FAQ – panele w konkursie POIR 8/1.2/2016 PBSE

W jakim dokumencie zawarte są informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą?

Informacje dotyczące panelu i spotkania członków panelu z Wnioskodawcą zawarte są w paragrafie 10 ust. 4-9 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  dla PBSE, dostępnym tutaj: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/2_rpk_pbse-15.12.2016-aktualizacja.pdf

W jakim języku prowadzone będzie spotkanie?

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. NCBR nie zapewnia tłumaczenia.

W jakim terminie NCBR planuje przeprowadzenie paneli?

NCBR planuje przeprowadzenie paneli w ostatnim tygodniu marca br. i pierwszej połowie kwietnia br.

Kto i kiedy zostanie powiadomiony o panelu, w którym udział mają wziąć reprezentanci Wnioskodawcy?

Sekretarz panelu (pracownik NCBR), nie później niż na 3 dni robocze przed panelem, wyśle na adres e-mail osoby wyznaczonej we wniosku jako osoba do kontaktu zaproszenie zawierające informację o terminie i miejscu spotkania, a także wskaże sposób i termin przekazania do NCBR prezentacji. Wiadomość będzie zawierała także inne ważne informacje związane z panelem.

Wyznaczony termin spotkania nie będzie mógł ulec zmianie na prośbę Wnioskodawcy. Niestawienie się reprezentantów Wnioskodawcy na spotkanie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej.

Kto może reprezentować Wnioskodawcę podczas spotkania w ramach panelu?

Wnioskodawcę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie będącym przedmiotem oceny w zakresie merytorycznym oraz finansowym, które:

A.  są wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące w skład zespołu projektowego  będącego przedmiotem oceny (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia)

i/lub

B. są wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą lub firmy będącej konsorcjantem Wnioskodawcy w danym wniosku (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia)

i/lub

C. są pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę (tj. członka reprezentacji wg KRS firmy będącej Wnioskodawcą) do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami podczas panelu i jednocześnie są:

1) pracownikami Wnioskodawcy (Lidera)

i/lub

2) pracownikami konsorcjanta Wnioskodawcy, wskazanego we wniosku będącym przedmiotem oceny

i/lub

3) pracownikami Podwykonawcy wskazanego we wniosku, z którym Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku do NCBR miał zawartą umowę warunkową dotyczącą projektu będącego przedmiotem oceny.

NCBR nie określa wzoru upoważnienia/pełnomocnictwa. Upoważnienie/pełnomocnictwo wystawiają osoby wymienione w KRS jako członkowie reprezentacji firmy będącej Wnioskodawcą (Liderem).

Jeśli Wnioskodawca (Lider) złożył więcej, niż jeden wniosek w konkursie, pełnomocnictwo/upoważnienie udzielone jednej osobie może dotyczyć jednego wniosku lub każdego złożonego wniosku z osobna, lub może łącznie obejmować większą liczbę wniosków złożonych przez Wnioskodawcę, w związku z tym powinno zawierać numery wniosków, których dotyczy. Jednocześnie pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy dotyczące wielu wniosków może być udzielone jednej osobie wyłącznie przy zachowaniu warunków określonych powyżej w punkcie A. i/lub B. i/lub C.

Poza ww.  reprezentantami Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość udziału w spotkaniu tłumacza jako osoby dodatkowej, niewliczonej do reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o udziale tłumacza w spotkaniu, wybór tłumacza (w tym: wybór czy jest to tłumacz przysięgły) pozostaje w gestii Wnioskodawcy. NCBR nie pośredniczy w wyborze tłumacza ani nie pokrywa kosztów związanych ze zleceniem/realizacją tłumaczenia. Tłumacz nie musi posiadać upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy.

Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Jak długo trwa spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

Spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy trwa ok. 30 minut (ok. 10 minut – prezentacja, ok. 20 minut – odpowiedzi na pytania ekspertów), niezależnie od tego czy reprezentantom Wnioskodawcy towarzyszy tłumacz. Eksperci mogą zadawać pytania zarówno dotyczące prezentowanego projektu, jak i dotyczące Wnioskodawcy.

Jakie są wytyczne do sporządzenia  prezentacji projektu będącej elementem spotkania ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?

 1. Czas prezentacji: maksymalnie 10 minut
 2. Format prezentacji: MS Power Point
 3. Wersja językowa prezentacji: język angielski
 4. Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 12 slajdów:
  • slajd tytułowy z tytułem projektu, nazwiskiem autora, miejscem i datą prezentacji
  • slajdy główne, w tym cel, założenia i kamienie milowe projektu, opisane we wniosku rozwiązania/technologie, w szczególności ich funkcjonalności, zastosowania i planowane dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz inne aspekty istotne z punktu widzenia realizacji projektu. Wnioskodawca decyduje o ostatecznym kształcie prezentacji z wykorzystaniem udostępnionego szablonu. Szablon można pobrać tutaj:
 5. Prezentacja nie może wykraczać poza treści zawarte we wniosku. Zakres prezentacji powinien uwzględniać stosowane w konkursie kryteria oceny merytorycznej (wszystkie lub wybrane przez Wnioskodawcę):
  • projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
  • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
  • zgodność z zakresem tematycznym konkursu
  • zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane
  • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
  • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
  • kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
  • nowość rezultatów projektu
  • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
  • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP
 6. Prezentacja nie powinna zawierać:
  • slajdów z dużą ilością tekstu

  • wielowierszowych i wielokolumnowych tabel
  • skomplikowanych wykresów o wielu seriach danych
  • rozbudowanych schematów
  • nadmiaru animacji i dźwięków
 7. Prezentacja powinna być spójna graficznie m.in. w zakresie czcionki, marginesów, znaków wypunktowania.

Sposób i termin dostarczenia prezentacji do NCBR będzie wskazany w wiadomości e-mail z zaproszeniem na panel.

W czasie spotkania ani reprezentanci Wnioskodawcy, ani tłumacz nie mogą korzystać z własnych laptopów, czy nośników danych.