Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2019r.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

jako Beneficjent grantowy dla

Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”

w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 178, poz. 1200),

ogłasza konkurs na powierzenie grantów

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum (https://lsi.ncbr.gov.pl)

w terminie: od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. (do godz. 16:00) z zastrzeżeniem, że składanie wniosków odbywać się będzie w dwóch rundach naboru wniosków, trwających w okresach:
1) od 1 lipca do 31 lipca 2019 r. do godziny 16:00;
2) od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00.

W ramach Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 25 000 000,00 PLN (z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia alokacji).

Poziom i wartość wsparcia

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 6 mln PLN – 8 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.

Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://lsi.ncbr.gov.pl)
1) od 1 lipca do 31 lipca 2019 r. do godziny 16:00;
2) od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00.

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania 3 konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Proces oceny wniosków:
- od zamknięcia naboru wniosków w I rundzie do chwili ogłoszenia wyników
- trwa do 60 dni - od zamknięcia naboru wniosków w II rundzie do chwili ogłoszenia wyników - trwa do 60 dni.

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest od oceny formalnej oraz odwołanie od informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania Grantu, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny odpowiednio formalnej lub merytorycznej I i II stopnia (patrz. Regulamin 3 konkursu V. Procedura składania protestów oraz VI. Procedura odwoławcza).

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja do Działania 3.3 (link do strony z dokumentacją konkursową)

Kontakt: 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 3.3 e-Pionier prosimy przesyłać na adres e-pionier-at-ncbr.gov.pl.