Posiedzenie Rady Centrum – 22 stycznia 2014 r.

25.01.2014

Styczniowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otworzył prof. Jerzy Kątcki, Przewodniczący Rady. Gościem Rady był prof. Jacek Rokicki, Przewodniczący Komitetu Sterującego programu INNOLOT.

Podczas posiedzenia zaprezentowana została informacja o przebiegu I konkursu Programu INNOLOT oraz propozycja zmian w programie, pozwalająca na zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w realizacji innowacyjnych projektów dla przemysłu lotniczego. Po dyskusji Rada Centrum pozytywnie przyjęła informację Dyrektora Centrum o planowanej modyfikacji regulaminu konkursu, która zostanie przekazana do zaopiniowania Radzie.

Rada zapoznała się z analizą wyników III konkursu Programu INNOTECH, a także ze wstępnym podsumowaniem realizacji całego programu. Ponadto, przedstawiona została informacja na temat pilotażowego konkursu przeprowadzanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka („Szybka ścieżka”) na wsparcie projektów B+R w przedsiębiorstwach.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady była informacja z działalności Komisji Odwoławczej za 2013 r. W omawianym okresie Komisja odbyła 16 posiedzeń, na których rozpatrzone zostały 403 odwołania.

Następnie, Rada pozytywnie zaopiniowała zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy NCBR a rosyjską Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE), którego głównym celem jest wspieranie MŚP i organizacji badawczych w rozwijaniu ich konkurencyjności międzynarodowej, możliwości transferu technologii i wdrożenia wyników badań do gospodarki.

Ostatnią część posiedzenia Rada poświęciła na omówienie spraw dotyczących strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Przewodniczący Rady przekazał informację o aktualnych działaniach w ramach programu BIOSTRATEG. Następnie podsumował dotychczasowe prace nad przygotowaniem kolejnego projektu programu strategicznego w zdefiniowanym w Krajowym Programie Badań kierunku Nowoczesne technologie materiałowe, a także przedstawił zarys współpracy z ekspertami oraz kolejny etap prac Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tego projektu.

Następne posiedzenie Rady Centrum odbędzie się 26 lutego 2014 r.

Wstecz