1. Czy istnieje konieczność załączania do wniosku o dofinansowanie umów z członkami zespołu badawczego i/lub zarządzającego?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: „w przypadku, gdy któryś  ze  wskazanych członków zespołu badawczego lub/i członków kadry zarządzającej projektem (kierownik B+R lub członek kluczowego personelu  B+R  pozostający w   dyspozycji Wnioskodawcy, kierownik zarządzający lub członek kluczowego personelu zarządzającego projektem)   nie   jest   pracownikiem Wnioskodawcy i będzie zaangażowany w realizację projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku umów warunkowych o współpracy.”

Odnośnie osób, dla których planowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, z uwagi na przepisy art. 89 i 94 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 i 26 Kodeksu pracy nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę z zastrzeżeniem warunku zawieszającego (co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów), Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaakceptowanej przez kandydata wiążącej oferty zatrudnienia określającej szczegółowe warunki wykonywania pracy (w szczególności typ umowy, proponowane wynagrodzenie oraz stanowisko) zawierającej zobowiązanie do zawarcia umowy o pracę na określonych w ofercie warunkach w przypadku przyjęcia projektu do realizacji.

2. Czy w ramach konkursu jedno przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden projekt? Czy wniosek o dofinansowanie danego projektu może być złożony tylko raz, czyli jedno przedsiębiorstwo może złożyć parę różnych tematycznie (niepowiązanych) wniosków?

Zgodnie z regulaminem konkursu: „Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 8 i 9. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie, poza sytuacją określoną w § 6 ust. 8 i 9, będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.”

Zapis ten oznacza, że Wnioskodawca w całym okresie naboru tj. od 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r. może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie danego projektu, z zastrzeżeniem, że gdy wycofa go na etapie oceny formalnej może go złożyć ponownie. W regulaminie mówimy o „wniosku o dofinansowanie danego projektu”, czyli wniosku opisującego dany projekt, a nie jakikolwiek wniosek danego przedsiębiorcy. Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z regulaminem konkursu: „Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego  ze  środków  publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego”.

3. Czy istnieje obowiązek monitorowania dochodu przez duże przedsiębiorstwa? Jakie są aktualne postanowienia dotyczące sposobu wyliczania dochodu w projekcie?

Zgodnie z komunikatem:

/archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=38757 Beneficjenci będący dużymi przedsiębiorcami nie monitorują i nie zwracają ewentualnego dochodu, gdyż luka finansowa jest większa niż maksymalny poziom dofinansowania.

4. W jakiej formie powinien zostać wniesiony wkład własny w projekcie?

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi); wkład własny beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.

Zatem każdy z kosztów stanowiący koszt kwalifikowany w projekcie, proporcjonalnie do udziału dofinansowania  stanowił będzie wkład własny.

5. Jak należy postąpić w celu wyłonienia podwykonawców zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sposobu ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowania?

Wnioskodawca jest zobowiązany do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na własnej stronie internetowej. Strona internetowa, na której mają być umieszczane zapytania ofertowe dotyczące zamówień publicznych (Baza konkurencyjności) dotyczy beneficjentów, których Projekt został wybrany do otrzymania dofinansowania. Jeśli wartość zamówienia jest równa bądź przekracza równowartość kwoty 209 000 euro dla dostaw i usług, należy je przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dotyczy to zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określonych w pkt 1 Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2263).