1. W jaki sposób przeprowadzić procedurę zapytań ofertowych na podwykonawcę części usług merytorycznych w projekcie, tak, by jednocześnie zagwarantować wybór podmiotu spełniającego wymogi Regulaminu konkursu w ramach podziałania 1.1.1 (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) oraz spełnić zasadę równości i zapewnić, by żaden wykonawca nie był uprzywilejowany względem drugiego?

Wyłanianie podwykonawców powinno odbywać się zgodnie z § 13. "Konkurencyjność wydatków" umowy o dofinansowanie, której wzór można znaleźć na stronie - www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/.
Zachęcamy do lektury dokumentu (zwłaszcza w części dot. wyłączeń opisanych na str. 5):
/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/5_4_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.2_poir-zasada_konkurencyjnosci.pdf

2. Czy usługi podwykonawstwa można zlecić innemu przedsiębiorcy i na jakich warunkach?

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Na stronie www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/  znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.
Powyższe dotyczy zarówno zlecenia części prac badawczych, jak również wartości niematerialno-prawnych, których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie. Zakup usług od podmiotów innych niż wymienione powyżej jest możliwe tylko za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.

3. Czy w skład konsorcjum realizującego projekt może wchodzić jednostka naukowa?

Zgodnie z Regulaminem konkursu jednostka naukowa nie może wchodzić w skład konsorcjum realizującego projekt. Jednostki naukowe mogą realizować prace badawcze jedynie jako podwykonawcy usług badawczych (kat. kosztów E).

4. Jaki jest poziom finansowania jednostek naukowych przez NCBR?

Nie ma określonego poziomu dofinansowania jednostek naukowych, ponieważ nie mogą one uzyskać dofinansowania w ramach konkursu. Kwota za jaką jednostka naukowa zdecyduje się wykonać prace badawcze w ramach podwykonawstwa powinna być przedmiotem odrębnej umowy między przedsiębiorcą a podwykonawcą.

5. Czy jeśli podwykonawcą będzie jednostka naukowa, obowiązują ją zasady prowadzenia kart czasu pracy i kalkulacji np. wartości wynagrodzeń tak jak dla przedsiębiorcy?

IP nie będzie weryfikowała wewnętrznego sposobu rozliczeń u podwykonawcy. Istotną w tym wypadku będzie umowa podwykonawstwa z jednostką naukową i sposób rozliczenia pomiędzy współpracującymi podmiotami tj. np. faktura. Oczywiście dla potrzeb wyceny wartości zlecenia konieczna będzie wewnętrzna kalkulacja kosztów w jednostce badawczej, natomiast nie leży ona w gestii IP, na żadnym etapie projektu.

6. Zgodnie z procedurą należy uzyskać pisemną zgodę IP na podwykonawstwo w projekcie realizowane przez podmiot inny niż wskazany w dokumentacji konkursowej. Na jakim etapie o taką zgodę należy wystąpić - czy już w momencie składania wniosku o dofinansowanie czy po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu? Jaki zakres informacji powinien zostać zawarty w treści zapytania do IP?

Instytucja Pośrednicząca wydaje zgodę po przeprowadzeniu analizy dokumentów dostarczonych w powyższym zakresie przez Beneficjenta. W szczególności Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia uzasadnienia wyboru podwykonawcy, oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z podwykonawcą, historii współpracy Beneficjenta z podwykonawcą, zakresu przedmiotowego dotychczasowej współpracy, informacji o doświadczeniu podwykonawcy w dziedzinie planowanej do zlecenia przez Beneficjenta, informacji o potencjale kadrowym i technicznym podwykonawcy. Ponadto, Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia informacji dotyczącej rozeznania rynku, a także uzasadnienia w zakresie wysokości kosztów przeznaczonych na realizację podwykonawstwa. Instytucja Pośrednicząca zastrzega, że może wymagać dodatkowych informacji i dokumentów, które okażą się niezbędne w przedmiotowym procesie oceny.


Przypominamy, że dla ww. kosztów podwykonawstwa usług badawczych (kategoria E) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę lub 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

7. Czy w ramach projektu można zawierać umowę o dzieło z przedsiębiorstwem?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów wszystkie umowy o dzieło należy kwalifikować w ramach kategorii E – koszty podwykonawstwa. W przypadku umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie mają zastosowania ograniczenia wskazane dla powyższej kategorii:
„W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.”
Natomiast każda umowa zawierana z przedsiębiorstwem, niezależnie od jej nazwy, ma charakter obrotu gospodarczego i podlega opodatkowaniu VAT. Przepisy prawa nie zabraniają podatnikowi osiągania przychodów równolegle z działalności gospodarczej jak i z działalności wykonywanej osobiście. Niemniej jednak, przychód uzyskany z tytułu prac, których charakter pokrywa się z charakterem prowadzonej równolegle działalności, należy zaliczyć do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Tym samym w przypadku umowy zawartej z przedsiębiorstwem, w tym również tzw. umowy o dzieło, zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wymagana jest pisemna zgoda Instytucji Pośredniczącej.

8. Proszę o potwierdzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w przypadku, kiedy projekt nie będzie wpisywał się w Krajową Inteligentną Specjalizację zgodnie z drugim kryterium oceny merytorycznej dostępu w ramach oceny naukowo-technologicznej, a jedynie będzie obejmował prace B+R w obszarach i tematach badawczych zdefiniowanych  i określonych w zakresie merytorycznym konkursu.
Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis, że projekt może wpisywać się w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. Jak w praktyce będzie weryfikowane i oceniane spełnienie tego kryterium i na jakiej podstawie zostanie dokonana ocena przedmiotowego kryterium?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój – programy sektorowe, wspierane w ramach Działania 1.2 POIR mogą pozostawać w zgodzie z dokumentem pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS)” w dwojaki sposób:

 1. część programów sektorowych będzie wpisywać się tematycznie w listę 19 istniejących inteligentnych specjalizacji.
 2. inne programy sektorowe mogą realizować proces przedsiębiorczego odkrywania poprzez obejmowanie swoim zakresem, zgodnych z zapisami KIS, działań pozwalających na określenie przez przedsiębiorstwa tematów badawczych realizowanych w projektach.

W samym dokumencie „Krajowe Inteligentne Specjalizacje” znajduje się stwierdzenie, zgodnie z którym: „Podstawą tworzenia inteligentnych specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania (entrepreneurial discovery process), rozumiany jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Kluczowe znacznie przy określaniu priorytetów mają przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, izb branżowych i instytutów naukowych”.
Jako element rozumianego w ten sposób procesu przedsiębiorczego odkrywania rozumiane jest właśnie zdefiniowanie zakresu merytorycznego konkursu przez przedstawicieli sektora lotniczego, działających w ramach realizowanego Programu INNOLOT, którzy analizując zapotrzebowanie tego sektora na innowacyjne rozwiązania, mogące zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność w tym obszarze, wskazali zakres tematyczny konkursu – który ogłoszony został przez NCBR w ramach działania 1.2 POIR.  
W związku z powyższym, w przypadku gdy przygotowany przez Pana projekt wpisuje się w zakres merytoryczny konkursu, natomiast nie można przyporządkować go do konkretnej specjalizacji spośród zdefiniowanych 19 specjalizacji wymienionych w dokumencie KIS, należy uznać, że projekt ten będzie mógł uzyskać dofinansowanie w konkursie (oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów formalnych oraz merytorycznych dostępu oraz uzyskaniu wymaganej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych) - jako projekt zgodny z zakresem merytorycznym konkursu, który to zakres jest efektem procesu przedsiębiorczego odkrywania.

9. Jeśli projekt wpisuje się w więcej niż jedną Krajową Inteligentną Specjalizację, czy w takim przypadku Wnioskodawca musi wybrać jedną wiodącą KIS i uzasadnić  w jaki sposób rozwiązanie będące rezultatem projektu wpisuje się w wybraną KIS, czy też może opisać więcej niż jedną KIS? W przypadku gdy można wybrać wyłącznie jedną KIS, proszę wyjaśnić w jaki sposób będzie oceniany jej wybór?

W systemie informatycznym IP należy wybrać wiodącą Krajową Inteligentną Specjalizację, w którą wpisuje się rozwiązanie będące rezultatem projektu. Następnie należy uzasadnić ten wybór. Wybór ten będzie podlegał ocenie merytorycznej w zakresie naukowo-technologicznym w ramach kryterium "Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację".

10. Czy w ramach projektu jest możliwy zakup specjalistycznego sprzętu lub aparatury?

W ramach konkursu INNOLOT kosztem kwalifikowalnym są wyłącznie odpisy amortyzacyjne oraz odpłatne korzystanie ze sprzętu i aparatury badawczej, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywanej w związku z projektem.

11. Czy można dokonać wyboru podmiotu od którego będziemy wynajmować aparaturę badawczą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z tym realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności:

 • rozpoczęcie prac B+R,
 • podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług,
 • dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi,
 • wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert);
 • zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R;
 • podpisanie listów intencyjnych.

W przypadku podmiotów zobowiązanych do dokonywania wydatków na podstawie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu (pod warunkiem, że wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych).Dokonując wyboru, wnioskodawcy zobowiązani są stosować się do zasad opisanych w Załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności.

12. Jakie są warunki uzyskania premii za szerokie rozpowszechnianie? Czy warunki określone w części A2 wniosku są alternatywne tj. czy np.: w ramach prac rozwojowych można rozpowszechniać wyniki na konferencjach lub za pośrednictwem publikacji lub oprogramowania? Czy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków?

Aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechnianie należy spełnić jeden warunek z wymienionych w par. 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r.

13. Czy deklarując chęć uzyskania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, należy wskazać dokładnie np. na jakich konferencjach zostaną zaprezentowane lub w dokładnie których (tytuł) czasopismach opublikowane?

Wnioskodawca nie musi wskazywać konkretnych konferencji naukowych lub technicznych, na których zaprezentuje wyniki prac B+R w projekcie, jak również konkretnych tytułów czasopism naukowych lub technicznych, w których opublikuje swoje wyniki. Należy jedynie mieć na uwadze, że niewywiązanie się z deklaracji szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R w projekcie będzie skutkowało koniecznością zwrotu premii uzyskanej z tego tytułu. W przypadku rozpowszechniania wyników prac B+R na konferencjach, należy zwrócić uwagę, że muszą to być minimum 3 konferencje naukowe lub techniczne, w tym 1 o randze ogólnokrajowej. W przypadku publikacji w czasopismach - muszą to być minimum 2 czasopisma wymienione w części A Wykazu czasopism naukowych opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

14. Czy jest możliwość złożenia dwóch wniosków dotyczących dwóch różnych tematów przez jednego wnioskodawcę?

Zgodnie z regulaminem konkursu nie ma ograniczeń co do liczby wniosków o dofinansowanie, które mogą być złożone przez jeden podmiot. Zwracamy uwagę, że wniosek będzie poddawany ocenie m.in. w ramach kryteriów dotyczących potencjału kadrowego i technicznego wnioskodawcy, tj.:

 • Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację,

na ocenę których ma wpływ złożenie przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku.

15. Czy Wnioskodawcą może być nowo założony/powstały podmiot np. spółka celowa występująca samodzielnie albo jako lider konsorcjum przedsiębiorców?

Nowo założony podmiot (np. spółka celowa) może być wnioskodawcą w programie INNOLOT zarówno jako samodzielna jednostka jak i lider konsorcjum przedsiębiorców.

16. Czy firma w stanie upadłości może otrzymać dofinansowanie w programie INNOLOT?

W programie INNOLOT nie jest możliwe udzielenie pomocy publicznej podmiotowi w stanie upadłości.

17. Czy w konkursie INNOLOT może wziąć udział jako Wnioskodawca firma, która jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy?

W konkursie może wziąć udział Wnioskodawca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

18. W dokumentacji konkursowej jest informacja, że w ramach projektu mogą być prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Czy zalecają Państwo jakiś konkretny, maksymalny podział pomiędzy zaangażowaniem środków na poszczególne rodzaje badań/prac? Tzn. czy ma szanse na pozytywna ocenę wniosek, w którym 90 % kosztów stanowią badania przemysłowe, a pozostałe 10% prace rozwojowe?

Wnioskodawca określa cele projektu oraz zakres prac badawczo-rozwojowych których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Dokumentacja konkursowa nie określa żadnych ograniczeń co do podziału projektu na poszczególne typy badań, jednakże zgodnie z par. 4 ust. 2: Regulaminu przeprowadzania konkursu przynajmniej jedno zadania badawcze musi mieć charakter prac rozwojowych.

19. W jaki sposób ustalić prawidłowy procent kosztów ogólnych, tj. kiedy stwierdza się, że koszty ogólne to np. 5%, a kiedy np. 17%? Od czego zależy ten wskaźnik?

Jest to kwestia indywidualna danego przedsiębiorstwa. To od wnioskodawcy zależy o jaki procent kosztów ogólnych wnioskuje. Maksymalnie wnioskodawca może wnioskować o 17% kosztów bezpośrednich (kat. W i Op), z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kat. E).

20. Czy jest możliwość komercyjnego wykorzystania powstałego w wyniku realizacji Projektu w ramach przeprowadzonych prac B+R prototypu i uzyskania z tego tytułu dochodu np. ze sprzedaży albo zastosowania w produkcji?

Odpowiedź na pytanie jest zawarta we „Wzorcowych postanowieniach Umowy o dofinansowanie projektu” stanowiących część dokumentacji konkursowej. W przypadku dokumentu dot. pojedynczego podmiotu w §3 pkt. 7. Kwestię dochodów z realizacji projektu reguluje §3 pkt. 22 i 23.

21. Zgodnie z § 12 pkt. 11 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu dopuszczalną formą zabezpieczenia jest weksel in blanco opatrzony odpowiednią formułą. Czy jest to jedyna dopuszczalna forma zabezpieczenia, czy możliwa jest jakakolwiek inna forma zabezpieczenia?

Zarówno zapisy Regulaminu Przeprowadzania Konkursu jak i Umowy o dofinansowanie nie przewidują innej formy zabezpieczenia realizacji umowy.

22. Czy w projekcie może występować wkład własny niepieniężny. Jeżeli tak to na jakich zasadach?

W konkursie INNOLOT wkład własny musi mieć formę pieniężną. Nie ma możliwości wnoszenia niepieniężnego wkładu własnego do projektu.

23. Jak ma wyglądać pełnomocnictwo do podpisania wniosku w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada KRS?

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada KRS to należy opierać się na danych wskazanych w CEIDG. Jeżeli dana osoba jest wskazana jako właściciel lub osoba upoważniona do reprezentacji w CEIDG to pełnomocnictwo nie jest wymagane.

24. Czy kryteria oceny panelowej są takie same jak dla oceny indywidualnej?

Tak, są to te same kryteria. Nie ma innych kryteriów oceny niż wymienione w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.2.

25. Jak należy rozumieć pojęcie Zobowiązania finansowe, które zawarte jest w Analizie finansowej? Jakie pozycje z bilansu należy uwzględnić w tym polu?

Zobowiązania finansowe rozumiemy jako część długoterminową i krótkoterminową zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje).

26. W jaki sposób powinien być wypełniony arkusz Analizy finansowej dla nowo założonej firmy która rozpoczęła działalność w 2015 roku?

Analiza finansowa jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich wnioskodawców. W przypadku podmiotu nie zobowiązanego do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej dane należy uzupełnić w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę. Jeżeli wnioskodawca jest nowo założoną firmą, należy podać dane dostępne za 2015 r.

27. Jak wyliczyć stawkę godzinową do wynagrodzeń dla opcji II rozliczania kosztów wynagrodzeń?

Podana stawka wynagrodzenia ma odzwierciedlać średni zakładany przez Państwa poziom wynagrodzeń w projekcie, z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek lub premii.
Przyjęta stawka wynagrodzenia jest wielkością pomocniczą, służącą do określenia budżetu całościowego dla kategorii „W” Państwa projektu. Rzeczywiste koszty wynagrodzeń rozliczane w projekcie po podpisaniu umowy mogą się różnić od średniego poziomu przyjętego we wniosku o dofinansowanie, proszę jednak pamiętać, że przekroczenie zaplanowanego budżetu środków w danej kategorii o więcej niż 10% wymaga zgody IP i podpisania aneksu zmieniającego budżet projektu, dlatego ważne jest, aby przejęte we wniosku o dofinansowanie wartości były oparte na realistycznych założeniach.

28. Które ze wskaźników produktu i wskaźników rezultatu są obligatoryjne?

Wszystkie wskaźniki rezultatu i wszystkie wskaźniki produktu są wskaźnikami obligatoryjnymi.

29. Czy jest możliwość rozliczania wynagrodzeń tzw. metodą „łączoną” tj. np. ryczałtowo dla pracowników etatowych firmy oddelegowanych do projektu oraz według kosztów rzeczywistych dla pracowników planowanych do zatrudnienia w projekcie? Czy umożliwi to generator wniosków?

Nie, wnioskodawca musi dokonać wyboru jednej opcji rozliczania wynagrodzeń w projekcie. Nie ma możliwości łączenia w ramach jednej kategorii kosztów wydatków rzeczywistych i rozliczanych wg metod uproszczonych.

30. Czy stworzone w ramach realizacji projektu nowe miejsca pracy muszą być utrzymane w okresie trwałości projektu?

W konkursie INNOLOT nie przewidziano wskaźnika produktu odnoszącego się do poziomu zatrudnienia, w tym tworzenia nowych miejsc pracy w trakcie realizacji projektu. Jedynie w ramach wskaźników rezultatu bezpośredniego należy wskazać wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie.
Oznacza to, że IP nie monitoruje kwestii utrzymywania miejsc pracy utworzonych w trakcie realizacji projektu.

31. Proszę o informację, jakie zasady dotyczące zaliczek będą obowiązywały w konkursie INNOLOT. Czy wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o zaliczkę, a jeżeli tak to w jakiej wysokość i od czego będzie to uzależnione?

Możliwość wypłacania dofinansowania w formie zaliczki uzależnione jest od wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wydanego na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Na dzień dzisiejszy przedmiotowe rozporządzenie jest w trakcie procesu legislacyjnego (patrz poz. 481 tabeli, bip.mir.gov.pl/Prawo/Wykaz_prac_legislacyjnych/Documents/WPL_MIR_20150401.pdf , stąd nie wiadomo jaki ostateczny kształt przyjmą regulacje dotyczące tak fundamentalnych kwestii jak: wysokość zaliczki, termin na jej rozliczenie, wymagane zabezpieczenia.
Mając powyższe na uwadze, na dzisiaj dokumentacja przedmiotowego konkursu, w tym umowa o dofinansowanie, nie przewiduje możliwości wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. Niemniej, w momencie wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia, wynikające z niego reguły wypłaty zaliczek zostaną zastosowane w niniejszym konkursie.

32. Co jest kosztem w przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych np. powszechnie dostępnego w sprzedaży programu? Koszt jego zakupu, czy odpisy amortyzacyjne?

Kosztem kwalifikowanym w przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych są odpisy amortyzacyjne.

33. W jakiej kategorii według katalogu kosztów kwalifikowanych należy rozliczać koszt wynagrodzenia na podstawie "umowy o współpracę" zawartej pomiędzy spółką (beneficjentem) a osobą fizyczną, która to wystawia spółce fakturę VAT za swoją prace?

Koszt wynagrodzenia z "umowy o współpracę" należy rozliczać w ramach kat. E.

34. Czy dla umów o dzieło i umów zlecenie obowiązuje konkurencyjny wybór ofert?

Co do zasady w przypadku każdej umowy cywilnoprawnej istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności. Występują jednak wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności.
W szczególności wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 3e ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych . W ramach przedmiotowych usług musi nastąpić przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz usługodawcy (umowa o dzieło).Umowy zlecenia przewidziane w kategorii
W nie mieszczą się w powołanym wyżej art. 4 pkt 3e ustawy PZP. Tym samym istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury wyboru usługobiorcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

35. Czy wnioski składane w ramach konkursu INNOLOT oceniane są na bieżąco po ich złożeniu, czy ich ocena rozpoczęcie się po zakończeniu naboru wniosków i termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na to czy projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania?

Ocena wniosków rozpocznie się z chwilą zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie, czyli po dniu 17 lipca br. Termin przesłania wniosku o dofinansowanie nie ma wpływu na ewentualne zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania pod warunkiem, że wniosek składany przez Wnioskodawcę wpłynie przez system elektroniczny IP zgodnie z terminem zapisanym w regulaminie konkursu. Proszę pamiętać, że ocena formalna wniosku jest pierwszym etapem oceny.