Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 21 września 2016 r.

28.09.2016

W środę, 21 września, odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu przewodniczyła prof. Anna Rogut. Rada gościła na posiedzeniu Prezesa Zarządu PZU Życie SA, Pana Pawła Surówkę, a także Panią dr Elżbietę Bojanowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i stałego przedstawiciela Prezydenta RP w Radzie, prof. Artura H. Świergiela, członka Narodowej Rady Rozwoju. W posiedzeniu, obok Dyrektora Centrum prof. Macieja Chorowskiego, uczestniczył także nowo powołany zastępca Dyrektora prof. Aleksander Nawrat.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała:

  • propozycję ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR – PGNiG S.A. i GAZ-SYSTEM S.A. polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa;
  • jednolity tekst procedury Przygotowanie projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, uwzględniający wprowadzone w NCBR zmiany organizacyjne, wraz z rekomendacją jego wdrożenia.

Ponadto, Rada:

  • zapoznała się z informacją na temat Funduszu WITELO, u podstaw którego leży stworzenie polskiego ekosystemu VC o globalnym zasięgu, jednocześnie podejmując dyskusję w zakresie mechanizmów wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych form transferu tych wyników do gospodarki;
  • dokończyła dyskusję na temat rekomendacji i zakresu wdrożenia zaleceń z audytu zewnętrznego działalności statutowej NCBR, włączając dokonane zmiany organizacyjne w Centrum i działania na rzecz doskonalenia i ujednolicenia systemu oceny wniosków kierowanych do NCBR;
  • wysłuchała informacji na temat działań promocyjno-informacyjnych NCBR. 

W zakresie spraw dotyczących strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, Rada zapoznała się z Założeniami projektu programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG), które w najbliższym czasie zostaną opublikowane na stronie NCBR w miejscu dedykowanym programom strategicznym i poddane konsultacjom środowiskowym.

Kolejne posiedzenie Rady NCBR odbędzie się 26 października 2016 r.

Wstecz