Dokumentacja dla konkursu GAMEINN nr 1 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2019  r.:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis Programu 
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 24.09.2019) 
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja z 24.09.2019)
 4. Zakres tematyczny konkursu
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (aktualizacja z 15.03.2019)
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 15.03.2019)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP 

        LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/1.2/2019


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (aktualizacja z 16.07.2019)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (aktualizacja z 16.07.2019)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 1.2 POIR
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 18. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji SL2014


KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 1/1.2/2019 POIR GAMEINN można kierować:

w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: gameinn-finanse-at-ncbr.gov.pl;
w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: gameinn-at-ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów: (0-22) 39 07 140 oraz (0-22) 39 07 393.

FAQ 
(aktualizacja z 05.06.2019)

DOKUMENTY ARCHIWALNE


Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl