorcjum bierze udział jednostka naukowa, to jaki jest poziom dofinansowania dla takiego podmiotu?

W dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 4.1.4 POIR nie wskazano dopuszczalnego podziału budżetu pomiędzy konsorcjantów. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach kwalifikowanych projektu powinien być zgodny z faktycznym zaangażowaniem poszczególnych podmiotów w realizację zadań będących przedmiotem projektu.

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach, jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania.

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, koszty pośrednie stanowią maksymalnie 17% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.  

42. W regulaminie nie ma określonego czasu trwania projektu (poza informacją, że projekt się musi skończyć się do końca 2023 r.) - proszę o podanie czasu trwania projektu.

Czy koordynatorem projektu może być uczelnia występująca w konsorcjum?

Czy aplikując w Poddziałania 4.1.4 można aplikować również w innych Poddziałaniach np 1.1.1?

 1. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, za początek realizacji projektu można przyjąć dzień następujący po dniu złożenia wniosku (art. 5, pkt 9), natomiast data końcowa realizacji projektu nie może wykroczyć poza okres kwalifikowalności wydatków tj. rok 2023 (art. 5, pkt 6).
 2. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu par. 4 pkt 2 Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
 3. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu par. 4 pkt 7 - wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo - administracyjnego. Złożenie wniosku, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków, albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo - administracyjnego skutkować będzie jego odrzuceniem.

43. Uproszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. działania 4.1.4 POIR:

 1. Czy po zakończeniu realizacji projektu, wytworzona instalacja pilotażowa (prototyp) staje się środkiem trwałym i podlega dalszej amortyzacji zgodnie z zasadami rachunkowości. Jak należy liczyć wartość początkową?
 2. W jaki sposób należy rozliczać w projekcie systemy, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania prototypu, który jest de facto nie do odzyskania – jest „tracony”? Nie jest to sprzęt i aparatura badawcza potrzebna do prowadzenia badań, ale sprzęt i urządzenia potrzebne do zbudowania instalacji pilotażowej (prototypu), na której będą prowadzone badania, są one niemożliwe do odzyskania i pozostają na stałe w zainstalowane w prototypie (są jego częścią), a zarazem są niezbędne do jego wytworzenia?
 3. Czy w przypadku zastosowania instalacji pilotażowej do dalszej działalności komercyjnej (instalacja pilotażowa jest traktowana jako wdrożenie) uzyskane przychody należy odliczyć kosztów kwalifikowanych projektu (zwrócić część dofinansowania ) etc.?
 4. Czy jeśli jednostka naukowo-badawcza i przedsiębiorca realizują projekt w proporcji 50%-50% (tzn. koszty prac badawczych prowadzonych przez jednostkę nauk-bad. wynoszą 1 mln zł (100% finansowania przez NCBiR) i koszty badań prowadzonych przez przedsiębiorcę również wynoszą 1mln (dofinansowanie ok. 65%), to podział praw własności do wyników projektu powinien odzwierciedlać tę proporcję na zasadzie 50%-50% i np. przy sprzedaży licencji podział zysków ze sprzedaży wynosi także 50%-50%, czy jest to traktowane inaczej i zastosowanie mają tu inne uwarunkowania?

Ad. 1. Decyzja o sposobie ewidencji wytworzonej instalacji pilotażowej, obliczenia jej wartości początkowej należy do Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, że powyższe decyzje muszą być zgodne przyjętą przez Państwa polityką rachunkowości.

Ad. 2. Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania prototypu rozliczany jest z kategorii Op – pozostałe koszty operacyjne. Należy zwrócić uwagę, że koszt kwalifikowalny stanowią elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie.

Ad. 3. Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie par. 3 pkt 25 przedsiębiorca inny niż MŚP zobowiązany jest do monitorowania i zwrotu uzyskanego dochodu. Zgodnie z zapisami umowy Wnioskodawca ma dwa warianty monitorowania dochodu poprzez:

 1. zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20%;
 2. monitorowanie dochodu rzeczywistego zgodnie z Procedurą wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Ad. 4. Zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu powinny odzwierciedlać faktyczny udział finansowy lub inny (jeśli dotyczy) konsorcjantów w realizacji projektu. Powyższe zasady należy uwzględnić w umowie konsorcjum.

44. Proszę o informację o formie finansowania. Czy jest istotne z punktu widzenia finansowania, kto jest liderem firma czy uczelnia? Czy lider powinien mieć największą część budżetu?

Jeśli liderem miałaby być uczelnia, to czy przy wyborze konsorcjantów ma stosować PZP?

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach poddziałania 4.1.4, par. 4, pkt 2 liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach kwalifikowanych projektu powinien być zgodny z faktycznym zaangażowaniem poszczególnych podmiotów w realizację zadań będących przedmiotem projektu.

Przy wyborze konsorcjanta nie stosuje się PZP. Wyboru jednostek uczestniczących w konsorcjum dokonuje lider, tak aby założone cele w projekcie zostały osiągnięte.

45. W dokumencie „Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych”, na str. 3, widnieje informacja „Wskazane powyżej w akapicie drugim i trzecim ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).”

Projekt będzie realizowany w konsorcjum: 2 przedsiębiorstwa (mikro i duże) oraz uczelnia.

W naszym projekcie niezbędne będzie zakupienie 7 licencji, są to licencje na oprogramowanie standardowe, powszechnie dostępne i nie personalizowane (związane z Live content transcoding; VOD content transcoding; packing, encrypting and distribution; recomendation engine; cache; CRM software; DRM). 

Oprogramowanie jest niezbędne do wykonania części prac badawczo-rozwojowych (będzie stanowiło również znaczny koszt w projekcie). W związku z powyższymi zapisami:

 1. Czy możemy te oprogramowanie zakupić od dowolnego podmiotu (tzn. czy każdy członek konsorcjum może to zrobić) czy musi to być nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego…?
 2. Czy istnieją jakieś ograniczenia co do tego kto z uczestników konsorcjum może zakupić te licencje, bądź też jakieś ograniczenia ilościowe?

Zakup oprogramowania może zostać dokonany od dowolnego podmiotu z jednoczesnym zachowaniem zasady konkurencyjności.

Dokumentacja konkursowa nie określa, który z członków konsorcjum może kupić licencje.

46. W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na projekty aplikacyjne chciałam dowiedzieć się czy kosztem kwalifikowanym są opłaty związane z udziałem w konferencjach i targach (krajowych, zagranicznych)? Jeśli tak to czy ten koszt powinien być uwzględniony w ramach kosztów operacyjnych?

Koszty związane z udziałem w konferencjach i targach są wydatkiem kwalifikowalnym, rozliczanym w kategorii O - koszty pośrednie.

Koszty związane z promocją projektu rozliczany będą w kategorii Op - pozostałe koszty bezpośrednie.

47. Proszę o informację:

 1. Co się dzieje z zakupionym sprzętem (urządzeniami, aparatami), które będą służyć do realizacji projektu - po zakończeniu projektu. Czy przedsiębiorca może je na trwałe zostawić w swojej firmie, wracają one do jednostki naukowej?
 2. Czy i na jakich zasadach jest dopuszczone finansowanie zaliczkowe?
 3. Czy poziom dofinansowania jest wyznaczony ostatecznie dla konsorcjum, czy oddzielnie dla przedsiębiorcy i oddzielnie dla jednostki naukowej?
 1. Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych Koszty aparatury naukowo – badawczej kwalifikowane są w kategorii Op - pozostałe koszty bezpośrednie. Zaznaczyć natomiast należy, że w ramach projektu nie ma możliwości kwalifikowania kosztów zakupu aparatury, a wyłącznie odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania (leasing, wynajem). W przypadku zakupu urządzenia i rozliczania w projekcie kosztów jego amortyzacji po zakończeniu realizacji projektu aparatura zostaje oczywiście w Państwa dyspozycji.
 2. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, par. 8 pkt. 4, dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu na podstawie złożonych przez beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Par. 8 pkt 6 mówi, że łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej wysokości dofinansowania, o której mowa w par. 6 ust. 3 Umowy. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana beneficjentowi jedynie w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez beneficjenta wniosków o płatność pośrednią lub wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umowy.
 3. Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach wyboru, jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa i realizowanych prac. Intensywność wsparcia wskazywana jest indywidualnie dla każdego z konsorcjantów.

48. Czy opłaty urzędowe za zgłoszenie patentowe (polskie, europejskie i międzynarodowe) są kosztem kwalifikowanym w Konkursie 1/4.1.4/2015/POIR, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”? Jeżeli tak, to w której kategorii kosztów należy je uwzględnić?

Opłaty patentowe nie stanowią kosztów kwalifikowanych w ramach ogłoszonego konkursu.

49. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy koszty sporządzenia dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do pozyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, mogą być uznane za wydatki kwalifikowane w projekcie, jeśli zostaną poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?

Powyższe koszty nie są kosztami kwalifikowanymi.

50. Czy prototyp wyrobu powstały w projekcie może zostać wykorzystany w sposób komercyjny?

(W jaki sposób można wykorzystać prototyp wyrobu, który powstał w ramach realizacji projektu?)

Zgodnie z art. 2 pkt 86 Rozporządzenia nr 651/2014 prototyp można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

51. Mam pytanie dotyczące poddziałania 4.1.4, a konkretnie wkładu własnego konsorcjantów. Czy jest wymagany i jeśli tak to w jakiej wysokości?

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi); wkład własny beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach wyboru, jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa i realizowanych prac. Intensywność wsparcia wskazywana jest indywidualnie dla każdego z konsorcjantów.

52. Czy środki finansowe, w części dotyczącej dofinansowania ze strony NCBR, są wypłacane w formie zaliczki czy są refundowane? Jeżeli są refundowane to czy lider projektu pokrywa część budżetu partnera naukowego?

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu:

Par. 8 pkt. 4 Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu na podstawie złożonych przez beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność.

Par. 8 pkt 6 mówi, że łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej wysokości dofinansowania, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana beneficjentowi jedynie w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez beneficjenta wniosków o płatność pośrednią lub wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umowy.

Kwestie przepływów pieniężnych w Konsorcjum należy uregulować wewnętrznie (z uwzględnieniem zapisów umowy o dofinansowanie oraz obowiązujących Wytycznych).

53. Czy kosztem kwalifikowanym w Projekcie będą odpisy amortyzacyjne/koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencja) od jednostki naukowej kat. B będącej obecnie jedynym właścicielem praw, jeżeli przyszły licencjobiorca i licencjodawca utworzą Konsorcjum naukowo-przemysłowe i wspólnie będą realizować Projekt w ramach działania 4.1.4?

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, koszty amortyzacji WNiP nabytego od osób trzecich na warunkach rynkowych mogą być wydatkiem kwalifikowalnym.

Rozliczanie kosztów amortyzacji WNiP nabytych od innych podmiotów niż wskazane w dokumentacji konkursowej, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

54. Kiedy należy wystąpić o zgodę na zakup WNiP; w momencie pisania Wniosku czy po pozytywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania? Czy ma to zrobić przedsiębiorca (licencjobiorca)?

Zgoda na rozliczenie kosztów amortyzacji WNiP nabytych od jednostek nie wymienionych w dokumentacji konkursowej może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy. O zgodę może wystąpić lider konsorcjum.

55. Czy w przypadku łącznego zachodzenia następujących warunków:

 1. Konsorcjum składające się z JNB oraz Przedsiębiorcy innego niż MŚP.
 2. Gdy nie ma możliwości obiektywnego określenia dochodów z wyprzedzeniem, zgodnie z art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.
 3. Wartość całego projektu nie przekracza 1 mln euro. Koniczne jest monitorowanie rzeczywistego dochodu wygenerowanego w okresie trzech lat od zakończenia projektu czy nie?

Projekty, których całkowity koszt kwalifikowany na zakończenie projektu nie przekracza 1 mln EUR (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja uwzględnia się koszty kwalifikowane wszystkich konsorcjantów), nie są traktowane jako projekty generujące dochód i nie obowiązuje ich system monitorowania dochodów.

56. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczenia delegacji w ramach projektu POIR 4.1.4. Na stronie 6 katalogu kosztów kwalifikowanych znajduje się informacja, że koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej, itp - bez kosztów delegacji należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź, czy:

 1. udział w konferencji krajowej (fee, koszt noclegu, dojazdu i diety),
 2. udział w konferencji międzynarodowej (fee, koszt noclegu, dojazdu i diety),
 3. spotkanie merytoryczne z konsorcjantem (koszt noclegu, dojazdu i diety) można przewidzieć w ramach kosztów kwalifikowanych, jako pozostałe koszty operacyjne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 kosztem kwalifikowalnym w ramach promocji projektu są między innymi: publikacje, koszt strony internetowej itp. Dodatkowo kosztem kwalifikowalnym jest opłata konferencyjna.

Koszty związane z noclegiem, dojazdem, dietami, spotkaniami merytorycznymi z konsorcjantem są wydatkami, które mogą być ujęte w kategorii O - koszty pośrednie.

57. Nie jest dla nas jasna kwestia związana z obowiązkiem zwrotu i monitorowania dochodu. Planowane konsorcjum miałoby się składać z jednej jednostki naukowej i jednego MŚP, a koszt kwalifikowany nie przekroczyłby 1 mln EUR.

Czy w takiej sytuacji właściwe jest rozumowanie, że w tym projekcie nie ma obowiązku monitorowania dochodu przez żadnego z konsorcjantów? I czy w związku z tym nie jest też wymagany zwrot dochodu przez oba te podmioty?

I ostatnie pytanie - jeśli w tym projekcie koszty kwalifikowane przekroczyłyby 1 mln EUR, to czy w takiej sytuacji jednostka naukowa zobowiązana jest do monitorowania i zwrotu dochodu, natomiast MŚP jest z tego obowiązku zwolnione?

Potwierdzamy, iż projekty, których całkowity koszt kwalifikowany na zakończenie projektu nie przekracza 1 mln EUR (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja uwzględnia się koszty kwalifikowane wszystkich konsorcjantów), nie są traktowane jako projekty generujące dochód i nie obowiązuje ich system monitorowania dochodów.

Projekty, których całkowity koszt kwalifikowany na zakończenie projektu przekracza 1 mln EUR (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja uwzględnia się koszty kwalifikowane wszystkich konsorcjantów), są traktowane jako projekty generujące dochód i obowiązuje je system monitorowania dochodów.

W przypadku wyboru opcji monitorowania dochodu rzeczywistego tj. na podstawie Procedury wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi POIR, otrzymują Państwo dofinansowanie zgodnie z limitami określonymi dla poszczególnych podmiotów i są Państwo zobowiązani do monitorowania i zwrotu dochodu zgodnie z zapisami w/w Procedury.

W przypadku wyboru sposobu monitorowania dochodu w postaci zastosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% należy brać pod uwagę zmniejszenie dofinansowania do maksymalnego średniego poziomu dofinansowania w całym projekcie (może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych).

Rekomendujemy aby zmniejszenie dofinansowania dotyczyło dofinansowania przyznawanego jednostkom naukowym.

Informujemy jednocześnie, że w/w pomniejszenie zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu będzie miało miejsce dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie (po etapie ogłoszenia list rankingowych), w związku z czym sam wniosek powinien odzwierciedlać poziomy dofinansowania zgodne z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.

58. Jednostka naukowa (uczelnia wyższa) otrzymuje dofinansowanie w dwóch projektach tj. w ramach działania 4.1.2 RANB oraz 4.1.4 projekty aplikacyjne (oczywiście oba projekty różnią się od siebie tematyką oraz składem konsorcjum). W obu tych projektach zatrudniamy jednego pracownika (tj. pracownik merytoryczny, stopień naukowy profesora, jako kluczowy członek zespołu badawczego), ale w projekcie 4.1.2 na zasadzie dodatku do pensji w wysokości 40%, a w projekcie 4.1.4 na zasadzie oddelegowania.

 1. Czy opisana powyżej sytuacja jest możliwa?
 2. Czy tak wypłacone wynagrodzenie nie będzie stanowiło podwójnego finansowania?

W nawiązaniu do przedstawionego pytania uprzejmie informujemy, iż dokumentacja konkursowa w tym katalog kosztów kwalifikowanych precyzuje, iż dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie zadań lub funkcji w projekcie, jest kwalifikowany pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z POIR.

Dodatkowo z treści Wytycznych wynika, iż wysokość dodatku zadaniowego uzależniona jest od zakresu dodatkowych zadań, przy czym w przypadku realizacji kilku projektów u tego samego beneficjenta pracownikowi przysługuje wyłącznie jeden dodatek za wykonywanie zadań w projektach, który powinien być rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w poszczególne projekty.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, iż przedstawiona przez Państwa sytuacja nie jest możliwa do zakwalifikowania w ramach projektu/ów finansowanych z POIR.

59. Uprzejmie proszę i doprecyzowanie, czy komercyjne wykorzystanie wyników realizacji projektu (np. wdrożenie technologii do dotychczasowych produktów lub wprowadzenie nowego, istotnie zmodyfikowanego) będzie traktowane, jak dochód wygenerowany przez projekt?

Ma to dla nas kluczowe znaczenie, gdyż w projekcie zamierzamy wykazać wysoki potencjał wdrożeniowy opracowywanej technologii, a jednocześnie obawiamy się, że spowoduje to obniżenie poziomu dofinansowania.

Jako projekt generujący dochód należy rozumieć operację (projekt) realizowaną przez beneficjenta, której całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR, która generuje dochód w okresie do trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, o ile nastąpi to przed terminem 3 lat; dochód rozumiany jest jako różnica między przychodami a rzeczywistymi kosztami (w tym kosztami odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego) ponoszonymi w okresie realizacji projektu i 3 lat od jego zakończenia.

Projekty, których całkowity koszt kwalifikowany na zakończenie projektu nie przekracza 1 mln EUR, nie są traktowane jako projekty generujące dochód i nie obowiązuje ich system monitorowania dochodów.

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg 1 mln EUR, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informujemy również iż z obowiązku monitorowania dochodu wyłączone są przedsiębiorstwa sektora MŚP.

Podsumowując jeżeli projekt nie przekracza 1 mln EUR wnioskodawca zaznacza, iż projekt nie będzie generował dochodu.

W przeciwnym wypadku należy uznać, że projekt może potencjalnie generować dochód. Przychód ze sprzedaży produktów powstałych w wyniku realizacji projektu będzie stanowił składową do wyliczenia dochodu podlegającego zwrotowi.

W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum złożone z jednostki naukowej, dużego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa sektora MŚP i wyboru sposobu monitorowania dochodu w postaci zastosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% należy brać pod uwagę zmniejszenie dofinansowania do maksymalnego średniego poziomu dofinansowania w całym projekcie (może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych).

Rekomendujemy aby zmniejszenie dofinansowania dotyczyło dofinansowania przyznawanego jednostce naukowej oraz dużemu przedsiębiorcy. 

Informujemy jednocześnie, że w/w pomniejszenie zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu będzie miało miejsce dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie (po etapie ogłoszenia list rankingowych), w związku z czym sam wniosek powinien odzwierciedlać poziomy dofinansowania zgodne z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.

W przypadku wyboru opcji monitorowania dochodu rzeczywistego tj. na podstawie Procedury wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów IV osi POIR, przychód osiągnięty ze sprzedaży wyników będzie uwzględniany w kalkulacji dot. dochodu tj. przychód będzie pomniejszany o koszty operacyjne ponoszone w okresie realizacji projektu i trzech lat od jego zakończenia i w ten sposób wyliczony dochód będzie zwracany po upływie 3 lat od zakończenia projektu. W tej opcji pomniejszenie dofinansowania nie będzie miało miejsca, wygenerowany dochód za wspomniany okres będzie w tej sytuacji podlegał zwrotowi do IP.

60. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem i planujemy realizację projektu w konsorcjum z jednostką naukową. Zgodnie z regulaminem konkursu mamy do wyboru jedną z dwóch opcji monitorowania dochodu (art. 5 pkt. 12, ust. 2 Regulaminu Konkursu).

Stawka zryczałtowana (art. 5 pkt. 12, ust. 2, lit. a Regulaminu Konkursu):

 1. Czy w przypadku wyboru stawki zryczałtowanej (20%), stawka ta dotyczy wszystkich konsorcjantów (MSP i jednostki naukowej), czy wyłącznie jednostki naukowej?
  • Wybór opcji monitorowania dochodu na podstawie stawki zryczałtowanej oznacza, iż pomniejszenie poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie progów 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych będzie dotyczyło całego projektu.
  •  
 2. Czy wskazany „maksymalny średni poziom dofinansowania w projekcie może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych” należy przyjąć dla wszystkich konsorcjantów? Czy wskazane powyżej poziomy dofinansowania dotyczą zarówno badań przemysłowych, jak i prac rozwojowych i należy przyjąć jednakowe na etapie konstruowania budżetu projektu?
  • Progi 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych dotyczą całego projektu. Zaznaczamy równocześnie, iż pomniejszenie zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu będzie miało miejsce dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie (po etapie ogłoszenia list rankingowych), w związku z czym sam wniosek powinien odzwierciedlać poziomy dofinansowania zgodne z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.

Monitorowanie dochodu (art. 5 pkt. 12, ust. 2, lit. b Regulaminu Konkursu):

 1. Czy pisząc „monitorowanie przez jednostkę naukową (…) zgodnie z procedurą przygotowaną przez IP” mają Państwo na myśli dokument „Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi POIR” z dnia 21.07.2016 (wersja 01)? Jeżeli nie proszę o wskazanie stosownego dokumentu.
  • Tak, monitorowanie dochodu rzeczywistego będzie się odbywało zgodnie z dokumentem Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi POIR.
 2. Prosimy o informację, w jaki sposób będzie wyliczany dochód w przypadku jednostki naukowej? (jednostka naukowa wygeneruje dochód ze sprzedaży wyników prac B+R (np. na zasadzie udzielania rocznych licencji)). Przykład wymieniony na str. 13 w dokumencie „Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla Beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi POIR” jest nieczytelnych chociażby z uwagi na fakt, iż przedstawia sytuację ogólną dla projektu, lecz nie dla każdego konsorcjanta z osobna. Proszę o przedstawienie jak będą się prezentować wyliczenia dla jednostki naukowej przy następujących założeniach (też za pomocą formuły o ile to możliwe):
  • Wygenerowany dochód w projekcie przez jednostkę naukową: 2 mln PLN
  • Wygenerowany ogólny dochód w projekcie przez wszystkich konsorcjantów: 4,2 mln PLN
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 6 mln PLN
  • Koszty kwalifikowane projektu: 6 mln PLN
  • Koszty kwalifikowane jednostki naukowej: 3 mln PLN
  • Otrzymane dofinansowanie przez jednostkę naukową: 3 mln PLN
  • Otrzymane dofinansowanie dla konsorcjum: 5 mln PLN
  • Koszty niekwalifikowane: brak

W przypadku projektów realizowanych przez konsorcja wskazane w przykładzie wyliczenie dokonywane jest oddzielnie dla każdego konsorcjanta do wysokości kosztów kwalifikowanych poszczególnych podmiotów zobowiązanych do monitorowania dochodu. W związku z tym w Państwa przypadku do wyliczania należy uwzględnić wyłącznie dane jednostki naukowej:

Wygenerowany dochód w projekcie przez jednostkę naukową: 2 mln PLN

Koszty kwalifikowane jednostki naukowej: 3 mln PLN

Otrzymane dofinansowanie przez jednostkę naukową: 3 mln PLN

61. Proszę o udzielenie kilku informacji w związku z poddziałaniem 4.1.4, a mianowicie:

 1. Jakie są poziomy dofinansowana dla Lidera, którym jest Wnioskodawca oraz jakie są poziomy dofinansowania dla członka konsorcjum?
 2. Czy intensywność wsparcia dla jednostki naukowej zawsze wynosi 100%, czy tez jest to uzależnione od spełniania określonych warunków (jeśli tak - jakich)?
 3. Czy potrzebne są przy analizie finansowej wyniki finansowe jednostki naukowej?
 4. Jakie są obowiązki Lidera Konsorcjum, a jakie członka Konsorcjum?
 5. Czy umowa z NCBiR podpisywana jest wyłącznie z Wnioskodawcą czy również z jednostką naukową?
 6. Czy przy wyborze członka Konsorcjum obowiązuje jakaś szczególna procedura, czy w tej kwestii Wnioskodawcę obowiązuje pełna swoboda?
 7. Czy są jakieś wytyczne w zakresie podziału obowiązków/ zadań pomiędzy członków Konsorcjum?
 1. Poziomy dofinansowania nie są zależne od roli w projekcie a od rodzaju danego podmiotu. Limity dla poszczególnych podmiotów zostały określone w Regulaminie przeprowadzania konkursu.
 2. Co do zasady jednostka naukowa może otrzymać dofinansowanie do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Ewentualne pomniejszenie dofinansowania jest związane z wyborem opcji monitorowania dochodu (jeśli kwestia monitorowania dochodu dotyczy).
 3. Nie, jednostka naukowa nie przedstawia dokumentu dot. analizy finansowej.
 4. Obowiązki dla poszczególnych członków określa umowa konsorcjum. Poniżej link do minimalnego zakresu umowy /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/5_zakres_minimalny_umowy_konsorcjum-11.08.2016.pdf
 5. Umowa o dofinansowanie jest podpisywana z Liderem projektu (wnioskodawca).
 6. Instytucja Pośrednicząca nie narzuca warunków w zakresie wyboru członków konsorcjum.
 7. Nie, w tym zakresie również nie ma żadnych wytycznych. Realizacja poszczególnych zadań projektowych uzależniona jest od typu i możliwości danego podmiotu.

62. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 • czy umowa zlecenia włączana jest do kategorii wynagrodzenia?
 • czy umowa o dzieło włączana jest do kategorii podwykonawstwo?
 • czy konsorcjant - jednostka naukowa może zatrudniać w ramach projektu na umowę zlecenie (i kwalifikować te koszty)?
 • czy w sytuacji zatrudnienia osoby do projektu w ramach umowy zlecenia konieczne jest rozpisywanie konkurencyjnego wyboru?
 • czy w sytuacji zatrudnienia do projektu osoby w ramach umowy zlecenia z którą już uprzednio się współpracowało konieczne jest rozpisywanie konkurencyjnego wyboru?
 • 2 powyższe pytania dotyczą również umowy o dzieło.
 • w jakiej formie należy wystąpić o zgodę do NCBR o możliwość zlecenia w ramach podwykonawstwa części testów podmiotowi niebędącemu jednostką naukową? I na jakim etapie? Czy wnioskujemy o to po podpisaniu umowy o dofinansowanie, czy załączamy taki wniosek do wniosku o dofinansowanie?
 • Tak, zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych umowy zlecenia są kwalifikowane w ramach kategorii Wynagrodzenia;
 • Tak, wszystkie umowy o dzieło są kwalifikowane w ramach kategorii E – podwykonawstwo. Rozliczanie kosztów w ramach kategorii E – podwykonawstwo możliwe jest jedynie przez przedsiębiorcę;
 • Tak, jednostki naukowe mogą kwalifikować koszty związane z umowami zlecenia (w przypadku jednostek naukowych nie ma możliwości kwalifikowania kosztów umów o dzieło, gdyż te są rozliczane w ramach kategorii E - podwykonawstwo, w której to kategorii jednostki naukowe nie mogą ponosić kosztów). Wyboru pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych należy dokonywać zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku pracowników jednostki naukowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie ma możliwości podpisania umowy zlecenia. Istnieje natomiast możliwość zatrudnienia nowego pracownika do jednostki naukowej na podstawie umowy zlecenia pod warunkiem zachowania zasady konkurencyjności;
 • Tak, wyboru pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych należy dokonywać zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • Tak, również w takim przypadku wyboru pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych należy dokonywać zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • Zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu (podwykonawstwo) możliwe jest jedynie przez przedsiębiorcę. Jednostki naukowe nie mogą ponosić kosztów w ramach kategorii E - podwykonawstwo. Zgoda może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.  Instytucja Pośrednicząca wydaje zgodę po przeprowadzeniu analizy dokumentów dostarczonych w powyższym zakresie przez Beneficjenta. W szczególności Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia uzasadnienia wyboru podwykonawcy, oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z podwykonawcą, historii współpracy Beneficjenta z podwykonawcą, zakresu przedmiotowego dotychczasowej współpracy, informacji o doświadczeniu podwykonawcy w dziedzinie planowanej do zlecenia przez Beneficjenta, informacji o potencjale kadrowym i technicznym podwykonawcy.