Główne założenia programu

Program InnoPKP to kolejny program realizowany przez NCBR w formule partnerstwa innowacyjnego. Naszym partnerem i współzamawiajacym jest „PKP Intercity” S.A., z którym w lutym 2018 r. zawarty został List intencyjny formalizujący współpracę w ramach programu.

Cel programu

Celem programu jest opracowanie i późniejszy zakup nowoczesnych pojazdów szynowych przy wykorzystaniu formuły partnerstwa innowacyjnego.
Zgodnie z założeniami, w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez różnych wykonawców, opracowany zostanie innowacyjny tabor kolejowy, stanowiący odpowiedź na potrzeby PKP IC. Pojazdy mają być przystosowane do poruszania się z dużą prędkością.

Główne zasady realizacji

Podobnie jak w przypadku pozostałych programów realizowanych w nowej formule B+R, prace badawcze zostaną podzielone na etapy. Do kolejnych etapów będzie przechodzić coraz mniejsza liczba Wykonawców (ci, którzy osiągną najlepsze rezultaty prac i zakładane kamienie milowe), a do ostatniej fazy dopuszczony zostanie Podmiot (bądź kilka Podmiotów), którego produkt w najwyższym stopniu osiągnie zakładane parametry. W przypadku spełnienia przez prototyp zakładanych wymogów, zaplanowane jest uzyskanie homologacji i faza testowania, a finalnie dostawa innowacyjnych pojazdów do PKP IC.