Komunikat w sprawie dopuszczalności zmiany umów z wykonawcami w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).

16.04.2020

Zgodnie z lit. c pkt 20 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

  • konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz
  • wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Wskazujemy, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) może spełniać przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy o zamówienie może więc oznaczać konieczność jej zmiany. Odnosząc się zaś do drugiego warunku istotne jest, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.
Należy mieć również na uwadze, iż powyższe zasady nie będą miały zastosowania do wszystkich zmian umowy o zamówienie, ponieważ przeprowadzenie nowego postępowania wymagane jest jedynie w przypadku istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji beneficjenci POIR mogą rozważyć powołanie się na przytoczone postanowienie Wytycznych, jeżeli konieczność dokonania istotnej zmiany umowy zawartej z wykonawcą wynika z wyjątkowej sytuacji jaką jest obecny stan epidemii wywołany koronawirusem SARS-CoV-2.

Wstecz