1. Czy w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.2/2015) możliwe jest utworzenie konsorcjum przedsiębiorcy z uczelnią, czy konkurs jest skierowany wyłącznie dla przedsiębiorstw, a uczelnia może występować tylko jako podwykonawca?

W ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR Prace B+R związanego z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator), wsparcie otrzymać mogą przedsiębiorcy realizujący projekt samodzielnie. Adresatami ww. konkursu są wyłącznie przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorcy inni niż MŚP. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym - podwykonawcom (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.).

2. Jakie są ramy czasowe okresu realizacji projektu?

Projekt  może zostać rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie. Harmonogram realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków tj. 31 grudnia 2023 r.

3. Czy jest przewidziany limit wniosków składanych w ramach jednego konkursu przez jeden podmiot?

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

4. Zgodnie z dokumentacją konkursową do poddziałania 1.1.2, konkurs jest kierowany do przedsiębiorców spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców inni niż MŚP. W związku z tym mam pytanie, czy możemy przez to rozumieć, że konkurs jest kierowany także do przedsiębiorców dużych?

Tak - konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR obejmuje również duże przedsiębiorstwa.

5. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: czy Wnioskodawcą w Konkursie może być nowo założona spółka spin-off? A jeśli tak, to czy są jakieś konkretne warunki, które musi spółka spełniać?

Wnioskodawcą w konkursie może być nowo założona spółka spin-off. Musi spełniać warunki dot. przedsiębiorstw opisane w Regulaminie konkursu, w tym: do konkursu w ramach Działania 1.1 (Poddziałanie 1.1.2) POIR mogą przystąpić: 1) podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. oraz 2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, wymieni w §5 rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (Dz.U. z 2015 r. poz. 299). Ponadto Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w zrozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

6. Proszę o udostępnienie jasnej definicji pojęcia: „instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”. W kryteriach oceny jest jedynie definicja prac rozwojowych. Czy mamy to traktować tożsamo? Czy jeśli w ramach projektu powstaną prototypy urządzeń czy możemy to kwalifikować jako instalacja pilotażowa?

Projekt w poddziałaniu 1.1.2 obejmuje wyłącznie prace rozwojowe.

Zgodnie z definicją eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń; Tak więc to o czym Pan pisze jest elementem eksperymentalnych prac rozwojowych. Instalacja pilotażowa służy/może służyć testowaniu/walidacji prototypu/ nowych rozwiązań.

Podstawowym celem instalacji pilotażowych/demonstracyjnych/próbnych jest zdobycie doświadczenia i zgromadzenie danych technicznych i innych do następujących celów: weryfikacja hipotez, tworzenie formuł nowych produktów, ustalanie nowych specyfikacji dla ukończonych produktów, projektowanie specjalnego sprzętu i konstrukcji/budynków na potrzeby nowego procesu wytwórczego, przygotowywanie instrukcji eksploatacji lub podręczników użytkowania w odniesieniu do danego procesu.

Zgodnie z kryteriami prototyp musi już istnieć. Interwencja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ocena projektu dotyczy podwyższenia poziomu w przedziale od VI do IX. Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny prototyp.

7. Mam pytanie, czy wniosek wypełnia się w systemie informatycznym? Bo nie ma nigdzie informacji, odwołania do odpowiedniej strony. Zakładka „Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.” nie działa na stronie /programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/

Wniosek będzie składany w systemie informatycznym – nabór wniosków rozpocznie się od 7 maja br. i trwać będzie do 22 czerwca wtedy też udostępnimy Państwu generator wniosków.

8. Chciałabym się dowiedzieć czy w konkursie 1.1.2 może brać udział duże przedsiębiorstwo z 100% udziałem kapitału zagranicznego?

Tak, w konkursie 1.1.2. może wziąć udział Wnioskodawca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Przewodnik po kryteriach wyboru, str. 3). Ponadto Wnioskodawca musi spełniać kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014, dostępnym na stronie NCBR:
(/).

9. Bardzo proszę o informację, czy zagraniczne podmioty B+R mogą być wykonawcą/partnerem w poddziałaniu 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój?

Uprzejmie informuję, że wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (Subcontractors), tj. jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp. (także zagranicznym) z tym, że wartość kosztów kwalifikowanych w ramach podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

10. 1. Czy szkolenia dla pracowników są wydatkiem kwalifikowalnym w ramach działania 1.1.2?

     2. Czy zakup patentu jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach działania 1.1.2?

       3.  Czy    istnieją    obowiązujące   dla    tego    konkursu    definicje    badań  przemysłowych oraz prac rozwojowych?

1. Koszty szkoleń nie są kosztem kwalifikowanym w ramach działania 1.1.2 POIR

2. Kosztem kwalifikowanym mogą być tylko odpisy amortyzacyjne zakupionych WNiP, przypadające na okres kwalifikowalności wydatków projektu. Szczegółowe warunki kwalifikowalności WNiP zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, Załącznik 1.

3. Zgodnie z ogłoszonym konkursem dla poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Definicja prac rozwojowych jest zawarta w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów (s. 8).

11. Uprzejmie proszę o informację dotyczącą różnicy pomiędzy działaniem 1.1.1 a 1.1.2.

Moje pytanie jest związane z tym, iż nie wiem do którego działania powinnam zakwalifikować projekt. Po przeczytaniu dokumentacji do obydwu projektów, szczególnie w zakresie działań wchodzących w zakres prac rozwojowych nie widzę różnic poza zidentyfikowanymi poniżej:

Różnice, które zidentyfikowałam to:

1. W działaniu 1.1.1 mogą być dofinansowane zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe, natomiast w działaniu 1.1.2 tylko prace rozwojowe.

2. W działaniu 1.1.1 Beneficjentem mogą być tylko MSP, natomiast w 1.1.2 również przedsiębiorstwa inne niż MSP

3. Różnica jest również w minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych

Czy w związku z tym zarówno w działaniu 1.1.1 jak i w 1.1.2 w ramach prac rozwojowych mogę wybudować np. linię technologiczną, która ma posłużyć do przetestowania i zademonstrowania nowej technologii, czy mogę to zrobić tylko w działaniu 1.1.2?

Podstawowe różnice to:

1. W Poddziałaniu 1.1.2 dopuszcza się udział dużych przedsiębiorców.

2. Różnice w wysokości wydatków kwalifikowalnych minimalnych. W Poddziałaniu 1.1.2 minimalne koszty kwalifikowane dla MŚP – 5 mln PLN, dla dużych przedsiębiorców – 20 mln PLN.

3. Poziom gotowości Technologicznej TRL w ramach Poddziałania 1.1.2 musi być w momencie składania wniosku VI poziom, czyli wspieramy wyłącznie prace rozwojowe przeznaczone na poziom VII do IX TRL, natomiast w szybkiej ścieżce poziom gotowości jest szerszy bo już od II do IX. W ramach 1.1.2 PO IR  musi już istnieć funkcjonalny prototyp.

12. W związku z ogłoszeniem konkursu 1/1.1.2/2015 piszę z zapytaniem czy przewidywane są w najbliższym czasie szkolenia dotyczące poddziałania 1.1.2. Jestem zainteresowany zarówno szkoleniami dotyczącymi etapu wnioskowania o dofinansowanie jaki i realizacji projektu.

Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.

Tak, przewidujemy organizację konferencji w połowie maja br.

13. Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r, mianowicie: Czy instalacja demonstracyjna wykonana przez wnioskodawcę może stanowić: soft lub program komputerowy (wartość niematerialna)?

Uprzejmie informuję, że przedmiot projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje - lista KIS znajduje się pod linkiem: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf. Ponadto należy mieć na uwadze 1. Kryterium oceny merytorycznej pn. Projekt obejmuje wyłącznie prace rozwojowe. Wyjaśnienie do kryterium jest następujące: W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R”. Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
 • obsługa istniejących systemów;
 • konwersja oraz/lub tłumacze nie języków komputerowych;
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
 • usuwanie błędów z systemów (debugging);
 • adaptacja istniejącego oprogramowania;
 • przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.2 znajduje się pod linkiem: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/3_przewodnik_po_kryteriach_1.1.2.pdf.

14. Czy po wytworzeniu instalacji pilotażowej/demonstracyjnej i zakończeniu projektu można instalację wykorzystywać do produkcji wyrobów opracowanych w ramach projektu, czy też należy ją zlikwidować?

Po zakończeniu realizacji projektu instalację można wykorzystywać do produkcji, nie należy jej likwidować.

15. Uprzejmie proszę o informację, czy istnieje możliwość osiągania korzyści finansowych w trakcie realizacji Projektu, bez konieczności dokonywania zwrotu osiągniętych przychodów.

Generowanie dochodu i zwroty dotyczą wyłącznie dużych przedsiębiorstw i zostały określone w dokumencie dostępnym na stronie niniejszego konkursu pn. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. MŚP nie obowiązują te zasady. Produkty projektów Poddziałania 1.1.2 mogą być komercjalizowane przez MSP bezzwrotnie.

16. Czy przedsiębiorca, który zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Horyzont 2020 może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie w konkursie z POIR 1/1.1.2/2015 na ten sam Projekt? (przy czym w przypadku otrzymania dofinansowania z obu konkursów z jednego zrezygnować).

W oświadczeniu we wzorze wniosku o dofinansowanie jest zapis: „Oświadczam, że: - w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu Wnioskodawca  nie naruszy zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub krajowych), - zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł oraz Wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł.” Wzór wniosku o dofinansowanie dla Podziałania 1.1.2 PO IR znajduje się pod linkiem: /programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/ - zapraszam więc do zapoznania się z wzorem dokumentu.
Tym samym sytuacja o którą Pani pyta nie jest możliwa.

17. Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Jesteśmy publiczną uczelnią wyższą i jednocześnie jednostką naukową z kategorią C, czy w związku z powyższym uczelnia jest podmiotem, któremu można zlecać podwykonawstwo w ramach przedmiotowego konkursu?

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.
Na stronie: www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.

18. Czy są jakieś przeciwwskazania, by czynności związane z zarządzaniem projektem w ramach 1.1.2 POIR (w tym przygotowanie raportów do IP, przygotowanie rozliczeń, monitorowanie kwalifikowalności kosztów, przygotowanie postępowań wyboru oferentów) zostało zlecone na zewnątrz wyspecjalizowanemu podmiotowi?

Taka sytuacja jest możliwa. W tym celu proszę o zapoznanie się z Załącznikiem nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dokument dostępny jest pod linkiem: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4.2_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poir-katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf.
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kosztów pośrednich i ryczałtu.

19. Czy usługi podwykonawstwa można zlecić innemu przedsiębiorcy i na jakich warunkach?

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Na stronie www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/  znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.
Powyższe dotyczy zarówno zlecenia części prac badawczych, jak również wartości niematerialno-prawnych, których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie. Zakup usług od podmiotów innych niż wymienione powyżej jest możliwe tylko za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.

20. Zgodnie z procedurą należy uzyskać pisemną zgodę NCBR na podwykonawstwo w projekcie realizowane przez podmiot inny niż wymieniony w kryteriach. Na jakim etapie o taką zgodę należy wystąpić - czy już w momencie składania wniosku o dofinansowanie czy po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu? Jaki zakres informacji powinien zostać zawarty w treści zapytania do IP?

Instytucja Pośrednicząca wydaje zgodę po przeprowadzeniu analizy dokumentów dostarczonych w powyższym zakresie przez Beneficjenta. W szczególności Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia uzasadnienia wyboru podwykonawcy, oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z podwykonawcą, historii współpracy Beneficjenta z podwykonawcą, zakresu przedmiotowego dotychczasowej współpracy, informacji o doświadczeniu podwykonawcy w dziedzinie planowanej do zlecenia przez Beneficjenta, informacji o potencjale kadrowym i technicznym podwykonawcy. Ponadto, Instytucja Pośrednicząca wymaga przedłożenia informacji dotyczącej rozeznania rynku, a także uzasadnienia w zakresie wysokości kosztów przeznaczonych na realizację podwykonawstwa.
Instytucja Pośrednicząca zastrzega, że może wymagać dodatkowych informacji i dokumentów, które okażą się niezbędne w przedmiotowym procesie oceny.

UWAGA: W przypadku wskazanych powyżej kosztów podwykonawstwa (kategoria E) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

21. Proszę o informację, jakie zasady dotyczące zaliczek będą obowiązywały w konkursie 1.1.2 POIR. Czy wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o zaliczkę, a jeżeli tak to w jakiej wysokość i od czego będzie to uzależnione?

Możliwość wypłacania dofinansowania w formie zaliczki uzależnione jest od wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wydanego na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Na dzień dzisiejszy przedmiotowe rozporządzenie jest w trakcie procesu legislacyjnego (patrz poz. 481 tabeli, bip.mir.gov.pl/Prawo/Wykaz_prac_legislacyjnych/Documents/WPL_MIR_20150401.pdf), stąd nie wiadomo jaki ostateczny kształt przyjmą regulacje dotyczące tak fundamentalnych kwestii jak: wysokość zaliczki, termin na jej rozliczenie, wymagane zabezpieczenia.
Mając powyższe na uwadze, na dzisiaj dokumentacja przedmiotowego konkursu, w tym umowa o dofinansowanie, nie przewiduje możliwości wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. Niemniej, w momencie wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia, wynikające z niego reguły wypłaty zaliczek zostaną zastosowane w niniejszym konkursie.

22. Jakie są warunki uzyskania premii za szerokie rozpowszechnianie - czy warunki określone w punkcie I.5 wniosku są alternatywne tj. czy np.: w ramach prac rozwojowych można rozpowszechniać wyniki na konferencjach lub za pośrednictwem publikacji lub oprogramowania? Czy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków?

Aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechnianie należy spełnić jeden warunek z wymienionych w par. 14 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r.

23. Czy wyniki wdrożenia obejmować mogą swym zasięgiem terytorium RP czy mogą poza nie wykraczać? (dostępność tej usługi jedynie w Polsce czy poza nią też/UE/kraje 3cie).

Wdrożenie rezultatów może nastąpić w RP jak i poza jej granicami. Wdrożenie rezultatów projektu również w granicach RP będzie dodatkowo punktowane.

24. Gdzie na Państwa stronie można znaleźć wzory dokumentów z Załącznika nr 5 do RPK w ramach konkursu POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.2/2015?
Z Listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy szczególnie chodzi mi o dokument nr 10. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP), ponieważ wiem, że w lipcu 2014 r. nastąpiła zmiana w zasadach udzielana PP, a w związku z tym czy nie został zmieniony/uaktualniony formularz badający status przedsiębiorcy MSP. Bardzo proszę o podanie informacji gdzie na stronie można pobrać Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.

Załącznik Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy nie został jeszcze opublikowany. Jednakże jego treść zostanie opracowana na podstawie obowiązującego Rozporządzenia - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, którego treść znajdzie Pani pod adresem: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf
Do ustalania statusu przedsiębiorcy należy stosować zasady wynikające z Załącznika nr I ww. Rozporządzenia.

25. Czy przedsiębiorca posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego może być wykonawcą części merytorycznej projektu (podwykonawstwo). Czy w takim przypadku trzeba będzie uzyskać zgodę Instytucji Pośredniczącej?

Przedsiębiorca posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego może być podwykonawcą w projekcie, jednakże posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego nadanego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 oraz z 210 r. NR 75, poz. 473) nie przesądza, że jest jednostką która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej o której mowa w art. 41 ust.1 pkt.1 i art. 42 ustawy z dnia 30/04/2010 r. o zasadach finansowania nauki, a tym samym:

a. jeśli przedsiębiorca posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego podlega ocenie przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych  i otrzymał ocenę co najmniej B (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki  - tryb oceny jednostek) - w takim przypadku na wykonanie części merytorycznej projektu przez takie przedsiębiorstwo nie będzie wymagane uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej.
b. w przeciwnym razie na wykonanie części merytorycznej projektu przez takie przedsiębiorstwo będzie wymagane uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej.

26. Pytanie dotyczy podwykonawstwa. Zgodnie z podręcznikiem kwalifikowania wydatków "ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B."

1. W jaki sposób przedsiębiorca wybiera takiego podwykonawcę? Czy dowolnie czy musi zostać zachowana zasada konkurencyjności, czy powinien rozpisać konkurs? Nie znalazłam nigdzie w dokumentacji takich informacji.

2. Czy jeżeli Podwykonawca jest już znany w trakcie konkursu to czy przedsiębiorca powinien złożyć w konkursie umowę wykonawczą czy taką umowę można podpisać dopiero kiedy przedsiębiorcy zostanie przyznane dofinansowanie?

Odp. do pyt. 1
Stosownie do § 13 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów.
Należy podkreślić, iż kwalifikowane będą wyłącznie wydatki rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Jednym z takich warunków jest wybór wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu - § 13 „Konkurencyjność wydatków”.
Niezależnie od tego czy wykonawca zostanie wyłoniony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie czy po tym czasie, to i tak należy  zastosować się do zasady konkurencyjności. Warto podkreślić, iż przy działaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności należy również wziąć pod uwagę wyłączenia opisane w załączniku nr 3.

Odp. do pyt. 2
W okolicznościach przedstawionych w zapytaniu przez beneficjenta istnieje możliwość zawarcia umowy warunkowej lub przedwstępnej.

27. Jaki procent wydatków  można przeznaczyć na linie demonstracyjną w stosunku w całości kosztów? Jaki procent wydatków  można przeznaczyć na laboratorium w stosunku w całości kosztów jaki jest poziom procentowy dofinansowania powyższych kategorii?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach POIR poniższe kategorie kosztów nie zostały ograniczone limitami dofinansowania.

Wyjątek stanowi kategoria Koszty pośrednie-max. 17% kosztów kwalifikowanych, zachęcamy do zapoznania  się z zal. nr 1 Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac Rozwojowych.

28. Czy jeśli podwykonawcą będzie państwowy instytut badawczy, obowiązują go zasady prowadzenia kart czasu pracy i kalkulacji np. wartości wynagrodzeń tak jak dla przedsiębiorcy?

IP nie będzie weryfikowała wewnętrznego sposobu rozliczeń u podwykonawcy. Istotną w tym wypadku będzie umowa podwykonawstwa z jednostką naukową i sposób rozliczenia pomiędzy współpracującymi podmiotami tj. np. faktura
Oczywiście dla potrzeb wyceny wartości zlecenia konieczna będzie wewnętrzna kalkulacja kosztów w jednostce badawczej, natomiast nie leży ona w gestii IP, na żadnym etapie projektu.

29. Czy zgodnie z § 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach POIR Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytwarzaniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, spełniony będzie warunek wdrożenia wyników projektu, jeśli Beneficjent będzie produkował towar (w okresie trwałości) na wybudowanej instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, a następnie go sprzedawał?

Przy przyjętych założeniach dot. produkcji na wybudowanej instalacji demonstracyjnej oraz sprzedaży towaru, warunek dot. wdrożenia projektu zostanie spełniony.

30. Czy możemy w projekcie rozliczać odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych - WNiP (patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp.) zakupionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jak również amortyzować w ramach projektu WNiP zakupione w trakcie jego realizacji?

Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych zakupionych zarówno przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jak i w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikowane przy łącznym spełnieniu warunków określonych w Katalogu kosztów kwalifikowanych dla POIR, w kategorii OP – pozostałe koszty bezpośrednie.

31. W dokumencie pn. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w §5 jest informacja o zakazie podwójnego finansowania. Pytanie moje jest następujące: Czy w sytuacji jeżeli środek trwały X, którego zakup został współfinansowany z środków publicznych w wysokości 10% kosztów jego zakupu i dany środek będzie wykorzystywany w ramach projektu realizowanego w ramach działania 1.1.2, to koszt amortyzacji tego środka trwałego nie może być kosztem kwalifikowanym w projekcie? Czy amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w ramach projektu realizowanego w ramach działania 1.1.2, którego zakup w jakimkolwiek stopniu został wcześniej współfinansowany z środków publicznych, nie może być uznana za koszt kwalifikowany projektu?

Zgodnie z zał. nr 1 Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych, amortyzacja aparatury, która była współfinansowana ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

32. Czy szkolenia dla pracowników są wydatkiem kwalifikowalnym w ramach działania 1.1.2?

Koszty szkoleń nie są kosztem kwalifikowanym w ramach działania 1.1.2 POIR.

33. Czy zakup patentu jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach działania 1.1.2?

Kosztem kwalifikowanym mogą być tylko odpisy amortyzacyjne zakupionych WNiP, przypadające na okres kwalifikowalności wydatków projektu. Szczegółowe warunki kwalifikowalności WNiP zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, Załącznik 1.

34. Czy istnieją obowiązujące dla tego konkursu definicje badań przemysłowych oraz prac rozwojowych?

Zgodnie z ogłoszonym konkursem dla poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Definicja prac rozwojowych jest zawarta w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów (s. 8).

35. Proszę o informację w jakie wysokości i na jakich zasadach mogą być wypłacane zaliczki (np. jednorazowo na cały projekt, za każdy etap).
Proszę również o informację jakich zabezpieczeń Państwo będą wymagać w przypadku wypłaty zaliczek (weksel czy inne).

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z dokumentacją konkursową nie zostało przewidziane finansowanie projektów w formie zaliczek. Zgodnie z §8 pkt 4  Umowy o dofinansowanie  - Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą wypłacone w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu na podstawie złożonych przez beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność.
Warunki wypłaty dofinansowania są szczegółowo opisane w §9 Umowy o dofinansowanie.

36. Czy w ramach konkursów PO IR 1.1.1 i 1.1.2 kosztami kwalifikowalnymi są inwestycje budowlane niezbędnych do stworzenia struktur dla prowadzenia prac badawczych?

W odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie konkursów POIR 1.1.1 i 1.1.2 uprzejmie informuję, że koszty inwestycji budowlanych nie stanowią kosztów kwalifikowanych w projektach POIR.

37. Proszę o wyjaśnienie kwestii monitorowania dochodów dużych przedsiębiorstw w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Niejasne wydaje się, jakiego typu dochody uwzględniane będą podczas tego monitorowania. Dla jasności proszę o odniesienie się do poniższego przykładu.

Firma X zrealizowała projekt w ramach Działania 1.1.2 POIR, które wynikiem był prototyp nowej maszyny. W okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu prototyp został sprzedany oraz wdrożono w firmie X produkcję opracowanej nowej maszyny i sprzedano kolejnych 5 sztuk. Czy w takiej sytuacji należy uwzględniać wyłącznie dochód ze sprzedaży prototypu, czy również dochód ze sprzedanych 5 maszyn?

Zgodnie z Procedurą wyliczania i monitorowania dochodu

Przychodem w rozumieniu Art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 są wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację wygenerowane w okresie realizacji projektu i w okresie do 3 lat po jego zakończeniu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.
W nawiązaniu do podanego przykładu oraz w świetle powyższych zapisów sprzedaż prototypu, jak również produkcja i sprzedaż kolejnych 5 sztuk maszyn będzie stanowiła przychód projektu, stanowiący podstawę do wyliczenia dochodu.

38. Czy aparatura wykorzystywana i amortyzowana w ramach projektu jest traktowana jako element infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych w rozumieniu zapisu: „zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.” – 5.3 Trwałość projektu, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFSS,FS na lata 2014-2020. Czy w związku z powyższym istnieje obowiązek zachowania trwałości takiej aparatury po zakończeniu projektu?

Czy projekty B+R przedsiębiorstw realizowane w  ramach konkurów 1/1.1.2 w związku z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej są traktowane jako inwestycję w infrastrukturę w świetle § 11. Trwałość Projektu – wzoru umowy o dofinansowanie? W jakim zakresie zatem beneficjent projektu B+R jest zobowiązany zachować trwałość projektu? Czy prototyp / instalacja pilotażowa musi być utrzymana przez okres następnych 5 lat (duży przedsiębiorca) 3 lat (MŚP) po zakończeniu? Czy prototyp / instalacja pilotażowa stanowi środek trwały w rozumieniu zapisów wzoru umowy o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie § 11 Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu finansowanego z udziałem  środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta (okres trwałości Projektu). W nawiązaniu do powyższego należy mieć na uwadze, że prototyp nie podlega okresowi trwałości, możliwa jest więc jego sprzedaż. Zakłada się, że efektem projektu jest technologia, nie prototyp, i tylko technologia podlega zapisom umowy o trwałości. Ponadto aparatura wykorzystywana /amortyzowana w ramach projektu nie jest objęta obowiązkiem zachowania trwałości.  
Należy mieć również na uwadze zapis art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, gdzie zapisano, że prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.


39. Czy istnieje możliwość kwalifikowania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencję, know - how itp.), które zostaną przez nas kupione, a obecnie stanowią współwłasność uczelni publicznej i przedsiębiorstwa?


Beneficjent może wykorzystać w projekcie i rozliczać koszty amortyzacji oprogramowania oraz licencji zakupionych przed rozpoczęciem projektu i wykorzystywanych we własnej działalności gospodarczej.
Niemniej jednak takie koszty muszą spełniać warunki określone w Katalogu kosztów kwalifikowanych w sekcji dotyczącej Kosztów aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych, tj. w koszty projektu można kwalifikować tylko odpisy od WNiP-ów zakupionych od stron trzecich, a w przypadku gdy sprzedający nie jest jednostką badawczą, spełniającą warunki podane w Przewodniku, wymagana jest zgoda Instytucji Pośredniczącej.

40. Czy koszty nabycia nieruchomości (grunt) i budowy budynku demonstracyjnego (wykorzystującego innowacyjne rozwiązania w systemach inteligentnych domów) zaliczamy do kosztów "elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej” i w jakiej wysokości są dofinansowane w przypadku gdy wnioskodawcą jest mikro przedsiębiorca?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przewodnika po kwalifikowalności kosztów w ramach Projektu POIR koszty budynków i gruntów tj. nieruchomości budynkowych i gruntowych kwalifikowane są wyłącznie w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu.
Refundacja kosztów budynków i gruntów obejmuje m.in. dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacje budynków. Powyższe koszty rozliczane są w kategorii Op – pozostałe koszty bezpośrednie Przewodnika po kwalifikowalności kosztów. Beneficjent ma możliwość rozliczenia ww. kosztów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Należy podkreślić, że w ramach projektów POIR zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Katalogu kosztów kwalifikowanych nie istnieje możliwość nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także budowy budynków.

Przy ocenie powyższego problemu należy uwzględniać również wymagania wobec Beneficjenta stawiane przez prawo w zakresie rodzaju prac B+R, które zostaną objęte wsparciem w ramach konkursu 1.1.2. PO IR, tj. prac rozwojowych i poziomów gotowości technologii. W ww. konkursie Beneficjent zobowiązany jest do posiadania gotowości technologii na poziomie VI wynikającym
z Załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r.
W efekcie, Beneficjent ubiegając się o dofinansowanie Instytucji Pośredniczącej musi dokonać demonstracji prototypu tj. konstrukcji  budynku w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, iż musi istnieć reprezentatywny model lub prototyp systemu odwzorowujący z dużą wiernością warunki rzeczywiste.

Zwracamy uwagę, że prototyp jest to infrastruktura i/lub urządzenie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby realizacji projektu i które nigdy nie było wprowadzone do obrotu handlowego i/lub nie jest dostępne jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem.

W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, gdzie prace B+R polegają na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikację pewnej części ich konstrukcji, kosztem kwalifikowanym projektu mogą być jedynie koszty takiego dostosowania lub modyfikacji.
W przypadku gdy NCBR stwierdzi podczas kontroli ex post realizacji projektu, że nosi on charakter inwestycyjny, a nie badawczy (tzn. wynik projektu nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej) to będzie żądał zwrotu otrzymanego przez beneficjenta dofinansowania, jako wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem.

Jako przedmiot projektu wskazują Państwo budowę budynku demonstracyjnego, do oceny kwalifikowalności kosztów budowy prototypu przez eksperta konieczna jest informacja jaki element budynku, z technicznego punktu widzenia, będzie stanowiło przedmiot badań i prac rozwojowych. 

41. Czy Przedsiębiorca do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć budowę lub rozbudowę hali przemysłowej pod opracowaną i wytworzoną w ramach programu linię demonstracyjną?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przewodnika po kwalifikowalności kosztów w ramach Projektu POIR koszty budynków i gruntów tj. nieruchomości budynkowych i gruntowych kwalifikowane są wyłącznie w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Refundacja kosztów budynków i gruntów obejmuje m.in. dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzację budynków. Powyższe koszty rozliczane są w kategorii Op – Pozostałe koszty bezpośrednie Przewodnika po kwalifikowalności kosztów. Beneficjent ma możliwość rozliczenia ww. kosztów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Katalogu kosztów kwalifikowanych nie istnieje możliwość rozliczenia w projekcie jako kosztów kwalifikowanych kosztów budowy lub rozbudowy budynków.

42. Czy wybudowanie bazy dydaktyczno-demonstracyjnej, w której umieszczone byłyby wdrożone do produkcji prototypy może być przedmiotem dofinansowania w ramach ww. konkursu?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przewodnika po kwalifikowalności kosztów w ramach Projektu POIR koszty budynków i gruntów tj. nieruchomości budynkowych i gruntowych kwalifikowane są wyłącznie w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu.
Refundacja kosztów budynków i gruntów obejmuje m.in. dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacje budynków. Powyższe koszty rozliczane są w kategorii Op – pozostałe koszty bezpośrednie Przewodnika po kwalifikowalności kosztów. Beneficjent ma możliwość rozliczenia ww. kosztów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Należy podkreślić, że w ramach projektów POIR zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Katalogu kosztów kwalifikowanych nie istnieje możliwość nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także budowy budynków.

43. Jaka jest właściwa definicja "brokera technologii", o którym jest mowa w katalogu kosztów kwalifikowanych?

Nie ma stworzonej definicji brokera technologii, co do zasady jest to osoba, która świadczy usługi związane z transferem technologii w tym doradztwo w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami, doradztwo w zakresie umów licencyjnych itp.

44. Czy wnioski składane w ramach konkursu 1.1.2 oceniane są na bieżąco po ich złożeniu, czy ich ocenianie rozpoczęcie się po 22.06 i termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na to czy projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, jeśli pula dofinansowania wniosków, które otrzymają pozytywną rekomendację przekroczyłaby planowaną na konkurs pulę dofinansowania?

Ocena wniosków rozpocznie się z chwilą zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie, czyli po dniu 22 czerwca br. Termin przesłania wniosku o dofinansowanie nie ma wpływu na ewentualne zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania pod warunkiem, że wniosek składany przez Wnioskodawcę wpłynie przez system elektroniczny IP zgodnie z terminem zapisanym w regulaminie konkursu, czyli najpóźniej w dniu 22 czerwca br. do godziny 23:59.
Proszę pamiętać, że ocena formalna wniosku jest dopiero pierwszym etapem oceny.

45. Jednym z wymogów dotyczących konkursu 1.1.2 POIR jest to, iż koszty kwalifikowane projektu dofinansowanego w ramach konkursu, w przypadku MŚP, wynoszą minimum 5 mln PLN. Wnioskodawca na etapie składania wniosku zakłada, że poniesie koszty wyższe niż wymagane minimum. Co w sytuacji gdyby w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowane mniejsze niż 5 mln PLN? Jakie są konsekwencje poniesienia niższych niż pierwotnie zakładano kosztów kwalifikowanych projektu (niższych niż 5 mln PLN- czyli niższych niż granica dopuszczalna w projekcie)?

Niezrealizowanie powyższych warunków będzie skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania. Należy mieć na uwadze, że kwoty zaplanowane we wniosku o dofinansowanie muszą być zgodne
z aktualnymi cenami rynkowymi i kosztami realizacji projektu. W przypadku projektów, które otrzymają dofinansowanie wydatki będą monitorowane we wnioskach o płatność i raportach przez cały okres realizacji projektu aż do zakończenia okresu trwałości. W sytuacji którą Państwo opisują należy mieć na uwadze konieczność osiągnięcia celów projektów zachowanie rzetelności
w zaplanowaniu wydatków i jeśli z przyczyn rynkowych np. obniżenia cen usług w danym obszarze, czynników wyższych kwota 5 mln zł wydatków kwalifikowalnych nie zostanie osiągnięta na koniec realizacji projektu, NCBR będzie te przypadki rozpatrywał indywidualnie. Jeśli jednak zostanie stwierdzone celowe naruszenie zasad kryterium należy mieć na uwadze konieczność zwrotu dofinansowania.

46. Czy dla umów o dzieło i umów zlecenie obowiązuje konkurencyjny wybór ofert?

Co do zasady w przypadku każdej umowy cywilnoprawnej istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury wyboru opisanej w Załączniku 3. Występują jednak wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności.
W szczególności wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 3e ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych . W ramach przedmiotowych usług musi nastąpić przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz usługodawcy (umowa o dzieło).Umowy zlecenia przewidziane w kategorii W nie mieszczą się w powołanym wyżej art. 4 pkt 3e ustawy PZP. Tym samym istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury wyboru usługobiorcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

47. W jakiej kategorii według katalogu kosztów kwalifikowanych należy rozliczać koszt wynagrodzenia na podstawie "umowy o współpracę" zawartej pomiędzy spółką (beneficjentem) a osobą fizyczną, która to wystawia spółce fakturę VAT za swoją prace?

Koszt wynagrodzenia z "umowy o współpracę" należy rozliczać w kat. Podwykonawstwo (E).

48. Czy osoba posiadająca działalność gospodarczą jednoosobową kwalifikuje się do złożenia wniosku w w/w projekcie?

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji … dostępnym na naszej stronie po linkiem /programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/ Wnioskodawca  musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Wnioskodawca  musi być przedsiębiorcą w zrozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W Poddziałaniu 1.1.2 POIR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców spełniających kryteria mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP) oraz do przedsiębiorców „innych niż MŚP”.

49. Co jest kosztem w przypadku zakupu WNiP - powszechnie dostępnego w sprzedaży programu - koszt jego zakupu, czy odpisy amortyzacyjne?

Kosztem kwalifikowanym w przypadku zakupu WNiP są odpisy amortyzacyjne.

50. W jaki sposób będą zwracane Beneficjentowi koszty pośrednie w ramach projektu? Czy Beneficjent będzie musiał posiadać dokumenty np. faktury, rachunki czy wystarczy oświadczenie?

Czy refundacja poniesionych koszów pośrednich będzie oszacowana na bazie poziomu dofinansowania (np. dla dużego przedsiębiorstwa - 40%) czy te wydatki będą w 100% refundowane do wysokości 17% wydatków kwalifikowalnych?

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E), zgodnie ze wzorem: O = (W + Op) x max 17%.
Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione. W ramach projektu beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały rozliczone jako koszty pośrednie.
Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich projektu (w kategoriach W, E i Op).

Koszty pośrednie są refundowane zgodnie z intensywnością dofinansowania.

51. Zgodnie z zał. nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo. Jeśli w toku postępowania wpłyną dwie oferty, w tym jedna od podmiotu powiązanego i oferta ta spełni wszystkie warunki oraz będzie korzystniejsza, czy może zostać wybrana w postępowaniu po uzyskaniu zgody z NCBR?

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

52. Co należy rozumieć pod pojęciem instalacji demonstracyjnej?

Instalacja pilotażowa służy/może służyć testowaniu/walidacji prototypu/ nowych rozwiązań.  Podstawowym celem instalacji pilotażowych/demonstracyjnych/próbnych jest zdobycie doświadczenia i zgromadzenie danych technicznych i innych do następujących celów: weryfikacja hipotez, tworzenie formuł nowych produktów, ustalanie nowych specyfikacji dla ukończonych produktów, projektowanie specjalnego sprzętu i konstrukcji/budynków na potrzeby nowego procesu wytwórczego, przygotowywanie instrukcji eksploatacji lub podręczników użytkowania w odniesieniu do danego procesu.

53. Czy w ramach konkursu 1.1.2. mogą brać udział nowopowstałe przedsiębiorstwa (start-upy)?

Zgodnie z ogłoszonym konkursem podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to:  podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach konkursu w poddziałaniu 1.1.2 dopuszczono możliwość udziału nowopowstałych przedsiębiorstw. Konieczne jest jednak wykazanie, że Państwa przedsiębiorstwo posiada możliwości finansowe zapewniające wykonanie projektu. Kwestie te są opisywane w formularzu wniosku o dofinansowanie. Należy możliwie szeroko uzasadnić oraz wykazać, że aplikujące przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać projekt. Sytuację finansową firmy na podstawie analizy zapisów wniosków o dofinansowanie ocenią eksperci podczas oceny merytorycznej.  
Jednocześnie nadmieniam, że przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.) z tym, że wartość kosztów kwalifikowanych w ramach podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

54. Pobrany wzór arkusza dotyczącego sytuacji finansowej Wnioskodawcy zawiera miejsce na pieczątkę i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń finansowych. Jednak w instrukcji do wniosku znajduje się informacja, że załączyć należy plik xls. Dodatkowo w wykazie załączników znajduje się:  Poświadczenie prawdziwości danych zawartych w tabelach finansowych - w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu, dokument własny Wnioskodawcy). W związku z powyższym mam następujące pytania: 1. czy należy podpisywać arkusz sytuacja finansowa Wnioskodawcy czy dołączyć plik xls z pustym polem na podpis? 2. Jak ma wyglądać załącznik Poświadczenie prawdziwości danych finansowych, czy zakres tego oświadczenia jest jakoś określony?

 1. Należy dołączyć plik xls z pustym polem na podpis.
 2. Nie ma ustalonego wzoru. Poświadczenie prawdziwości danych zawartych w tabelach finansowych powinno dodatkowo zostać podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości wnioskodawcy (np. główną księgową, jeśli dotyczy) oraz zeskanowane i dołączone do wniosku o dofinansowanie.

55. Mamy wątpliwości co do posiadania patentu a możliwości przystąpienia do konkursu. Proszę mi powiedzieć czy z punktu widzenia pożądanych rezultatów projektu oraz kryteriów dostępu produkt, którego ma dotyczyć projekt może być już opatentowany czy ew. opatentowanie produktu powinno być wynikiem projektu? Innymi słowy, czy fakt, że produkt zostanie opatentowany przed złożeniem wniosku nie zamknie drogi do konkursu? Czy lepiej poczekać z patentem, aby był rezultatem projektu?

Przedmiot projektu w poddziałaniu 1.1.2 musi być w momencie złożenia wniosku na VI poziomie technologii (muszą Państwo posiadać prototyp). W dokumentacji konkursowej brak jest zapisów, że nie jest możliwe posiadanie patentu w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Jeśli wiec jakieś urządzenie/instalacja  w ramach którego uzyskaliście Państwo patent może być np. nadal walidowane, testowane w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych i jest to konieczne do dalszego rozwoju jakieś technologii to wydaje się, że wniosek może być złożony. Ponadto, posiadanie patentu jest zabezpieczeniem i jednocześnie jednoznaczną informacją o spełnieniu kryterium dot. własności intelektualnej.

56. Czy jest możliwe zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R na etapie składania wniosku? Jeśli tak to czy konieczny jest proces wyboru oferty zgodny z zasadą uczciwej konkurencji?

W każdym wypadku wymagane jest zastosowanie zasady konkurencyjności zgodnie z zał. nr 3. /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4.4_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poir-zasada_konkurencyjnosci.pdf
Umowa warunkowa może być podpisana wcześniej, ale też wymagane jest spełnienie zasady uczciwej konkurencji.

57. Czy po zakończeniu projektu, linię demonstracyjną można bezpłatnie oddać jednostce naukowej bez żadnych konsekwencji?

Tak. Założeniem Konkursu 1.1.2 efektem projektu jest technologia, nie prototyp, i tylko technologia podlega zapisom umowy o trwałości.

58. Czyli jeżeli, efektem projektu będzie np. nowoczesne oprogramowanie to trzeba je produkować przez 5 lat? W przypadku tego typu „urządzeń” za 2 lata produkt wyjdzie z użycia. Co w takim przypadku rozumieją Państwo przez „utrzymanie technologii”? Produkcja oprogramowania, którego nikt nie kupi nie będzie przecież opłacalna.

Jeżeli przedsiębiorstwo jest uznawane za duże to warunek trwałości projektu należy utrzymać przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej dla beneficjenta. Utrzymanie technologii rozumiemy przez wykorzystywanie jej zgodnie z zapisami celami zapisanymi i określonymi w projekcie i umowiemo dofinansowanie projektu. Jeśli więc będzie ona aktualna przez 2 lata po zakończeniu projektu to może można ją dalej rozwijać już w ramach własnych środków w ostatnich trzech latach trwałości albo technologia wypracowana w poddziałaniu 1.1.2 może przyczynić się wtedy do zastosowania w innych technologiach opracowywany później przez beneficjenta itd. Podaje tylko przykłady możliwych hipotetycznych rozwiązań. Wszystkie informacje związane z planowanym rynkiem, wdrożeniem itp. należy podać we wniosku o dofinansowanie i na tej podstawie Eksperci NCBR dokonają oceny potrzeby i zasadności realizacji projektu. Faktem jest, że okres trwałości projektów jest wymagany przepisami UE i aktami prawa krajowego konieczne jest więc jego zapewnienie.

59. Czy przedsiębiorstwo które startuje w konkursie odnośnie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój może przeprowadzić cześć badań za granicą, czy też wszystkie badania muszą być przeprowadzona na terytorium Polski.
Drugie pytanie dotyczy tego, czy można podjąć współpracę z uczelnią wyższą zagraniczną. Czy wymagane jest, aby była to jednak uczelnia Polska.

W ramach konkursu Wnioskodawca może zlecić realizację usług – w szczególności prac badawczych – zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej. W ramach projektów dopuszcza się podwykonawstwo, w granicach określonego limitu – 50% kosztów kwalifikowanych.
Należy mieć też na uwadze, że w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.
 Na stronie: www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.
oceny.

60. Wnioskodawca dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi i wystarczającymi do realizacji projektu. Niestety, w chwili obecnej trudno jest określić dokładny skład zespołu projektowego (wymienienie wszystkich osób
z imienia i nazwiska). Wnioskodawca ma możliwość określenia jedynie ile osób z danymi umiejętnościami z danych stanowisk będzie zaangażowanych w realizację projektu, np. 10 programistów. Czy w związku z tym:

 • wnioskodawca powinien opisać całe grupy pracowników w części V. („Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu i wdrożenia jego rezultatów”), punkcie 2. („Kadra naukowo – badawcza zaangażowana w projekt”) w rubryce „Kadra planowana do zatrudnienia”, chociaż w rzeczywistości będzie to kadra planowana do zaangażowania spośród wszystkich pracowników wnioskodawcy?
 • Czy może wnioskodawca powinien opisać całe grupy pracowników w rubryce „Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy” tego samego punktu formularza, jednak wskazując jedynie stanowisko, doświadczenie zawodowe pracowników i ich planowaną rolę projekcie, zostawiając jednocześnie pola imię, nazwisko, publikacje naukowe puste?


Jednocześnie proszę o informację czy są jakieś ograniczenia (zarówno limit dolny i górny), co do liczby osób zaangażowanych w realizację projektu, które można wymienić z imienia i nazwiska w części „Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy”?

W części wniosku Kadra pozostająca w dyspozycji wnioskodawcy należy opisać kluczowy personel naukowo- badawczy, niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Należy określić, czy wnioskodawca obecnie dysponuje adekwatnymi zasobami ludzkimi dla przeprowadzenia prac rozwojowych.
Należy podać dane znanych już członków zespołu. Jeżeli w ramach tego zespołu są osoby jeszcze nie określone to również należy opisać bez podawania danych personalnych (uzasadnić dlaczego tak jest). Wskazanie dotyczy Pracowników w dyspozycji wnioskodawcy czyli tych wszystkich pracowników wnioskodawcy – i pozostałych będących w pewnej dyspozycji.

W części Kadra planowana do zatrudnienia należy podać jakie inne stanowiska przewidziane są w ramach realizacji projektu oraz określić wymagania wobec osób, które dopiero będą poszukiwane w celu zatrudnienia przez wnioskodawcę, jako uzupełniające obecnie posiadany zespół. Należy wskazać minimalny wymagany zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a także ich rolę i stopień zaangażowania w projekcie. Dodatkowo, należy opisać sposób pozyskania nowych pracowników i odnieść się do dostępności tego rodzaju pracowników na rynku pracy w najbliższej perspektywie (zgodnie z okresem realizacji projektu).


61. Zgodnie z regulaminem konkursu, konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz innych (dużych) – do których zalicza się wnioskodawca. W odniesieniu do wskaźnika produktu „Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” w generatorze nie ma możliwości zmiany docelowej wartości wskaźnika z 1 na 0. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku tego wskaźnika wnioskodawca powinien pozostawić jako wartość docelową „1”, pomimo iż jest on dużym przedsiębiorstwem. Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że nie będzie to potraktowane jako prezentowanie informacji niezgodnych z prawdą, oraz że wnioskodawca nie będzie zobligowany do spełnienia tego wskaźnika.

Ponadto, proszę o informację w jaki sposób należy wypełnić wskaźniki rezultatu bezpośredniego, w szczególności „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”. Zgodnie z dokumentami konkursu (Regulamin, Przewodnik po kryteriach) utworzenie nowych miejsc pracy nie jest dodatkowo punktowane oraz nie jest obligatoryjne. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy nie jest rozpatrywana ani w trakcie oceny formalnej, ani merytorycznej. Proszę o informację czy wartość docelowa wskaźnika może wynosić „0”, np. w przypadku gdy wnioskodawca posiada wystarczające zasoby ludzkie i nie planuje zatrudnienia nowych pracowników w celu realizacji projektu? Proszę także o informację na jakiej podstawie dany wskaźnik został umieszczony we wniosku o dofinansowanie i z czego wynika konieczność wypełnienia pola „Uzasadnienie/sposób wyliczenia” (generator nie pozwala zapisać wniosku bez wypełnienia tego pola)."

W generatorze wniosków zostały wprowadzone zmiany:

 • w przypadku, gdy wniosek wypełnia Wnioskodawca o statusie „mały, średni lub mikro” to wartość docelowa ustawia się automatycznie „1”
 • w przypadku, gdy wniosek wypełnia Wnioskodawca o statusie „Przedsiębiorstwo inne niż MSP”, to wartość docelowa ustawia się automatycznie „0”

Proszę uzupełnić pola zgodnie ze stanem faktycznym.
Wszystkie wskaźniki są obligatoryjne należy je uzupełnić podając uzasadnienie, sposób wyliczenia. Wypełniając tabele dotyczące wskaźników projektu należy mieć na uwadze, że poziom ich osiągnięcia podlega weryfikacji w trakcie kontroli realizacji projektu i warunkuje wypłatę dofinansowania. W związku z czym, należy wskazać wartości realne do osiągnięcia przez wnioskodawcę. Zatem może się zdarzyć, że wskaźnik wyniesie  0.  
Jeśli w Państwa przypadku nie da się osiągnąć jakiegoś wskaźnika to proszę opisać to w uzasadnieniu.
Wskaźniki zostały umieszczone we wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentem pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (opublikowanym na stronie IP).

62. Generator nie umożliwia dodania własnych wskaźników w Tabeli VII. Czy w związku z tym, wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko podajemy w opisie Uzasadnienia? Czy należy podać metodologię wyliczenia czy wystarczy tylko wymienić wskaźniki jakie będą monitorowane?

We wniosku wpisujemy tylko wskaźniki określone przez IP. Jeśli projekt będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko to proszę to opisać w części Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, gdzie zgodnie z instrukcją jest tam miejsce na te zagadnienia. W tym też punkcie aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w polu „Uzasadnienie” oprócz opisu pozytywnego wpływu projektu należy przedstawić (jeśli dotyczy) odpowiednie dla realizacji danego projektu i zakładane do osiągnięcia wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko. Opis trzeba zawrzeć w ilości znaków możliwych do wpisania – liczba określona jest w dokumentacji konkursowej na stronie. W uzasadnieniu należy opisać wszystko to co określa instrukcja do wypełniania wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do powyższych zapisów należy określić wskaźniki w sposób taki jak wskaźniki dla projektu określone w części 7 wzoru wniosku o dofinansowanie i opisie w instrukcji do wypełniania wniosku.

63. Podczas spotkania informacyjnego na jednym ze slajdów dotyczącym kosztów prezentowanym przez Państwa pojawił się następujący zapis: „Jeżeli podczas kontroli ex-post realizacji projektu zostanie stwierdzone, że prototyp ma charakter inwestycyjny, a nie badawczy, Instytucja Pośredniczące może zażądać zwrotu dofinansowania, jako wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem.”- proszę o wskazanie źródła, z którego wynika w/w zapis.

"Kontrola ex post jak i każda inna kontrola Projektu odbywa się na podstawie § 15. Umowy o dofinansowanie, którego umocowanie znajdujemy w Ustawie wdrożeniowej art. 23 (treść Ustawy jest dostępna na stronie /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/8_ustawa_wdrozeniowa.pdf).

Informujemy, iż kontrole projektów są nieodzownym elementem realizacji projektu i każdy beneficjent podpisujący umowę z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą (Donatorem) jest zobowiązany do udostepnienia dokumentacji, sprzętu i innych elementów projektu na każde żądanie jednostek kontrolujących.

64. Czy duże przedsiębiorstwo, które otrzyma dofinansowanie w konkursie na wytworzenie instalacji pilotażowej/demonstracyjnej i po zakończeniu projektu będzie wykorzystywać tę instalację do celów komercyjnych (wygeneruje dochód), będzie musiało odprowadzać ten dochód do NCBR, a jeśli tak, to w jakim przedziale czasu?

Tą kwestię reguluje dokument pn. wzór umowy o dofinansowanie w  § 3. ust. 22-23 oraz odrębny materiał pn. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dostępne na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej dedykowanej konkursowi.
Umowa stanowi:
Beneficjent, inny niż MŚP, ma obowiązek, w okresie trwałości Projektu, ujawniania wszystkich dochodów, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, które powstają w związku z realizacją Projektu, według zasad określonych w art. 61 tego rozporządzenia i odpowiednich Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
W przypadku, gdy Projekt, realizowany przez podmiot inny niż MŚP, przynosi na etapie realizacji lub 3 lat od zakończenia Projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, dochód, o którym mowa w ust. 22, podlega on zwrotowi przez beneficjenta i jest odliczany od wydatków deklarowanych Komisji Europejskiej, na zasadach określonych w dokumencie pn. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

65. W jakim przypadku należy zaznaczyć w poniższym punkcie odpowiedź „tak”:
Punkt D. ppkt 1
Czy wnioskowana pomoc publiczna zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dających się wyodrębnić?

Zgodnie z instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc.

Jeśli Beneficjent przewiduje w kosztach projektu np. wynagrodzenie pracownika X (czyli koszt dający się wyodrębnić) lub np. ma zamiar amortyzować konkretne urządzenie (czyli wyodrębniony koszt).
Wyodrębnione koszty pozwalają na łatwe sprawdzenie kumulacji pomocy np. jeśli ktoś zakupił dane urządzenie z pomocy de minimis np. w 10% wartości, to od wartości amortyzowanego środka u nas w projekcie tę kwotę należy odjąć.

66. Czy jeden etap dot. monitorowania projektu (pod kątem ryzyk i zagrożeń) może trwać przez cały okres realizacji projektu?

Projekt może obejmować wyłącznie realizację prac rozwojowych. Planowane prace należy ująć – dla prac rozwojowych – w etapy (maksymalnie 4). W celu właściwego zaplanowania prowadzonych w projekcie prac rozwojowych konieczne jest zastosowanie definicji prac rozwojowych, zawartej w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014  dostępnej pod linkiem (str.17): /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/3__instrukcja_do_wniosku__o_dofinansowanie_projektu_1.1.2_1.pdf
W odniesieniu do planowanych prac rozwojowych należy wskazać główne ryzyka/zagrożenia, które mogą utrudnić/uniemożliwić osiągnięcie ich zakładanego efektu końcowego. Wobec każdego wszystkich ryzyk i zagrożeń należy wskazać najbardziej efektywne metody zapobiegania im, ich wpływ na realizację projektu w przypadku wystąpienia, a także sposoby minimalizacji ich skutków.
Monitorowanie projektu pod kątem ryzyk i zagrożeń jest naturalnym elementem prac projektowych i nie może stanowić odrębnego etapu w projekcie.

67. Kiedy będzie kolejny konkurs na 1.1.2? Czy nadal będą mogły w nim brać udział duże przedsiębiorstwa?
Czy wnioskodawcą może być spółka z większościowym udziałem skarbu państwa?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok dla Poddziałania 1.1.2 „Prace B + R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” przewiduje ogłoszenie kolejnego konkursu w grudniu 2015 r., rozpoczęcie naboru wniosków w styczniu 2016r., zakończenie naboru wniosków luty 2016r. Przy czym haromonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).

Szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów będą dostępne na etapie ogłoszenia konkursu.

68. Co się stanie w sytuacji jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie natomiast wnioskodawca zrezygnuje (przed podpisaniem umowy) z realizacji projektu z przyczyn leżących po jego stronie. Jakie są konsekwencje dla wnioskodawcy?"

Rezygnacja Wnioskodawcy z dofinansowania odbywa się bez negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Póki umowa o dofinansowanie nie zostanie podpisana, Beneficjent nie jest do niczego zobligowany. Lista projektów rekomendowanych do objęcia dofinansowaniem nie jest dla Beneficjenta zobowiązująca.

69. W związku z przygotowaniem wniosku do poddziałania 1.1.2 chciałabym uzyskać informację jakie dokumenty są wymagane z ochrony środowiska i od jakiej instytucji.

W przypadku, gdy Projekt zawiera przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 13) ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia analizy zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska, zgodnie z formularzem określonym w załączniku nr  6 do regulaminu przeprowadzania konkursu wraz z wymaganą dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto należy wypełnić załącznik 6a Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, który następnie powinien zostać zatwierdzony przez organ właściwy za wydawanie decyzji na obszarze realizacji projektu.

70. Proszę o wskazanie w jaki sposób można dodać w generatorze wniosków wersję angielską tekstów?

W obecnej edycji konkursu w ramach działania 1.1.2 nie ma wersji angielskiej, składanie wniosków w dwóch wersjach językowych pojawi się w kolejnej edycji/konkursie w ramach Działania 1.1.2.