Ważne

Rzecznik Funduszy Europejskich w NCBR nie rozpatruje spraw uregulowanych w trybach przewidzianych przez odrębne przepisy prawa, w tym w szczególności:

  • procedury odwoławczej1,
  • prowadzonych postępowań administracyjnych,
  • prowadzonych postępowań sądowych,
  • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
  • prowadzonych postępowań prokuratorskich,
  • wniosków o udzielenie informacji publicznej2.

1  w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
2  na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).