FAQ dotyczące paneli w konkursie POIR 6/1.2/2016 INNOMOTO

W jakim dokumencie zawarte są informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą?Informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą zawarte są w paragrafie 10 ust. 4-9

Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  dla INNOMOTO, dostępnym tutaj: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/2_rpk_innomoto-5.09.2016_zmiana_10.11.2016.pdf

W jakim języku prowadzone będzie spotkanie?

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. NCBR nie zapewnia tłumaczenia.

W jakim terminie NCBR planuje przeprowadzenie  paneli?

NCBR planuje przeprowadzenie paneli w ostatnim tygodniu marca br. i pierwszej połowie kwietnia br.

Kto i kiedy zostanie powiadomiony o panelu, w którym udział mają wziąć reprezentanci Wnioskodawcy?

Sekretarz panelu (pracownik NCBR), nie później niż na 3 dni robocze przed panelem, wyśle na adres e-mail osoby wyznaczonej we wniosku jako osoba do kontaktu zaproszenie zawierające informację o terminie i miejscu spotkania, a także wskaże sposób i termin przekazania do NCBR prezentacji. Wiadomość będzie zawierała także inne ważne informacje związane z panelem.

Wyznaczony termin spotkania nie będzie mógł ulec zmianie na prośbę Wnioskodawcy. Niestawienie się reprezentantów Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej.

Kto może reprezentować Wnioskodawcę podczas spotkania w ramach panelu?

Wnioskodawcę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie będącym przedmiotem oceny w zakresie merytorycznym oraz finansowym, które:

A.  są wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące w skład zespołu projektowego  będącego przedmiotem oceny (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia)

i/lub

B. są wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą lub firmy będącej konsorcjantem Wnioskodawcy w danym wniosku (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia)

i/lub

C. są pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę (tj. członka reprezentacji wg KRS firmy będącej Wnioskodawcą) do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami podczas panelu i jednocześnie są:

1) pracownikami Wnioskodawcy (Lidera)

i/lub

2) pracownikami konsorcjanta Wnioskodawcy, wskazanego we wniosku będącym przedmiotem oceny

i/lub

3) pracownikami Podwykonawcy wskazanego we wniosku, z którym Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku do NCBR miał zawartą umowę warunkową dotyczącą projektu będącego przedmiotem oceny.

NCBR nie określa wzoru upoważnienia/pełnomocnictwa. Upoważnienie/pełnomocnictwo wystawiają osoby wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą (Liderem).

Jeśli Wnioskodawca (Lider) złożył więcej, niż jeden wniosek w konkursie, pełnomocnictwo/upoważnienie udzielone jednej osobie może dotyczyć jednego wniosku lub każdego złożonego wniosku z osobna, lub może łącznie obejmować większą liczbę wniosków złożonych przez Wnioskodawcę, w związku z tym powinno zawierać numery wniosków, których dotyczy. Jednocześnie pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy dotyczące wielu wniosków może być udzielone jednej osobie wyłącznie przy zachowaniu warunków określonych powyżej w punkcie A. i/lub B. i/lub C.

Poza ww.  reprezentantami Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość udziału w spotkaniu tłumacza jako osoby dodatkowej, niewliczonej do reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o udziale tłumacza w spotkaniu, wybór tłumacza (w tym: wybór czy jest to tłumacz przysięgły) pozostaje w gestii Wnioskodawcy. NCBR nie pośredniczy w wyborze tłumacza ani nie pokrywa kosztów związanych ze zleceniem/realizacją tłumaczenia. Tłumacz nie musi posiadać upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy.

Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Jak długo trwa spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy trwa ok. 30 minut (ok. 10 minut – prezentacja, ok. 20 minut – odpowiedzi na pytania ekspertów), niezależnie od tego czy reprezentantom Wnioskodawcy towarzyszy tłumacz. Eksperci mogą zadawać pytania zarówno dotyczące prezentowanego projektu, jak i dotyczące Wnioskodawcy.

Jakie są wytyczne do sporządzenia  prezentacji projektu będącej elementem spotkania ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

 1. Czas prezentacji: maksymalnie 10 minut
 2. Format prezentacji: MS Power Point
 3. Wersja językowa prezentacji: język angielski
 4. Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 12 slajdów:
  • slajd tytułowy z tytułem projektu, nazwiskiem autora, miejscem i datą prezentacji
  • slajdy główne, w tym cel, założenia i kamienie milowe projektu, opisane we wniosku rozwiązania/technologie, w szczególności ich funkcjonalności, zastosowania i planowane dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz inne aspekty istotne z punktu widzenia realizacji projektu. Wnioskodawca decyduje o ostatecznym kształcie prezentacji z wykorzystaniem udostępnionego szablonu. Szablon można pobrać tutaj:
 5. Prezentacja nie może wykraczać poza treści zawarte we wniosku. Zakres prezentacji powinien uwzględniać stosowane w konkursie kryteria oceny merytorycznej (wszystkie lub wybrane przez Wnioskodawcę):
  • projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
  • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
  • zgodność z zakresem tematycznym konkursu
  • zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane
  • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
  • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
  • kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
  • nowość rezultatów projektu
  • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
  • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP
 6. Prezentacja nie powinna zawierać:
  • slajdów z dużą ilością tekstu

  • wielowierszowych i wielokolumnowych tabel
  • skomplikowanych wykresów o wielu seriach danych
  • rozbudowanych schematów
  • nadmiaru animacji i dźwięków
 7. Prezentacja powinna być spójna graficznie m.in. w zakresie czcionki, marginesów, znaków wypunktowania.

Sposób i termin dostarczenia prezentacji do NCBR będzie wskazany w wiadomości e-mail z zaproszeniem na panel.

W czasie spotkania ani reprezentanci Wnioskodawcy, ani tłumacz nie mogą korzystać z własnych laptopów, czy nośników danych.

FAQ dotyczące składania wniosków w konkursie

1. Czy firma działająca na terenie Polski (posiadająca wpis do KRS), ale mająca kapitał spółki w części (lub w całości) zagraniczny, może brać udział w konkursie? 

Taka firma może być wnioskodawcą, istotne jest aby była zarejestrowana i prowadziła działalność na terytorium RP.

 

2. Czy badania HOMOLOGACJI pojazdów można przyporządkować do eksperymentalnych prac rozwojowych?

Badania homologacyjne pojazdów samochodowych stanowią przygotowanie do wdrożenia produktu i w związku z tym nie można ich zaliczyć do eksperymentalnych prac rozwojowych. Z tego względu badania homologacyjne nie mogą zostać uznane za koszt kwalifikowany w ramach Programu INNOMOTO. Natomiast przeprowadzenie badań w oparciu o procedury homologacyjne, nie kończące się uzyskaniem homologacji (decyzją administracyjną) już może być kosztem kwalifikowanym projektu i może być uznawane jako badania przemysłowe lub prace rozwojowe w zależności od charakteru wykonywanych badań.

3. Proszę o wyjaśnienie sposobu prawidłowego wypełnienia wskaźników właściwych dla wybranego obszaru tematycznego.

W cz. 3. Indicators depending on selected thematic area/area of strategic R&D bez względu na zagadnienie konieczne jest określenie wartości wskaźników specyficznych dla programu (zakresu tematycznego), przy czym pierwsze cztery wskaźniki tj. Wartość eksportu sektora motoryzacyjnego, Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży sektora motoryzacyjnego, Wartość nakładów na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych sektora motoryzacyjnego, Udział przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną w sektorze motoryzacyjnym są wskaźnikami długoterminowymi, odnoszą się do całego sektora i będą monitorowane na poziomie programu, a nie pojedynczego projektu. W przypadku tych wskaźników nie ma potrzeby określania wartości docelowych, jako wartości docelowe na poziomie projektu należy wskazać "0”. Docelowe wartości tych wskaźników zostaną podane na podstawie danych GUS. Kolejne wskaźniki po ww. czterech odnoszą się już do projektu i ich wartości docelowe muszą zostać określone w projekcie.

Dla wskaźnika Przychody ze sprzedaży we wspieranych przedsiębiorstwach należy wskazać wartość całkowitych przychodów, niezależnie od charakterystyki projektu. chodzi m.in. o przychody np. ze sprzedaży nowego produktu, który powstanie w wyniku realizacji projektu. Należy podać całkowitą wartość przychodów beneficjentów projektu (również konsorcjantów korzystających ze wsparcia w ramach danego projektu). Wartość bazowa powinna być określona na podstawie danych beneficjentów. Zgodnie z pkt VII Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, dla wartości bazowej przyjęto datę rozpoczęcia realizacji projektu, a dla wartości docelowej domyślnie przyjęto termin zakończenia okresu trwałości projektu, tj. 3 lata od daty zakończenia realizacji projektu - w przypadku przedsiębiorców posiadających status MŚP oraz 5 lat w przypadku pozostałych podmiotów. Natomiast w przypadku wskaźników określonych w pkt. 3 (wskaźniki w zależności od wybranego obszaru tematycznego) wartość bazowa określana jest na dzień rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast dla wartości docelowej przyjęto termin 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, niezależnie od statusu wnioskodawcy.

Alternatywnie tzn. zależnie od tego czy innowacyjny proces dotyczy nowego czy udoskonalonego procesu należy wypełnić wskaźnik Liczba opracowanych technologii i produktów w wyniku realizacji Programu: nowych (wyrób lub usługa, który różni się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo) albo Liczba opracowanych technologii i produktów w wyniku realizacji Programu: ulepszonych (produkt istniejący, który został znacząco udoskonalony poprzez zastosowanie nowych materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tego produktu). Są to wskaźniki alternatywne, dany proces może być uwzględniony jednokrotnie w jednym z dwóch ww. wskaźników w zależności od tego czy jest nowy proces czy udoskonalony. Wskaźnik dotyczy opracowania, a nie wdrożenia, dlatego wdrożenie nie jest warunkiem koniecznym dla wykazania osiągnięcia wskaźnika. Liczba wdrożonych wyników prac B+R to odrębny wskaźnik.

We wskaźnikach Nakłady (zew. i wew.) na działalność B+R przedsiębiorców (beneficjentów) oraz Nakłady (zew. i wew.) na działalność B+R przedsiębiorstw (beneficjentów) pochodzące wyłącznie ze środków prywatnych należy uzupełnić ich wartości. Są to wskaźniki GUS, dotyczące działalności B+R, stosowane w formularzach PNT 01 – jeżeli beneficjent wypełniał PNT można przenieść wartości wskaźników z Działu 1 i 2 takiego formularza za ostatni rok. W innym przypadku należy przyjąć metodologię pomiaru zgodną z GUS tj.: Nakłady wewnętrzne - nakłady finansowe poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na działalność B+R wykonaną wewnątrz jednostki sprawozdawczej. W dziale tym nie należy uwzględniać nakładów związanych z innymi rodzajami działalności prowadzonymi przez jednostkę, takimi jak: działalność wspomagająca badania, produkcyjna i usługowa. Nakłady wewnętrzne podaje się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nawet jeśli ich aktualna wartość mogłaby być niższa z powodu ulg czy rabatów przyznanych po wykonaniu prac B+R. Nakłady wewnętrzne nie obejmują amortyzacji środków trwałych oraz podatku VAT. Nakłady zewnętrzne - nakłady zewnętrzne poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na prace B+R wykonane poza jednostką sprawozdawczą przez innych wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych. Nakłady zewnętrzne nie obejmują podatku VAT.  Szczegółowe objaśnienia dotyczące sposobu wyliczenia gusowskich wskaźników B+R znajdują się na końcu formularza PNT 01. Formularz dostępny tutaj: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/formularz_pnt-01.pdf

W tym wskaźniku należy zadeklarować wszystkie nakłady pochodzące ze źródeł prywatnych – nie tylko własne – np.: w PNT (GUS) mogą to być środki od innych zagranicznych lub krajowych przedsiębiorstw oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych. Wartość bazową wskaźnika należy określić jako wartość nakładów poniesionych w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym poprzedzającym rozpoczęcie realizacji projektu Wartość docelową wskaźnika należy określić jako wartość nakładów poniesionych w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym w okresie trwałości projektu

We wskaźniku Liczba projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa finansowanych wyłącznie ze środków prywatnych są zbierane dane na potrzeby ewaluacji pomocy publicznej - pkt 9a formularza. Dane te, są zbierane za okres ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Formularz z danymi do ewaluacji jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Sposób wyliczenia wartości tego wskaźnika został tam szczegółowo określony. Wartości te będą uzupełniane przez NCBR, na poziomie programu sektorowego, na podstawie danych z formularzy na potrzeby ewaluacji pomocy publicznej - wartość bazowa będzie tożsama z wartością n-1 w pkt. 9a ww. formularza. Następnie odsyłamy do formularza na potrzeby ewaluacji. Dane będą dotyczyły wszystkich projektów finansowanych wyłącznie ze środków prywatnych (nie tylko tych związanych z projektem).Należy wstawić dane, zarówno wnioskodawcy jak i konsorcjantów, czyli wszystkich, którzy otrzymują wsparcie ze strony NCBR w ramach danego projektu.

Wskaźnik Udział zatrudnionych w działalności B+R w ogóle zatrudnionych we wspieranych przedsiębiorstwach  należy określić zgodnie z brzmieniem  tego wskaźnika tj. we wszystkich wspieranych przedsiębiorstwach – należy podać dane dla wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach danego projektu.

Wskaźniki będą weryfikowane w trakcie realizacji projektu na podstawie danych beneficjentów – najważniejsze jest osiągnięcie celów projektowych. Rekomendujemy deklarowanie racjonalnych wartości wskaźników, możliwych do osiągniecia w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. Poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników, ewentualne przyczyny ich nieosiągnięcia i środki naprawcze będą weryfikowane indywidualnie, na bieżąco dla każdego projektu. W ramach powyższych wskaźników nie określono minimalnej wartości jakie muszą zostać osiągnięte przez wnioskodawcę.

4. W którym dokumencie znajduje się wykaz regionów, o których mowa przy wskaźnikach?

W ramach PO IR region lepiej rozwinięty to Mazowsze natomiast pozostałe województwa stanowią regiony słabiej rozwinięte.

5. Planujemy zlecić realizację części prac B+R jednostce naukowej w ramach podwykonawstwa, czy można uznać, że spełniony jest efekt dyfuzji?

Współpraca w ramach podwykonawstwa jest spełnia warunek wystąpienia efektu dyfuzji. W takim wypadku należy wykazać jak współpraca z daną jednostką poprawiła szanse firmy na zwiększenie zakresu realizacji projektu i jak pozytywnie wpłynie ta współpraca na osiągniecie celu projektu. Warto zwrócić uwagę, że efekt dyfuzji dotyczy tylko dużych przedsiębiorców.

6. Czy członkami konsorcjum przystępującego do realizacji projektu mogą być podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo?

Tak - takie podmioty mogą być wnioskodawcą.

7. Jak wypełnić załącznik Sytuacja finansowa – jako rok „n” zgodnie z instrukcją wskazać należy rok, w którym składany jest wniosek – wniosek składany będzie w połowie stycznia 2017, czy mamy wskazać wartość 0?

Załącznik sytuacja finansowa wypełnia się z uwzględnieniem dwóch lat wstecz. Jeżeli wniosek składany będzie w roku 2017 w sytuacji finansowej należy określić dane dla lat 2016, 2015 ale ze względu na fakt, że dane z 2017 będą zerowe proszę uprzejmie wykazać także dane za rok 2014 jeśli oczywiście podmiot funkcjonował w danym okresie tj. od roku 2014. Reasumując proszę wykazać lata 2016 - 2015 - 2014.

 

8. Czy jest możliwe zlecenie badań przemysłowych do instytutu zagranicznego, w przypadku gdy żaden instytut w Polsce nie wykonuje tego typu testów.

Jest to możliwe ale z zastrzeżeniem postępowania Wnioskodawcy zgodnego z zasadą konkurencyjności opublikowaną w ogłoszeniu konkursowym. Ponadto zlecenie badań jednostce zagranicznej musi zostać poprzedzone wydaniem zgody przez NCBR.

9. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy warunkowej o współpracy w przypadku dla aktualnie zatrudnionych w ramach umowy zlecenie członków personelu badawczego/zarządzającego projektem.

Osoby współpracujące z Wnioskodawcą w oparciu np. o umowę zlecenia/ o dzieło nie są jego pracownikami, a jedynie współpracownikami zatem konieczne jest przygotowanie oświadczenia o umowie warunkowej. Oświadczenie o umowie warunkowej, a w zasadzie jego wzór nie jest określony i narzucony przez IP zatem w dokumencie tym proszę wspomnieć, iż współpraca Wnioskodawcy z daną osobą jest już prowadzona.

10. Jeśli w ramach projektu planuje się opracowanie i przetestowanie prototypu nowego urządzenia to czy jednocześnie w ramach tego samego projektu można zaprojektować i zakupić linię produkcyjną do wytwarzania tegoż urządzenia? 

Zgodnie z zakresem tematycznym Konkursu w ramach odpowiedniego zagadnienia możliwe jest opracowanie demonstratora urządzenia oraz opracowanie nowoczesnej konstrukcji linii produkcyjnej do jego wytworzenia. Należy natomiast pamiętać, iż zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów zakup sprzętu badawczego nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. W przypadku aparatury naukowo-badawczej kwalifikowane mogę być wyłącznie koszty amortyzacji, wynajmu lub leasingu (rata kapitałowa), proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Należy również zwrócić uwagę na ograniczenie dotyczącej maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu w INNOMOTO o czym traktuje regulamin konkursu.  

11. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku zatrudnienia do projektu nowych pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy są osobami kluczowymi wymagane jest upublicznienie zapytania ofertowego (wartość powyżej 50 000 zł)?

Czy czas na złożenie oferty przez nich wynosi 7 dni?

Tak samo, jeśli chodzi o zakup wyposażenia badawczego o wartości przewyższającej 209 tyś euro, to czy to zapytanie musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE? Jeśli jesteśmy firmą prywatną (Wnioskodawca) czy wystarczy upublicznienie zapytania na własnej stronie internetowej oraz wysłanie do 3 potencjalnych wykonawców?

Każda umowa cywilnoprawna o wartości powyżej 50 tys zł netto musi zostać poprzedzona zasadą konkurencyjności.

W przypadku zamówień o wartości 50 tys zł netto – 209 tys euro termin składania ofert wynosi 7 dni. Na dzień 19 grudnia 2016 r. publikacja zapytań w Dz.U. UE jest nieobowiązkowa.

Wnioskodawców obowiązuje zamieszczenie zapytania na własnej stronie internetowej oraz wysłanie do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

 

12. Czy każdy temat badawczy musi się kończyć eksperymentalnymi pracami rozwojowymi? 

Każdy projekt musi zawierać przynajmniej jedno zadanie mające charakter prac rozwojowych i kończyć się osiągnięciem przynajmniej 7 Poziomu Gotowości Technologicznej.

 

13. Czy Wnioskodawcą w konkursie INNOMOTO musi być podmiot należący do sektora motoryzacyjnego? Jeśli tak, to jakie kryterium będzie decydowało o przynależności do sektora motoryzacyjnego?

Nie ma ograniczenia co do branży w jakiej działa wnioskodawca, natomiast proponowany projekt musi wpisywać się w Zakres tematyczny konkursu oraz przyczynić się do realizacji celów Programu to jest:

 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.
 • Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w sektorze motoryzacyjnym w Polsce.
 • Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R.

14. Czy jest ograniczenie w konkursie dot. liczby składanych wniosków przez jednego Wnioskodawcę.

W konkursie INNOMOTO nie ma żadnych ograniczeń w zakresie liczby wniosków składanych przez jednego przedsiębiorcę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia dwóch (lub więcej) wniosków, nie mogą one pokrywać się ze sobą w żadnym zakresie.

15. Czy liczba znaków określona we wniosku jest to liczba ze spacjami czy też bez spacji.

Liczba znaków jest liczona ze spacjami.

16. Kto wnosi zabezpieczenie (weksel) w przypadku składania wniosku przez konsorcjum składające się z dwóch przedsiębiorców?

 • Lider projektu

 • Obaj przedsiębiorcy, każdy na swoją część finansową

Na jaką kwotę ustanawiane jest zabezpieczenie -100% wartości projektu?

Weksel in blanco ustanowiony jest na kwotę przyznanego dofinansowania. Weksel składa tylko lider konsorcjum.

17. Czy możliwy jest zakup samochodu (standardowego modelu), w którym zamiast konwencjonalnego napędu zostanie zamontowany napęd stworzony w ramach projektu? Prototypowy napęd będzie trwale związany z samochodem i prawdopodobnie nie będzie możliwości jego demontażu bez uszkodzenia całej instalacji.

Zakup samochodu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Wydatek ten nie stanowi elementu badawczego.

18. W jaki sposób jest oceniana „sytuacja finansowa przedsiębiorcy”?

Dokument „Sytuacja finansowa przedsiębiorcy” analizowany jest przez pracowników NCBR zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

19. Czy raty leasingowe są traktowane jako koszt kwalifikowany bez względu na ich wielkość?

Tak, raty leasingowe traktowane są jako koszt kwalifikowany bez względu na ich wielkość. Zwracamy uwagę, że w przypadku leasingu (finansowego lub operacyjnego) koszt kwalifikowany stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu.

20. Czy koszt badania czystości patentowej rozwiązań wdrażanych w wyniku realizacji projektu może stanowić koszt kwalifikowany?

Koszty przygotowania do wdrożenia i samego wdrożenia nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

21. Chcielibyśmy wynająć sprzęt do testowania mieszanki olejów na etapie prac rozwojowych ( na ok  2-3  miesiące), ze względu na gabaryty maszyny wolelibyśmy korzystać ze sprzętu u wynajmującego (w tym samym województwie) niż przewozić i montować go w naszym zakładzie. Czy w takim przypadku wynajem aparatury będzie kosztem kwalifikowalnym?

Taki koszt będzie kosztem kwalifikowanym. Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą należy rozliczać w ramach kategorii E, jako koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.

22. Prezesem Zarządu Sp. z o.o. i jednocześnie jedynym udziałowcem w naszej firmie jest osoba o kilkunastoletnim doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, które to doświadczenie i wiedza będą wykorzystywane w realizacji projektu. Osoba ta nie jest zatrudniona tylko otrzymuje wynagrodzenie na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jako Członek zarządu powoływany przez uchwałę wspólników.

W związku z tym mamy pytanie:

1) Czy wynagrodzenie z tytułu powołania możemy zaplanować jako wynagrodzenie do budżetu?

2) W jaki sposób powinno nastąpić oddelegowanie do Projektu?

3) Czy istnieje ograniczenie czasu pracy (takie ograniczenie do 50% czasu wskazane w dokumentacji ograniczone jest dla spółek cywilnych i działalności gospodarczej), 

czy tutaj obowiązuje analogiczne kryterium np. z uwagi iż wynagrodzenie uzyskiwane przez członka zarządu w ramach pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania, ustawodawca zaliczył do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 updof).

Dokumentacja konkursowa, dedykowana konkursowi 1.2, nie przewiduje rozliczania kosztu pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą/ finansowanej z zysku. Wynagrodzenie pracowników jest wydatkiem kwalifikowalnym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie (kategoria W) lub umowy o dzieło z pracodawcą (kategoria E).

 

23. Mam pytanie odnośnie wypełniania pliku "sytuacja finansowa". Jak należy wypełnić plik w przypadku, gdy rok obrotowy w firmie nie jest równy rokowi kalendarzowemu tylko trwa od 1 lipca do 30 czerwca? Czy zamiast roku kalendarzowego w pozycjach n-2, n-1 podać 30.06.2014, 30.06.2015?

Sytuacja finansowa musi zawierać dane za zamknięte kwartały.

We wskazanym przypadku proszę o wskazanie w kolumnie okresu, którego dotyczą dane.

24. Czy projekt realizowany w ramach tego konkursu to projekt generujący dochód? Od jakiej kwoty mówimy o projekcie generującym dochód?

W przypadku projektów, których całkowity koszt kwalifikowany nie przekracza 1 mln EUR, nie są traktowane jako projekty generujące dochód i nie obowiązuje ich system monitorowania dochodów. Ponadto z obowiązku monitorowania dochodu są zwolnione projekty realizowane przez MŚP, które otrzymują pomoc publiczną. Pozostałe projekty (powyżej 1 mln EUR kosztów kwalifikowanych, realizowane przez dużych przedsiębiorców) są traktowane jako projekty generujące dochód.

Jeżeli tak (jeżeli jest to projekt generujący dochód), w jaki sposób należy to ująć w wyliczeniach dot. opłacalności wdrożenia?

W projektach I osi POIR do określenia dochodu stosowana jest zryczałtowana procentowa stawka dochodu - zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% do projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców (otrzymujących dofinansowanie zgodnie z zasadami pomocy publicznej) nie będzie miało wpływu na otrzymywane przez beneficjentów dofinansowanie, gdyż przepisy dotyczące pomocy publicznej ograniczają możliwe do uzyskania dofinansowanie (po uzyskaniu premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań) do max. 65% kosztów kwalifikowanych dla badań przemysłowych oraz max. 40% kosztów kwalifikowanych dla prac rozwojowych. Ponadto zastosowanie zryczałtowanej stawki dochodu zwalnia beneficjentów z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia.

25. Czy aplikować może firma na Książce Przychodów i Rozchodów (bez pełnej księgowości)?

Tak, potwierdzamy, że istnieje taka możliwość.

26. Jaką minimalną kwotą powinien fizycznie dysponować Wnioskodawca (przy założeniu, że wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN), aby móc startować w konkursie? Jak wygląda harmonogram płatności ze strony Wnioskodawcy i ze strony NCBR? 

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu:

„Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania kosztów stanowiących wymagany wkład własny oraz kosztów niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu, we własnym zakresie” oraz „Do czasu otrzymania refundacji lub zaliczki beneficjent zobowiązany jest do finansowania Projektu ze środków własnych”.

Wysokość dofinansowania i wkładu własnego zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, uwzględnienia bądź nie premii oraz zapisów Regulaminu konkursu dotyczących maksymalnych i minimalnych progów dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz interpretację pojęcia wkładu własnego zgodnie, z którą są to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta, przeznaczone na pokrycie różnicy pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi a otrzymanym przez beneficjenta dofinansowaniem, beneficjent musi dokonać oszacowania dot. wysokości kosztów kwalifikowanych w tym wkładu własnego oraz określić we wniosku o dofinansowanie w jaki sposób ten wkład zostanie zabezpieczony.

Wkład własny beneficjenta – środki własne np. zysk/dokapitalizowanie, środki zewnętrzne, np. pożyczka, kredyt, inne źródła finansowania. Wkład własny nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba, że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR (w takim przypadku należy zweryfikować czy wkład własny wniesiony w ten sposób nie prowadzi do podwójnego finansowania wydatków).

 

27. Czy przy założeniu, że utworzone zostanie konsorcjum dwóch firmy, polskiej i niemieckiej, możliwy jest start w konkursie przy założeniu, że projekt będzie realizowany na terytorium RP?

Nie, zgodnie z warunkami konkursu Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie) jest/są zarejestrowany/i prowadzi/ą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28. Czy w przypadku starania się o kredyt, promesa kredytowa ma dotyczyć wartości całego projektu, wartości dofinansowanie czy wartości wkładu własnego?

Czy jest może wzór promesy kredytowej który Państwo uznajecie?

Co na etapie aplikowania, jaki dokument należy dołączyć wniosku aby spełnić kryterium zdolności finansowej ?

IP nie posiada wzorów gwarancji/ promesy kredytowej. Sposób zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego do projektu należy określić w składanym wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie - należy opisać w jaki sposób Wnioskodawca/konsorcjanci zamierzają zapewnić środki na sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Należy wskazać źródła finansowania wkładu własnego, np.:

 • Środki własne (np. zysk/dokapitalizowanie)
 • Środki zewnętrzne:
 • Pożyczka,
 • Kredyt,
 • Inne, jakie...

NCBR ma prawo żądać przedłożenia kopii dokumentów albo oryginałów do wglądu – dotyczy dokumentów uprawdopodabniających wniesienie wkładu własnego (na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest obligatoryjne).

29. Czy w programie Innomoto do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty budowy prototypu zlecone na zewnątrz? Jeśli tak to czy stanowiłyby one pozostałe koszty operacyjne czy należy je zaliczyć do innej (jakiej?) kategorii wydatków?

Koszty budowy prototypu można zlecić na zewnątrz i taki koszt powinien być rozliczony w kategorii Podwykonawstwo (E).

Pragniemy podkreślić jednak, że celem konkursu jest zachęcenie sektora motoryzacyjnego do prowadzenia i finansowania prac B+R, tworzenia i rozwijania nowych innowacyjnych technologii i wyrobów.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu, przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 1. 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 2. 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. 

Z przedstawionego opisu wynika, że wydatki poniesione w ramach projektu będą obejmowały w większości usługę zewnętrzną przy braku zaplanowania prac B+R.

 

30. Czy w załączniku sytuacja finansowa podajemy informacje tylko dla firmy Wnioskodawcy, czy dane zsumowane dla wszystkich firm powiązanych, które brane są do określenia wielkości przedsiębiorstwa?

Dane w załączniku „Sytuacja finansowa przedsiębiorcy” dotyczą danych Przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie.

31. Czy przedsiębiorstwo chcące wziąć udział ze swoim projektem w konkursie INNOMOTO może jednocześnie wziąć udział z innym projektem w innym konkursie organizowanym przez PARP, Urząd Marszałkowski lub ARMIR. Czy nie spowoduje to wykluczenia?

Zgodnie z Regulaminem konkursu (par 4, pkt 6) Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo - administracyjnego. Złożenie wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo - administracyjnego skutkować  będzie jego odrzuceniem.  

W związku z powyższym, przedsiębiorca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dotyczący tego samego projektu do kilku instytucji.