Nazwa działu

Kontakt

Opis


Recepcja główna


Kinga Pabich

kinga.pabich-at-ncbr.gov.pl

+48 22 45 67 500

 

Kamila Ołdak

kamila.oldak-at-ncbr.gov.pl

+48 22 45 67 502

 

Joanna  Śliwowska

joanna.sliwowska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 45 67 501

 


Biuro Dyrektora Centrum (BDC)


Sekretariat:

Kinga Bień

kinga.bien-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 105

 

Małgorzata Konopka

malgorzata.konopka-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 411

 

Anna Pniewska

anna.pniewska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 102

 


Biuro Dyrektora Centrum (BDC) realizuje zadania w zakresie zapewnienia organizacyjnej obsługi pracy Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Rady Centrum, realizacji zadań z zakresu koordynacji kontroli i audytów zewnętrznych oraz skarg i wniosków składanych do Centrum. BDC jest odpowiedzialne za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz opracowania i aktualizacji procedur, instrukcji, regulaminów, polityk regulujących przebieg procesów w Centrum.


Dział Administracji i Zakupów (DAZ)


Sekretariat:

Sylwia Walewska

sylwia.walewska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 388


Dział Administracji i Zakupów (DAZ) realizuje zadania w zakresie zarządzania majątkiem Centrum, zapewnienia obsługi sekretarsko-kancelaryjnej oraz archiwizacyjnej Centrum, realizacji całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych.


Dział Finansowania Projektów (DFP)


Sekretariat:

Joanna Żołądek

joanna.zoladek-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 268


Dział Finansowania Projektów (DFP) realizuje zadania z zakresu zarządzania projektami i przedsięwzięciami, w tym ich finansowania i rozliczania z wyłączeniem zadań będących w kompetencji innych Komórek organizacyjnych oraz wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie monitorowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Dział Prawny (DP)


Sekretariat:

Katarzyna Kędzierska

katarzyna.kedzierska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 200


Dział Prawny (DP) realizuje zadania w zakresie obsługi prawnej  NCBR.


Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami (DRIM)


Sekretariat:

Magdalena Lepianka

magdalena.lepianka-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 206


Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami (DRIM) realizuje zadania umożliwiające wdrażanie kompleksowych programów badawczo-rozwojowych o strategicznym

oddziaływaniu i wysokim potencjale do komercjalizacji, z wykorzystaniem innowacyjnych zamówień publicznych.


Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)


Sekretariat:

Katarzyna Sadzyńska

katarzyna.sadzynska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 300


Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK) realizuje zadania w zakresie ustanawiania, wdrażania i zarządzania programami i przedsięwzięciami rozwoju kadry naukowej oraz szkolnictwa wyższego, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub środków krajowych. Do zadań DRK należy wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Dział Strategii (DS)


Sekretariat:

Aleksandra Liszewska

aleksandra.liszewska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 45 67 553


Dział Strategii (DS) realizuje zadania w zakresie planowania strategicznego Centrum, tworzenia oferty programowej Centrum, opracowywania analiz i ewaluacji niezbędnych dla oceny bieżących działań realizowanych przez Centrum i jego przyszłych aktywności, analizy ryzyka oraz monitorowania realizacji misji i strategii Centrum.


Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM)


Sekretariat:

Aleksandra Liszewska

aleksandra.liszewska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 45 67 553


Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) realizuje zadania w zakresie prowadzenia współpracy międzynarodowej i uczestnictwa Centrum w programach międzynarodowych.


Dział Wyboru Projektów (DWP)


Sekretariat:

Paulina Zaborowska

paulina.zaborowska-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 166


Dział Wyboru Projektów (DWP) realizuje zadania w zakresie przeprowadzania konkursów ogłaszanych przez Centrum, które podlegają na obsłudze procesu oceny wyboru projektów tj. weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej, merytorycznej i oceny w ramach kryteriów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz oceny merytorycznej w ramach konkursów finansowanych ze środków krajowych. Do zadań DWP należy również podpisywanie umów z beneficjentami/wykonawcami projektów, z wyłączeniem konkursów organizowanych przez inne komórki organizacyjne, a także tworzenie i obsługa bazy ekspertów, z wyłączeniem bazy ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).


Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)


Sekretariat:

Magdalena Maleszyk

magdalena.maleszyk-at-ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 259


Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB) wykonuje zadania w zakresie zarządzania realizacją badań naukowych lub prac

rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanych lub dofinansowanych przez Centrum.