Prof. Lena Kolarska-Bobińska na posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

01.03.2016

Minister nauki i szkolnictwa wyższego była gościem dzisiejszego posiedzenia Rady NCBR.  Spotkaniu z udziałem Dyrekcji NCBR przewodniczył prof. Jerzy Kątcki, Przewodniczący Rady. Gościem posiedzenia był także Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


Spotkanie miało na celu omówienie planów MNiSW oraz podejmowania kolejnych działań na rzecz wspierania badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Jednym z głównych wątków była kwestia przygotowania NCBR do nowej perspektywy finansowej, efektywnego wykorzystania środków unijnych oraz wypracowania mechanizmów zwiększających poziom innowacyjności polskiej nauki i gospodarki.


– Europa z konkurencyjności uczyniła główną oś działań. Po raz pierwszy w historii w centrum uwagi postawiono naukę i badania, które mają stać się siłą sprawczą dla podnoszenia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Musimy dobrze wykorzystać możliwości jakie dają nowe programy operacyjne i program Horyzont 2020, postawić na dobrą współpracę różnych instytucji, dążyć do synergii działań i programów - powiedziała prof. Lena Kolarska - Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – NCBR świetnie sobie poradziło w kończącej się perspektywie finansowej. W nowej perspektywie jako instytucja pośrednicząca powinno powtórzyć ten sukces, a jednocześnie wypracować trwałe mechanizmy wspierania konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki, które będą nam służyć w kolejnych latach – dodała.


– Zwiększanie konkurencyjności nauki i gospodarki to jeden z naszych priorytetów, na przykład w nowych programach strategicznych STRATEGMED i BIOSTRATEG. W przygotowywanych i opiniowanych przez Radę programach NCBR stawiamy na rozwiązania pozwalające przedsiębiorcom w oparciu o badania naukowe i prace rozwojowe stworzyć konkurencyjne produkty i uzyskać przewagę rynkową – podkreślił przewodniczący Rady prof. Jerzy Kątcki. – Jednocześnie przyjęte przez nas mechanizmy wsparcia doprowadziły do zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie B+R. W ramach programów sektorowych INNOMED i INNOLOT udział przemysłu wynosi już ponad 40% – podkreślił.


Minister nauki z uznaniem odniosła się do nowych, innowacyjnych programów i inicjatyw, m.in. programów BRIdge angażujących fundusze venture capital oraz mechanizmów ułatwiających współpracę środowiska naukowego z przemysłem. – NCBR wykonuje ogromną pracę na rzecz zasypywania przepaści pomiędzy nauką i biznesem, zacieśniania ich współpracy i podnoszenia innowacyjności – podkreśliła prof. Kolarska – Bobińska. Dodała jednocześnie, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Centrum w najbliższej przyszłości będzie właśnie dalsze zwiększanie zaangażowania przedsiębiorców. Wśród innych ważnych zadań na najbliższe lata wskazała efektywną współpracę z władzami i instytucjami regionalnymi, m.in. w zakresie identyfikowania inteligentnych specjalizacji oraz wykorzystywanie inicjatyw współpracy międzynarodowej, które nabierają coraz większego znaczenia i dynamiki.


W trakcie dyskusji z członkami Rady minister Kolarska-Bobińska odniosła się m.in. do kwestii kończących się właśnie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustaw o zasadach finansowania nauki oraz Prawo o szkolnictwie wyższym, zmian w prawie zamówień publicznych, kształcenia ustawicznego oraz współpracy MNiSW z innymi resortami, m.in. Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.


Druga część posiedzenia Rady poświęcona była podsumowaniu działalności Centrum w 2013 roku, omówieniu realizacji i planów działań w programach INNOLOT, BIOSTRATEG, STRATEGMED oraz wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki „TANGO”.

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Centrum, przedstawił sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe NCBR za 2013 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta. Rada pozytywnie zaopiniowała ww. dokumenty, rekomendując Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ich przyjęcie.


Rada Centrum przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do programu sektorowego INNOLOT, które stworzą szansę na zwiększenie liczby nowatorskich rozwiązań w sektorze lotniczym.


Ponadto, Rada zapoznała się z informacją Dyrektora Centrum na temat I konkursu wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN „TANGO”, który posłuży efektywniejszemu wykorzystaniu wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale do tworzenia innowacji. Obecnie zakończył się nabór wniosków wstępnych, natomiast uruchomienie naboru wniosków pełnych planowane jest we wrześniu br.


W części posiedzenia, dotyczącej strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, Rada jednomyślnie przyjęła zarekomendowaną przez Komisję konkursową kandydaturę prof. dr hab. inż. Eugeniusza Chyłka - na Koordynatora merytorycznego programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Następnie, Rada poparła decyzję Dyrektora Centrum w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu Programu STRATEGMED po ustaleniu przez Komitet Sterujący programu końcowej oceny merytorycznej wniosków pełnych złożonych w ramach naboru uzupełniającego tego konkursu.

Wstecz