Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie polsko-berlińskim w dziedzinie fotoniki

08.09.2015

Uprzejmie informujemy, że w pierwszym pilotażowym konkursie z krajem związkowym Berlin w obszarze fotoniki wpłynęły 4 wnioski.


Wyniki zakończonej oceny formalnej złożonych wniosków prezentują załączone poniżej listy.


Uprzejmie informujemy, że od informacji Dyrektora NCBR o odrzuceniu wniosku po ocenie formalnej przysługuje protest, zgodnie z pkt. IV ppkt. 10-12 Zasad udziału polskich wnioskodawców w konkursie w obszarze fotoniki.

Wstecz