Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 30 lipca 2014 r.

02.03.2016

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 30 lipca 2014 r. rozpoczęło się powitaniem przez Przewodniczącego prof. Jerzego Kątckiego nowego członka Pani Jolanty Zaborskiej, wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Następnie słowa powitania Przewodniczący Rady skierował do Pana Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Pana Prof. Jacka Gulińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zmiany w harmonogramie konkursów planowanych na 2014 r. oraz podstawowe informacje o wynikach naboru w konkursie na studia wykonalności programów sektorowych.

Po wysłuchaniu informacji o wynikach oceny wniosków w III konkursie Programu Badań Stosowanych, Rada Centrum podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia budżetu Programu, co pozwoli na zwiększenie liczby wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w III konkursie.

W części posiedzenia poświęconej przedsięwzięciom realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Centrum, przedstawił informację na temat możliwości podjęcia współpracy naukowo-badawczej między NCBR a National Research Foundation (NRF) – agencją finansującą badania naukowe w Republice Południowej Afryki. Rada poparła przyszłe działania Centrum w tym zakresie, które otworzą możliwość dwustronnej współpracy polskich zespołów badawczych z partnerami południowoafrykańskimi. Następnie, Rada pozytywnie zaopiniowała porozumienie o współpracy między NCBR a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji - TÜBİTAK w zakresie współpracy naukowo-technologicznej.

Na zakończenie posiedzenia Rada omówiła najważniejsze wnioski z przeprowadzonych wewnętrznych konsultacji nad założeniami programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe”, projektu opracowanego przez Komisję Rady ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

Następne posiedzenie Rady Centrum odbędzie się 24 września 2014 r.

Wstecz