Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 27 września 2017 r.

10.10.2017

Wrześniowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W posiedzeniu uczestniczył nowy członek Rady, Pan Minister Marek Tombarkiewicz – przedstawiciel Ministra Zdrowia, a także stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju i Rady NCBR prof. Artur H. Świergiel. Ponadto, w roli obserwatorów, udział wzięli dr inż. Robert Geryło, reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawiciel Ministerstwa Energii.

Podczas posiedzenia Rada wysłuchała informacji Dyrektora Centrum na temat działań NCBR ukierunkowanych na stwarzanie efektywnego ekosystemu rozwoju innowacji w Polsce, m. in. poprzez: (1) współpracę między NCBR a spółką Elektromobility Polska S.A., podjętą w celu realizacji projektu na opracowanie prototypów elektrycznego auta miejskiego oraz (2) powołanie funduszu inwestycyjnego z udziałem środków NCBR w celu zapewnienia drugiej rundy finansowania dla obiecujących, polskich, innowacyjnych start-up’ów technologicznych, umożliwiającej ich dalszy rozwój we wczesnej fazie wzrostu.

Ponadto, Rada zapoznała się z informacją na temat:

  • prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju działań związanych z aktualizacją Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przedstawionych przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz, przedstawiciela Ministra Rozwoju w Radzie;
  • propozycji modyfikacji zasad wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN TANGO i przygotowań do 3. konkursu, jaki będzie ogłoszony w ramach tego przedsięwzięcia;
  • aktualnego stanu wdrażania już ustanowionych programów sektorowych.

W zakresie spraw dotyczących strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, Rada:

  • została poinformowana o zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu suplementu do Programu TECHMATSTRATEG i przekazaniu go do dalszej realizacji;
  • wysłuchała sprawozdania ze spotkania przedstawicieli Rady i Dyrekcji NCBR z przedstawicielami Komitetów Sterujących programów strategicznych, poświęconego dyskusji na temat możliwości tworzenia ścieżek zwiększających dynamikę komercjalizacji rezultatów programów strategicznych;
  • uzgodniła dalszy harmonogram prac nad przygotowaniem projektu programu strategicznego INFOSTRATEG.

Ostatnią część posiedzenia Rada poświęciła na przedyskutowanie tematyki związanej z zasadami etyki i konfliktu interesów w kontekście członkostwa w Radzie NCBR.

Kolejne posiedzenie Rady Centrum odbędzie się 25 października 2017 r.

Wstecz