Wyniki III Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO-etap II

29.03.2019

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki III Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO-etap II.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy Państwu listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie i negatywnie. Rekomendowanych do dofinansowania jest 16 projektów.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. III ust. 23 i 24 Regulaminu III Konkursu zostaną przekazane Wnioskodawcom w formie pisemnej, a treść recenzji udostępniona w systemie OSF, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

Odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. V ust. 1 Regulaminu III Konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Zgodnie z rozdz. V ust. 1 Regulaminu III Konkursu, odwołania można składać w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie
Lista rankingowa wniosków ocenionych negatywnie

Wstecz