Komunikat Rady NCBR z posiedzenia 18.11.2020 r.

02.12.2020

Listopadowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu przewodniczyła prof. Anna Rogut, odbyło się w formie wideokonferencji i było ostatnim posiedzeniem Rady w obecnym składzie osobowym członków Rady. W posiedzeniu uczestniczył nowo powołany członek Rady dr hab. Robert Tomanek, reprezentujący ministra właściwego ds. gospodarki. Ponadto, w obradach Rady udział wzięli – prof. Artur H. Świergiel, stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie i członek Narodowej Rady Rozwoju oraz Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W trakcie posiedzenia Rada przyjęła projekt strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” i przekazała wskazany projekt programu ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, do zatwierdzenia.

Ponadto, Rada wyraziła stanowisko w sprawie:

 • projektu planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2021 r. w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • projektu planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2021 rok;
 • korekt sprawozdań z realizacji programów za rok 2017 i 2018 zgodnie z uwagami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: GEKON, Demonstrator+, PBSE, INNOMOTO i INNOTABOR;
 • sprawozdań okresowych z realizacji programów za rok 2019: Poddziałania 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – Bridge VC, przedsięwzięcia pilotażowego Bridge VC, przedsięwzięcia pilotażowego Bridge Classic;
 • zaktualizowanych założeń programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość;
 • „Zasad Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pn. TANGO5”;
 • opinii w przedmiocie zastosowania nowych form działania Centrum – uruchomienia Przedsięwzięcia IDEAS NCBR;
 • zmian w Regulaminie konkursu na projekty zamawiane (konkurs nr II) w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG;
 • Regulaminu I konkursu realizowanego w ramach programu strategicznego „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” INFOSTRATEG;
 • strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED, BIOSTRATEG, TECHMATSTRATEG i GOSPOSTRATEG.

Jednocześnie, podczas posiedzenia Rada:

 • zapoznała się z przedstawionym przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podsumowaniem rocznych działań Centrum w obszarze operacyjnym oraz wysłuchała informacji o Strategii NCBR;
 • przyjrzała się aktualnym pracom nad propozycją projektu programu strategicznego „Gospodarka Wodna i Żegluga Śródlądowa”;
 • uzgodniła, że po posiedzeniu w trybie obiegowym wyrazi stanowisko w sprawie zmian w planie finansowym NCBR na rok 2020 oraz zatwierdzenia terminów i warunków realizacji programu INFRASTARt.

Pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w nowym składzie będzie zwołane przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 16 grudnia 2020 r. i z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, posiedzenie będzie prowadzone w formie wideokonferencji.

Wstecz