Eksperci współpracujący z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wykonują zadania związane z dokonywaniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz wydawaniem opinii dotyczących projektów na różnych etapach oceny i realizacji. Mogą pracować zdalnie lub podczas udziału w posiedzeniach zespołów oceniających wnioski.

  1. Ekspert opracowujący opinie zdalnie przygotowuje:
    a) Opinie do wniosku o dofinansowanie lub protestu od wyników oceny wniosku o dofinansowanie: Zadaniem Eksperta, po uzyskaniu materiałów do oceny, jest sporządzenie zgodnie z elementami karty oceny merytorycznej opinii dotyczącej stopnia spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów punktowanych. Jest ona przygotowywana w związku z założeniami Programu, do którego został złożony wniosek oraz w świetle opisanych przez Wnioskodawcę jego zdolności, zasobów technologicznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasobów kadrowych związanych z planowanym do realizacji projektem. 
    b) Opinie dotyczące raportów składanych przez Beneficjentów danego Programu realizujących współfinansowany projekt: Zadaniem Eksperta, po uzyskaniu materiałów do oceny, jest sporządzenie zgodnie z elementami karty oceny merytorycznej opinii będącej oceną danego etapu projektu czy zmiany w projekcie. Dotyczy ona zgodności z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie.  
  1. Ekspert współpracujący w charakterze Panelisty, po uzyskaniu materiałów do oceny, bierze udział w posiedzeniach zespołów oceniających wnioski o dofinansowanie. We współpracy z pozostałymi uczestnikami opracowuje wspólną, opartą na konsensusie opinię dotyczącą stopnia spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów punktowanych. Jest ona przygotowywana w związku z założeniami Programu, do którego został złożony wniosek oraz w świetle przedstawionych przez Wnioskodawcę jego zdolności, zasobów technologicznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasobów kadrowych związanych z planowanym do realizacji projektem.

Posiedzenia zespołów ocenianych wnioski o dofinansowanie odbywają się dwustopniowo:

  1. Prepanel – ocena wniosku/projektu w trakcie posiedzenia Ekspertów skutkująca jedną opinią całego zespołu (w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym), odbywająca się w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub w trybie obiegowym (w zależności od regulaminu danego konkursu),
  2. Panel – posiedzenie Ekspertów przy udziale Wnioskodawcy (pitch), na które składa się prezentacja projektu przez Wnioskodawcę oraz sesja pytań uzupełniających zadawanych przez Ekspertów, w efekcie którego następuje wydanie opinii (w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym).

Ekspert współpracujący w charakterze oceniającego raport w trakcie realizacji umowy (m.in. w ramach posiedzeń Komitetów Monitorujących). Po otrzymaniu odpowiednich materiałów, jego zadaniem jest ustalenie, czy:

a) realizacja projektu przebiega zgodnie z umową,
b) kontynuacja projektu doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników i celów projektu.