Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Seal of Excellence” POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

1. Opis konkursu 
2. Ogłoszenie o konkursie
3. Regulamin konkursu (aktualizacja z 29.03.2019)
4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR  (aktualizacja z 29.03.2019)
6. Kryteria wyboru projektów
7. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie
2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 29.03.2019)
4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/1.1.1/2019

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

1. Wzór umowy o dofinansowanie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 
4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
3. Ustawa wdrożeniowa
4. Rozporządzenie 651/2014
5. Rozporządzenie ogólne
6. Rozporządzenie EFRR
7. Rozporządzenie 1407/2013
8. Rozporządzenie Omnibus
9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 POIR
10. Kalkulator EPC 
11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
12. Klasyfikacja MAE
13. Poziomy gotowości technologicznej
14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu.
Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 1/1.1.1/2019 POIR Seal of Excellence można kierować:

FAQ

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 18.06.2019)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 28.03.2019)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 28.03.2019)
Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (wersja obowiązująca do 28.03.2019)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl