Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 23 marca 2016 r.

31.03.2016

Marcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło się powitaniem przez Przewodniczącą Rady prof. Annę Rogut nowego członka Rady NCBR, prof. Wojciecha Fałkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W posiedzeniu uczestniczyli, z głosem doradczym, prof. Artur H. Świergiel, przedstawiciel Prezydenta RP, koordynator Sekcji Nauka i Innowacje w Narodowej Radzie Rozwoju oraz dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada, w ramach pierwszej części posiedzenia, zainicjowała dyskusję na temat kierunków zmian polityki naukowo-innowacyjnej w kontekście rządowego Programu „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, która skoncentrowała się na trzech głównych motywach, tj.:

  • lepsze dopasowanie funkcjonowania NCBR do strategii rozwoju polskiej gospodarki,
  • sprawie konsolidacji potencjału badawczego polskiej bazy naukowej z rolą instytutów naukowo-badawczych,
  • kwestii pułapki średniego rozwoju; temat ukierunkowany na potrzebę włączenia i zaktywizowania kapitału zagranicznego do generowania polskiej wartości dodanej.

Podczas drugiej części posiedzenia Rada podjęła uchwały, wyrażając pozytywną opinię, w sprawach:

  • sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności NCBR za rok 2015;
  • udziału NCBR w Programie „InRoad” w ramach instrumentu “Horizon 2020 /INFRASUPP-01-2016 Policy and international cooperation measures for research infrastructure”;
  • przystąpienia NCBR do Programu ERA-NET Cofund in Quantum Technologies Quant-ERA.

Ponadto, Rada wskazała swoich przedstawicieli w Komitetach Sterujących programów sektorowych planowanych do uruchomienia, tj.: Innowacyjny Recykling, INNO-NEURO-PHARM oraz WoodINN.

W części dotyczącej spraw w zakresie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, Rada:

  • wyraziła pozytywną opinię w sprawie rozszerzenia procedury dotyczącej przygotowania strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych o dodatkowe elementy, rekomendując przygotowanie jednolitego tekstu procedury do zatwierdzenia;
  • w związku z wystąpieniem Komitetu Sterującego Programu TECHMATSTRATEG, podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą zaktualizowanie harmonogramu realizacji Programu Strategicznego;
  • kontynuowała prace nad przygotowaniem projektu nowego programu strategicznego w kierunku „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Krajowego Programu Badań; na bazie otrzymanych ekspertyz, sporządzonych przez zespół ekspertów, sformułowana zostanie wstępna propozycja założeń programu strategicznego, która następnie będzie poddana konsultacjom środowiskowym. 

Kolejne posiedzenie Rady NCBR odbędzie się 27 kwietnia 2016 r.

Wstecz