Pytania dotyczące konkursu 1/4.1.4/2015 – projekty aplikacyjne

1. Czy jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie, pomoc publiczną i w jakiej wysokości?
Jednostka naukowa nie jest beneficjentem pomocy publicznej i może otrzymać do 100 % dofinansowania.   

2. Czy w ramach konsorcjum mogą występować powiązane ze sobą podmioty np. z jednej grupy kapitałowej?
Przedsiębiorstwa powiązane mogą występować w ramach Konsorcjum. Pamiętać jednak należy iż dla określenia wielkości przedsiębiorcy (czyli wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc publiczną) bierze się pod uwagę 100% dane dotyczące zatrudnienia i finansowe każdego z przedsiębiorstw powiązanych. Oznacza to, że przedsiębiorca aplikując jako przedsiębiorca z sektora MŚP może przekroczyć progi zatrudnienia i finansowe wyznaczające przynależność do sektora MŚP. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w dokumentacji konkursu, przedsiębiorcy realizujący projekt w ramach konsorcjum i ubiegający się o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z uwagi na realizacje projektu w ramach tzw. „skutecznej współpracy” są podmiotami niepowiązanymi w rozumieniu Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

3. Czy jedno konsorcjum może złożyć dwa wnioski na dwa różne projekty?
Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu (§ 3 ust 3) konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek.

4. Czy w różnych składach konsorcjów, np. z różnymi jednostkami naukowymi, istnieje możliwość realizowania dwóch różnych projektów?
Konsorcjum w danym składzie może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wskazany przypadek, w którym przedsiębiorca X utworzy konsorcjum z jednostką naukową A i jednocześnie utworzy konsorcjum z jednostką naukową B oznacza dwa różne konsorcja, a zatem w tej sytuacji każde z konsorcjum może złożyć oddzielny wniosek. Jednocześnie pamiętać należy iż jednym z kryteriów oceny projektu jest Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację projektu. W związku z powyższym, w sytuacji gdy ten sam podmiot realizuje kilka projektów należy uwzględnić realną możliwość wykonania tych projektów w ramach posiadanego potencjału kadrowego i technicznego.  

5. Czy w umowie konsorcjum możemy podzielić budżet w ten sposób, że jednostka naukowa poniesie 90% kosztów realizacji projektu budżetu projektu? Podział budżetu w umowie konsorcjum będzie stanowił odzwierciedlenie podziału budżetu w projekcie?
Nie ma wytycznych co do podziału kosztów między partnerów konsorcjum, należy jednak pamiętać, że zgodnie z dokumentem Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w konkursie w ramach poddziałania 4.1.4. grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Powyższe oznacza, że zarówno przedsiębiorstwo jak i jednostka naukowa uczestniczą w kosztach kwalifikowanych projektu, w tym w dofinansowaniu w ramach konkursu. Kontynuując w przypadku projektu, w którym dofinansowanie w ramach projektu obejmuje wyłącznie jeden podmiot konsorcjum wskazany powyżej wymóg nie jest spełniony. Udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach kwalifikowanych projektu powinien być zgodny z faktycznym zaangażowaniem poszczególnych podmiotów w realizację zadań będących przedmiotem projektu.


6. W jaki sposób określana jest lokalizacja dla konsorcjum? Jeśli w skład konsorcjum wchodzą podmioty, które są zarejestrowane na terenie różnych województw (w województwie mazowieckim i w województwie wielkopolskim), to jak określana jest lokalizacja dla wniosku? Czy w takim przypadku lokalizacją jest siedziba lidera konsorcjum, czy proporcjonalnie w zależności od zaangażowania w projekt?
Zgodnie z regulaminem określana jest lokalizacja poszczególnych członków konsorcjum, zgodnie z przykładem przedstawionym w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach POIR dla projektu realizowanego np. w konsorcjum 5 podmiotów, z których 2 mają siedzibę na Mazowszu a pozostałe 3 w jednym z województw słabiej rozwiniętych, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 50 % z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych  a w 50 % z koperty regionu lepiej rozwiniętego (województwo mazowieckie), z alokacją środków wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 
7. W jakim czasie po zakończeniu projektu musi nastąpić wdrożenie?
Wyniki prac B+R będące rezultatem  projektu w ramach poddziałania 4.1.4. muszą zostać wdrożone na terytorium RP w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem (przed wdrożeniem poza granicami Polski). Realizacja zobowiązania dotyczącego wdrożenia rezultatów projektu na terenie RP, będzie weryfikowana przez IP, w szczególności podczas kontroli w okresie trwałości.

8. Czy podział praw własności do wyników projektu wynika z proporcjonalnego finansowego zaangażowania konsorcjantów czy można przyjąć inny klucz?
Zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu, powinny odzwierciedlać faktyczny udział finansowy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu. Powyższe zasady należy uwzględnić w umowie konsorcjum.

9. Jaki jest maksymalny czas trwania projektu w ramach Podziałania 4.1.4?
Zgodnie z regulaminem konkursu realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym czas trwania projektu powinien mieścić się w ww. okresie i odzwierciedlać stan faktyczny.

10. Czy kopia umowy konsorcjum wymieniona jako załącznik we wzorze wniosku o dofinansowanie oznacza, że jej zawarcie przed dniem złożenia wniosku jest obligatoryjne, czy tez jest to załącznik, który można załączyć dopiero na etapie sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie?
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy konsorcjum (poświadczoną za zgodność z oryginałem).

11. Czy wszyscy członkowie konsorcjum mają ten sam poziom dofinansowania z podziałem na badania przemysłowe i prace rozwojowe, czy np. może się zdarzyć tak, że jednostka badawcza ma np. 100% dofinansowania na jakiś zakres prac?
Dofinansowanie zadań w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych dla przedsiębiorcy wynika z progu dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej natomiast jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

12. Czy poziom dofinansowania jest wyznaczony ostatecznie dla konsorcjum, czy oddzielnie dla przedsiębiorcy i oddzielnie dla jednostki naukowe?
Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach wyboru, jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa i realizowanych prac. Intensywność wsparcia wskazywana jest indywidualnie dla każdego z konsorcjantów.

13. Czy jeśli jednostka naukowo-badawcza i przedsiębiorca realizują projekt w proporcji 50%-50% (tzn. koszty prac badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową wynoszą 1 mln zł (100 % finansowania przez NCBR) i koszty badań prowadzonych przez przedsiębiorcę również wynoszą 1 mln zł (dofinansowanie ok. 65%), to podział praw własności do wyników projektu powinien odzwierciedlać tę proporcję na zasadzie 50%-50% i np. przy sprzedaży licencji  podział zysków ze sprzedaży wynosi także 50%-50%, czy jest to traktowane inaczej i zastosowanie mają tu inne uwarunkowania?
Zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu, powinny odzwierciedlać faktyczny udział finansowy konsorcjantów w realizacji projektu. Powyższe zasady należy uwzględnić w umowie konsorcjum.

14. Czy duże przedsiębiorstwa mogą brać udział w konkursie POIR 4.1.4.? Jaki jest poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw i czy mogą skorzystać z premii?
Członkami lub Liderami Konsorcjum w ramach Poddziałania 4.1.4. mogą być również Przedsiębiorstwa inne niż MŚP. Dopuszczalną intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorców przedstawiono na stronie 5 dokumentu pt. Opis kryteriów wyboru finansowych operacji w ramach POIR 2014-2020.


15. Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko jednostki naukowe tworząc konsorcjum a przedsiębiorstwo które zobowiąże się do wdrożenia złoży oświadczenie?
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić: co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

16. W dokumentacji konkursowej występują 2 pojęcia: eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace rozwojowe, która z definicji jest wiążąca?
Zgodnie z dokumentacją konkursu (§ 1 umowy o dofinansowanie projektu) „prace rozwojowe – należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014”.


17. Co oznacza wykluczenie z kryterium nr 3 (Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania) na stronie 3 z Przewodnika po kryteriach do działanie 4.1.4?
Zgodnie z regulaminem w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum w skład którego mogą wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa w  rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” określonej w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak że nie może to być podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.


18. Kto wnosi wkład własny w projekcie realizowanym przez konsorcjum. Czy wkład własny jest przypisany odpowiednio do każdego członka konsorcjum, czy należy przypisać go do jednego podmiotu, np. lidera konsorcjum?
Wkład własny wnosi każdy z przedsiębiorców uczestniczących w konsorcjum, zgodnie z obowiązującymi regułami pomocy publicznej.


19. Czy liczba etapów (maksymalnie 6) wskazana w pkt 11 instrukcji dotyczy łącznie badań przemysłowych i rozwojowych, czy też dla każdej fazy oddzielnie, co dawałoby maksymalną liczbę 12 etapów. Czy np. 5 członków konsorcjum może razem prowadzić 1 etap, czy każde zadanie musi być oddzielne i trzeba czekać, aż skończy się poprzedni etap?
Realizacja projektu obejmuje wykonanie (w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych) maksymalnie 6 etapów, w tym przynajmniej jeden etap powinien być realizowany w ramach prac rozwojowych. Brak możliwości realizacji jednego etapu przez 5 członków konsorcjum jednocześnie. Powyższe nie wyklucza  jednak możliwości równoległej realizacji rożnych etapów przez różnych członków konsorcjum.

20. Jakie wskaźniki rezultatu będą wymagane w projekcie?
Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego znajduje się stronie 32 i 33 wniosku o dofinansowanie projektu.


21. Czy może być kosztem kwalifikowanym opracowanie certyfikatu niezbędnego do rozpoczęcia koniecznych, w ramach realizacji projektu, prób eksploatacyjnych badanego prototypu (np. w kopalniach węgla kamiennego żadne urządzenie nie może zostać dopuszczone do pracy bez takiego dokumentu, nawet w fazie prób)?
Opracowanie certyfikatu, może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

22. Czy występuje konieczność wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta? Czy zawiązanie konsorcjum w celu realizacji projektu objętego wsparciem w ramach tego poddziałania powinno odbyć się z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, tj. czy podpisanie umowy konsorcjalnej musi poprzedzić procedura wyboru najlepszej oferty?
Wkład własny beneficjenta jest wnoszony włącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego). Wyboru konsorcjanta dokonuje się biorąc pod uwagę możliwości potencjalnego konsorcjanta, tak aby projekt zakończył się sukcesem.        

23. W której kategorii kosztów należy zakwalifikować "drobne usługi badawcze" tj. analizy chemiczne itp. nie chodzi o prace badawcze lecz o usługi tj. usługi np. w zakresie badań i analiz składu czy czystości substancji? W usługach tego typu jest wynik, ale nie ma jego analizy/interpretacji.
Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych n/w koszty należy rozliczać w kategorii E - koszty podwykonawstwa.

24. W zakresie projektu generującego dochód:
- czy należy rozmieć, że każdy projekt, powyżej 1 mln EUR kosztów kwalifikowanych, realizowany przez dużego przedsiębiorcę, którego efektem jest wprowadzenie na rynek (sprzedaż) nowego produktu, jest traktowany jako projekt generujący dochód?
- czy aspekt ten należy rozpatrywać tylko dla dużych przedsiębiorców czy dotyczy również MŚP?

Zgodnie z zapisami umowy par 3 pkt 24 każdy projekt realizowany przez dużego przedsiębiorcę (nie dotyczy MŚP) oraz przez jednostkę naukową zobowiązany jest do monitorowania i zwrotu dochodu. Każda sprzedaż nowego produktu traktowana jest jako dochód. Szczegóły dotyczące monitorowania, wyliczenia i zwrotu uzyskanego dochody będą przedstawione w dokumencie pn: Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu, który umieszczony będzie na stronie internetowej NCBR w zakładce dotyczącej konkursu 4.1.4.   

25. Zgodnie z punktem 11 Regulaminu przeprowadzenia konkursu: W projekcie możliwe jest powierzenie przez przedsiębiorcę (członka konsorcjum) realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie. Jakim jednostkom można zlecić podwykonawstwo?
W ramach konkursu 4.1.4, podwykonawstwo zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
Na stronie www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

26.

1. Czy wkład własny przedsiębiorcy może być wniesiony w formie rzeczowej?
2. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup sprzętu i aparatury?
3. Jeśli tak to czy na zakup sprzętu i aparatury jest przewidziany jakiś limit kosztów?
4. Czy jest możliwe potraktowanie przez jednostkę naukowo-badawczą zakupu sprzętu jako jednorazowego kosztu?

Ad 1. Wkład własny beneficjenta jest wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego).
Ad 2,3,4. Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów, nie może być kwalifikowalny w kosztach projektu zakup sprzętu badawczego, a jedynie jego amortyzacja lub leasing (rata kapitałowa), przypadający na okres realizacji projektu. Dodatkowo, kosztem kwalifikowalnym w przypadku aparatury badawczej jest jedynie sprzęt służący prowadzeniu badań.

27. Jakie skutki finansowe może rodzić, dla dużego przedsiębiorcy, zbycie wytworzonego w ramach projektu prototypu o dużej wartości?
Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie par 3 pkt 24,25 przedsiębiorca inny niż MŚP zobowiązany jest do monitorowania i zwrotu uzyskanego dochodu. Szczegóły dotyczące monitorowania i zwrotu uzyskanego dochodu wskazane będą w Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który umieszczony będzie na stronie NCBR, w zakładce dedykowanej konkursowi 4.1.4.

28. Jakie dofinansowanie i jaki narzut kosztów ogólnych może mieć jednostka naukowa?
Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, koszty pośrednie stanowią maksymalnie 17% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.   

29.

1. Czy koordynatorem projektu może być uczelnia występująca w konsorcjum?
2. Czy aplikując do poddziałania 4.1.4 można aplikować również w innych poddziałaniach np 1.1.1?

Ad. 1) Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu par 4 pkt 2 Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.  
Ad. 2) Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu par 4 pkt 6 - wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo - administracyjnego. Złożenie wniosku, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków, albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo - administracyjnego skutkować będzie jego odrzuceniem.

30. Czy po zakończeniu realizacji projektu, wytworzona instalacja pilotażowa (prototyp) staje się środkiem trwałym i podlega dalszej amortyzacji zgodnie z zasadami rachunkowości. Jak należy liczyć wartość początkową?
Ad 1. Zakłada się, że efektem projektu jest technologia, nie prototyp, i tylko technologia podlega zapisom umowy o trwałości. Ponadto aparatura wykorzystywana /amortyzowana w ramach projektu nie jest objęta obowiązkiem zachowania trwałości.  
 
31. Czy jest istotne z punktu widzenia finansowania, kto jest liderem firma czy uczelnia? Czy lider powinien mieć największą część budżetu?
Jeśli liderem miałaby być uczelnia, to czy przy wyborze konsorcjantów ma stosować PZP?

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach poddziałania 4.1.4, par 4, pkt 2 liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach kwalifikowanych projektu powinien być zgodny z faktycznym zaangażowaniem poszczególnych podmiotów w realizację zadań będących przedmiotem projektu.
Przy wyborze konsorcjanta nie stosuje się PZP. Wybór jednostek uczestniczących w konsorcjum dokonuje lider, tak aby założone cele w projekcie zostały osiągnięte.    

32. W dokumencie „Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych”, na str. 7, widnieje informacja „Wskazane powyżej w akapicie drugim i trzecim ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).”
Projekt będzie realizowany w konsorcjum: 2 przedsiębiorstwa (mikro i duże) oraz uczelnia.
W naszym projekcie niezbędne będzie zakupienie kilku licencji, są to licencje na oprogramowanie standardowe, powszechnie dostępne i nie personalizowane.
Oprogramowanie jest niezbędne do wykonania części prac badawczo-rozwojowych (będzie stanowiło również znaczny koszt w projekcie). W związku z powyższymi zapisami:
1. Czy możemy te oprogramowanie zakupić od dowolnego podmiotu (tzn. czy każdy członek konsorcjum może to zrobić) czy musi to być nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego?
2. Czy istnieją jakieś ograniczenia co do tego kto z uczestników konsorcjum może zakupić te licencje, bądź też jakieś ograniczenia ilościowe?

Zakup oprogramowania może zostać dokonany od dowolnego podmiotu z jednoczesnym zachowaniem zasad rozeznania rynku.
Dokumentacja konkursowa nie określa ograniczenia, który z członków konsorcjum może kupić licencje.

33. Czy kosztem kwalifikowanym są opłaty związane z udziałem w konferencjach i targach (krajowych, zagranicznych)? Jeśli tak to czy ten koszt powinien być uwzględniony w ramach kosztów operacyjnych?
Koszty związane z udziałem w konferencjach i targach są wydatkiem kwalifikowalnym, rozliczanym w kategorii kosztów pośrednich.
Koszty związane z promocją projektu rozliczane będą w kategorii „Op” pozostałe koszty bezpośrednie.  

34. Co się dzieje z zakupionym sprzętem (urządzeniami, aparatami), które będą służyć do realizacji projektu - po zakończeniu projektu?
Czy przedsiębiorca może je na trwałe zostawić w swojej firmie, wracają one do jednostki naukowej?

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych Koszty aparatury naukowo – badawczej kwalifikowane są w kategorii Op- pozostałe koszty bezpośrednie. Zaznaczyć natomiast należy, że w ramach projektu nie ma możliwości kwalifikowania kosztów zakupu aparatury a wyłącznie odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania (leasing, wynajem). W przypadku zakupu urządzenia i rozliczania w projekcie kosztów jego amortyzacji po zakończeniu realizacji projektu aparatura zostaje oczywiście w Państwa dyspozycji.

35. Czy opłaty urzędowe za zgłoszenie patentowe (polskie, europejskie i międzynarodowe) są kosztem kwalifikowanym? Jeżeli tak, to w której kategorii kosztów należy je uwzględnić?
Opłaty patentowe nie stanowią kosztów kwalifikowanych w ramach ogłoszonego konkursu.

36. Czy koszty sporządzenia dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do pozyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, mogą być uznane za wydatki kwalifikowane w projekcie, jeśli zostaną poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?
Powyższe koszty nie są kosztami kwalifikowanymi.

37. Czy umowę konsorcjum należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, czy można ją złożyć dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie?
Zgodnie z załącznikiem nr 5 – lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy oraz zgodnie ze wzorem wniosku o dofinansowanie, umowa konsorcjum jest jednym  z załączników wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, umowę konsorcjum należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

38. Czy zasady kwalifikowalności (zwłaszcza koszty kwalifikowania wynagrodzeń) są takie same dla wszystkich członków konsorcjum, niezależnie od ich formy prawnej? Czy jednostki finansów publicznych mogą stosować metodę uproszczoną rozliczania wynagrodzeń?
Tak, zasady kwalifikowania kosztów wynagrodzeń są takie same dla wszystkich konsorcjantów. Wnioskodawca musi dokonać wyboru jednej opcji rozliczania wynagrodzeń w projekcie tj. kosztów wydatków rzeczywistych lub rozliczanych wg metod uproszczonych.
Nie ma przeciwskazań aby jednostka finansów publicznych nie mogła stosować uproszczonej metody rozliczania wynagrodzeń.

39. Czy Załącznik 3a do wniosku o dofinansowanie "Wyliczenie rocznych kosztów zatrudnienia brutto, zatwierdzone przez głównego księgowego podmiotu..." - dotyczy całej uczelni, czy osób konkretnie zatrudnionych w projekcie?
Załącznik 3a "Wyliczenie rocznych kosztów zatrudnienia brutto, zatwierdzone przez głównego księgowego podmiotu..." dotyczy osób zatrudnionych do projektu.

40. Czy prototyp wyrobu powstały w projekcie może zostać wykorzystany w sposób komercyjny? W jaki sposób można wykorzystać prototyp wyrobu, który powstał w ramach realizacji projektu?
Zgodnie z art. 2 pkt 86 Rozporządzenia nr 651/2014 prototyp można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

41. Czy wkład własny konsorcjantów jest wymagany, jeśli tak to w jakiej wysokości?
Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi); wkład własny beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.
Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach wyboru, jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa  i realizowanych prac. Intensywność wsparcia wskazywana jest indywidualnie dla każdego z konsorcjantów.

42. Wytyczne dotyczące wyliczania godzinowej stawki wynagrodzeń podają wzór: "roczne koszty zatrudnienia brutto pracodawcy / 1720 godzin".  Poproszę o informację w jaki sposób została wyliczona ilość godzin na poziomie 1720? Za rok ubiegły w naszym przedsiębiorstwie nominał wynosił 2016 godzin i biorąc pod uwagę urlop na poziomie 26 i 20 dni to otrzymujemy odpowiednio 1808 godzin (2016-(26*8godzin)) oraz 1856 (2016-(20*8godzin)).
Czy należy przyjąć 1720, czy ilość godzin należy wyliczyć samodzielnie?

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wartość 1 720 to standardowa roczna liczba efektywnych godzin pracy (roczna liczba godzin pracy pomniejszona o godziny pracy przypadające na urlop wypoczynkowy). Informujemy, ze należy ją traktować jako wartość stałą a nie wyliczać indywidualnie dla podmiotu.

43. Czy i na jakich zasadach jest dopuszczone finansowanie zaliczkowe?
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu: par. 8 pkt. 4  dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu na podstawie złożonych przez beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność.
Par. 8 pkt 6 mówi, że łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 30 % całkowitej wysokości dofinansowania, o której mowa w par. 6 ust. 3 Umowy. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana beneficjentowi jedynie w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez beneficjenta wniosków o płatność pośrednią lub wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umowy.

44. Czy kosztem kwalifikowanym w Projekcie będą odpisy amortyzacyjne/koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencja) od jednostki naukowej kat. B będącej obecnie jedynym właścicielem praw, jeżeli przyszły licencjobiorca i licencjodawca utworzą Konsorcjum naukowo-przemysłowe i wspólnie będą realizować Projekt w ramach działania 4.1.4?
Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) uzyskany od osób trzecich na warunkach rynkowych będzie wydatkiem kwalifikowalnym.
Nabycie WNiP od innych podmiotów niż wskazane w dokumentacji konkursowej, możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

45. Kiedy należy wystąpić o zgodę na zakup WNiP; w momencie pisania Wniosku czy po pozytywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania? Czy ma to zrobić przedsiębiorca (licencjobiorca)?
Zgoda na zakup WNiP od jednostek nie wymienionych w dokumentacji konkursowej, może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.
O zgodę może wystąpić lider konsorcjum.

46. W jaki sposób należy rozliczać w projekcie systemy, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania prototypu, który jest de facto nie do odzyskania – jest „tracony”? Nie jest to sprzęt i aparatura badawcza potrzebna do prowadzenia badań, ale sprzęt i urządzenia potrzebne do zbudowania instalacji pilotażowej (prototypu), na której będą prowadzone badania, są one niemożliwe do odzyskania i pozostają na stałe zainstalowane w prototypie (są jego częścią), a zarazem są niezbędne do jego wytworzenia ?
Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania prototypu rozliczany jest z kategorii OP – pozostałe koszty operacyjne. Należy zwrócić uwagę, że koszt kwalifikowalny stanowią elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie.    

47. Czy w przypadku zastosowania instalacji pilotażowej do dalszej działalności komercyjnej (instalacja pilotażowa jest traktowana jako wdrożenie) uzyskane przychody należy odliczyć kosztów kwalifikowanych projektu (zwrócić część dofinansowania ) etc.?
Zgodnie z zapisami umowy par 3 pkt 24, 25 jednostka naukowa oraz przedsiębiorca inny niż MŚP, ma obowiązek, ujawniania wszystkich dochodów, które będą podlegać proporcjonalnemu zwrotowi przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorcę innego niż MŚP. Szczegóły dotyczące monitorowania i zwrotu dochodu przedstawione będą w dokumencie „Procedura wyliczania i monitorowania dochodu”, który umieszczony będzie na stronach NCBR w zakładce dedykowanej konkursowi 4.1.4 POIR.