Program Active and Assisted Living Programme (dalej AAL) to program badawczo-rozwojowy, który wspiera projekty wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) by poprawić jakość życia ludzi starszych.

Celem głównym programu jest wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów, usług i systemów opartych na technologiach informacyjno–komunikacyjnych (ICT), by zapewnić komfortowe funkcjonowanie ludzi starszych poprzez:

  • przedłużenie okresu, w którym ludzie ci mogą żyć w lepszych warunkach poprzez zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie oraz mobilności,
  • pomoc w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania,
  • promocję lepszego i zdrowszego trybu życia,
  • pomoc opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym,
  • pobudzanie efektywności i produktywności wykorzystywanych zasobów w starzejących się społecznościach.

 

 

Międzynarodowy Program BONUS-185 współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania (w proporcji 50/50) stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem.

Inicjatywa CORNET (z ang. COllective Research NETworking) jest programem wsparcia badań branżowych, w którym szczególnie uwzględnia się rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie polega na współpracy międzynarodowej instytucji zarządzających i finansujących badania branżowe. Celem przedsięwzięcia jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami (narodowymi/regionalnymi ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

4 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało Memorandum o Współpracy pomiędzy instytucjami biorącymi udział w inicjatywie EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.

EJP RD

Program EJP RD (European Joint Programme for Rare Diseases) wspiera badania, wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze chorób rzadkich. Głównym celem programu jest koordynacja podejmowanych w Europie i na świecie działań, prowadząca do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów. Przyspieszenie rozwoju badań naukowych, większa dostępność danych badawczych, a także wdrożenie innowacyjnych terapii dla pacjentów to tylko niektóre ze spodziewanych efektów EJP RD. Jedną z aktywności podejmowanych w programie jest organizacja corocznych konkursów na międzynarodowe projekty badawcze. Zapraszamy do udziału!

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

EUROSTARS 2 jest kontynuacją programu EUROSTARS, tj. programu Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, realizowanego w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, którego celem jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Czynnikiem wyróżniającym EUROSTARS w stosunku do innych programów jest konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia. Program EUROSTARS 2 jest realizowany w latach 2014-2020.

Inicjatywa KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue) ma na celu zacieśnienie współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (STI) pomiędzy Republiką Korei a Europą. Inicjatywa KONNECT jest kontynuacją wcześniejszych działań ukierunkowanych na współpracę z Koreą, m.in. inicjatywy KORANET.

INICJATYWY WSPÓLNEGO PROGRAMOWANIA

Celem Inicjatyw Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives - JPI) jest współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań, w tym badań naukowych w obszarach kluczowych dla Europy. Tematykę i zakres danej inicjatywy określa dokument zwany Strategicznym Programem Badawczym (Strategic Research Agenda-SRA). Proces Wspólnego Programowania został ogłoszony w komunikacie Komisji Europejskiej w lipcu 2008 roku.

Obecnie NCBR uczestniczy w następujących Inicjatywach Wspólnego Programowania:

 

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSPÓLNE PROGRAMY

Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking - JU) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy: Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz stowarzyszeniem przemysłowym. NCBR reprezentuje Polskę jako agencja wykonawcza i współfinansuje udział polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursach organizowanych przez JU lub – w przypadku Wspólnych Programów – powołaną do tego celu organizację (np. stowarzyszenie).

Obecnie NCBR uczestniczy w następujących Wspólnych Przedsięwzięciach ECSEL i EuroHPC

We wrześniu 2014 r. zostało podpisanie Memorandum o Współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej  i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

W grudniu 2015 r. zostało podpisane Memorandum o Współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) i Republiki Korei. Celem tej inicjatywy jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Teaming to jeden z instrumentów programu Horyzont 2020, który ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) centrów doskonałości (CoE) poprzez partnerstwo krajowych jednostek badawczych  z partnerami zagranicznymi.