JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH?

Do zadań Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR należy:

  • przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w odniesieniu do programów operacyjnych realizowanych przez NCBR* ,
  • formułowanie propozycji usprawnień dla NCBR,
  • dokonywanie przeglądów procedur obowiązujących w NCBR w ramach programów operacyjnych.

NCBR pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla:

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), w zakresie osi I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz osi IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w zakresie osi III – „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

NCBR ponadto realizuje projekt grantowy E-Pionier - działanie 3.3 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Wstecz