UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeGłówne założenia nowego modelu

Program „Bloki 200+” to inicjatywa Zespołu ds. nowych technologii wytwarzania energii NCBR i zarazem kolejna inicjatywa Centrum, która ma na celu wsparcie prac badawczo- rozwojowych realizowanych w obszarze energetyki. Program realizowany jest w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Cel programu 

Celem programu jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych, które pozwolą dostosować bloki energetyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego.

Główne zasady realizacji

Prace w ramach programu są realizowane przez wyłonionych wykonawców w trzech fazach: 1) opracowanie koncepcji, 2) weryfikacja koncepcji w skali laboratoryjnej i 3) badanie prototypu w rzeczywistym środowisku testowym (w tej fazie wybrani wykonawcy projektów będą mieli za zadanie przeprowadzi prace B+R w środowisku nielaboratoryjnym, tj. w skali rzeczywistej (w ramach prototypu). Celem tych prac będzie sprawdzenie możliwości zastosowania przygotowywanej metody do wykorzystania w rzeczywistym środowisku pracy bloków, w tym zweryfikowanie czy przygotowywana metoda może być wdrożona i czy przynosi założone skutki oraz jakie efekty mogą być osiągnięte w związku z jej zastosowaniem). 

Finansowanie programu

Całkowity budżet Programu wynosi 190 mln zł.

W pierwszej fazie przewidziano wynagrodzenia na poziomie ok. 100 tys. zł za pozytywnie ocenioną koncepcję. W ramach fazy drugiej, za pozytywnie ocenioną wersję demonstracyjną wynagrodzenie ma wynieść do 2,5 mln zł. Natomiast wynagrodzenie za realizację trzeciej fazy ma wynieść wyniesie max 86,9 mln zł na projekt.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe (nr POIR.04.01.03-00-0001/17).