ERA-NET/ERA-NET+

Formuła programów grupy ERA-NET/ERA-NET+, opierająca się na realizacji wspólnotowego celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA), zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich na rzecz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Uczestnikami tych przedsięwzięć są instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich, np. ministerstwa, agencje finansujące projekty badawcze, rady ds. nauki. Rolą NCBR jest nawiązywanie współpracy i udział w projektach ERA-NET, w ramach których organizowane są międzynarodowe konkursy na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane ze środków krajowych.

ERA-NET COFUND

ERA-NET COFUND to nowa formuła programu w ramach Horyzont 2020, która jest połączeniem dotychczasowych programów typu ERA-NET i ERA-NET +.
ERA-NET COFUND powstał w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, tworzenia struktur sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu UE.
Głównym działaniem w ramach ERA-NET COFUND jest ogłoszenie międzynarodowego konkursu w formule co-fund współfinansowanego przez KE. Ponadto, w ramach ERA-NET COFUND kraje członkowskie mogą podejmować inne wspólne działania np. organizację międzynarodowych konkursów na projekty badawcze bez wsparcia KE.