Pytania dotyczące konkursu 2/1.2/2015 INNOMED

1. Czy jako konsorcjant moje przedsiębiorstwo może złożyć więcej niż dwa wnioski?


Nie, przedsiębiorstwo nie może być Wnioskodawcą lub konsorcjantem w więcej niż dwóch wnioskach. Złożenie większej liczby wniosków będzie, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków.

2. Czy wyniki projektu muszą być wdrożone, do kiedy ma to nastąpić?


Zgodnie ze Wzorem umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do  wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia Projektu. Przedsiębiorca realizujący Projekt może rozpocząć wdrożenie wyników prac badawczych we własnej działalności gospodarczej przed zakończeniem realizacji Projektu.


3. Czy w skład konsorcjum realizującego projekt może wchodzić jednostka naukowa?
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu jednostka naukowa nie może wchodzić w skład konsorcjum realizującego projekt. Jednostki naukowe mogą realizować prace badawcze jedynie jako podwykonawcy usług badawczych (kat. kosztów E).

4. Czy w konkursie INNOMED może wziąć udział jako Wnioskodawca firma, która jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy?

W konkursie może wziąć udział Wnioskodawca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czy w ramach projektu jest możliwy zakup specjalistycznego sprzętu lub aparatury?
 
W ramach konkursu INNOMED kosztem kwalifikowalnym są wyłącznie odpisy amortyzacyjne oraz odpłatne korzystanie ze sprzętu i aparatury badawczej, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywanej w związku z projektem.


6. Jakie są warunki uzyskania premii za szerokie rozpowszechnianie? Czy warunki określone w części A2 wniosku są alternatywne tj. czy np.: w ramach prac rozwojowych można rozpowszechniać wyniki na konferencjach lub za pośrednictwem publikacji lub oprogramowania? Czy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków?


Aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechnianie należy spełnić jeden warunek z wymienionych w par. 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r.


7. Czy deklarując chęć uzyskania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, należy wskazać dokładnie np. na jakich konferencjach zostaną zaprezentowane lub w dokładnie których (tytuł) czasopismach opublikowane?


Wnioskodawca nie musi wskazywać konkretnych konferencji naukowych lub technicznych, na których zaprezentuje wyniki prac B+R w projekcie, jak również konkretnych tytułów czasopism naukowych lub technicznych, w których opublikuje swoje wyniki. Należy jedynie mieć na uwadze, że niewywiązanie się z deklaracji szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R w projekcie będzie skutkowało koniecznością zwrotu premii uzyskanej z tego tytułu. W przypadku rozpowszechniania wyników prac B+R na konferencjach, należy zwrócić uwagę, że muszą to być minimum 3 konferencje naukowe lub techniczne, w tym 1 o randze ogólnokrajowej. W przypadku publikacji w czasopismach - muszą to być minimum 2 czasopisma wymienione w części A Wykazu czasopism naukowych opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8. Czym jest Analiza finansowa i jak ją przygotować?

Załącznik Analiza Finansowa jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich wnioskodawców. W przypadku podmiotu nie zobowiązanego do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej dane należy uzupełnić w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę. Jeżeli wnioskodawca jest nowozałożoną firmą, należy podać dane dostępne za  2015 r. Sytuację finansową wnioskodawcy należy przedstawić w załączniku "Analiza finansowa" za okres od n (zamknięte kwartały roku bieżącego) do n-3 (3 lata wstecz). Kolumnę „n” należy wypełnić danymi dla zamkniętych kwartałów roku bieżącego. Rok n jest rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Analiza finansowa dokonywana jest tylko w oparciu o dane z zamkniętych okresów sprawozdawczych a więc dane historyczne. Np. Jeżeli na dzień złożenia wniosku nie dysponują Państwo pełnymi danymi za dwa kwartały- I i II 2015 r. proszę przedstawić dane za pełne zamknięte okresy sprawozdawcze- w tym przypadku za I kwartał 2015 r. Ocena załącznika "Analiza finansowa" nie jest kryterium oceny wniosku o dofinansowanie, ma jedynie przybliżyć Instytucji Pośredniczącej sytuację wnioskodawcy i ryzyko realizacji projektu.

9. Jeśli przedsiębiorca nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych czy można pozostawić niewypełnione pozycje?

Dane należy wypełnić zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę dla celów weryfikacji wnioskodawcy.

10. Proszę o  wyjaśnienie czy w formularzu Analiza finansowa w wierszu "Inwestycje krótkoterminowe (gotówka)" należy podać wartość jedynie środków pieniężnych będących do dyspozycji wnioskodawcy  czy też wartość wszystkich inwestycji krótkoterminowych takich jak lokaty, udzielone pożyczki czy inne krótkoterminowe aktywa finansowe?

W wierszu "Inwestycje krótkoterminowe (gotówka)" należy podać wartość jedynie środków pieniężnych. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe powinny być ujęte w aktywach obrotowych.

11. Co należy wpisać, bądź jakie Państwo chcieliby widzieć dane w punkcie A15 Zobowiązania finansowe załącznika Analiza finansowa. Zobowiązania krótko i długoterminowe występują w kolejnych punktach załącznika. Czy wstawić do komórki A15 ich sumę?

Należy wpisać sumę wszystkich zobowiązań, krótko- , długoterminowych i rezerw na zobowiązania.

12. Analiza finansowa: czy musi być podpisana przez księgową czy np. jeśli jesteśmy działalnością gospodarczą może zostać podpisana przez właściciela firmy, mamy problem z uzyskaniem podpisu gdyż w przeciągu lat których dotyczy analiza mieliśmy 3 księgowe i aktualna księgowa nie wyraża zgody na podpis na dokumencie który nie dotyczy tylko przez nią sporządzanych dokumentów, w instrukcji mamy zapis iż analiza powinna być podpisana jeśli dotyczy.

Analiza finansowa musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną - może nią być właściciel firmy, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą.

13. W jaki sposób powinni być wyłonieni pracownicy jakich Wnioskodawca zamierza zatrudnić na umowę o pracę/umowę zlecenie (dotyczy kategorii Wynagrodzenia – W)? Czy wystarczającym udokumentowaniem wyboru będzie zamieszczenie oferty pracy na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz na jakimś portalu branżowym np. pracuj.pl? Po czym wybór zostanie wykonany spośród zgłoszonych kandydatur o ile spełnią one wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy?

W przypadku umów o pracę zastosowanie znajduje Kodeks pracy. Zasada konkurencyjności jest w takiej sytuacji wyłączona. Do umów cywilnoprawnych stosujemy Załącznik nr 3. Sposób upublicznienia zaproponowany w pytaniu wydaje się prawidłowy. Dodatkowo należy wysłać zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców.

14. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie Par.15 ust.2 umowy o dofinansowanie.
Paragraf ten, mówi iż mogą Państwo żądać od beneficjenta dokumentów potwierdzających poniesione koszty przez podwykonawców. Co dokładnie rozumieją Państwo przez ten zapis? Czy to mają być faktury, listy płac itp. Potwierdzających wysokość poniesionych kosztów? Czy raczej chodzi o umowę i ewentualne raporty z wykonania prac przez podwykonawcę?


IP nie będzie weryfikowała wewnętrznego sposobu rozliczeń u podwykonawcy. Istotną w tym wypadku będzie umowa podwykonawstwa z jednostką naukową i sposób rozliczenia pomiędzy współpracującymi podmiotami tj. np. faktura.
Z zastrzeżeniem Par.15 ust.2 umowy, dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty są zarówno dokumenty księgowe (faktury, rachunki, listy płac itd.), jak również dokumenty źródłowe (umowy na wykonanie usługi, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) i protokoły odbioru.

15. Czy usługi podwykonawstwa można zlecić innemu przedsiębiorcy i na jakich warunkach?
 
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Na stronie www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/  znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii. Powyższe dotyczy zarówno zlecenia części prac badawczych, jak również wartości niematerialno-prawnych, których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie. Zakup usług od podmiotów innych niż wymienione powyżej jest możliwe tylko za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.
 
16. W jaki sposób ustalić prawidłowy procent kosztów ogólnych, tj. kiedy stwierdza się, że koszty ogólne to np. 5%, a kiedy np. 17%? Od czego zależy ten wskaźnik?
 
Jest to kwestia indywidualna danego przedsiębiorstwa. To od wnioskodawcy zależy o jaki procent kosztów ogólnych wnioskuje. Maksymalnie wnioskodawca może wnioskować o 17% kosztów bezpośrednich (kat. W i Op), z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kat. E).

17. Czy w projekcie może występować wkład własny niepieniężny. Jeżeli tak to na jakich zasadach?
 
W konkursie INNOMED wkład własny musi mieć formę pieniężną. Nie ma możliwości wnoszenia niepieniężnego wkładu własnego do projektu.

18. Czy jest możliwość rozliczania wynagrodzeń tzw. metodą „łączoną” tj. np. ryczałtowo dla pracowników etatowych firmy oddelegowanych do projektu oraz według kosztów rzeczywistych dla pracowników planowanych do zatrudnienia w projekcie? Czy umożliwi to generator wniosków?
 
Nie, wnioskodawca musi dokonać wyboru jednej opcji rozliczania wynagrodzeń w projekcie. Nie ma możliwości łączenia w ramach jednej kategorii kosztów wydatków rzeczywistych i rozliczanych wg metod uproszczonych.

19. Co jest kosztem w przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych np. powszechnie dostępnego w sprzedaży programu? Koszt jego zakupu, czy odpisy amortyzacyjne?
 
Kosztem kwalifikowanym w przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych są odpisy amortyzacyjne.

20. Czym jest Analiza finansowa i jak ją przygotować?


Załącznik Analiza Finansowa jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich wnioskodawców. W przypadku podmiotu nie zobowiązanego do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej dane należy uzupełnić w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę. Jeżeli wnioskodawca jest nowozałożoną firmą, należy podać dane dostępne za  2015 r. Sytuację finansową wnioskodawcy należy przedstawić w załączniku "Analiza finansowa" za okres od n (zamknięte kwartały roku bieżącego) do n-3 (3 lata wstecz). Kolumnę „n” należy wypełnić danymi dla zamkniętych kwartałów roku bieżącego. Rok n jest rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Analiza finansowa dokonywana jest tylko w oparciu o dane z zamkniętych okresów sprawozdawczych a więc dane historyczne. Np. Jeżeli na dzień złożenia wniosku nie dysponują Państwo pełnymi danymi za dwa kwartały- I i II 2015 r. proszę przedstawić dane za pełne zamknięte okresy sprawozdawcze- w tym przypadku za I kwartał 2015 r. Ocena załącznika "Analiza finansowa" nie jest kryterium oceny wniosku o dofinansowanie, ma jedynie przybliżyć Instytucji Pośredniczącej sytuację wnioskodawcy i ryzyko realizacji projektu.

21. Czy powiązane ze sobą dwa mikroprzedsiębiorstwa mogą wnioskować o przyznanie premii za skuteczna współpracę o ile nie spełniają łącznie warunków dla średniego przedsiębiorstwa?


Nie, przedsiębiorstwa powiązane nie mogą skorzystać z premii z tytułu „skutecznej współpracy” przy określaniu maksymalnej intensywności pomocy publicznej.


22. Czy przedsiębiorstwo zagraniczne może być podwykonawcą?


Tak, o ile zostanie taki podwykonawca wyłoniony zgodnie z zasadą konkurencyjności, a NCBR wyda pisemną zgodę na zlecenie mu prac.


23. Czy koszt usługi rzecznika patentowego jest kosztem kwalifikowanym?


W ramach konkursu INNOMED nie ma możliwości finansowania kosztów ochrony patentowej, w tym także kosztów związanych z obsługą rzecznika patentowego.

24. Czy nowozakładana firma może być Wnioskodawcą?


Wnioskodawcą może być spółka sformalizowana, co oznacza, że spółka będąca spółką w organizacji nie może być Wnioskodawcą w konkursie.


25. Czy jeden wniosek w systemie informatycznym (generatorze) może być wypełniany przez więcej niż jedną osobę?


Nie, każdy wniosek ma tylko jednego redaktora (jedno konto). Próby logowania się do systemu za pomocą jednego konta przez dwie osoby w tym samym czasie mogą skutkować utratą/nadpisywaniem się danych.