II Konkurs INNOTECH – udostępnianie recenzji

14.03.2013

Wobec wielu zapytań o tryb udostępnienia recenzji, informujemy, że zgodnie z rozdziałem IV. pkt. 5 ust. 4 Regulaminu II konkursu w ramach programu INNOTECH (zarówno dla ścieżki programowej HI-TECH, jak również dla ścieżki programowej IN-TECH) treść recenzji zawierających ocenę merytoryczną zostanie udostępniona Wnioskodawcom w systemie OSF po zakończeniu procedury konkursowej, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż procedura konkursowa obejmuje pkt 1-6  określone w rozdziale IV.  Regulaminu i jej ostatnim etapem zgodnie z rozdziałem IV. pkt. 6. ust. 3 jest ogłoszenie na stronie internetowej Centrum (www.ncbir.gov.pl) wyników konkursu w formie listy projektów ułożonej w kolejności uzyskanych wyników oceny merytorycznej począwszy od najlepiej ocenionego projektu (lista zawierająca: nazwę Wnioskodawcy, tytuł Projektu i wysokość przyznanego dofinansowania).

Mając na uwadze powyższe, jak również potencjalnie bardzo duże zainteresowanie Wnioskodawców udostępnieniem recenzji, uprzejmie informujemy, iż po zakończeniu procedury konkursowej recenzje zostaną udostępnione w systemie OSF wszystkim Wnioskodawcom bez konieczności wnioskowania o ich udostępnienie.  

Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania oraz przesłania decyzji Dyrektora NCBR o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania do uczestników konkursu (rozdział IV. pkt. 6. ust. 1 Regulaminu) oraz przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy rozstrzygającej w zakresie prawidłowości przygotowanego budżetu Projektu w przypadku projektów dla których recenzenci zgłosili zastrzeżenia co do zasadności kosztów (rozdział IV. pkt. 5. ust. 6 Regulaminu), przewidujemy, iż zakończenie procedury konkursowej i tym samym udostępnienie recenzji w systemie OSF będzie możliwe w drugiej połowie października 2012 r.

Wstecz