The ARTEMIS Embedded Computing Systems Initiative

ARTEMIS jest europejską inicjatywą (JTI) w ramach 7 PR, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).


Celem JTI ARTEMIS, budowanej na bazie Strategicznego Planu Badań rozwijanego przez Europejską Platformę Technologiczną, jest pomoc Europie we wzmocnieniu i skonsolidowaniu europejskiego prymatu w rozwoju technologii związanych z komputerowymi systemami wbudowanymi. Drugim ważnym celem jest pomoc Europejskiemu przemysłowi w konsolidacji i wzmocnieniu jego światowego przywództwa w obszarze technologii wbudowanych systemów komputerowych. JTI ARTEMIS postawił sobie za zadanie zdefiniowanie i wdrożenie Agendy Badawczej dla Wbudowanych Systemów Komputerowych. W inicjatywie bierze udział około 200 podmiotów z ponad 20 krajów UE (Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Łotwa, Czechy, Norwegia, Cypr) oraz Australii, Norwegii, Szwajcarii i Izraela.


W celu wdrożenia JTI w życie, w lutym 2008 roku założono Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS (Joint Undertaking). Uzasadnieniem dla jego utworzenia było przeświadczenie, iż rozwój technologii komputerowych narażony jest na wiele zagrożeń wynikających z procesów globalizacyjnych a także rozproszonej i pogłębiającej się rywalizacji rynkowej. Inicjatywa bierze pod uwagę strategiczne znaczenie wbudowanych systemów komputerowych dla gospodarki europejskiej.


Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy:

  • Komisją Europejską
  • Państwami Członkowskimi
  • Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMISIA działającym na zasadzie non-profit

Siedziba JU ARTEMIS mieści się w Brukseli.
Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS zarządza i koordynuje działania badawcze poprzez otwarte konkursy na projekty w ramach 10-letniego, wartego 2,5 mld € programu badań z zakresu wbudowanych systemów komputerowych. Program ten jest otwarty dla organizacji z państw członkowskich oraz stowarzyszonych z UE. Wybrane projekty są współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz kraje członkowskie, które przyłączyły się do JTI ARTEMIS.

Przemysł oraz organizacje badawcze uczestniczą w JTI poprzez ARTEMISia, które zostało powołane w styczniu 2006 roku przez firmy Philips, ST Microelectronica, Thales, Nokia, DaimlerChrysler na mocy prawa holenderskiego. ARTEMISia to stowarzyszenie reprezentujące społeczność badawczą oraz przemysł (przedsiębiorstwa małe, średnie i duże), uniwersytety i instytuty badawcze.  Stowarzyszenie ARTEMISia jest otwarte na przedstawicieli przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz uniwersytetów. Członkowie ARTEMISia poprzez głosowanie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, kształtowaniu polityki oraz mogą wpływać na rozwój agendy badawczej ARTEMIS. Zapewniają również dostęp do rozległej sieci kluczowych partnerów badawczych.


Więcej informacji na stronie internetowej JU ARTEMIS:

ARTEMIS: www.artemis-ia.eu
ARTEMIS-IA: www.artemis-ia.eu/about_artemisia